Tải bản đầy đủ

tăng trưởng dài hạn cAu


Tài chính công

Bài báo 8

TÀI CHÍNH CÔNG &
TĂNG TRƯỜNG DÀI HẠN
CỦA CHÂU ÂU: CHỨNG CỨ TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
BẢNG
Diego Romeo-Ávila, Rolf Strauch

(Public finances and long-term growth in Europe: Evidence from a panel data analysis)

Lớp Cao học
Kinh tế phát triển

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017


Tài chính công
Bài báo 8: Tài chính công và tăng trưởng dài hạn của châu Âu: chứng cứ

từ phân tích dữ liệu bảng

CẤU TRÚC
1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2. LÝ THUYẾT, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM

3. DỮ LIỆU

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

5. KẾT LUẬN


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

3. DỮ LIỆU

1. Số liệu thu chi của chính quyền các cấp các quốc gia EU 1960-2001 (Uỷ ban
AMECO)
2. Toàn bộ chuỗi thời gian được tính toán theo log và các biến tài khóa đều là một phần
của GDP.

Slide 03


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

2. LÝ THUYẾT, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM

- Barro (1990) chỉ ra mối quan hệ nội sinh giữa tăng trưởng và chính sách tài khóa:
chi tiêu chính phủ cho sản xuất có tác động cùng chiều, trong khi thuế có tác động
ngược chiều.

- Jone (1995) là người đầu tiên khai thác thuộc tính chuỗi thời gian để kiểm định lý
thuyết ngoại sinh hay nội sinh.

Slide 04Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Cải cách tài chính công có ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn ở châu Âu
không?

1. Xu hướng phát triển dài hạn của tăng trưởng và các biến tài khóa (Tổng thu, tổng chi ngân
sách)?
IPS test

2.

Tác động của các biến tài khóa lên tăng trưởng?

Mô hình phân phối trễ (distibuted lag model)

Slide 05


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu
4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

4.1.1.KQ: biến tăng trưởng có xu hướng xác định (deterministic trend)
Slide 03


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu
4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

4.1.2. Kiểm định nghiệm đơn vị (panel unit root test): IPS test, Breitung test
Slide 07


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

KQ: biến thu chi có xu hướng ngẫu nhiên (stochastic trend)
Slide 08


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

4.1.3. Đồng tích hợp giữa thu & chi

Ước lượng phần dư từ công thức hồi quy dài hạn FMOLS

KQ: hệ số phần lớn là dương, nghĩa là các biến thu và chi ngân sách di
chuyển cùng chiều

Slide 09


4. 2. Mô hình phân phối trễ (1)

Slide 10


4. 2. Mô hình phân phối trễ (2)

Slide 11


Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

5. KẾT LUẬN

- Quy mô chính phủ và mức chi tiêu tác động ngược chiều, đầu tư công
cùng chiều lên tăng trưởng.
- Thuế trực thu ảnh hưởng ngược chiều lên tăng trưởng.
- Thuế ảnh hưởng ngược chiều lên đầu tư tư nhân.

Slide 12Tài chính công & tăng trưởng dài hạn châu Âu

Gratitude
for your attention !x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×