Tải bản đầy đủ

ĐH Ngân hàng câu hỏi TN nghiệm CN 12

Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12
NĂM 2008- 2009
1. Mét ®iƯn trë cã c¸c vßng mµu theo thø tù: vµng, xanh lơc, cam, kim nhò. TrÞ sè ®óng cđa ®iƯn trë lµ:
a. 45 x 10
3
+ 5% Ω
b. 4 x 5 x 10
3
+ 5%Ω
c. 20 x 10
3
+ 5%Ω
d. 54 x 10
3
+ 5%Ω
2. Triac cã mÊy líp tiÕp gi¸p P - N
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2

3. M¹ch khch ®¹i dïng linh kiƯn nµo sau ®©y ®Ĩ lµm lín tÝn hiƯu.
a. OA
b. §i èt
c. §iƯn trë
d. Tơ ®iƯn
4. Trong m¹ch t¹o xung ®a hµi ®Ĩ lµm thay ®ỉi ®iƯn ¸p th«ng t¾c cđa 2 Tranzito lµ do:
a. Tơ ®iƯn C
1
, C
2
b. §iƯn trë R
3
, R
4
c. §iƯn trë R
1
, R
2
d. Tranzito T
1
, T
2
5. Cn c¶m chỈn ®ỵc dßng ®iƯn cao tÇn lµ do
a. Do hiƯn tỵng c¶m øng ®iƯn tõ
b. §iƯn ¸p ®Ỉt vµo lín
c. Dßng ®iƯn qua cn c¶m lín
d. Do tÇn sè dßng ®iƯn lín
6. Khi cÇn thay thÕ mét ®iƯn trë bÞ ch¸y cã ghi 2K - 2W b»ng c¸c ®iƯn trë kh«ng cïng lo¹i. H·y chän ph¬ng ¸n ®óng
sau:
a. M¾c nèi tiÕp 2 ®iƯn trë ghi 1K - 1W
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

1
Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
b. Dïng 1 ®iƯn trë ghi 2K - 1W
c. M¾c song song 2 ®iƯn trë ghi 4K - 2W
d. M¾c song song 2 ®iƯn trë ghi 4K - 1W
7. Mét tơ ho¸ cã sè liƯu kü tht 10 µF - 100V trong m¹ch bÞ háng. Hái ph¶i dïng bao tơ cã sè liƯu 10µF-10V ®Ĩ thay
thÕ:


a. 100 tơ
b. 10 tơ
c. 1 tơ
d. 1.000 tơ
8. Dßng ®iƯn cã chØ sè lµ 1A qua 1 ®iƯn trë cã chØ sè lµ 10Ω thi c«ng st chÞu ®ùng cđa nã lµ 10W. Hái nÕu cho dßng
®iƯn cã trÞ sè lµ 2A qua ®iƯn trë ®ã th× c«ng st chÞu ®ùng cđa nã lµ bao nhiªu:
a. 40W
b. 20W
c. 30W
d. 10W
9. Trong mét m¹ch chØnh lu cÇu nÕu m¾c ngỵc chiỊu c¶ 2 §ièt th×
a. D©y thø cÊp chËp m¹ch
b. Kh«ng lµm viƯc
c. M¹ch vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng
d. M¹ch ho¹t ®éng trong nưa chu kú
10.Trong mét m¹ch chØnh lu cÇu nÕu bÊt kú mét §ièt nµo bÞ ®¸nh m¾c ngỵc th×:
a. M¹ch ho¹t ®éng trong nưa chu kú
b. Dßng ®iƯn t¨ng vät
c. §øt cÇu ch×
d. D©y thø cÊp chËp m¹ch
11.Tơ ho¸ cã thĨ m¾c vµo c¸c lo¹i m¹ch ®iƯn
a. M¹ch 1 chiỊu
b. C¶ m¹ch xoay chiỊu lÉn 1 chiỊu
c. M¹ch xoay chiỊu
d. M¹ch ®iƯn cã ®iƯn ¸p ỉn ®Þnh
12.Khi dïng «m kÕ kiĨm tra tơ ®iƯn(tơ cha tÝch ®iƯn) , nÕu tơ tèt hiƯn tỵng x¶y ra lµ:
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

2
Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
a. Kim ®ång hå chun ®éng ®Õn 1 vÞ trÝ nµo ®ã råi tù trë vỊ vÞ trÝ ban ®Çu
b. Kim ®ång hå chun ®éng chØ 1 gi¸ trÞ nµo ®ã
c. Kim ®ång hå kh«ng chun ®éng
d. Kim chun ®éng ®Õn 1 vÞ trÝ nµo ®ã råi trë vỊ vÞ trÝ kh¸c (kh«ng ph¶i vÞ trÝ ban ®Çu)
13.Khi cho vµo trong lßng cn c¶m 1 lâi s¾t tõ th×
a. TrÞ sè ®iƯn c¶m t¨ng
b. TrÞ sè ®iƯn c¶m kh«ng thay ®ỉi
c. TrÞ sè ®iƯn c¶m gi¶m
d. §iƯn ¸p ®Þnh møc cn c¶m t¨ng
14.§ièt, Tirixt«, Triac, Tranzito, Diac chóng ®Ịu gièng nhau ë ®iĨm nµo
a. VËt liƯu chÕ t¹o
b. C«ng dơng
c. Sè ®iƯn cùc
d. Nguyªn lý lµm viƯc
15.C¸c c©u sau ®©y c©u nµo em cho lµ sai
a. Triac vµ Diac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iƯn theo c¶ hai chiỊu khi cã cùc G ®iỊu khiĨn
b. §ièt cho dßng ®i qua khi ®ỵc ph©n cùc thn
c. Khi ®· th«ng vµ t¾cTh× Tirixto vµ §ièt ho¹t ®éng nh nhau
d. OA lµ bé khÕch ®¹i dßng ®iƯn mét chiỊu
16.Chän ph¬ng ¸n sai trong c©u sau : C«ng dơng cđa m¹ch ®iƯn tư ®iỊu khiĨn
a. §iỊu khiĨn c¸c th«ng sè cđa thiÕt bÞ
b. §iỊu khiĨn c¸c thiÕt bÞ d©n dơng
c. §iỊu khiĨn c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ
d. §iỊu khiĨn tÝn hiƯu
17.Chän ph¬ng ¸n sai trong c©u sau : Ngêi ta ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ ®iƯn tư theo
a. Theo hiƯu st
b. Theo c«ng st
c. Theo chøc n¨ng
d. Theo møc ®é tù ®éng hãa
18.Chøc n¨ng cđa Tranzito trong m¹ch b¶o vƯ ®iƯn ¸p gia ®×nh
a. Khch ®¹i
b. ChØnh lu
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

3
Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
c. B¸o hiƯu ®iƯn ¸p
d. Nu«i m¹ch ®iỊu khiĨn
19.Triac trong m¹ch ®iỊu khiĨn lµm thay ®ỉi tèc ®é ®éng c¬ nhê
a. T¨ng, gi¶m thêi gian dÉn
b. T¨ng, gi¶m trÞ sè dßng ®iƯn
c. T¨ng, gi¶m trÞ sè ®iƯn ¸p
d. T¨ng, gi¶m tÇn sè ngn ®iƯn
20.§Ĩ ®iỊu chØnh céng hëng trong khèi chän sãng cđa m¸y thu thanh ngêi ta thêng ®iỊu chØnh
a. TrÞ sè ®iƯn dung cđa tơ ®iƯn
b. §iƯn ¸p
c. Dßng ®iƯn
d. §é tù c¶m cđa cn d©y
21.V« tun trun h×nh vµ trun h×nh c¸p kh¸c nhau ë
a. M«i trêng trun tin
b. M· hãa tin
c. Xư lÝ tin
d. NhËn th«ng tin
22.Cêng ®é ©m thanh trong m¸y t¨ng ©m do khèi nµo qut ®Þnh
a. M¹ch khch ®¹i c«ng st
b. M¹ch trung gian kÝch
c. M¹ch ©m s¾c
d. M¹ch tiỊn khch ®¹i
23.Trong m¸y thu h×nh viƯc xư lÝ ©m thanh, h×nh ¶nh
a. §ỵc xư lÝ ®éc lËp
b. §ỵc xư lÝ chung
c. Tïy thc vµo m¸y thu
d. Tïy thc vµo m¸y ph¸t
24.C¸c khèi c¬ b¶n cđa phÇn thu trong hƯ thèng th«ng tin vµ viƠn th«ng gåm
a. 4 khèi
b. 3 khèi
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

4
Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
c. 2 khèi
d. 5 khèi
25.C¨n cø vµo ®©u ®Ĩ ph©n biƯt m¸y thu thanh AM vµ m¸y thu thanh FM
a. §iỊu chÕ tÝn hiƯu
b. M· hãa tÝn hiƯu
c. Trun tÝn hiƯu
d. Xư lÝ tÝn hiƯu
26.M¹ch ®iƯn tư ®iỊu khiĨn theo chøc n¨ng lµ
a. §iỊu khiĨn tèc ®é
b. §iỊu khiĨn b»ng m¹ch rêi
c. §iỊu khiĨn b»ng vi m¹ch
d. §iỊu khiĨn b»ng vi xư lý cã lËp tr×nh
27.Theo møc ®é tù ®éng hãa cã c¸c m¹ch
a. §iỊu khiĨn b»ng phÇn mỊm m¸y tÝnh
b. §iỊu khiĨn cã c«ng st nhá
c. §iỊu khiĨn tÝn hiƯu
d. §iỊu khiĨn cã c«ng st lín
28.M¹ch nµo kh«ng ph¶i lµ m¹ch ®iƯn tư ®iỊu khiĨn
a. M¹ch t¹o xung
b. tÝn hiƯu giao th«ng
c. B¸o hiƯu vµ b¶o vƯ ®iƯn ¸p
d. §iỊu khiĨn b¶ng ®iƯn tư
29.Khi thay ®ỉi sè vßng d©y stato cđa ®éng c¬ 1 pha th«ng sè nµo thay ®ỉi
a. §iƯn ¸p
b. Dßng ®iƯn
c. TÇn sè
d. C«ng st
30.TÝn hiƯu vµo vµ ra ë m¹ch khch ®¹i c«ng st ë m¸y t¨ng ©m lµ
a. TÝn hiƯu ©m tÇn
b. TÝn hiƯu cao tÇn
c. TÝn hiƯu trung tÇn
d. TÝn hiƯu ngo¹i sai
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

5
Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ
31.§Ỉc ®iĨm cđa tÝn vµo vµ ra ë m¹ch khch ®¹i c«ng st
a. Cïng tÇn sè
b. Cïng biªn ®é
c. Cïng pha
d. C¶ 3 ph¬ng ¸n trªn
32.ë m¹ch khch ®¹i c«ng st m¾c ®Èy kÐo nÕu mét Trandito bÞ háng th×
a. M¹ch ho¹t ®éng trong nưa chu k×
b. M¹ch vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng
c. M¹ch ngõng ho¹t ®éng
d. TÝn hiƯu kh«ng ®ỵc khch ®¹i
33.ë m¸y thu thanh tÝn hiƯu vµo khèi chän sãng thêng lµ
a. TÝn hiƯu cao tÇn
b. TÝn hiƯu ©m tÇn
c. TÝn hiƯu trung tÇn
d. C¶ 3 ph¬ng ¸n trªn
34.TÝn hiƯu ra cđa khèi t¸ch sãng lµ
a. TÝn hiƯu mét chiỊu
b. TÝn hiƯu cao tÇn
c. TÝn hiƯu xoay chiỊu
d. TÝn hiƯu trung tÇn
35.C¸c mµu c¬ b¶n trong m¸y thu h×nh lµ
a. §á , lơc , lam
b. Xanh, ®á , tÝm
c. ®á , tÝm , vµng
d. ®á , xanh ,vµng
36.ViƯc nèi sao hay tam gi¸c cđa t¶i phơ thc vµo
a. §iƯn ¸p cđa ngn vµ t¶i
b. §iƯn ¸p ngn
c. §iƯn ¸p t¶i
d. C¸ch nèi cđa ngn
37.Khi t¶i nèi tam gi¸c nÕu 1 pha bÞ ®øt th× dßng ®iƯn qua t¶i
a. Gi¶m xng
b. T¨ng lªn
Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC
Trang

6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×