Tải bản đầy đủ

Đề thi giáo viên giỏi cấp huyện

UBND huyện hậu lộc
Phòng giáo duc - đào tạo
đề thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện (vòng 2)
Ngày thi: 16/10/2008 năm học 2008 2009
Thời gian: 150 phút
Đ/c hãy trình bày hớng dẫn chấm cho đề thi sau:
Câu 1 (3 điểm): Cho phơng trình: x
2
-2(m+1)x+m
2
-4m+5 = 0(ẩn số là x)
a-Tìm m để phơng trình có nghiệm.
b- Tìm m để phơng trình có 2 nghiệm phân biệt đều dơng.
Câu 2 (4 điểm): Giải hệ phơng trình:=+
=+
155
022

22
yxyx
yxxy
Câu 3 (3 điểm): Chứng minh bất đẳng thức
baabba
++++
1
22
với

a,b

R
Câu 4 (4 điểm): Tìm x để biểu thức có giá trị nhỏ nhất.
2
1
35
x
x
A


=
Câu 5 (6điểm): Từ điểm M nằm ở ngoài đờng tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB với
(O). Vẽ đờng kính AC, tiếp tuyến tại C của (O) cắt AB ở D. MO cắt AB ở I. Chứng
minh:
a) Tứ giác OIDC nội tiếp.
b) Tích AB.AD không đổi khi M di chuyển.
c) OD vuông góc với MC./.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×