Tải bản đầy đủ

TOÁN 4: THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬTTR NG TH V NH TR NGƯỜ Ĩ ƯỜ

MÔN TOÁN LỚP 4

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
GIÁO VIÊN: LÊ QUỐC HẢI
NGÀY DẠY: 23/10/2008

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song
với đường thẳng MN.
O
M
N

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song với
đường thẳng MN.
O

M
N
*Vẽ đường thẳng AB đi qua
điểm O và vuông góc với
đường thẳng MN.
A
B
*Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm O và vuông góc với
đường thẳng AB ta được
đường thẳng CD song song với
đường thẳng MN.
C D

Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008
TOÁN

THỰC HÀNH

VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

Quan sát hình chữ nhật MNPQ, nhận xét:

*Các góc ở các đỉnh hình chữ
nhật ABCD có là góc vuông
không?
M
N
* Hãy nêu các cặp cạnh song
song với nhau có trong hình
chữ nhật?
P
Q
Các góc ở 4 đỉnh hình chữ
nhật ABCD đều là góc vuông .
-Cạnh MN song song với PQ
-Cạnh MQ song song với NP

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×