Tải bản đầy đủ

Đề thi tham khảo môn trí tuệ nhân tạo Chương trình Thạc sĩ KTĐ (2)

f1

f2

24,34 ĐỀ THI CAO HỌC

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
1. Khảo sát không gian số phức X có cơ sở là (1 + j) và (1 - j). Gọi
phép biến đổi tuyến tính A là phép nhân với (1 + j), nghĩa là A(x)
= (1 + j)x. Tìm ma trận biến đổi liên quan với tập hợp cơ sở trên.
2. Cho mạng sau:

Các trọng số và độ dốc ban đầu w 1(0) = 1, b1(0) = -2, w2(0) = 1,
f 1(n) = n2 , f 1(n) =

1
n

b2(0) = 1, các hàm truyền là
và cặp giá trị
vào/đích là (p = 1, t = 1). Thực hiện một lần lặp lan truyền ngược

với α = 1.
Bài làm:
Câu 1: Để tìm ma trận biến đổi ta biến đổi các véc tơ cơ sở tìm liên hợp của
chúng.
A(v1) = (1+j)(1+j) = 2j = (1+j) - (1-j) = a11v1 + a21v2 = 1.v1 - 1v2
A(v2) = (1+j)(1-j) = 2 = (1+j) + (1-j) = a12 v1+ a22 v2 = 1.v1 + 1.v2
Như vậy ma trận biểu diễn là:


[ A] = 

1 1

 − 1 1

Câu 2:
Khi thưc hiện lan truyên ngược, ta cân chon một vài giá tri đâu của trong sô và đ ộ
dôc của mạng.
Theo đê; ta có:
W1(0) = 1, b1(0) = -2, W2(0) = 1, b2(0) = 1, f1(n) = n2, f2(n) = 1/n.
Với giá tri đâu tiên a0 = p = 1 ta có:
n1 = W1 p + b1 = 1.1 + (-2) = -1.
Đâu ra lớp thứ 1 là:
a1 = f1(n) = (n1 )2 = (-1)2=1.
Đâu ra lớp thứ 2 là:

n2 = W2 p + b2 = 1.1 + 1 = 2, a2 = f2(n) =1/n2 = ½.

Sai sô sẽ là: e = t-a2 = 1-1/2=1/2.
Để thưc hiện lan truyên ngược độ nhạy, điểm băt đâu được tìm thây tại lớp thứ 2
ta dùng công thức:
s2 = -2F2(n)(t-a) = -2[f’(n)](t-a2), với f’(n) = (1/n)’= -1/n2 nên:
s2 = -2(-1)(1/4)(1/2) = ¼.
Độ nhạy của lớp thứ nhât được tnh băng cách lan truyên ngược đ ộ nhạy tư lớp
thứ 2:
s1 = F1(n1 )[w2]T s2, với F1(n) = f’(n) = (n2)’= 2n = 2n1= 2.(-1) = -2.
Do đó s1 = (-2).1.1/4 = -1/2
Với tôc độ hoc α=1. Ta có trong sô và độ dôc:
W2(1) = W2(0) - αs2 (a1)T = 1- 1.1/4.1 = 0,75.W1(1) = W1(0) – αs1 (a0)T = 1- 1.(-1/2).1= 1,5.
b2(1) = b2(0) - αs2 = 1- 1.1/4 = 0,75.
b1(1) = b1(0) - αs1 = -2 – 1.(-1/2) = -1,5.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×