Tải bản đầy đủ

cạnh góc cạnh | bài 25 Hình 82

cạnh góc cạnh | bài 25a
Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?
Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số
6 của file word này. Vui lòng nhấn tải về.
Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi
màu sắc, thông tin.


Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số 6 của file
word này. Vui lòng nhấn tải về.
Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. File sketchpad có chạy điểm
M. Thấy được quỹ tích điểm M.

x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×