Tải bản đầy đủ

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 2189sgk

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng | Bài 21/89sgk
Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…)
trong các câu sau:
·
·
a) IPO và POR là một cặp góc …
·
·
b) OPI và TNO là một cặp góc …

·
·
c) PIO và NTO là một cặp góc …
·
·
d) OPR và POI là một …

1


Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số 6 của file word

này. Vui lòng nhấn tải về.
Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông
tin.

2


3


4


5


1

2

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×