Tải bản đầy đủ

Bài 7. Tình thái từI. Chøc n¨ng cña t×nh th¸i tõ.

§¸p ¸n:
VÝ dô a: C©u nghi vÊn => C©u trÇn thuËt.
VÝ dô b: C©u cÇu khiÕn => C©u trÇn thuËt.
VÝ dô c: C©u c¶m th¸n => C©u trÇn thuËt.
VÝ dô d: kÝnh träng, lÔ phÐp.

Cho biÕt chøc n¨ng cña t×nh th¸i tõ?

Kết luận 1
Kết luận 1
Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để tạo câu nghi vấn
,câu cầu khiến, câu cảm thán và
để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói

Cã mÊy lo¹i t×nh th¸i tõ?
T×nh th¸i tõ gåm mét sè lo¹i ®¸ng chó ý
sau:

- T×nh th¸i tõ nghi vÊn.
- T×nh th¸i tõ cÇu khiÕn.
- T×nh th¸i tõ c¶m th¸n.
- T×nh th¸i tõ biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m.

Bài tập:
Xác định tình thái từ trong các câu
sau và cho biết đó là loại tình thái từ
nào?
1. Anh thương em với.
2. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo
gót Binh Tư để có cái ăn ư?

Đáp án:
1. Anh th­¬ng em víi.
( Tình thái từ cầu khiến, mang sắc thái tha thiết)
1. Con ng­êi ®¸ng kÝnh Êy b©y giê còng theo
gãt Binh T­ ®Ó cã c¸i ¨n ­ ?
( Tình thái từ nghi vấn, mang sắc thái phân vân)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×