Tải bản đầy đủ

Tiết 19: Tính chất chia hết của một tổngKiÓm tra bµi cò
Khi nµo ta nãi sè tù nhiªn a chia hÕt cho sè tù nhiªn b ≠ 0 ?
Cho vÝ dô.
Khi nµo sè tù nhiªn a kh«ng chia hÕt cho sè tù nhiªn b ≠ 0?
Cho vÝ dô
Víi a, b, k ∈ N, b ≠ 0
a chia hÕt cho b nÕu a = b.k
a kh«ng chia hÕt cho b nÕu a = b.q + r
( a, b, q, r ∈ N, b ≠ 0, 0 < r < b)

TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
1. Nh¾c l¹i vÒ quan hÖ chia hÕt (SGK/ 34)
2. TÝnh chÊt 1

a) ViÕt hai sè chia hÕt cho 6.
XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 6 kh«ng?
b) ViÕt hai sè chia hÕt cho 7.
XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 7 kh«ng?
1


TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
1. Nh¾c l¹i vÒ quan hÖ chia hÕt (SGK/ 34)
2. TÝnh chÊt 1
a. VÝ dô
b. NhËn xÐt

∈ ≠
a m ; b m (a + b) m
( a, b, m N; m 0 )
M M M

Bài tập
Mỗi số trong hiệu, tổng sau có chia hết cho 4 không?
Mỗi tổng, hiệu đó có chia hết cho 4 không?
a) 60 - 12
b) 60 - 40
c) 60 + 40 +12
60 4 12 4, ; ;a M M
60 12 4( ) M
60 4 40 4, ; ;b M M
Giải
60 40 4( ) M
60 4 40 4 12 4, ; ; ;c M M M
60 40 12 4( )+ + M

TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
1. Nh¾c l¹i vÒ quan hÖ chia hÕt (SGK/ 34)
2. TÝnh chÊt 1
a. VÝ dô
b. NhËn xÐt

∈ ≠
a m ; b m (a + b) m
( a, b, m N; m 0 )
M M M
c. Chó ý
; ( )
; ; ( )
( a b)⇒ − ≥


⇒ + +
M M M
M M M M
a m b m a b m
a m b m c m a b c m

NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng ®Òu chia hÕt
cho cïng mét sè th× tæng cã chia hÕt sè ®ã kh«ng?
KÕt luËn:
NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng ®Òu chia
hÕt cho cïng mét sè th× tæng chia hÕt sè ®ã.
; ; ( )a m b m c m a b c m⇒ + +M M M M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×