Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết lop 8(Theo CT moi)

Giáo viên : Hoàng Thế Thắng
__________________________________________________________
__________
Trờng THCS đề kiểm tra định kỳ môn vật lý 8
Vô Tranh (Thời gian làm bài 45 phút)
--------@------ -----------------------@@-----------------------------------
đề bài (Đề số 1)
Câu 1(2 điểm). Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng rồi ghi vào bài làm:
a) Công thức tính vận tốc là:
A. v =
t
S
B. v =
s
t
C. v = s.t D. s = v.t
b) Công thức tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng dài gồm nhiều đoạn nhỏ
là:
A. v =
2
vv

21
+
B. v =
2
2
1
1
t
s
t
s
+
C. v =
n21
n21
t...tt
s...ss
+++
+++
D. v =
2
2
1
1
s
v
s
v
+
Câu 2 (2 điểm). Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng rồi ghi vào bài làm:
a) Một xe máy đi một quãng đờng dài 72 km , với vận tốc 36 km/h mất thời gian là:
A. 1 h B. 1,5 h C. 2 h D. 2,5 h
b) Một xe máy đi một quãng đờng dài 36 km mất 1 h . Vận tốc của xe máy đó là:
A. 5 m/s B. 7 m/s C. 8 m/s D. 10m/s
Câu 3(2.5 điểm).Hãy hoàn thành những chỗ trống trong các câu sau:
a) 10 cm
2
=........(1)........m
2
; 760 mm =.............(2)..........m


b) Chất lỏng không chỉ tác dụng áp suất lên..........(3)..........mà lên cả .......
(4)...........và các vật ở .........(5).........chất lỏng.
c) áp suất là độ lớn của .........(6)........trên một đơn vị .......(7).......bị ép.Công thức tính
áp suất của vật rắn là.........(8)............
Câu4(2,5 điểm).Nói áp suất khí quyển ở Hà Nội bằng 760 mmHg có nghĩa là gì ?
Hãy tính áp suất đó ra đơn vị N/m
2
. Biết trọng lợng riêng của thuỷ ngân là d=136000
N/m
3
.
Câu 5(1 điểm).Bạn Dũng có khối lợng 30 kg , đứng trên nền nhà với diện tích mỗi
bàn chân là 15 cm
2
.Hãy tính áp suất ca Dũng tác dụng lên nền nhà khi:
a) Dũng đứng bằng cả hai chân.
b) Dũng chỉ đứng bằng một chân.
________________________@@@@@____________________________
Giáo viên : Hoàng Thế Thắng
__________________________________________________________
__________
đáp án chấm môn lý 8
(Đề số1)
Câu 1 .a) A (1 đ)
b) C (1đ)
Câu 2. a) C (1đ)
b) D (1đ)
Câu3.(Mỗi ô trống điền đúng cho 0.3 đ)
1- 0,001 2- 0,76 3- đáy bình 4- thành bình
5- trong lòng 6- áp lực 7- diện tích 8- P = F/S
Câu4 . +) Giải thích đúng (1,5đ)
+) Tính đúng P
kq
= d.h =103360 N/m
2
(1đ)
Câu 5. +) Tóm tắt đúng (0,2đ)
a)Tính đúng P = 15000N/m
2
(0,4 đ)
b) Tính đúng P = 30000 N/m
2
(0,4đ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×