Tải bản đầy đủ

Rut gon bieu thuc chua can thuc

Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2008
Giáo viên thực hiện:
Lương Ngọc
Dịu
Đơn vị:
Trường THCS Cộng
Hoà
Đơn vị:
Trường THCS Cộng
Hoà
Kiểm tra bài cũ
HS1:Điền vào chỗ (...) để hành
thành các công thức sau:

Với A.B......; B.......
2
2
1
2
3
4
5
. A .......
. A.B .......
A
. .......
B
. A B .......
A AB
.
B .......
=
=
=
=
=
Với A......; B.......
Với A......; B.......
Với B.......
HS2: Chữa bài tập 77/a SBT
Tìm x biết
Giải
2 3 1 2
+ = +
a. x
1 5 3d. x + =
2
2 3 1 2
2 3 1 2
2 3 3 2 2
2 2 2
2
+ = +
<=> + = +
<=> + = +
<=> =
<=> =
.
( )
( )
a x
x
x
x
x TMDK
ĐK:
3
2

x
b.Vì
5 3 5 3 0
1 5 3x
< = > <
= > + =
Vô nghiệm

2
4 6 4
5 6 5 5 5
4 2
2
5 3 5 8 2 5 6 5
+ + = + +
= + + = + = +
a a
a a a a a
a a
a
a a a a a a
a
4
5 6 5
4
a
a a
a
+ +
Lời Giải
Ví dụ 1: Rút gọn
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Với a>0
- Với a>o các căn thức bậc hai đều có nghĩa
?1 Rút gọn
3 5 20 4 45
+ +
a a a a
Với a 0.
Lời giải
3 5 2 5 12 5
= + +
a a a a
3 5 4 5 4 9 5
= + +
a a a a. .
13 5
= +
a a
Với a 0.

Bài tập ( Hoạt động nhóm )
Rút gọn các biểu thức (với a>0, b>0)
Nhóm 1: bài 59(a).
3 2
5 4 25 5 16 2 9
+ =
a b a a ab a
3 3 3 3
5 64 3 12 2 9 5 81
+ =
a ab . a b ab ab b a b
Ví dụ 1: Rút gọn
Bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
1 2 3 1 2 3 2 2
+ + + =
( )( )
2 2
1 2 3 1 2 3
1 2 3
1 2 2 2 3
2 2
= + + +
= +
= + +
= =
VT
VP
( )( )
( ) ( )
Chứng minh
Ta thấy vế trái bằng vế phải.Vậy
biểu thức được chứng minh
Ví dụ2: Chứng minh đẳng thức
Nhóm 2: 59(b)
Nhóm 3:
3 3 3
25a b 4 b a 9ab 5ab ab
+ =

2
( a b) VP
= =
=
+
+
3 3
( ) )
ab
a ( b
a b

=
+ +
+
( )( ab )
ab
a b a b
a b
V i a>0, b>0 ta có:
=
+
+
VT ab
a a b b
a b
=
Vậy đẳng thức được chứng minh
=
+
+
2
ab ( a b)
a a b b
a b
Với a>0; b>0
Bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Chứng minh
Chứng minh đẳng thức ?2.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×