Tải bản đầy đủ

đường mặt song song


Bµi tËp vÒ ®­êng th¼ng vµ mÆt
ph¼ng song song

1) Em hãy nêu vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng?
2)Em hãy nêu các tính chất của đường thẳng và mặt phẳng song song?
Đáp án :
1)Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:
a // ( ) ; a ( ) = I ; a ( )
2) Tính chất:
*Định lí 1 : Nếu d ( ) ; d // a ; a ( ) thì d // ( )
*Định lí 2 : Nếu d // () ; d ( ) ; ( ) ( ) = a thì a // d
*Định lí 3 : Nếu ( ) ( ) = a ; ( ) // d ; ( ) // d thì a // d
*Định lí 4 : Nếu a chéo b thì tồn tại duy nhất () :a ( ); ( ) // b

Kiểm tra bài cũ:

D¹ng 1 : Chøng minh tÝnh song song cña ®­êng
th¼ng vµ mÆt ph¼ng
D¹ng 2 : T×m giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng vµ thiÕt
diÖn cña h×nh chãp

D¹ng 3 : T×m giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng vµ mÆt
ph¼ng
D¹ng 4 : T×m tËp hîp ®iÓm
Bµi tËp vÒ ®­êng th¼ng vµ mÆt
ph¼ng song song

Bài tập vận dụng: Bài 2 trang 32
Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một
mặt phẳng.
a/ Hai điểm O, O lần lượt là tâm của hình bình hành hành ABCD và
ABEF.
Chứng minh rằng OO // ( BCE ) ; OO // ( ADF ).
b/ M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABD, và ABE . Chứng minh
MN // ( CEF ).

Cách chứng minh d // ( ) :
Cách 1
: Chứng minh d và ( ) không có điểm chung.
Cách 2
: Chứng minh d ( ) và d // a ; a ( )
*Dạng 1 : Chứng minh tính song song của đường
thẳng và mặt phẳng

Lời giải :
a)OO ( BCE ) ; OO // CE ;
CE ( BCE ) OO // ( BCE )
Tương tự: OO ( ADF ); OO // DF;
DF ( ADF ) OO // ( ADF )
b) Gọi I là trung điểm của AB DM EN = I
(1)
. Mặt khác:
IM
ID
IN
IE
=
1
3
Từ (1) và (2) MN // DE
Vì MN ( CEF ) ; DE ( CEF ) MN // ( CEF )

(2)
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×