Tải bản đầy đủ

ếch ngồi đáy giếng


Ếch ngồi đáy giếng
( Truyện ngụ ngôn)

I. Đọc – Chú thích:
1. Đọc:
2.

Chú thích:
Truyện ngụ ngôn:
- Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần;
- Mượn chuyện nhỏ về loài vật, đồ vật, hoặc về
chính con người để nói bóng gió, kín đáo
chuyện con người;
- Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học
nào đó trong cuộc sống.

II. Tìm hiểu văn bản:
1. Bố cục:
Chia làm 2 phần:
- Phần 1: Từ đầu → “như một vị

chúa tể”: Ếch khi ở trong giếng.
- Phần 2: Còn lại: Ếch khi ra khỏi
giếng.

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:
- Cuộc sống: đơn giản, chật hẹp,
- Cuộc sống: đơn giản, chật hẹp,
trì trệ.
trì trệ.

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:
- Oai như một vị chúa tể, xem bầu
- Oai như một vị chúa tể, xem bầu
trời chỉ bằng cái vung.
trời chỉ bằng cái vung.

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:




Hiểu biết nông cạn nhưng lại
Hiểu biết nông cạn nhưng lại
huyênh hoang.
huyênh hoang.

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:




Môi trường hạn hẹp dễ khiến người
Môi trường hạn hẹp dễ khiến người


ta kiêu ngạo, không biết thực chất về
ta kiêu ngạo, không biết thực chất về
mình.
mình.

2. Phân tích:
a) Ếch khi ở trong giếng:
- Cuộc sống: đơn giản, chật hẹp, trì trệ.
- Cuộc sống: đơn giản, chật hẹp, trì trệ.
- Oai như một vị chúa tể, xem bầu trời chỉ
- Oai như một vị chúa tể, xem bầu trời chỉ
bằng cái vung.
bằng cái vung.




Hiểu biết nông cạn nhưng lại huyênh
Hiểu biết nông cạn nhưng lại huyênh
hoang.
hoang.




Môi trường hạn hẹp dễ khiến người ta
Môi trường hạn hẹp dễ khiến người ta
kiêu ngạo, không biết thực chất về mình.
kiêu ngạo, không biết thực chất về mình.

2. Phân tích:
b) Ếch khi ra khỏi giếng:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×