Tải bản đầy đủ

câb bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm-Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất
-Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất
kì của vật không đổi
kì của vật không đổi
- Giá của lực là đường thẳng chứa véctơ lực.
- Giá của lực là đường thẳng chứa véctơ lực.
a. Bố trí thí nghiệm
a. Bố trí thí nghiệm
b. Quan sát:
b. Quan sát:
Hai sợi dây mắc vào A và C nằm trên cùng một đường thẳng

Hai sợi dây mắc vào A và C nằm trên cùng một đường thẳng
Độ lớn của 2 lực
Độ lớn của 2 lực


bằng nhau
bằng nhau
F
1
F
2
A
B
C
F
1 F
2


Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở
Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở
trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối
trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối
0


=+
FF


Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay
Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay
đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá
đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá
của lực đó
của lực đó
A
B
C
F
1 F
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×