Tải bản đầy đủ

Kiểm tra 15 phút (chương 1) - Đề 1

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN TIN HỌC – LỚP 12C1
Họ và tên học sinh:..........................................................................
Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, trong đó có lưu trữ điểm tổng kết của các môn Toán, Lý,
Hóa, Văn, Sử, Địa. Thì việc nào sau đây không thuộc loại tìm kiếm trực tiếp?
A. Tìm học sinh có điểm trung bình sáu môn cao nhất;
B. Tìm học sinh có điểm tống kết môn Lý thấp nhất;
C. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Văn cao nhất;
D. Tìm học sinh nữ có điểm môn Toán cao nhất và học sinh nam có điểm môn Văn cao nhất
Câu 2: Xét công việc quản lý hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác khai thác hồ
sơ?
A. Thống kê và lập báo cáo; B. Thêm hai hồ sơ;
C. Sửa tên trong một hồ sơ; D. Xóa một hồ sơ;
Câu 3: Hai thành phần chính của hệ QTCSDL là:
A. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu; B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý dữ liệu;
C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu; D. Bộ quản lý dữ liệu và bộ xử lý truy vấn;
Câu 4: Hệ quản trị CSDL là:

A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL;
B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL;
C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL;
D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL;
Câu 5: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong tệp một hồ sơ học sinh, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tệp hồ sơ xuất hiện những hồ sơ mới;
B. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã được lấy ra nên không
còn trong những hồ sơ tương ứng;
C. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn trên tệp vì người ta đã lấy thông tin ra;
D. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi;
Câu 6: Tính độc lập của Cơ sở dữ liệu thể hiện ở:
A. Vì một Cơ sở dữ liệu thường phục vụ cho nhiều người dùng với những mục đích khai thác khác nhau
nên dữ liệu cần phải độc lập với các ứng dụng, không phụ thuộc vào một vài bài toán cụ thể, không phụ thuộc
và phương tiện lưu trữ và xử lý.
B. Các giá trị dữ lịêu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn một số ràng buộc, tùy thuộc vào hoạt
động của tổ chức mà cơ sở dữ liệu phản ánh.
C. Trong Cơ sở dữ liệu thường không lưu trữ những dữ liệu trùng lặp hoặc những thông tin có thể dễ dàng
suy diễn hay tính toán được từ những dữ liệu đã có.
D. Sau những thao tác cập nhật dữ liệu và ngay cả khi có sự cố (phần cứng hay phần mềm) xảy ra trong quá
trình cập nhật, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phải được đảm bảo đúng đắn.
Câu 7: Nếu so sánh với một ngôn ngữ lập trình như Pascal thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tương đương với
thành phần nào trong các thành phần sau?
A. Các chỉ thị xuất dữ liệu; B. Các chỉ thị đóng/mở tệp;
C. Các công cụ khai báo dữ liệu; D. Các chỉ thị nhập dữ liệu;
Câu 8: Nhiệm vụ của bộ xử lý truy vấn là:
A. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu;
B. Tiếp nhận các yêu cầu trực tiếp của người dùng và tổ chức thực hiện các chương trình ứng dụng;
C. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu;
D. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu;
Câu 9: Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến hiện nay là:
A. Structured Query Language; B. Microsoft Office Access;
C. C++; D. Turbo Pascal;
Câu 10: Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu là:
A. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn;
B. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khai thác;
C. Mức khai thác, mức vật lý, mức khung nhìn;
D. Mức khai thác, mức khái niệm, mức khung nhìn;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×