Tải bản đầy đủ

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiKiểm tra bài cũ
H y điền vào chỗ (........) để hoàn thành các công thức sau:ã
§¹i sè líp 9
§¹i sè líp 9
Bµi: Rót gän biÓu thøc
Bµi: Rót gän biÓu thøc
chøa c¨n thøc bËc hai
chøa c¨n thøc bËc hai

1) VD1. Rót gän.
4
5 6 5
4
a
a a

a
+ − +
2
6 4
5 5
2
a
a a a
a
= + − +
5 3 2 5a a a
= + − +
6 5a
= +
Víi a>0
I. Mét sè vÝ dô

?1. Rót gän.
3 5a 20a 4 45a a
− + +
0a

Víi

VÝ dô 2: Chøng minh ®¼ng thøc
Sau khi biÕn ®æi ta thÊy vÕ tr¸i b»ng vÕ ph¶i, vËy ®¼ng thøc ®­îc chøng minh.
( ) ( )
1 2 3 1 2 3 2 2
+ + + − =
BiÕn ®æi vÕ tr¸i:
( ) ( )
2 2
1 2 3
= + −
( ) ( )
1 2 3 1 2 3VT
= + + + −
1 2 2 2 3 2 2 VP= + + − = =
Gi¶i:
I. Mét sè vÝ dô

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×