Tải bản đầy đủ

Ôn tập chương I (Đại số 9)(Trò chơi:Chinh phục đỉnh Tam Đảo)

07/09/13 1
Phòng gd&đt yên lạc
trường thcs kim ngọc
Bài soạn
minh hoạ chuyên đề môn toán cụm 2
sử dụng power point soạn giảng đại số 9
tháng 10/2008
Môn: Đại số 9
Tên bài: Tiết 17 ôn tập chương i
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Mạnh
07/09/13 2
Tiết 17: ôn tập chương I
* Mục tiêu:
+Kiến thức:- Học sinh nắm được kiến thức cơ bản về căn bậc
hai
+ Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng đã có về tính toán, biến đổi
biểu thức số và biểu thức chữ có chứa căn thức bậc hai.
Tổ chức phối hợp hoạt động trong nhóm.
+ Thái độ:Đoàn kết, thân ái, hợp tác chặt chẽ, tự giác tích cực,
chủ động sáng tạo, tự tin thể hiện chính kiến bản thân.
* Phương tiện: GV: Bài soạn, máy chiếu đa năng, máy vi tính,

bảng tương tác thông minh
HS: Bảng nhóm,bút dạ, máy tính bỏ túi
* Phương pháp: Thông qua tổ chức trò chơi
Chinh phục đỉnh Tam Đảo
giúp các em chơi mà học, học mà chơi, khơi dậy niềm đam mê
học tập cho học sinh.
07/09/13 3
Chinh phục đỉnh tam đảo
Chăm ngoan tích cực Đoàn kết Thân thiện
Bốn đội chơi
07/09/13 4
Khởi động
Luật chơi
- Có 4 câu hỏi
- Mỗi đội thảo luận đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi mà chương trình yêu cầu
- Viết vào bảng nhóm
- Treo bảng nhóm lên bảng
- Trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình
- Thời gian dành cho mỗi đội là 5 phút
- Số điểm tối đa trong phần này là 20 điểm
07/09/13 5
Câu hỏi phần thi khởi động
10 60 24 40 3 5 2+ = +
6 24 12 8 3 2 1+ + + = +
5 3 29 12 5 1 =
Câu 1: (Thân Thiện)
Câu 2: (Tích Cực)
Câu 3: (Chăm Ngoan)
Chứng minh các đẳng thức
Câu 4: (Đoàn kết)
3
180 45 20 6 5
2
+ =
07/09/13 6
§¸p ¸n
( )
2
10 60 24 40
10 2 15 2 6 2 10


5 3 2 2 5. 3 2 3. 2 2 2. 5
5 3 2
5 3 2
VT
VP
= + − −
= + − −
= + + + − −
= + −
= + − =
( )
2
6 24 12 8 3
6 2 6 2 3 2 2 3
3 2 1 2 3. 2 2 3.1 2 2.1 3
3 2 1 3
3 2 1 3
2 1
VT
VP
= + + + −
= + + + −
= + + + + + −
= + + −
= + + −
= + =
( )
2
5 3 29 12 5
5 3 20 6 20 9
5 3 20 3
5 3 20 3
5 6 2 5
5 ( 5 1)
1
VT = − − −
= − − − +
= − − −
= − − +
= − −
= − −
=
3
180 45 20
2
6 5 3 5 3 5
6 5
VT = − +
= − +
=
C©u 1
C©u 4
C©u 3
C©u 2
07/09/13 7
Vượt chướng ngại vật
Luật chơi:
Chương trình đưa ra 8 câu hỏi trắc nghiệm
Trong thời gian 2 phút các đội phải đưa ra được
câu trả lời
Cử đại diện lên điền vào bảng
Mỗi câu đúng được 10 điểm
Mỗi đội có 30 giây chuẩn bị:
phân công nhiệm vụ từng thành viên trong đội.
07/09/13 8
Câu hỏi phần thi Vượt chướng ngại vật
a
a
C.
2332
72. A
Câu 2: Biểu thức xác định khi
Câu 1 : Nếu x thoả mãn điều kiện thì x nhận giá trị là A.6 B.0 C.9 D36
Câu 3: Rút gọn biểu thức ta được kết quả là A.-1 B.1 D.a
Câu 4: Biểu thức có giá rrị là B.1 C.0
Câu 5: Biểu thức có giá trị bằng
Câu 6:Chọn kết quả đúng
Câu 7: Thực hiện phép tính ta được kết quả là
Câu 8:Thực hiện phép tính ta được kết quả là
3 3x+ =
)0()(
1
2
aa
a
3
1
.A
3223. A
23
1
23
1
+
+

253.53. =+A
2332. D
27. +B 27. C 5.D
( )
2
72
422.22. =+B
253.35. =+C
4222.222. =+D
7
1
.B
7
6
.C
3
2
.D
31
33
:
12
22


+
+
=E
3
6
.A
6
3
.

B
3
1
.A
3
1
.A
x32
0. xD
3
2
. xC
3
2
. xB
0. xA
07/09/13 9
C©u tr¶ lêi cña c¸c ®éi
C©u Ch¨m ngoan tÝch cùc ®oµn kÕt Th©n thiÖn
®¸p ¸n
1
2
3
4
5
6
7
8
D
A
C
C
B
C
A
C
07/09/13 10
đáp án phần thi Vượt chướng ngại vật
a
a
C.
2332
Câu 1 : Nếu x thoả mãn điều kiện thì x nhận giá trị là A.6 B.0 C.9
Câu 3: Rút gọn biểu thức ta được kết quả là A.-1 B.1 D.a
Câu 4: Biểu thức có giá rrị là B.1 C.0
Câu 5: Biểu thức có giá trị bằng
Câu 6:Chọn kết quả đúng
Câu 7: Thực hiện phép tính ta được kết quả là
Câu 8:Thực hiện phép tính ta được kết quả là
3 3x+ =
)0()(
1
2
aa
a
72. A
3
1
.A
3223. A
23
1
23
1
+
+

253.53. =+A
2332. D
27. +B 27. C 5.D
( )
2
72
. 2 2 . 2 2 4C + =
. 5 3. 3 5 2B + =
4222.222. =+D
7
1
.B
7
6
.C
3
2
.D
31
33
:
12
22


+
+
=E
3
6
.A
6
3
.

B
3
6
.

A
6
6
.

D
D.36
Câu 2: Biểu thức xác định khi
x32
0. xD
3
2
. xC
3
2
. xB
0. xA
07/09/13 11
TĂNG TốC
Luật chơi:
-
Có 6 câu hỏi
-
Trong vòng 3 phút các đội tìm câu trả lời.
-
Sau 3 phút mỗi đội cử đại diện lên điền kết quả
-
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
-
Mỗi đội có 30 giây để phân công nhiệm vụ các
thành viên
07/09/13 12
C©u hái phÇn thi t¨ng tèc
6459
3
4
53204 =+++−+ xxx
5
5
2
+

x
x
144
25
C©u 1: Ph©n tÝch thµnh nh©n tö x
2
- 7
C©u 2: TÝnh
C©u 3:Rót gän ph©n thøc víi
C©u 4:TÝnh
C©u 5:Rót gän biÓu thøc
C©u 6:T×m x biÕt
5−≠x
179.179 +−
( )
603532 −+
07/09/13 13
C©u tr¶ lêi cña c¸c ®éi
1−=x
C©u
Ch¨m ngoan tÝch cùc ®oµn kÕt Th©n thiÖn
®¸p ¸n
1
2
3
4
5
6
156 −
8
12
5
)7)(7( +− xx
5−x
07/09/13 14
đáp án phần thi tăng tốc
6459
3
4
53204 =++++ xxx
5
5
2
+

x
x
144
25
Câu 1: Phân tích thành nhân tử x
2
- 7
Câu 2: Tính
Câu 3:Rút gọn phân thức với
Câu 4:Tính
Câu 5:Rút gọn biểu thức
Câu 6:Tìm x biết
5x
179.179 +
( )
603532 +
864179)179)(179(
2
===+=
5
5
)5)(5(
5
)5(
22
=
+
+
=
+

= x
x
xx
x
x
12
5
144
25
==
156152156 =+=
14525
653
6545352
==+=+
=+
=++++
xxx
x
xxx
)7)(7( += xx
07/09/13 15
Về đích
Luật chơi:
Lần lượt các đội được lựa chọn một trong các gói câu
hỏi: 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm
Trong vòng 2 phút phải có câu trả lời, mỗi câu trả lời
đúng được số điểm ứng với gói câu hỏi đã chọn
Nếu đội nào không có câu trả lời, hoặc câu trả lời chưa
chính xác thì quyền trả lời thuộc về đội có tín hiệu xin
trả lời sớm nhất khi người dẫn chương trình cho phép.
Nếu câu trả lời vẫn chưa chính xác, tiếp tục đến các đội
còn lại được quyền trả lời
Trả lời đúng được 1/2 số điểm của gói câu hỏi đội trước
đó chọn
07/09/13 16
VÒ ®Ých
Gãi 10 ®iÓm
C©u 1
C©u 2
C©u 3
C©u 4
Gãi 20 ®iÓm
C©u 1
C©u 2
C©u 3
C©u 4
Gãi 30 ®iÓm
C©u 1
C©u 2
C©u 3
C©u 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×