Tải bản đầy đủ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

LÊ CÔNG ĐỨC

TỪ VỰNG
TIẾNG ANH
DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM

Downloadable
Audio
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 1


LỜI NÓI ĐẦU
Từ vựng luôn là một trở ngại của các học viên Tiếng Anh bởi sự phong phú và
đa dạng về mặt ngữ nghĩa và các hình thức biến thể của từ. Một số học viên gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho một từ mới, hoặc từ phát sinh của
từ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số sau khi đã tìm được ngữ nghĩa và các

dạng thức của từ, nhưng sau đó lại gặp một khó khăn tiếp theo là không biết làm thế
nào để đọc cho đúng từ đó. Xuất phát từ những khó khăn và những trở ngại đó, tác giả
đã cố gắng biên soạn cuốn từ vựng này để phục vụ các bạn để giúp các bạn thuận lợi
hơn trong việc học từ vựng.
Từ vựng được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra
cứu. Mỗi từ nếu có các dạng phát sinh khác cũng đã được trình bày đầy đủ nhằm giúp
học viên mở rộng vốn từ hơn. Nhằm giúp các bạn ghi nhớ và ôn luyện tốt hơn, tác giả
cũng đã thu âm cách đọc của từng từ một để các bạn tiện nghe và thực hành từ vựng
để dễ ghi nhớ hơn và làm quen với cách phát âm của các từ một cách thực tiễn hơn.
Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cố gắng hết sức để soạn ra các câu ngắn để các bạn dùng
những từ đã học vào ngữ cảnh thích hợp nhầm giúp các bạn học vui hơn và nhớ sâu
hơn.
Trong quá trình thực hiện, với kiến thức còn hạn hẹp khó lòng tránh khỏi các
sai sót, câu cú còn chưa mượt mà, mong các bạn và các bậc đi trước, anh chị đồng
nghiệp, các bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua và đóng góp cho những sai sót đó nhằm
giúp quyển sách từ vựng nhỏ này ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm!
Mọi thư từ đóng góp và liên hệ, xin gửi về địa chỉ email: duc.congle.89@gmail.com
Facebook: 01683366615 - Điện thoại: 0947959619
Tác giả
Lê Công Đức
Tác giả là ai? Mình là một giáo
viên Tiếng Anh đang làm việc và sinh
sống ở Rạch Giá, Kiên Giang và yêu
thích viết sách để đóng góp sức lực nhỏ
bé của mình cho việc học Tiếng Anh
của mọi người trở nên tiện lợi và hiệu
quả hơn!
Mong chút kiến thức này giúp
được các bạn đạt được nhiều kết quả trong học tập! Các bạn có
thể tin cậy quyển sách này và mình tin rằng các bạn sẽ ngày càng
tiến bộ và có nhiều tương lai tốt đẹp!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 2UNIT 1 THE GENRATION GAP
KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ

English 11 Pearson

TỪ VỰNG 1Unit 1 – The generation gap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

extended family
nuclear family
[worry about] childcare
[learn a lot of] skills [from sb]
generation (gap)
believe (in) sth
beliefs
believable # unbelievable
appear
appearance
table manners
conservative (person)
state-owned (organizations)
follow his footsteps

n
n
n
n
n
v
n
adj
v
n
n
adj
adj
v

gia đình nhiều thế hệ
gia đình hạt nhân
[lo lắng về] việc chăm sóc con cái
[học nhiều] kỹ năng [từ ai đó]
(khoảng cách) thế hệ
tin tưởng cgđ
niềm tin; sự tín ngưỡng
tin được # không thể tin được
xuất hiện
sự xuất hiện; vẻ ngoài
cung cách tại bàn ăn
(người) bảo thủ
(tổ chức) sở hữu-nhà nước
theo gót ai đó; nối nghiệp ai đó

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. People usually judge a person through their ____________ without paying much
attention to their personality, talents or good characters.
2. Do you ____________ in the existence of ghosts and devils?
3. Young couples nowadays like living in ____________ because they have more
privacy and freedom.
4. That both parents go to work to support their family finacially is a must; however,
they are raising great concerns about ____________. No one teaches and takes
care of their children when they are at work.
5. He doesn’t support any sudden change, he prefers his traditional lifestyle. He is a
real ____________ person I think.
6. It was ____________ that he won the championship with his disability.
7. In Vietnam, people prefer to work in ____________ organizations because of
stabilityand high-security they offer.
8. If your parents are doctors, he will advise you to ____________ his footsteps.
9. They have learnt a lot of good communication ____________ from their leaders.
This helps them to be more successful in discussions and negotiations.
10. I prefer living in ____________ because there are a lot of different generations
living under one roof. You can learn lots of useful experience from them.
11. When they sky is getting dark, the stars ____________ and sparkle silently at
night.
12. Sociologists are doing as many reasearches as they can to reduce the
____________ in our modern society. Young people usually oppose their parents’
point of view.
13. He is extremely loyal to his religious ____________. Nobody can change his
mind.
14. His explanation certainly sounded ____________.
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 3


TỪ VỰNG 2 Unit 1 – The generation gap
1. (share) your viewpoint
=point of view = attitude
2. open-minded
3. impose his decision on sb
4. conflicts
5. consist of = comprise
=include
6. difference in attitudes
7. rules of behavior
8. (cause) a lack of

n

(chia sẻ) quan điểm

adj
v
n
v

(suy nghĩ; tư duy) thoáng
áp đặt quyết định của ảnh cho ai đó
sự mâu thuẫn; xung đột
bao gồm

n
sự khác biệt về quan điểm
n
quy tắc ứng xử
phr (gây ra) sự thiếu (hiểu biết nhau)

(understanding)

9. live in the same roof
10. identify sth
identification of sth
11. areas of disagreement

v
v
n
n

sống dưới một mái nhà
nhận dạng; xác định cgđ
sự xác nhận; nhận dạng cgđ
lĩnh vực bất đồng [ý kiến]

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. We should respect and follow ____________ set by the local people in the
country where you are staying and working.
2. I don’t like my new boss. He is very conservative and always ____________ his
decisions on us.
3. If you don’t agree with this proposal, please share us your ____________ and we
can discuss it together. Don’t dare to tell us your voice.
4. I think that people from many generations living in the same ____________ can
help family members have more close-knit relationship with each other.
5. I like talking to my English teacher. He is really ____________ and can accept all
of our odd or unfamiliar points of view. If that viewpoint is not good, he’ll give us
advice and the decision to change or not depends on us.
6. This vocabulary book for course 11 ____________ ten units and hundreds of
academic words. It’s amazing to learn.
7. In order to find out the most efficient solution for your current difficulty, you must
____________ the problems you are facing.
8. We usually have arguments and find it hard to start conversations with each other
because we have big differences in ____________.
9. If the ____________ between those two countries can’t be solved peacefully, the
war may happen soon. I hope that bad situation will never happen. I love peace.
10. The ____________ of the victims in the fire was a difficult and time-consuming
task.
11. Although we are close friends, we still have a lot of areas of ____________ such
as definition of love, fashion styles, and religious beliefs.
12. Lack of ____________, patience, and sympathy is the key factor that causes the
break-up of friend relationships.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 4


TỪ VỰNG 3 Unit 1 – The generation gap
1. convince = persuade
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(more) mature
express obligation
internal # external
necessary = essential
necessity
have different taste in sth
have an objection to sth
object to doing sth
expect sb to do sth
expectation
No matter how + adjective
No matter how old you are,

make your own decision
break rules

v

làm cho người ta nghe theo; thuyết
phục ai đó
adj trưởng thành (hơn)
vph thể hiện trách nhiệm
adj trong # ngoài
adj cần thiết
n
sự cần thiết
vph có khẩu vị khác nhau trong việc gì đó
vph phản đối về việc gì đó
v
phản đối làm cgđ
v
mong đợi; kỳ vọng ai đó làm gì đó
n
sự mong đợi; sự kỳ vọng
Cho dù như thế nào đó
Cho dù bạn lớn cỡ nào, …
v
v

tự đưa ra quyết định riêng
phá cách; không theo lối thông
thường

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. It’s ____________ for students to learn how to work in groups. This way of
learning can help you a lot in real life and academic environment.
2. My test results have failed to meet my parents’ ____________.
3. ____________ mature you are, you are always considered a little child in your
parents’ eyes. That is the biggest love that every one of us has in this life.
4. The local people have ____________ building a nuclear power plant in the region
because of its negative and dangerous threats and effects on the local
environment.
5. Although we have different ____________ in enjoying music, we still have many
other things in common like photography, learning languages and cooking.
6. In spite of his young age, he is able to make his ____________ correctly and
punctually. He’s kind of an independent and determined person.
7. He doesn’t follow any fixed rules. All of his art works ____________ but has
attractive and distinctive features that others can afford.
8. Doing houselhold chores, studying hard and being idenpendent are things that
express your ____________ of a good child.
9. Volunteers usually say that they seem to grow up and be more __________ after
their journey to poor, remote and mountainous areas where people struggle to earn
for living every day. Therefore, they have the responsibility to respect their life
better.
10. Preserving and maintaining one’s culture and traditional customs is an absolute
____________ each individual should concern.
11. I used to ____________ my parents’ advice because I thought that they couldn’t
have understood my generation’s viewpoint. The more I grow, the more accurate
their advice is.
12. I like the ____________ structure and architecture of the house. It’s amazing!
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 5


TỪ VỰNG 8Unit 10 – Healthy Lifestyle and Longevity
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

pickle vegetables
the turning point
take action
conduct (nutrition seminar)
in cooperation with sth
=cooperate with sth
convince = persuade sb to do sth
routine health check-ups
walking trails
hot springs
health-care model
digest (the food)
digestive system
digestion

n
n
vphr
v
pre

rau củ lên men
điểm đảo ngược tình thế
hành động
liên kết với cgđ

v
n
n
n
n
v
adj
n

thuyết phục ai đó làm cgđ
kiểm tra sức khỏe định kỳ
đường dành cho đi bộ
suối nước nóng
mô hình chăm sóc sức khỏe
tiêu hóa (thức ăn)
hệ tiêu hóa
sự tiêu hóa

thực hiện (buổi trao đổi dinh dưỡng)

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu

1. Teachers and nutritionists are going to conduct some _____________ at meetings
with the Association of Parents to raise their awareness of using organic food.
2. Don’t eat a lot of _____________ because this leads to the increase in heart attack
and cancer.
3. The local government has also taken a lot of measures _____________ NDA (the
non-profit Nagano Dietetic Association) to decrease the high death rates from
stroke and heart attack.
4. Eating late at night affects our _____________ gradually and seriously.
5. The ambition of the local authorities is that they want their health services become
a_____________ for the other provinces in the country to follow.
6. Teachers have to _____________ students’ parents and local authorities in term
of creating a perfect and ideal environment for teaching and educating.
7. Individuals are encouraged to have _____________ annually to actively prevent
and maintain their health.
8. Don’t eat too much at night because the food will not be _____________
completely and this is the leading reason to obesity.
9. More _____________ have been built for residents to exercise.
10. Don’t talk much, _____________ effectively, and the people will trust and
believe in you.
11. We find it hard to _____________ people follow our advice of changing their
eating and living habits; however, if we take action patiently, I believe that it
gradually become easier.
12. People in Nagano once experienced high death rates because of their favorite
food; however, the _____________ happened in 1981, when Nagano Dietetic
Association decided to take action.
13. Nagano has built _____________ for local people to recover from ill health.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT Đăng ký kênh để học online nhé!

Learning hard, living happily! 60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×