Tải bản đầy đủ

Quản lý điểm Trung học phổ thông

QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỂM Ở TRƯỜNG THPT
1. Mô tả hệ thống:
Một trường THPT muốn quản lý điểm của từng học sinh cần quan tâm
những thông tin cơ bản sau:
- Thông tin giáo viên, cán bộ nhà trường: họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện
thoại, địa chỉ, chức vụ. Đối với mỗi giáo viên sẽ được phân công giảng dạy từng
môn ở nhiều lớp khác nhau và chủ nhiệm một lớp. Mỗi giáo viên dạy môn gì sẽ
quản lý điểm của môn đó.
- Quản lý hồ sơ học sinh bao gồm các thông tin: họ tên, giới tính, ngày sinh,
dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, học sinh trực thuộc ban nào (học sinh được
phép chuyển ban sau khi năm học kết thúc nếu thấy không phù hợp với ban đã
chọn). Để phân biệt các học sinh với nhau, trường sẽ gán mã số cho từng học sinh,
đó là mã số duy nhất và sẽ không thay đổi cho đến khi tốt nghiệp. Vào mỗi đầu
năm học, trường sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Sau đó, trường sẽ sắp xếp các học
sinh trúng tuyển cho từng lớp thuộc từng ban theo nguyện vọng của học sinh. Đối
với những lớp cũ, sau một năm học sẽ tăng thêm một lớp (ví dụ: lớp 10a1, sang
năm học mới sẽ là 11a1), trong trường hợp đối với những học sinh lưu ban và
chuyển lớp, sẽ có sự sắp xếp lớp lại. Trong quá trình một năm học, học sinh không
có quyền chuyển sang lớp khác.
- Thông tin PHHS: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
- Đánh giá học lực của học sinh căn cứ vào điểm trung bình tất cả các môn

học. Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (8.0 – 10), Khá (6.5 – 7.9), TB (5.0 –
6.4), Yếu (3.5 – 4.9), Kém (<3.5)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×