Tải bản đầy đủ

Tiếp tuyến của đường tròn


PHƯƠNG TRÌNH TiẾP
TUYẾN
CỦA ĐƯỜNG TRÒN


Cách viết
phương trình
tiếp tuyếncủa
đường tròn
(C) tại điểm
A(x
0
;y
0
) (C)

A
(d)
I


CÁCH 1

Tiếp tuyến (d) có V.T.P.T
và qua điểm A
CÁCH 2
Tách đôi biến từ pt
đường tròn và thế tọa
độ tiếp điểm vào
IA


+ Bài toán 1:

Cho đtròn
(C):x
2
+ y
2
+6x-y+3=0
và điểm M(-1;2)

a)Chứng tỏ rằng điểm M nằm
trên đtròn (C)

b)Viết pt tiếp tuyến của đtròn
tại M(-1;2)

Bài tập
1.Viết pt tiếp tuyến của đtròn
(C): x
2
+y
2
-3x+y=0 tại điểm O(0;0)
2. PT tiếp tuyến của đtròn
(x-2)
2
+(y+3)
2
=1 biết tiếp tuyến đó


song song với đthẳng D: 3x-y+2=0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×