Tải bản đầy đủ

ô thi DH phần Điện xoay chiều

ôn tập phần dòng điện xoay chiều
Câu 1: Theo định nghĩa dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên điều hoà . theo thời gian. Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho một khung dây quay đều quanh một trục bất kỳ trong một từ trờng
đều
B. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà
C. Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho một khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trờng đều
D. Khi một khung dây dẫn quay đều quanh một trục vuông góc với đờng cảm ứng từ trong một từ trờng đều thì suất điện
động xuất hiện trong khung có độ lớn chỉ phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ của từ trờng chứ không phụ thuộc vào tần
số quay của khung
Câu 2: Sự phụ thuộc của Z
C
vào tần số f của dòng điện xoay chiều đợc diễn tả bằng đồ thị nào trên hình dới đây
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
A.
Câu 3: Trong mạch xoay chiều R, L,C mắc nối tiếp, biết rằng điện trở thuần R khác không, cảm kháng Z
L
0 dung kháng Z
C

0 , phát biểu nào sau đây đúng
A. Cờng độ hiệu dụng của dòng điện qua các phân tử R, L, C luôn bằng nhau nhng cờng độ tức thời thì cha chắc đã bằng

nhau
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử
C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử
D. Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau
Câu 4: Trong mạch R, L, C mắc nối tiếp,phát biểu nào sau đây đúng
A. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử
B. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R
C. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử
D. Cờng độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 5: Cờng độ dòng điện xoay chiều chay qua đoạn mạch xoay chiều là i = 2sin(100t) A. t đo bằng giây. tại thời điểm t
1
(s)
nào đó dòng điện đang giảm và có cờng độ bằng 1A. Hỏi đến thời điểm t
2
= t
1
+ 0,005 giây cờng độ dòng điện bằng bao
nhiêu? A.
3
(A). B. -
3
(A). C.
2
(A). D. -
2
(A).
Câu 6: Một bàn là 200V- 1000W đợc mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u =
2200
Sin(100t)V. Bàn là có độ tự cảm nhỏ
không đáng kể. Biều thức cờng độ dòng điện chạy qua bàn là nh thế nào?
A.
AtCosi )2/100(25
=
B.
AtSini )2/100(25
+=
C.
AtSini )100(5
=
. D.
AtCosi )100(5
=
Câu 7: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 10 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 2.10
-4
/
(F). Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức
AtSini )3/100(22
+=
, biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là
A.
AtSinu )6/100(280
+=
B.
AtSinu )6/100(280
=
C.
AtSinu )3/100(280
=
C.
AtSinu )3/2100(280
+=
Câu 8: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/10 (H), mắc nôi tiếp với tụ điện có điện dung C = 4.10
-
3
/ (F) và một điện trở R. Cờng độ dòng điện chạy qua mạch
AtSini )100(2
=
.Tính điện trở R và công suất tiêu thụ
trên đoạn mạch, biết tổng trở của đoạn mạch là 50.
A. 20; 40W. B. 40; 80W. C. 30; 120W. 10; 40W
Câu 9: Một hiệu điện thế xoay chiều 20V - 50HZ đợc đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C.
Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R bằng 12V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là:
A. 8V. B. 16V. 10V. D. không xác định đợc vì không biết giá trị của R và C
Câu 10: Đồ thị nào dới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cảm kháng vào tần số f?

Câu 11: Trong đoạn mạch xoay chiều, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và cờng độ dòng điện trong mạch lần lợt là:
VtSinu )100(50
=

AtSini )3/100(50
+=
. Công suất tiêu thụ trong mạch là
A. 2500W. B. 1250W. C. 625W. D. 312,5W
Câu 12: Một cuộn cảm có cảm kháng 31 và điện trở thuần là 8 đợc mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng là 25, sau đó
mắc vào nguồn điện xoay chiều 110V. Hệ số công suất là
A. 0,33. B. 0,56. C. 0,64. D. 0,8
Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây. Biết dòng điện cùng pha với hiệu điện thế giữa hai
đầu mạch. Điều khẳng định nào sau đây là đúng..
A. Cuôn dây có điện trở thuần bằng không.
Z
C
t
Z
L
t
Z
L
t
Z
L
t
Z
L
M
Q
N
Z
C
t
Z
C
t
Z
C
t

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×