Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2017
MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (NGHỆ AN)
LẦN 1
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Triolein
B. Gly – Ala
C. Glyxin
D. Anbumin
Câu 2: Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là :
A. polietilen (PE)
B. Poli(vinyl clorua) (PVC)
C. nilon – 6,6
D. Cao su thiên nhiên
Câu 3: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng ?

A. Etyl axetat
B. Phenylamoniclorua C. Alanin
D. Anilin
Câu 4: Tính chất hóa học chung của kim loại là:
A. Tính khử
B. Tính oxi hóa
C. Tính axit
D. Tính bazơ
Câu 5: Vinyl axetat là chất nào sau đây
A. HCOOCH=CH2
B. CH3COOCH=CH2
C. CH2=CHCOOCH3
D. CH3COOC2H5
Câu 6: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?
A. CH3COOC2H5
B. (C17H33COO)3C3H5
C. (C17H35COO)3C3H5
D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài
B. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín
C. Các este rất ít tan trong nước
D. Một số este được dùng làm chất dẻo
Câu 8: Chất nào sau đây có nhiều trong thân cây mía?
A. Glucozơ
B. Fructozơ
C. Saccarozơ
D. Saccarin
Câu 9: Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) chủ yếu do chất nào sau đây?
A. Etyl amin
B. Metyl amin
C. Trimetyl amin
D. Đimetyl amin
Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại amino axit ?
A. Etyl amin
B. Anilin
C. Protein
D. Glyxin
Câu 11: Kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là :
A. Cu


B. Ag
C. Fe
D. K
Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quì tím đổi thành màu xanh?
A. Dung dịch glyxin
B. Dung dịch lysin
C. Dung dịch alanin
D. Dung dịch axit glutamic
Câu 13: Cho các chất glixerol; triolein; dung dịch glucozơ; lòng trắng trứng; metylfomiat. Số
chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất dẻo là những vật liệu có tính dẻo.
B. Tơ visco, xenlulozơ axetat là tơ bán tổng hợp.
C. Cao su thiên nhiên là polime của isopen.
D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.
Câu 15: Cho m gam triolein ((C17H33COO)3C3H5 ) tác dụng hoàn toàn với H2 dư thu được (m
+ 0,3) gam chất X. Nếu cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch KOH dư, đun nóng, thu
được a gam muối. Giá trị của a là :
A. 45,6
B. 45,9
C. 48,3
D. 48,0
Trang 1


Câu 16: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong
các chất sau để khử độc thủy ngân?
A. Bột sắt
B. Bột than
C. Nước
D. Bột lưu huỳnh
Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch
Fe2(SO4)3 là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 18: Cho các phát biểu sau:
(1) Dầu, mỡ động thực vật có thành phần chính là chất béo.
(2) Dầu mỡ bôi trơn máy và dầu mỡ động thực vất có thành phần nguyên tố giống nhau.
(3) Có thể rửa sạch các đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật bằng nước.
(4) Dầu mỡ động thực vật có thể để lâu trong không khí mà không bị ôi thiu.
(5) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa
(6) Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.
Số phát biểu đúng là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ còn được gọi là đường nho
B. Mật ong rất ngọt chủ yếu là do fructozơ
C. Chất được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm là saccrozơ
D. Chất được dùng chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh là xenlulozơ
Câu 20: Khi thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo rồi đem toàn bộ sản phầm thực hiện
tráng gương thu được m gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là :
A. 10,8
B. 21,6
C. 32,4
D. 43,2
Câu 21: Thủy phân peptit Gly – Ala –Phe – Gly – Ala – Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa
Gly ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 22: Cho các chất: Glyxin; axit glutamic; ClH3NCH2COOH; Gly – Ala. Số chất tác dụng
được với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ tương ứng 1:2 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23: Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều là kim loại.
(2) Kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tố phi kim.
(3) Tính dẫn điện của Ag> Cu> Au> Al > Fe.
(4) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được Fe.
Số phát biểu luôn đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 24: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH,
thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :
A. 44,65
B. 50,65
C. 22,30
D. 22,35
Câu 25: Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch
hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M, thu được N2 ;
3,69 gam H2O và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất X là :
A. Propylamin
B. Etylamin
C. Metylamin
D. Butylamin
Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần 250 ml
dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một muối và hai ancol đồng
đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là :
A. 67,68%
B. 60,00%
C. 54,88%
D. 51,06%
Trang 2


Câu 27: Hợp chất hữu cơ E mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5, tác dụng với dung dịch
NaOH dư theo sơ đồ : E + 2 NaOH 2 X + H2O. Số công thức cấu tạo của E thỏa mãn tính
chất trên là :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28: Este X được điều chế từ α – aminoaxit và ancol etylic. Tỉ khối hơn của X so với
hiđro là 51,5. Đun nóng 10,3 gam X trong 200 ml dung dịch KOH 1,4 M sau đó cô cạn dung
dịch thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu đưcọ chất rắn G
(quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng). Vậy khối lượng chất rắn G là
A. 11,15 gam
B. 32,13 gam
C. 32,01 gam
D. 27,53 gam
Câu 29: Peptit X bị thủy phần theo phương trình phản ứng X+ 2H2O → 2 Y + Z (trong đó Y và
Z là các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu được m gam Z. Đốt cháy hoàn toàn
m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml
khí N2 (đktc). Biết Z có công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là:
A. Lysin
B. Axit glutamic
C. Glyxin
D. Alanin
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp A gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều
mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp B gồm các muối của Gly,
Ala, Val. Đốt cháy hoàn toàn B bằng lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp
thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí
(đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A, thu được 4,095 gam nước. Giá trị của
m gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 6,0
B. 6,6
C. 7,0
D. 7,5
Câu 31: Đung m gam chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O ; MX < 250, chỉ có một loại
nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trung hòa
lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 18,34 gam hỗn hợp 2 muối khan (trong đó có
một muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử T.
B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử hiđro.
C. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau.
D. Axit T có 2 liên kết đôi trong phân tử.
Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ các α - aminoaxit
có dạng H2N – CxHy – COOH ) bằng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản
ứng, thu được chất rắn khan Y có khối lượng lơn hơn khối lượng của X là 219,5 gam. Số liên
kết peptit trong một phân tử X là :
A. 16
B. 17
C. 15
D. 18
Câu 33: Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z, T có cùng CTPT C2H4O2. Biết
- X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.
- Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.
- Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.
Phát biểu nào sau đây đúng
A. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc B. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X
C. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức
D. Z tan tốt trong nước.
Câu 34: Chất X có công thức phân tử C2H7NO3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun
nóng, thu được muối Y (MY > 100) và khí Z là quì tím chuyển màu xanh. Khí Z là :
A. Etylamin
B. Amoniac
C. Metylamin
D. Khí cacbonic
Câu 35: Công thức phân tử của peptit mạch hở có 4 liên kết peptit được tạo thành từ α –
amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl có dạng
A. CnH2n-3O6N5
B. CnH2n-2O5N4
C. CnH2n-6O6N5
D. CnH2n-6O5N4
Trang 3


Câu 36: Chất X đơn chức, chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H8O2. Biết 1 mol X tác
dụng được tối đa với 1 mol NaOH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
Câu 37: Este hai chức X có công thức phân tử C6H10O4 được tạo từ axit và ancol đều có
mạch cacbon không phân nhánh. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là?
A. 14
B. 13
C. 12
D. 11
Câu 38: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4m gam kim loại. Giá trị của m là:
A. 5,40
B. 5,60
C. 3,36
D. 5,32
Câu 39: Cho 37,44 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) vào dung dịch X chức 84,6 gam
Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ chất rắn, thu được dung dịch không
màu có khối lượng giảm so với khối lượng của X là 7,62 gam. Kim loại M là?
A. Mg
B. Ca
C. K
D. Be
Câu 40: Hai hợp chất hữu cơ X, Y (đều chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức), MX =
76 có vòng benzen. Cho 1,14 gam X tác dụng với Na dư, thu được 336 ml H2 (đktc). Chất Z
(có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) được tạo thành khi cho X tác dụng
với Y. Đốt cháy hoàn toàn1,12 gam Z cần 1,288 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ
mol tương ứng là 11 : 6. Mặt khác 4,48 gam Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH
0,2 M. Số công thức cấu tạo phù hợp của Z là :
A. 8
B. 4
C. 6
D. 9
----- HẾT -----

Trang 4


Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2017
MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (NGHỆ AN)
LẦN 1
BẢNG ĐÁP ÁN

1-D

2-A

3-D

4-A

5-B

6-C

7-D

8-C

9-C

10-D

11-D

12-B

13-B

14-A

15-C

16-D

17-C

18-B

19-C

20-D

21-B

22-C

23-A

24-A

25-C

26-C

27-B

28-C

29-C

30-A

31-A

32-C

33-A

34-C

35-A

36-B

37-A

38-A

39-C

40-D

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2017
MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (NGHỆ AN)
LẦN 1
LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Anbumin là protein nên có phản ứng màu biure
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án D
CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
C6H5NH3+Cl- + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O
H2NCH(CH3)COOH + NaOH → H2NCH(CH3)COONa + H2O
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án C
(C17H33COO)3C3H5 là chất béo no nên là chất rắn ở nhiệt độ thường
Câu 7: Đáp án D
Một số este được dùng để tổng hợp chất dẻo
Câu 8: Đáp án C
Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án D
2K + 2H2O → 2KOH + H2
Câu 12: Đáp án B
Lysin có nhiều nhóm NH2 hơn nhóm COOH nên dung dịch lysin có tính kiềm, làm quì tím
hóa xanh.
Câu 13: Đáp án B
Trang 5


Glixerol và glucozơ có nhiều nhóm OH liền kề nhau có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ
thường.
Lòng trắng trứng có chứa protein nên có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 14: Đáp án A
Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.
Câu 15: Đáp án C
(C17H33COO)3C3H5 + H2 → (C17H35COO)3C3H5
(C17H35COO)3C3H5 + KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3
Ta có : n C17H35COOK = n H2 = 0,3 / 2 = 0,15 => a = 0,15. 322 = 48,3
Câu 16: Đáp án D
Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường, tạo muối HgS kết tủa: Hg + S → HgS↓
Câu 17: Đáp án C
Dung dịch Fe2(SO4)3 gồm Fe3+; SO42- và H2O
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
Al + 3 Fe3+ → Al3+ + 3 Fe2+
Cu + 2 Fe3+ → 2 Fe2+ + Cu2+
Fe + 2 Fe3+ → 3 Fe2+
Câu 18: Đáp án B
(2) Dầu mỡ bôi trơn máy là các hiđrocacbon nên có thành phần nguyên tố là C và H. Dẫu mỡ
động thực vật có thành phần chính là chất béo nên có thành phần nguyên tố là C, H và O
(3) Dầu mỡ động thực vất không tan trong nước nên không thể rửa sạch bằng nước.
(4) Dầu mỡ động thực vật để lâu trong không khí bị ôi thiu do nối đôi C=C của các gốc axit
béo không no bị oxi hóa thành các peoxit và phân hủy thành các sản phầm có mùi khó chịu.
Câu 19: Đáp án C
Chất được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm là glucozơ
Câu 20: Đáp án D
1 saccarozo + 1 H2O → 1 glucozo + 1 fructozo
n Ag = 4 n saccarozo => m = [(34,2 : 342)]. 4. 108 = 43,2 gam
Câu 21: Đáp án B
Các đipeptit chứa Gly: Gly – Ala và Phe – Gly
Câu 22: Đáp án C
NH2C3H5(COOH)2 + 2 NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + 2 H2O
ClH3NCH2COOH + 2 NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O
Gly – Ala là đipeptit nên tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 2
Câu 23: Đáp án A
(1) Nguyên tố H ở nhóm IA và nguyên tố B ở nhóm IIIA là phi kim
(2) Ví dụ : Bán kính nguyên tử kim loại Li và phi kim I lần lượt là 0,123 nm và 0,133 nm
(4) Vì FeCl3 dư nên phản ứng chỉ sinh ra Fe2+ chứ không sinh ra Fe.
Trang 6


Câu 24: Đáp án A
 NH 2 CH 2COOH : a KOH
 NH 2CH 2COOK : a HCl ClNH3CH 2 COOH : a

→X
→ 

KCl : a + b
CH 3COOH : b
CH 3 COOK : b
 m A = 75a + 60 = 21
a = 0, 2

⇒
⇒ m = 111,5.0, 2 + 74,5.0,3 = 44, 65

32, 4 − 21
= 0,3 b = 0,1
 n A = a + b =
38
Câu 25: Đáp án C
Phản ứng đốt cháy:
O2
→ nCO 2 + nH 2O
Este no đơn chức mạch hở: C n H 2n O 2 

3

O2
→ nCO 2 +  n + ÷H 2O
Amin no, đơn, hở: C n H 2n +3 N 
2

⇒ 1,5n a min = ∑ n H 2O − ∑ n CO2 = 0, 205 − 0,1 = 0,105 ⇒ n a min = 0, 07
⇒ CM =

n CO2
nM

<

n CO2
n a min

=

0,1
< 2 ⇒ X là CH3NH2
0, 07

Câu 26: Đáp án C
M = 16, 4 : 0, 25 = 65, 6 ⇒ X là HCOOCH3 và Y là HCOOC2H5
Sử dụng đường chéo hoặc giải hệ, ta có:
n X = 0,15 ⇒ %m X = ( 0,15 : 60 ) :16, 4  .100% = 54,88%
Câu 27: Đáp án B
Từ sơ đồ phản ứng, suy ra E có dạng HO – R – COO – R – COOH
E có 2 cấu tạo thỏa mãn là :
+) HO – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – COOH
+) HO – CH(CH3) – COO – CH (CH3) – COOH
Câu 28: Đáp án C
MX = 103 => X là NH2CH2COOC2H5
n X = 0,1; n KOH = 0,28
Ta coi toàn bộ quá trình gồm hai phản ứng: X bị thủy phân trong HCl và KOH tác dụng với
HCl
=> Chất rắn G gồm ClH3NCH2COOH (0,1 mol) và KCl (0,28 mol)
=> m G = 0,1 . 111,5 + 0,28 . 74,5 = 32,01 gam
Câu 29: Đáp án C
BTNT( O )
→ n O( X ) = 0, 04
Phản ứng Z + O 2 → CO 2 + H 2 O + N 2 
Tỉ lệ C : H : O : N = 0, 06 : 0,14 : 0, 04 : 0, 02 = 3 : 7 : 2 :1
Vì Z có CTPT trùng CTĐGN nên CTPT của Z là C3H7O2N (alanin)
Trang 7


⇒ n Z = 0, 02 = n X ⇒ M X = 203 ⇒ M Y = ( 203 + 18.2 − 89 ) : 2 = 75 ⇒ Y là glyxin
Câu 30: Đáp án A
Phương pháp: Qui đổi
 Na 2 CO3 : 0,5a
C 2 H 3 N : a

C 2 H 4O 2 NNa : a O2 CO 2 :1,5a+b

NaOH
→B
→ 
CH 2 : b 
CH 2 : b
H O : c
 H 2 O : 2a + b
 2
 N 2 : 0,5a = 0, 0375 ⇒ a = 0, 075
Ta có: mbình tăng = 44. ( 1,5.0, 075 + b ) + 18. ( 2.0, 075 + b ) = 13, 23 ⇒ b = 0, 09
Bảo toàn H, ta có: 1,5.0, 075 + 0, 09 + c = 0, 2275 ⇒ c = 0, 025
⇒ m = 0, 075.57 + 0, 09.14 + 0, 025.18 = 5,985
Câu 31: Đáp án A
n KCl = 0, 04; n KOH pu ' = 0,16
Điều kiện M X < 250 dùng để chặn số chức của X, ta ưu tiên xét trường hợp X 2 chức:
BTNT
⇒ n T = 0, 08 
→ M T = ( 18,34 − 0, 04.74,5 ) : 0, 08 = 192 ⇒ T là KCOO – CH = CH – COOK

=> (D sai)
M Y,Z = 7,36 : 0,16 = 46 = ( 32 + 60 ) : 2 ⇒ Y và Z là CH3OH và C3H7OH (C sai)
=> X là CH3OOC – CH = CH – COOC3H7. CTPT của X là C8H12O4 (B sai, A đúng)
Câu 32: Đáp án C
X + n KOH → Y + H2O
Sử dụng ĐLBTKL, ta có
m KOH = (m Y – m X) + m H2O = 219,5 + 0,25. 18 = 224 => n KOH = 4 => n = 4 : 0,25 = 16
X có 16 mắt xích nên có 16 liên kết peptit
Câu 33: Đáp án A
X là CH3COOH; Y là HO – CH2 – CHO ; Z là HCOOCH3
A. Đúng.
B. Sai vì Z là este còn Z là axit nên Z có nhiệt độ sôi thấp hơn X.
C. Sai vì Y là hợp chất hữu cơ tạp chức.
D. Sai vì Z là este nên tan rất ít trong nước.
Câu 34: Đáp án C
+

X là CH 3 NH 3 HCO3
Y : Na 2CO3
+

+ NaOH
Phản ứng: CH 3 NH 3 HCO3 → 
 Z : CH 3 NH 2
Câu 35: Đáp án A
Trang 8


Xét chất đại diện là Gly – Gly – Gly – Gly – Gly, chất này có công thức phân tử là
C10H17O6N5 => Đáp án A
Hoặc peptit có 5 mắt xích nên số nguyên tử H phải lẻ, chỉ đáp án A thỏa mãn.
Câu 36: Đáp án B
X đơn chức và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1: 1 nên X là axit hoặc este (trừ este của phenol)
Có 6 cấu tạo thỏa mãn X:
+) Axit đơn chức: CH3 – C6H4 – COOH (3 đồng phân o, m, p), C6H5 – CH2 – COOH
+) Este đơn chức: C6H5COOCH3; HCOO – CH2 – C6H5
Câu 37: Đáp án A
- Este tạo từ axit cacboxylic 2 chức và ancol đơn chức: có 5 cấu tạo thỏa mãn:
+) CH3 – OOC – COO – C3H7 ( n- và iso- )
+) C2H5 – OOC – COO – C2H5
+) CH3 – OOC – CH2 – COO – C2H5
+) CH3 – OOC – [CH2]2 – COO – CH3
- Este tạo từ ancol 2 chức và axit cacboxylic đơn chức: có 9 cấu tạo thỏa mãn
+) HCOO – [CH2]2 – OOC – C2H5
+) CH3COO – [CH2]2 – OOC – CH3
+) HCOO – [CH2]3 – OOC – CH3 (1,2; 2,1 và 1,3)
+) HCOO – [CH2]4 – OOCH (1,2; 1,3; 1,4 và 2,3)
=> Có tất cả 14 cấu tạo thỏa mãn X.
Câu 38: Đáp án A
Đầu tiên xảy ra phản ứng: Fe + 2Ag + → Fe 2+ + 2Ag
Từ 4 đáp án, ta suy ra được: n Fe ≤ 0,1 =

n Ag+
2

⇒ Fe hết, kim loại chỉ có Ag.

Tiếp theo xảy ra phản ứng: Fe 2+ + Ag + → Fe3+ + Ag
+) Trường hợp 1: Fe 2+ hết, tức là toàn bộ Fe bị oxi hóa thành Fe3+
Sử dụng định luật bảo toàn e: 3n Fe = n Ag ⇒

m Ag
m Fe

=

3.108
≠4
56

+) Trường hợp 2: Ag + hết, tức là toàn bộ Ag + bị khử thành Ag ⇒ 4m = 0, 2.108 = 5, 4
Câu 39: Đáp án C
n Cu(NO3)2 = 0,45
Vì dung dịch sau phản ứng không màu nên Cu2+ đã phản ứng hết.
- Xét trường hợp M không tác dụng với nước.
Từ các đáp án, M là Mg hoặc Be. Hai kim loại này đều có hóa trị II.
Phản ứng: M + Cu2+ → M2+ + Cu
Trang 9


TGKL: (64 - MM). 0,45 = 7,62 => MM = 47,067 (loại)
- Xét trường hợp M tác dụng được với nước:
BTKL: (m Cu(OH)2↓ + m H2) – m M = 7,62 => m H2 = 7,62 + 37,44 – 0,45 . 98 = 0,96
=> n OH - = 2n H2 = 0,96.
Gọi hóa trị của M là n ta có: MM = (37,44 : 0,96). n = 39n => MM = 39 ; n = 1 => M là K
Câu 40: Đáp án D
n X = n H2 = 0, 015 ⇒ X hai chức
+) Nếu X chứa hai chức axit thì M X ≥ M ( COOH ) 2 = 90 > 76
+) Nếu X chứa hai chức ancol => X là C3H6(OH)2
Xét phản ứng đốt cháy Z ta có:
CO 2 : a
6a = 11b
a = 0, 055 BTKL( Z)
⇒
⇒

→ n O( Z) = 0, 025

 H 2 O : b 44a + 18b = 1,12 + 0, 0575.32 b = 0, 03
Tỉ lệ C : H : O = 0, 055 : 0, 06 : 0, 025 = 11:12 : 5
Z có cùng CTPT trùng CTĐGN nên Z là C11H12 O5 ⇒ n X = 0, 005
Số mol NaOH phản ứng với 1,12 gam Z là 0, 2 : 4 = 0, 01
=> Z tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1: 2 => Z chứa hai nhóm chức COO
X tác dụng với Y nên Y không thể là phenol
=> Y là axit hai chức. Mặt khác, Y có vòng benzen ⇒ CY ≥ 8
Lại có C Z = CX + 8 ⇒ Y là C6H4(COOH)2 và X tác dụng với Y theo tỉ lệ 1:1
Z có dạng HO – C3H6 – OOC – C6H4 – COOH
+) C6H5(COOH)2 có 3 đồng phân (o, m, p)
+) HO – C3H6 – R có 3 đồng phân: HO-CH2-CH2-CH2-R; CH3-CH(OH)-CH2-R; CH3-CH(R)-CH2-OH
=> Z có 3.3 = 9 đồng phân

Banfileword.com

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (NGHỆ AN)
Trang 10


BỘ ĐỀ 2017
MÔN HÓA HỌC

LẦN 1
ĐỊNH DẠNG CHO MCMIX

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Triolein
B. Gly – Ala
C. Glyxin
D. Anbumin
[
]
Câu 2: Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là :
A. polietilen (PE)
B. Poli(vinyl clorua) (PVC)
C. nilon – 6,6
D. Cao su thiên nhiên
[
]
Câu 3: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng ?
A. Etyl axetat
B. Phenylamoniclorua C. Alanin
D. Anilin
[
]
Câu 4: Tính chất hóa học chung của kim loại là:
A. Tính khử
B. Tính oxi hóa
C. Tính axit
D. Tính bazơ
[
]
Câu 5: Vinyl axetat là chất nào sau đây
A. HCOOCH=CH2
B. CH3COOCH=CH2
C. CH2=CHCOOCH3
D. CH3COOC2H5
[
]
Câu 6: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?
A. CH3COOC2H5
B. (C17H33COO)3C3H5
C. (C17H35COO)3C3H5
D. (C17H31COO)3C3H5
[
]
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài
B. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín
C. Các este rất ít tan trong nước
D. Một số este được dùng làm chất dẻo
[
]
Câu 8: Chất nào sau đây có nhiều trong thân cây mía?
A. Glucozơ
B. Fructozơ
C. Saccarozơ
D. Saccarin
[
]
Câu 9: Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) chủ yếu do chất nào sau đây?
A. Etyl amin
B. Metyl amin
C. Trimetyl amin
D. Đimetyl amin
[
]
Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại amino axit ?
A. Etyl amin
B. Anilin
C. Protein
D. Glyxin
[
]
Câu 11: Kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường là :
A. Cu
B. Ag
C. Fe
D. K
[
]
Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quì tím đổi thành màu xanh?
A. Dung dịch glyxin
B. Dung dịch lysin
C. Dung dịch alanin
D. Dung dịch axit glutamic
[
]
Câu 13: Cho các chất glixerol; triolein; dung dịch glucozơ; lòng trắng trứng; metylfomiat. Số
chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[
]
Trang 11


Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất dẻo là những vật liệu có tính dẻo.
B. Tơ visco, xenlulozơ axetat là tơ bán tổng hợp.
C. Cao su thiên nhiên là polime của isopen.
D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.
[
]
Câu 15: Cho m gam triolein ((C17H33COO)3C3H5 ) tác dụng hoàn toàn với H2 dư thu được (m
+ 0,3) gam chất X. Nếu cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch KOH dư, đun nóng, thu
được a gam muối. Giá trị của a là :
A. 45,6
B. 45,9
C. 48,3
D. 48,0
[
]
Câu 16: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong
các chất sau để khử độc thủy ngân?
A. Bột sắt
B. Bột than
C. Nước
D. Bột lưu huỳnh
[
]
Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch
Fe2(SO4)3 là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
[
]
Câu 18: Cho các phát biểu sau:
(1) Dầu, mỡ động thực vật có thành phần chính là chất béo.
(2) Dầu mỡ bôi trơn máy và dầu mỡ động thực vất có thành phần nguyên tố giống nhau.
(3) Có thể rửa sạch các đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật bằng nước.
(4) Dầu mỡ động thực vật có thể để lâu trong không khí mà không bị ôi thiu.
(5) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa
(6) Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.
Số phát biểu đúng là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[
]
Câu 19: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ còn được gọi là đường nho
B. Mật ong rất ngọt chủ yếu là do fructozơ
C. Chất được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm là saccrozơ
D. Chất được dùng chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh là xenlulozơ
[
]
Câu 20: Khi thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo rồi đem toàn bộ sản phầm thực hiện
tráng gương thu được m gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là :
A. 10,8
B. 21,6
C. 32,4
D. 43,2
[
]
Câu 21: Thủy phân peptit Gly – Ala –Phe – Gly – Ala – Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa
Gly ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[
]
Câu 22: Cho các chất: Glyxin; axit glutamic; ClH3NCH2COOH; Gly – Ala. Số chất tác dụng
được với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ tương ứng 1:2 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[
]
Câu 23: Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều là kim loại.
Trang 12


(2) Kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tố phi kim.
(3) Tính dẫn điện của Ag> Cu> Au> Al > Fe.
(4) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được Fe.
Số phát biểu luôn đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[
]
Câu 24: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH,
thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :
A. 44,65
B. 50,65
C. 22,30
D. 22,35
[
]
Câu 25: Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch
hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M, thu được N2 ;
3,69 gam H2O và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất X là :
A. Propylamin
B. Etylamin
C. Metylamin
D. Butylamin
[
]
Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần 250 ml
dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một muối và hai ancol đồng
đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là :
A. 67,68%
B. 60,00%
C. 54,88%
D. 51,06%
[
]
Câu 27: Hợp chất hữu cơ E mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5, tác dụng với dung dịch
NaOH dư theo sơ đồ : E + 2 NaOH 2 X + H2O. Số công thức cấu tạo của E thỏa mãn tính
chất trên là :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[
]
Câu 28: Este X được điều chế từ α – aminoaxit và ancol etylic. Tỉ khối hơn của X so với
hiđro là 51,5. Đun nóng 10,3 gam X trong 200 ml dung dịch KOH 1,4 M sau đó cô cạn dung
dịch thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu đưcọ chất rắn G
(quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng). Vậy khối lượng chất rắn G là
A. 11,15 gam
B. 32,13 gam
C. 32,01 gam
D. 27,53 gam
[
]
Câu 29: Peptit X bị thủy phần theo phương trình phản ứng X+ 2H2O → 2 Y + Z (trong đó Y và
Z là các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu được m gam Z. Đốt cháy hoàn toàn
m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml
khí N2 (đktc). Biết Z có công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là:
A. Lysin
B. Axit glutamic
C. Glyxin
D. Alanin
[
]
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp A gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều
mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp B gồm các muối của Gly,
Ala, Val. Đốt cháy hoàn toàn B bằng lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp
thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí
(đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A, thu được 4,095 gam nước. Giá trị của
m gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 6,0
B. 6,6
C. 7,0
D. 7,5
[
]
Câu 31: Đung m gam chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O ; MX < 250, chỉ có một loại
nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trung hòa
lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
Trang 13


7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 18,34 gam hỗn hợp 2 muối khan (trong đó có
một muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử T.
B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử hiđro.
C. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau.
D. Axit T có 2 liên kết đôi trong phân tử.
[
]
Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ các α - aminoaxit
có dạng H2N – CxHy – COOH ) bằng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản
ứng, thu được chất rắn khan Y có khối lượng lơn hơn khối lượng của X là 219,5 gam. Số liên
kết peptit trong một phân tử X là :
A. 16
B. 17
C. 15
D. 18
[
]
Câu 33: Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z, T có cùng CTPT C2H4O2. Biết
- X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.
- Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.
- Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.
Phát biểu nào sau đây đúng
A. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc B. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X
C. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức
D. Z tan tốt trong nước.
[
]
Câu 34: Chất X có công thức phân tử C2H7NO3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun
nóng, thu được muối Y (MY > 100) và khí Z là quì tím chuyển màu xanh. Khí Z là :
A. Etylamin
B. Amoniac
C. Metylamin
D. Khí cacbonic
[
]
Câu 35: Công thức phân tử của peptit mạch hở có 4 liên kết peptit được tạo thành từ α –
amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl có dạng
A. CnH2n-3O6N5
B. CnH2n-2O5N4
C. CnH2n-6O6N5
D. CnH2n-6O5N4
[
]
Câu 36: Chất X đơn chức, chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H8O2. Biết 1 mol X tác
dụng được tối đa với 1 mol NaOH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
[
]
Câu 37: Este hai chức X có công thức phân tử C6H10O4 được tạo từ axit và ancol đều có
mạch cacbon không phân nhánh. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là?
A. 14
B. 13
C. 12
D. 11
[
]
Câu 38: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4m gam kim loại. Giá trị của m là:
A. 5,40
B. 5,60
C. 3,36
D. 5,32
[
]
Câu 39: Cho 37,44 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) vào dung dịch X chức 84,6 gam
Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ chất rắn, thu được dung dịch không
màu có khối lượng giảm so với khối lượng của X là 7,62 gam. Kim loại M là?
A. Mg
B. Ca
C. K
D. Be
[
]
Câu 40: Hai hợp chất hữu cơ X, Y (đều chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức), MX =
76 có vòng benzen. Cho 1,14 gam X tác dụng với Na dư, thu được 336 ml H2 (đktc). Chất Z
(có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) được tạo thành khi cho X tác dụng
Trang 14


với Y. Đốt cháy hoàn toàn1,12 gam Z cần 1,288 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ
mol tương ứng là 11 : 6. Mặt khác 4,48 gam Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH
0,2 M. Số công thức cấu tạo phù hợp của Z là :
A. 8
B. 4
C. 6
D. 9
[
]

Trang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x