Tải bản đầy đủ

Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Nguyễn Thắng An

TÀI LI U TOÁN 11
H c sinh:…………………………….

TUY N CH N
BÀI T P TR C NGHI M

GIÁO VIÊN: NGUY N TH NG AN
TEL: 0906862779


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

1. PHÉP T NH TI N
Câu 1. Trong m t ph ng Oxy, cho v = (a; b). Gi s phép t nh ti n theo v bi n đi m M(x; y) thành
M’(x’;y’). Ta có bi u th c t a đ c a phép t nh ti n theo vect v là
A.


x'

x

a

y'

y

b

B.

x

x' a

y

y' b

C.

x' b

x

a

y' a

y

b

Câu 2. Trong m t ph ng Oxy, cho đi m M 1; 2 . T a đ

v


D.

x' b

x

a

y' a

y

b

nh c a đi m M qua phép t nh ti n theo véc t

3; 2 là
B. M '

A. M ' 4; 4

2; 4

Câu 3. Trong m t ph ng Oxy, cho đ

2; 1 có ph

ti n theo u
A. 2x

y

5

Câu 4: Bi t M '

0

2; 1 có ph
5

B. 2x

A. 2x

2

y

0

2; 1 có ph
y

5

0 . nh c a đ

0

C. 2x

y

3

0

0

C. (-1;- 5)

ng th ng  qua phép t nh

D. 2x

y

1

0

v

?

D. (-1; 5)

y

3

0 . nh c a đ

C. 2x

y

3

y

3

0 . nh c a đ

C. 2x

y

3

ng th ng  : 2x

ng th ng  qua phép t nh

ng trình là
B. 2x

2

y

Câu 6. Trong m t ph ng Oxy, cho đ
ti n theo u

3

2; 0

ng trình là

Câu 5. Trong m t ph ng Oxy, cho đ

y

y

ng th ng  : 2x

B. (1; -5)

ti n theo u

D. M '

3;2 là nh c a M 1; 2 qua Tu , M '' 2; 3 là nh c a M ' qua Tv . T a đ u

A. 1;5

A. 2x

C. M ' 4; 4

0

ng th ng  : 2x

0

D. 2x

y

1

0

ng th ng  qua phép t nh

ng trình là
B. 2x

y

2

0

Câu 7. Phép t nh ti n theo v bi n đ ng th ng (d) thành (d’) khi đó
A. d’ // d
B. d’
d
C. d’ c t d

0

D. 2x

y

1

D. d’ // d ho c d’

0

d

Câu 8. Trong m t ph ng Oxy cho đi m A(2; 5). Phép t nh ti n theo vect v = (1; 2) bi n A thành đi m có
t a đ là
A. (3; 1)
B. (1; 6)
C. (3; 7)
D. (4; 7)
Câu 9. Trong m t ph ng Oxy cho đi m A(2; 5). H i A là nh c a đi m nào trong các đi m sau qua phép
t nh ti n theo vect v = (1; 2)?
A. (3; 1)
B. (1; 6)
C. (4; 7)
D. (2; 4)
Câu 10. Có bao nhiêu phép t nh ti n bi n m t đ ng th ng cho tr c thành chính nó?
A. Không có
B. Ch có m t
C. Ch có hai
D. Vô s
Câu 11. Có bao nhiêu phép t nh ti n bi n m t đ ng tròn cho tr c thành chính nó?
A. Không có
B. M t
C. Hai
D. Vô s
Câu 12. Có bao nhiêu phép t nh ti n bi n m t hình vuông thành chính nó?
A. Không có
B. M t
C. B n
D. Vô s
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 0


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 13. Cho phép t nh ti n vect v bi n A thành A’ và M thành M’. Khi đó

A' M '

A. AM

2A ' M '

B. AM

A' M '

C. AM

D. 3AM

2A ' M '

Câu 14. Trong m t ph ng Oxy, cho v = (a; b). Gi s phép t nh ti n theo v bi n đi m M(x; y) thành
M’(x’;y’). Ta có bi u th c t a đ c a phép t nh ti n theo vect v là
A.

x'

x

a

y'

y

b

B.

x

x' a

y

y' b

C.

x' b

x

a

y' a

y

b

D.

x' b

x

a

y' a

y

b

Câu 15. Trong m t ph ng Oxy, nh c a đ

ng tròn (x – 2)2 + (y – 1)2 = 16 qua phép t nh ti n theo vect

v = (1;3) là đ ng tròn có ph ng trình
A. (x – 2)2 + (y – 1)2 = 16
C. (x – 3)2 + (y – 4)2 = 16
Câu 16. Trong m t ph ng Oxy , nh c a đ

B. (x + 2)2 + (y + 1)2 = 16
D. (x + 3)2 + (y + 4)2 = 16
ng tròn (x + 1)2 + (y – 3)2 = 4 qua phép t nh ti n theo vect

v = (3; 2) là đ ng tròn có ph ng trình
A. (x + 2)2 + (y + 5)2 = 4
B. (x – 2)2 + (y – 5)2 = 4
C. (x – 1)2 + (y + 3)2 = 4
D. (x + 4)2 + (y – 1)2 = 4
Câu 17. Tìm m nh đ sai trong các m nh đ sau
A. Phép t nh ti n b o toàn kho ng cách gi a hai đi m b t kì.
B. Phép t nh ti n bi n ba đi m th ng hàng thành ba đi m th ng hàng
C. Phép t nh ti n bi n tam giác thành tam giác b ng tam giác đã cho
D. Phép t nh ti n bi n đ ng th ng thành đ ng th ng song song v i đ ng th ng đã cho
Câu 18. Kh ng đ nh nào sau đây là đúng v phép t nh ti n
/
A. Phép t nh ti n theo vect v bi n đi m M thành đi m M/ thì v  MM

B. Phép t nh ti n là phép đ ng nh t n u vect v là vect 0
C. N u phép t nh ti n theo vect v bi n 2 đi m M và N thành 2 đi m M/ và N/ thì MNM/N/ là hình bình
hành.
D. Phép t nh ti n bi n m t đ ng tròn thành m t elip.
Câu 19. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho đi m M(–10; 1) và M/(3; 8). Phép t nh ti n theo
vect v bi n đi m M thành đi m M/, khi đó t a đ c a vect v là
A. (–13; 7)

B. (13; –7)

C. (13; 7)

D. (–13; –7)

Câu 20. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho phép t nh ti n theo v (1; 1), phép t nh ti n theo v
bi n  x – 1 = 0 thành đ
A. x – 1 = 0

ng th ng /. Khi đó ph
B. x – 2 = 0

ng trình c a / là
C. x – y – 2 = 0

D. y – 2 = 0

Câu 21. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho phép t nh ti n theo v (–3; –2), phép t nh ti n theo v
bi n đ ng tròn (C) x2 + (y – 1)2 = 1 thành đ ng tròn (C/). Khi đó ph ng trình c a (C/) là
A. (x+3)2 + (y+1)2 = 1 B. (x–3)2 + (y+1)2 = 1 C. (x+3)2 + (y+1)2 = 4 D. (x–3)2 + (y–1)2 = 4
Câu 22. Trong m t ph ng Oxy, cho đi m M 1; 2 . T a đ

v

nh c a đi m M qua phép t nh ti n theo véc t

3; 2 là

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 1


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779
B. M '

A. M ' 4; 4

2; 4

Câu 23. Trong m t ph ng Oxy, cho đ

2; 1 có ph

t nh ti n theo u
A. 2x

y

5

0

B. 2x

2; 1 có ph

A. 2x

y

5

0

B. 2x

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

C. M ' 4; 4

ng th ng  : 2x

0 . nh c a đ

3

y

D. M '

2; 0

ng th ng  qua phép

ng trình là

y

Câu 24. Trong m t ph ng Oxy, cho đ
t nh ti n theo u

Tr

2

0

C. 2x

ng th ng  : 2x

3

y

D. 2x

0 . nh c a đ

3

y

0

y

1

0

ng th ng  qua phép

ng trình là
y

2

0

C. 2x

y

3

0

D. 2x

y

1

0

2. PHÉP V T
Câu 25. Phép v t tâm O t s k (k  0) bi n m i đi m M thành đi m M’ sao cho

1
OM '
B. OM kOM '
C. OM
D. OM '
OM
kOM '
k
Câu 26. Trong m t ph ng Oxy cho đi m M(–2; 4). Phép v t tâm O t s k = –2 bi n đi m M thành đi m
nào trong các đi m sau?
A. (–3; 4)
B. (–4; –8)
C. (4; –8)
D. (4; 8)
Câu 27. Trong m t ph ng Oxy cho đ ng th ng d có ph ng trình x + y – 2 = 0. Phép v t tâm O t s
k = – 2 bi n d thành đ ng th ng nào trong các đ ng th ng có ph ng trình sau?
A. 2x + 2y = 0
B. 2x + 2y – 4 = 0
C. x + y + 4 = 0
D. x + y – 4 = 0
Câu 28. Trong m t ph ng Oxy cho đ ng tròn (C) có ph ng trình (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4. Phép v t tâm O
t s k = – 2 bi n (C) thành đ ng tròn nào trong các đ ng tròn có ph ng trình sau?
A. (x – 2)2 + (y – 4)2 = 16
B. (x – 4)2 + (y – 2)2 = 4
C. (x – 4)2 + (y – 2)2 = 16
D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16
Câu 29. Trong m t ph ng Oxy cho đ ng tròn (C) có ph ng trình (x – 1)2 + (y – 1)2 = 4. Phép v t tâm O
t s k = 2 bi n (C) thành đ ng tròn nào trong các đ ng tròn có ph ng trình sau?
A. (x –1)2 + (y – 1)2 = 8
B. (x – 2)2 + (y – 2)2 = 8
C. (x – 2)2 + (y – 2)2 = 16
D. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16
Câu 30. Cho tam giác ABC, v i G là tr ng tâm tam giác, D là trung đi m c a BC. G i V là phép v t tâm
G bi n đi n A thành đi m D. Khi đó V có t s k là
A. OM

1
1
3
3
B. k = –
C. k =
D. k =
2
2
2
2
Câu 31. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho phép v t tâm I(2; 3) t s k = –2 bi n đi m
M(–7;2) thành M/ có t a đ là
A. (–10; 2)
B. (20; 5)
C. (18; 2)
D. (–10; 5)
A. k =

Câu 32. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho hai đi m M(4; 6) và M/(–3; 5). Phép v t tâm I t s
1
bi n đi m M thành M/. Khi đó t a đ đi m I là
2
A. I(–4; 10)
B. I(11; 1)
C. I(1; 11)
D. I(–10; 4)
Câu 33. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho ba đi m I(–2; –1), M(1; 5) và M/(–1; 1). Gi s V

k=

là phép v t tâm I t s k bi n đi m M thành M/. Khi đó giá tr c a k là
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 2


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

1
4
Câu 34. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho hai đ
A.

1
3

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

B.

C. 3
ng th ng 1 và2 l n l

x– 2y +1 = 0 và x – 2y +4 = 0, đi m I(2; 1). Phép v t tâm I t s k bi n đ

D. 4
t có ph

ng trình

ng th ng 1 thành 2 khi đó giá

tr c a k là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho đ ng tròn (C) có ph ng trình (x–1)2 +(y–5)2 = 4
và đi m I(2; –3). G i (C/) là nh c a (C) qua phép v t V tâm I t s k = –2. khi đó (C/) có ph ng trình là
A. (x–4)2 +(y+19)2 = 16 B. (x–6)2 +(y+9)2 = 16 C. (x+4)2 +(y–19)2 = 16 D. (x+6)2 +(y+9)2 = 16
Câu 36. Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy. Cho hai đ ng tròn (C) và (C/), trong đó (C/) có ph ng
trình (x+2)2 +(y+1)2 = 9. G i V là phép v t tâm I(1; 0) t s k = 3 bi n đ ng tròn (C) thành (C/). Khi đó
ph ng trình c a (C) là
2

2

2

1
1
12
x2   y    1
x2  y    9
D. x2 + y2 = 1
x    y 1
3
3
3


A. 
B.
C.
Câu 37. Trong m t ph ng Oxy cho đ ng tròn (C) có ph ng trình (x – 2)2 + (y – 2)2 = 4. Phép đ ng d ng
có đ

c b ng cách th c hi n liên ti p phép v t tâm O t s k =

thành đ ng tròn nào trong các đ
A. (x – 2)2 + (y – 2)2 = 1
C. (x + 2)2 + (y – 1)2 = 1

3.

IC

1
và phép quay tâm O góc 900 s bi n (C)
2

ng tròn sau?
B. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1
D. (x + 1)2 + (y – 1)2 = 1

NG

NG TH NG VÀ M T PH NG

Câu 38. Trong các m nh đ sau, m nh đ nào sai ?
A. Có m t và ch m t m t ph ng đi qua 3 đi m phân bi t cho tr c
B. Có m t và ch m t m t ph ng đi qua 2 đ ng th ng c t nhau
C. N u hai m t ph ng phân bi t có m t đi m chung thì chúng còn có m t đi m chung khác n a.
D. Có m t và ch m t m t ph ng đi qua 1 đ ng th ng và 1 đi m n m ngoài đ ng th ng đó.
Câu 39. Cho 2 đ ng th ng a,b chéo nhau.Trên a l y 2 đi m A,B. Trên b l y 2 đi m C,D. M nh đ nào sau
đây sai:
A. AB,CD chéo nhau B. AC,BD chéo nhau
C. AD,BC chéo nhau
D. AC,BD cùng thu c 1mp
Câu 40. Có bao nhiêu cách xác đ nh m t m t ph ng ?
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 41. Cho hai đ ng th ng a và b. i u ki n nào sau đây đ đ k t lu n a và b chéo nhau?
A. a và b là hai c nh c a m t hình t di n
B. a và b n m trên 2 m t ph ng phân bi t
C. a và b không có đi m chung
D. a và b không cùng n m trên b t kì m t ph ng nào
Câu 42. M t ph ng đ c xác đ nh b i:
A. Hai đ ng không song song
B. M t đi m và m t đ ng th ng không đi qua đi m đó
C. Hai đ ng th ng chéo nhau
D. Ba đi m phân bi t
Câu 43. Cho hình chóp t giác S.ABCD. Các đ ng th ng chéo v i AD là:
A. B,SC
B. BC,SA
C. SA,AD
D. AB,CD
Câu 44. Cho t di n ABCD. Trong các m nh đ sau m nh đ nào sai
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 3


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779
A. A, B, C, D không đ ng ph ng
C. AD và BC không c t nhau

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

B. AC c t BD
D. AB và CD chéo nhau

Câu 45. Cho hình chóp S.ABCD ch n Câu đúng
A. AC và BD là hai đt chéo nhau
B. AB và CD là hai đt chéo nhau
C. SA và CD là hai đt chéo nhau
D. SA và AD là hai đt chéo nhau
Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD. Ch n kh ng đ nh sai
A. S, B, C, D không đ ng ph ng
B. S, A, B, C đ ng ph ng
C. A, B, C, D đ ng ph ng
D. S không n m trong m t ph ng (ABCD)

4. GIAO TUY N C A HAI M T PH NG
Câu 47. Cho hình chóp SABCD v i đáy ABCD là t giác có các c p c nh đ i không song song. Gi s AC
c t BD t i O.AD c t BC t i I. Giao tuy n c a hai m t ph ng (SAC) và (SBD) là:
A. SI
B. SO
C. SB
D. SC
Câu 48. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là t giác l i v i AB và CD không song song. G i I là giao
đi m c a 2 đ ng th ng AB và CD. G i d là giao tuy n các m t ph ng (SAB) và (SCD). Tìm d ?
A. d SO
B. d SI
C. d AC
D. d BD
Câu 49. Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác. G i M, N l n l t là hai đi m thu c vào các c nh AC,
BC, sao cho MN không song song AB. G i đ ng th ng b là giao tuy n các (SAN) và (SBM). Tìm b ?
A. b SO v i O là giao đi m c a hai đ ng th ng AM v i BN
B. b SJ v i J là giao đi m c a hai đ ng th ng AN v i BM
C. b SQ v i Q là giao đi m c a hai đ ng th ng BH v i AM, v i H là đi m thu c SA
D. b MI V i I là giao đi m c a hai đ ng th ng MN v i AB
Câu 50. Cho hình chóp S,ABCD có đáy ABCD là m t t giác (AB không song song v i CD). G i M là
trung đi m c a SD, N là đi m n m trên c nh SB sao cho SN 2NB , O là giao đi m c a AC và BD.Gi s
đ ng th ng d là giao tuy n c a (SAC) và (SBD). Nh n xét nào sau đây là sai
A. d c t AB
B. d c t MN
C. d c t SO
D. d c t CD
Câu 51. Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác. G i M, N l n l t là hai đi m thu c vào các c nh AC,
BC, sao cho MN không song song AB. G i đ ng th ng a là giao tuy n các (SMN) và (SAB). Tìm a ?
A. a SQ V i Q là giao đi m c a hai đ ng th ng BH v i MN, v i H là đi m thu c SA
B. a MI V i I là giao đi m c a hai đ ng th ng MN v i AB
C. a SO V i O là giao đi m c a hai đ ng th ng AM v i BN
D. a SI V i I là giao đi m c a hai đ ng th ng MN v i AB
Câu 52. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O .Khi đó giao tuy n c a hai m t ph ng
(SAC) và (SBD) là
A. SO
B. SD
C. SA
D. SD
Câu 53. Cho t di n ABCD.Trên c nh AB,AC l y đi m M,N sao cho MN c t BC tai E và O là đi m b t kì
trong tam giác BCD. Khi đó giao tuy n c a (OMN) và (BCD) là:
A. OB
B. OC
C. OD
D. OE
Câu 54. Cho t di n ABCD. G là tr ng tâm c a tam giác BCD. Giao tuy n c a m t ph ng (ACD) và
(GAB) là:
A. AM (M là trung đi m AB)
B. AN (N là trung đi m c a CD)
C. AH (H là hình chi u c a B trên CD)
D. AK (K là hình chi u c a C trên BD)

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 4


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 55. Cho hình chóp S.ABCD. G i I là trung đi m c a SD, J là đi m trên c nh SC và J không trùng v i
trung đi m SC. Giao tuy n c a 2 m t ph ng (ABCD) và (AIJ) là:
A. AK (K là giao đi m c a IJ và BC)
B. AH (H là giao đi m c a IJ và AB)
C. AG (G là giao đi m c a IJ và AD)
D. AF (F là giao đi m c a IJ và CD)
Câu 56. Cho t di n ABCD. G i M, N l n l t là trung đi m c a AC và CD. Giao tuy n c a hai m t ph ng
(MBD) và (ABN) là:
A.
ng th ng MN
B.
ng th ng AM
C.

ng th ng BG (G là tr ng tâm ACD

D.

ng th ng AH (H là tr c tâm ACD

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. G i M, N l n l t là trung đi m AD và
BC. Giao tuy n c a hai m t ph ng (SMN) và (SAC) là:
A. SD
B. SO (O là tâm hình bình hành ABCD)
C. SG (G là trung đi m AB)
D. SF (F là trung đi m CD)
Câu 58. Chop hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AD // BC). G i M là trung đi m CD. Giao
tuy n c a hai m t ph ng (MSB) và (SAC) là:
A. SI (I là giao đi m c a AC và BM)
B. SJ (J là giao đi m c a AM và BD)
C. SO (O là giao đi m c a AC và BD)
D. SP (P là giao đi m c a AB và CD)

5. GIAO I M C A

NG TH NG VÀ M T PH NG

Câu 59. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. G i M là trung đi m SC.Giao đi m I c a
AM và (SBD) là:
A. Giao đi m c a AM và SB
B. Giao đi m c a AM và SO
C. Giao đi m c a AM và SD
D. Giao đi m c a AM và BD
Câu 60. Cho hình chóp S,ABCD có đáy ABCD là m t t giác (AB không song song v i CD). G i M là
trung đi m c a SD, N là đi m n m trên c nh SB sao cho SN 2NB , O là giao đi m c a AC và BD.Giao
đi m c a MN v i (ABCD) là đi m K. Hãy ch n cách xác đ nh đi m K đúng nh t trong b n ph ng án sau
A. K là giao đi m c a MN v i AB
B. K là giao đi m c a MN v i BD
C. K là giao đi m c a MN v i BC
D. K là giao đi m c a MN v i SO
Câu 61. Cho hình chóp S.ABCD nh hình v bên d i. Có ABCD là t giác l i. V i W là đi m thu c vào
các c nh SD, X là giao đi m c a hai đ ng th ng AC v i BD và Y là giao đi m hai đ ng th ng SX v i
BW. G i P là giao đi m đ ng DY và (SAB). Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng?
A. P là giao đi m c a hai đ ng th ng DY v i SB
B. P là giao đi m c a hai đ ng th ng DY v i SA
C. P là giao đi m c a hai đ ng th ng DY v i AB
D. P là giao đi m c a hai đ ng th ng BW v i SC
Câu 62. Cho t di n ABCD. G i M, N l n l t là trung đi m c a các c nh AD và BC; G là tr ng tâm tam
giác BCD. Khi đó giao đi m c a đ ng th ng MG và mp(ABC) là:
A. i m N
B. Giao đi m c a MG v i AN
C. i m C
D. Giao đi m c a MG v i BC
Câu 63. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. G i M là trung đi m c a SC . Mp(P) qua
AM và song song BD . G i E là giao đi m c a (P) v i SB. Khi đó t s di n tích c a tam giác SME v i tam
giác SBC
A. 1/3
B. ½
C. 1
D. 2

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 5


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 64. Cho hình bình hành ABCD n m trong m t ph ng (P) và m t đi m S n m ngoài m t ph ng (P). G i
M là đi m n m gi a S và A; N là đi m n m gi a S và B; giao đi m c a hai đ ng th ng AC và BD là O;
giao đi m c a hai đ ng th ng CM và SO là I; giao đi m c a hai đ ng th ng NI và SD là J. Tìm giao đi m
c a mp(CMN) v i đ ng th ng SO là:
A. J B. I
C. A
D. B
Câu 65. Cho hình chóp S.ABCD v i đáy ABCD là hình bình hành tâm O. G i M,N,K l n l t là trung
đi m c a BC, DC và SB .Giao đi m c a MN và mp ( SAK) là
A. Giao đi m c a MN và AK
B. Giao đi m c a MN và SK
C. Giao đi m c a MN và AD
D. Giao đi m c a MN và AB

6. THI T DI N C A HÌNH CHÓP
Câu 66. Cho t di n ABCD,G là tr ng tâm tam giác BCD, thi t di n c a t di n c t b i (ADG) là
A. tam giác
B. T giác
C. Ng giác
D. L c giác
Câu 67. Cho t di n đ u ABCD có c nh b ng
A. G i G là tr ng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) c t t di n theo m t thi t di n có di n tích b ng
Câu 68. Cho t di n ABCD và ba đi m E,F,G l n l t n m trên ba c nh AB,BC,CD mà không trùng v i
các đ nh. Thi t di n c a hình t di n ABCD khi c t b i mp(EFG) là
A. M t t giác
B. M t tam giác
C. M t ng giác
D. M t đo n th ng
Câu 69. Cho t di n đ u ABCD có c nh b ng a G i G là tr ng tâm tam giác ABC. C t t di n b i
mp(GCD) thì di n tích c a thi t di n là
A.

a2 3
2

B.

a2 2
4

C.

7. BA I M TH NG HÀNG, BA

a2 2
6

D.

NG TH NG

a2 3
4

NG QUY

Câu 70. Cho hình chóp SABCD. G i O = AC BD. M t mp( ) c t SA, SB, SC, SD t i A’, B’, C’, D’. Gi
s AB C’D = E, A’B’ C’D’ = E’. Tìm phát bi u đúng trong các phát bi u sau?
A. S, E, E’ th ng hàng
B. S, E, A’ th ng hàng
C. S, E’, A’ th ng hàng
D. C’, E, A’ th ng hàng
Câu 71. Cho t di n SABC. Trên c nh SA,SB và SC l n l t l y các đi m D,E và F sao cho DE c t AB t i
I, EF c t BC t i J , FD c t AC t i K. Ch n kh ng đ nh sai
A. (DEF) c t BC t i J
B. I,J,K th ng hàng
C. AB c t (DEF) t i I
D. SA,BC,CA đ ng quy
Câu 72. Cho t di n ABCD .G i P,Q,R,S l n l t là các đi m trên c nh AB,BC,CD và DA. N u 4 đi m
P,Q,R,S đ ng ph ng . Ch n kh ng đ nh sai
A. PQ,SR và AC đ ng qui ho c song song
B. PS,RQ và BD đ ng qui ho c song song
C. PQ,RS và AC c t nhau
D. PQ thu c mp(ABC)
Câu 73. Cho t di n ABCD . I là m t đi m trên đ ng th ng BD nh ng không thu c đo n BD . Trong mp
(ABD) d ng đ ng th ng qua I và c t AB , AD t i K và L . Trong mp ( BCD) d ng đ ng th ng qua I và
c t BC , CD t i M và N. G i H là giao đi m c a KM và LN. Ch n câu đúng
A. A, C, H th ng hàng
B. B, D, H th ng hàng
C. MN , BD , AD đ ng quy
D. KM , LN , CD đ ng quy

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 6


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 74. Cho hình chóp S.ABCD. M t m t ph ng không đi qua đ nh nào c a hình chóp c t các c nh
SA,SB,SC,SD l n l t t i A’,B’,C’,D’. G i O là giao đi m c a AC và BD. Tìm m nh đ đúng trong các
m nh đ sau
A. Các đ ng th ng A’C’,B’D’,SO đ ng quy
B. Hai đ ng th ng A’C’ và B’D’ c t nhau còn hai đ ng th ng A’C’ và SO chéo nhau
C. Các đ ng th ng A’C’,B’D’,SO đ ng ph ng
D. Các đ ng th ng A’C’,B’D’,SO đôi m t chéo nhau
Câu 75. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là đa giác l i, O là giao đi m c a AC và BD; B’, C’ l n l t là
trung đi m c a SB và SC. SD c t (AB’C’) t i D’. Khi đó
A. Các đ ng th ng AC’,B’D’,SO đ ng quy
B. B’, C’, D’ th ng hàng
C. S, O, D’ th ng hàng
D. Các đ ng th ng AC’, B’D’,SO đ ng ph ng

8. QUAN H SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN
Câu 76. Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
A. Hai đ ng th ng chéo nhau thì chúng không có đi m chung
B. Hai đ ng th ng không có đi m chung là hai đ ng th ng song song ho c chéo nhau
C. Hai đ ng th ng song song nhau khi chúng trên cùng m t m t ph ng.
D. Khi hai đ ng th ng trên hai m t ph ng thì hai đ ng th ng đó chéo nhau.
Câu 77. Cho hai đ ng th ng chéo nhau a và b. L y A, B thu c a và C, D thu c b. Kh ng đ nh nào sau đây
đúng khi nói v hai đ ng th ng AD và BC?
A. Trùng nhau
B. C t nhau
C. Song song nhau
D. Chéo nhau.
Câu 78. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. G i d là giao tuy n c a hai m t ph ng
(SAD) và (SBC). Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
A. d qua S và song song v i BC
B. d qua S và song song v i DC
C. d qua S và song song v i AB
D. d qua S và song song v i BD.
Câu 79. Cho t di n ABCD. I và J theo th t là trung đi m c a AD và AC, G là tr ng tâm tam giác BCD.
Giao tuy n c a hai m t ph ng (GIJ) và (BCD) là đ ng th ng :
A. qua I và song song v i AB
B. qua J và song song v i BD
C. qua G và song song v i CD
D. qua G và song song v i BC.
Câu 80. Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
A.
ng th ng a  mp(P) và mp(P) // đ ng th ng   a // 
B.  // mp(P)  T n t i đ

ng th ng ’  mp(P) : ’ // 

C. N u đ

ng th ng  song song v i mp(P) và (P) c t đ

ng th ng a thì  c t đ

D. Hai đ

ng th ng phân bi t cùng song song v i m t m t ph ng thì 2 đ

Câu 81. Cho mp(P) và hai đ ng th ng song song a và b. Ghi
m nh đ sau:
A. N u mp(P) song song v i a thì (P) // b
B. N u mp(P) song song v i a thì (P) ch a b
C. N u mp(P) song song v i a thì (P) // b ho c ch a b
D. N u mp(P) c t a thì c ng c t b
E. N u mp(P) c t a thì (P) có th song song v i b
F. N u mp(P) ch a a thì (P) có th song song v i b
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

ng th ng a

ng th ng đó song song nhau

(đúng) ho c S (sai) vào ô vuông trong các


Trang 7


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 82. Cho đ ng th ng a n m trong mp() và đ ng th ng b  (). M nh đ nào sau đây đúng?
A. N u b//() thì b//a B. N u b c t () thì b c t a
C. N u b // a thì b // ()
D. N u b c t () và mp() ch a b thì giao tuy n c a () và () là đ

ng th ng c t c a và b.

Câu 83. Cho hai đ ng th ng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu m t ph ng ch a a và song song v i b?
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô s
Câu 84. Cho hình chóp t giác S.ABCD. G i M và N l n l t là trung đi m c a SA và SC. Kh ng đ nh nào
sau đây đúng?
A. MN//mp(ABCD)
B. MN//mp(SAB)
C. MN//mp(SCD)
D. MN//mp(SBC)
Câu 85. Ch n câu sai:
A. N u hai m t ph ng có vô s đi m chung thì chúng trùng nhau
B. N u ba đi m cùng thu c hai m t ph ng phân bi t thì ba đi m đó th ng hàng
C. N u hai m t ph ng có vô s đi m chung thì chúng có m t đ ng th ng chung
D. N u hai m t ph ng có m t đi m chung thì chúng có m t đi m chung khác n a
Câu 86. Cho t di n ABCD. G i G là tr ng tâm tam giác ABD .Trên c nh BC l y đi m M sao cho
MB=2MC. Ch n kh ng đ nh đúng
A. MG // (ABD)
B. MG // (BCD)
C. MG // (ABC)
D. MG // (ADC)
Câu 87. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. G i e là giao tuy n c a (SAB) và (SCD).
Ch n kh ng đ nh đúng
A. e Sx v i Sx là đ ng th ng song v i hai đ ng th ng AB và CD
B. e SI v i I là giao đi m c a hai đ ng th ng AB v i MD, v i M là trung đi m BD
C. e Sx v i Sx là đ ng th ng song v i hai đ ng th ng AD và BC
D. e SO v i O là giao đi m c a hai đ ng th ng AC v i BD
Câu 88. Ch n kh ng đ nh đúng
A. N u hai đt d và mp(P) song song v i nhau thì d song song v i m i đ ng th ng n m trong mp(P)
B. N u hai đt d và mp(P) song song v i nhau thì đt d ch song song v i m t đt duy nh t trong mp (P)
C. N u hai đt d và mp(P) song song v i nhau thì đt d và mp (P) không có đi m chung
D. N u hai đt d và mp(P) song song v i nhau thì đt d và mp (P) có vô s đi m chung
Câu 89. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Giao tuy n c a (SAD) và (SBC) là
A. SA
B. SD
C. SO
D. Sx//AD//BC
Câu 90. Kh ng đ nh nào sau đây là đúng ?
A. N u () //() và a () thì a// ()
B. N u () //() và a(), b() thì a// b
C. N u a(), b() và a// b thì () // ()

D. N u () //() và a(), b() thì a và b chéo nhau

Câu 91. Cho t di n ABCD. G i M,N l n l t là trung đi m các c nh AB và AC. G i d là giao tuy n c a
hai m t ph ng (DMN) và (DBC). Xét v trí t ng đ i c a d và mp(ABC) là
A. d//(ABC)
B. d(ABC)
C. d c t (ABC)
D. d không song song (ABC)
Câu 92. Cho hình chóp S.ABCD, có ABCD là hình thang đáy l n AD, AD=2BC, O là giao đi m c a AC và
BD, I là trung đi m SD. M là đi m trên c nh SA sao cho MA=2MS. Ch n kh ng đ nh đúng
A. MO song song v i (CIB)
B. MO song song v i (SBI)
C. MO song song v i (SCD)
D. MO song song v i (SAC)
Câu 93. Cho đ ng th ng a và mp(P). Trong các m nh đ sau m nh đ nào đúng ?
A. a//(P) thì t n t i duy nh t mp (Q) qua a và song song (P)
B. a//(P) và b//(P) thì a//b
C. a(P )

a / /b , b

(P )

D. b

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

(P ),b / /a

a / /(P )

Trang 8


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 94. Cho hai đ ng th ng phân bi t không có đi m chung cùng n m trong m t m t ph ng thì hai đ ng
th ng đó
A. C t nhau
B. Chéo nhau
C. trùng nhau
D. Song song
Câu 95. Ch n kh ng đ nh sai
A. T n t i hai đ ng th ng chéo nhau cùng song song v i m t m t ph ng
B. Không t n t i m t đ ng th ng cùng song song v i hai m t ph ng c t nhau
C. T n t i hai đ ng th ng c t nhau cùng song song v i m t m t ph ng
D. Không t n t i hai m t ph ng song song cùng ch a hai đt c t nhau
Câu 96. Cho t di n ABCD. G i I,J là tr ng tâm tam giác ABC, ABD . Tìm kh ng đ nh đúng:
A. IJ // (ACD)
B. IJ // (AEF) v i E,F là trung đi m c a BC và BD
C. IJ // (ABC)
D. IJ // (ABD)
Câu 97. Trong các m nh đ sau, m nh đ nào đúng
A. Hai đ ng th ng chéo nhau thì không có đi m chung
B. Hai đ ng th ng không song song thì chéo nhau
C. Hai đ ng th ng không c t nhau và không song song thì chéo nhau
D. Hai đ ng th ng không có đi m chung thì chéo nhau
Câu 98. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. G và H l n l t là tr ng tâm tam giác SAD
và BCD. Ch n kh ng đ nh đúng
A. GH song song v i (SAB)
B. GH song song v i (SAC)
C. GH song song v i (SBC)
D. GH song song v i (SCD)
Câu 99. Cho hai đt phân bi t a và b. Ch n câu đúng
A. N u a và b cùng c t m t m t ph ng thì chúng song song
B. N u a và b cùng c t m t đt c thì chúng song song
C. N u a và b cùng song song v i mp (P) thì chúng song song
D. N u a và b cùng song song v i đt c thì chúng song song
Câu 100. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là m t hình bình hành. G i A’,B’,C’,D’ l n l t là trung đi m c a
các c nh SA,SB,SC,SD. Tìm m nh đ đúng trong các mênh đ sau
A. A’B’//mp(SAD)
B. A’C’//BD
C. A’C’//mp(SBD)
C. (A’C’D’) // (ABC)
Câu 101. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. G i I,J l n l t là trung đi m c a AB và CB.
Khi đó giao tuy n c a hai m t ph ng (SAB) và (SCD) là đ ng th ng song song v i
A. BJ
B. BI
C. IJ
D. AD
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. G i I,J l n l t là trung đi m c a AB và CB.
Khi đó giao tuy n c a hai m t ph ng (SAB) và (SCD) là đ ng th ng song song v i
A. BJ
B. BI
C. IJ
D. AD
Câu 102. Cho 2 đ ng th ng a,b chéo nhau. Có bao nhiêu m t ph ng ch a a và song song v i b
A. 1 B. 2
C. vô s
D. không có m t ph ng nào
Câu 103. Cho ba m t ph ng phân bi t đôi m t c t nhau theo ba giao tuy n thì ba giao tuy n y
A. ôi m t c t nhau
B. ôi m t c t nhau , t o thành tam giác
C. ôi m t song song
D. ng quy ho c đôi m t song song
Câu 104. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Giao tuy n c a (SAD) và (SBC) là
A. SA
B. SO
C. SD
D. Sx//AD//BC.
Câu 105. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng n m trong m t m t ph ng. G i O, O1 là tâm
c a ABCD và ABEF , M là trung đi m c a CD . Kh ng đ nh nào sau đây sai
A. OO1 // (ADF)
B. MO1 c t (BEC)
C. OO1 // (BEC)
D. OO1 // (MEF)
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 9


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 106. Cho t di n ABCD, M là trung đi m c a AB, N là trung đi m c a AC, P là trung đi m c a
AD.
ng th ng MN song song v i
A. BD
B. AB
C. BC
D. PC

9. THI T DI N V I QUAN H SONG SONG
Câu 107. Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành. G i M,N,Q l n l t là trung đi m BC,CD,SA.
Thi t di n c a (MNQ) v i hình chóp là
A. Tam giác
B. T giác
C. Ng giác
D. L c giác
Câu 108. Cho t di n có t t c các c nh đ u b ng a,g i M là trung đi m AB .Mp(P) qua M song song v i
BC,CD c t t di n theo 1 thi t di n có di n tích là

a2 3
a2 3
a2 3
a2 3
B.
C.
D.
16
8
12
4
Câu 109. Cho t di n ABCD, M là đi m thu c đo n AB, Thi t di n c a hình chóp c t b i m t ph ng đi qua
M song song v i BD và AC là
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Tam giác
D. Hình thang cân
Câu 110. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là đa giác l i, O là giao đi m c a AC và BD; (P) là m t ph ng qua
O song song v i AB và SC. V i đi u ki n nào c a hình chóp thì thi t di n c a hình ch p c t b i m t ph ng
(P) là hình thang cân
A. ABCD là hình bình hành
B. Hình chóp có các c nh bên b ng nhau
C. ABCD là hình vuông và SA=SB=SC=SD
D. Hình chóp có t t c các c nh b ng nhau
Câu 111. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Trên c nh AB l y đi m M( M không
trùng v i A và B). G i () là m t ph ng qua đi m M và song song v i mp(SAD), c t SB, SC, CD l n l t
t i N, P, Q. T giác MNPQ là hình gì ?
A. Hình thang
B. Hình bình hành
C. Hình ch nh t
D. Hình vuông
Câu 112. Cho hình l ng tr tam giác ABC.A’B’C’. G i I,J l n l t là tr ng tâm c a các tam giác ABC và
A’B’C’. Thi t di n t o b i mp(AIJ) v i hình l ng tr đã cho là
A. Tam giác cân
B. Hình thang
C. Hình bình hành
D. Tam giác vuông
Câu 113. Ch n Cho t di n ABCD có t t c các c nh đ u b ng a, g i M là trung đi m AB.MP (P) qua M
song song v i BC và CD c t t di n theo 1 thi t di n là
A.M t tam giác cân
B. M t tam giác đ u
C. M t hình bình hành D. M t t giác
Câu 114. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là t giác, g i O là giao đi m c a AC và BD. Thi t di n c a hình
chóp khi c t b i (P) qua O song song SA và BC là
A. M t tam giác
B. M t hình thang
C. M t hình bình hành D. M t ng giác
Câu 115. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Trên AO l y đi m I b t kì(I khác A và
O). Thi t di n c a hình chóp khi c t b i (P) qua I song song SA và BD là
A. M t tam giác
B. M t hình thang
C. M t hình bình hành D. M t ng giác
Câu 116. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là t giác l i, O là giao đi m c a hai đ ng chéo AC và
BD. Thi t di n c a hình chóp khi c t b i m t ph ng qua O, song song v i AB và SC là hình gì?
A. Hình vuông
B. Hình bình hành
C. Hình ch nh t
D. Hình thang
Câu 117. Cho t di n đ u SABC. G i I là trung đi m c a AB, M là m t đi m di đ ng trên đo n AI. G i (P)
là mp qua M và song song v i mp(SIC); bi t AM=x. Thi t di n t o b i mp(P) và t di n SABC có chu vi là
A.

A. 3x(1+ 3 )

B. 2x(1+ 3 )

C. x(1+ 3 )

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

D. K t qu khác

Trang 10


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 118. Cho hình chóp SABCD v i ABCD là hình bình hành tâm O. Cho AD = a; tam giác SAD là tam
giác đ u. G i I; G l n l t là tr ng tâm tam giác BCD và SCD. M t ph ng () đi qua I và song song v i SA,
BC.Thi t di n t o b i hình chóp SABCD và () có chu vi là
7a
2a
a
B.
C.
3
3
3
Câu 119. Cho S.ABCD có đáy là hình bình hành .G i M.N,Q l n l
di n c a mp(MNQ) v i hình chóp là:
A. Tam giác
B. T giác
C. Ng giác

A.

3a
4
t là trung đi m c a BC,CD và SA.Thi t

D.

D. L c giác
Câu 120. Cho t di n ABCD có t t c các c nh đ u b ng a, g i I là trung đi m BC .MP (P) qua I song song
v i AB và CD c t t di n theo 1 thi t di n có di n tích là

a2
a2
a2
a2 3
B.
C.
D.
2
6
4
2
Câu 121. Cho t di n ABCD có BCD là tam giác đ u c nh a. G i I là trung đi m AB. M t ph ng (P) qua I
song song v i (BCD). Thi t di n c a t di n c t b i (P) có di n tích là
A.

a2 3
a2 3
a2 3
a2 3
B.
C.
D.
4
8
12
16
Câu 122. Cho t di n đ u ABCD có c nh b ng a , g i G là tr ng tâm tam giác ABC. C t t di n b i
mp(GCD) thì di n tích c a thi t di n là
A.

a2 3
a2 2
a2 2
a2 3
B.
C.
D.
2
4
6
4
Câu 123. Cho t di n ABCD và ba đi m E,F,G l n l t n m trên ba c nh AB,BC,CD mà không trùng v i
các đ nh. Thi t di n c a hình t di n ABCD khi c t b i mp(EFG) là
A. M t t giác
B. M t tam giác
C. M t ng giác
D. M t đo n th ng
Câu 124. Cho t di n ABCD. G i M,N l n l t là trung đi m các c nh AB và AC. E là đi m trên c nh CD
v i ED=3EC. Thi t di n t o b i mp(MNE) và t di n ABCD là
A. Tam giác MNE
B. T giác MNEF v i F là đi m b t kì trên c nh BD
C. Hình bình hành MNEF v i F là đi m trên c nh BD mà EF//BC
D. Hình thang MNEF v i F là đi m trên c nh BD mà EF//BC
Câu 125. Cho t di n đ u SABC. G i I là trung đi m c a AB, M là m t đi m di đ ng trên đo n AI. G i (P)
là mp qua M và song song v i mp(SIC). Thi t di n t o b i (P) và t di n SABC là
A. Hình thoi
B. Hình bình hành
C. Tam giác cân t i M D. Tam giác đ u
Câu 126. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là t giác l i, O là giao đi m c a hai đ ng chéo AC và
BD. Thi t di n c a hình chóp khi c t b i m t ph ng qua O, song song v i AB và SC là hình gì?
A. Hình vuông
B. Hình bình hành
C. Hình ch nh t
D. Hình thang
Câu 127. Cho t di n đ u ABCD có c nh b ng a,đi m M trên c nh AB sao cho AM=m(0tích thi t di n c a hình t di n c t b i mp qua M và song song v i mp(ACD) là:
A.

m )2 3
m2 3
(a m )2 3
(a m )2 2
B.
C.
D.
4
2
4
4
Câu 128. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Thi t di n c a hình chóp khi c t b i m t
ph ng đi qua trung đi m M c a c nh AB, song song v i BD và SA là hình gì?
A. L c giác
B. Tam giác
C. T giác
D. Ng giác
A.

(a

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 11


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 129. Hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy l n AD, I là trung đi m SD, thi t di n c a hình
chóp c t b i (ABI) là
A. tam giác
B. T giác
C. Ng giác
D. L c giác
Câu 130. Hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông c nh a, SA SB SC SD a 2 I và J l n l t
là trung đi m SB, BC. Mp (P) là mp ch a IJ và song song v i AC. thi t di n c a hình chóp c t b i (P) có
di n tích

a2 3
A.
4

a2 3
B.
6

a2 3
C.
8

10. VECT

a2 3
D.
12

TRONG KHÔNG GIAN

Câu 131. Cho hình h p ABCD.A’B’C’D’. Ch n kh ng đ nh sai
A. AC '

AB

AD

AA '

B. AC '

AC

AD

C. BD '

BA

BC

BB '

D. BD '

BD

BB '

Câu 132. Cho t di n ABCD có AB=AC=AD và BAC

AA '

600,CAD

BAD

trung đi m AB và CD. S đo c a góc gi a hai vect IJ ,CD b ng
A. 900
B. 600
C. 1200

BC

B. AD

DC

DC

CA

C. AB

t là

D. 450
ng th c nào sau đây là đúng?

Câu 133. Trong không gian cho b n đi m A, B,C , D phân bi t.
A. BD

900 . G i I, J l n l

BC

D. BC

AC

Câu 134. Cho t di n ABCD; M trung đi m BC; N trung đi m DM. Ta có AB
tr k b ng

2AD

CD
AC

BD
kAN . Gía

1
1
C. k 4
D. k
2
4
Câu 135. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành tâm O. Trong các m nh đ sau, m nh đ nào
sai?

A. k

2

B. k

A. OA

OB

OC

C. SA

SC

2SO

OD

Câu 136. Cho hình l p ph

0

B. SA

SB

SC

SD

D. SA

SC

SB

SD

ng ABCD.EFGH, góc gi a hai vect AB, BG b ng

A. 600

B. 1800

C. 450

Câu 137. Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC và ASB

D. 900

BSC

CSA .Hãy xác đ nh s đo góc gi a hai

vect SB và AC
A. 60O

B. 45O

Câu 138. Cho t
AC

c, AD

A. MP

D. 120O

C. 90O

di n ABCD . G i M và P l n l

t là trung đi m c a AB vàCD .

t AB

b,

d . Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
1
c
2

b

d

B. MP

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

1
c
2

d

b

Trang 12


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

1
1
D. MP
d b c
c
2
2
Câu 139. Cho hình h p ABCD.A'B'C'D' tâm O.Ch n kh ng đ nh sai

C. MP

A. BC

BA

BB,

BD,

C. AD

, ,
DC

B. BC

BA

, ,
BC

B,A,

D. BA

DD,

d

b

D,A,

DC

BD,

BC

Câu 140. Cho t di n ABCD. G i G là tr ng tâm c a tam giác BCD. M nh đ nào sau đây là đúng ?
A. AB

AC

AD

C. AB

AC

AD

3AG
2AG

B. AB

AC

AD

2AG

D. AB

AC

AD

3AG

Trong không gian, cho hình h p ABCD.A ' B 'C ' D ' . M nh đ nào sau đây là đúng?
A. AB

AD

AA '

AC '

B. BC

DC

C 'C

BC BB ' BD '
D. BA B 'C '
Câu 141. Cho hình h p ABCD.A'B'C'D'.Ch n kh ng đ nh sai

B 'B

BD '

B 'C '

DD'

AC '

BC

BA '

C. AB

A. AB

AD

AA '

AC '

B. AB

C. AC '

D. BD '
BC CC ' AB
Câu 142. Cho t di n ABCD .Ch n kh ng đ nh đúng

AC '

AA '

A. AC

BD

DA

CB

B. AC

BD

AD

BC

C. AC

BD

AD

BC

D. AC

DB

AB

BC

Câu 143. Cho t di n ABCD có AB = AC = AD và BAC

BAD

600,CAD

900 . G i I và J l n l

t là

trung đi m c a AB và CD. Xác đ nh s đo góc gi a c p vect AB, IJ
A. 900
B. 1200
C. 600
Câu 144. Cho hình t di n ABCD. Ch n kh ng đ nh đúng

D. 450

A. AC

AD

CD

B. AB

DC

BD

CA

C. BC

AC

BA

D. AB

BC

CD

AC

0

Câu 145. Cho hình h p ABCD.A1B1C1D1 . Tìm giá tr k thích h p đi n vào đ ng th c vect

AB

BC1

DD1

A. k=0

kAC 1
B. k=2

C. k=4

D. k=1

Câu 146. Cho t di n ABCD .G i G là tr ng tâm tam giác BCD.

AB ;c

t b

AC ;d

AD . Ch n

kh ng đ nh đúng
A. AG

1
(b
3

c

d)

B. AG

1
(b
2

c

d)

1
D. AG b c d
(b c d )
4
Câu 147. Cho t di n ABCD. G i E là trung đi m AD, F là trung đi m BC và G là tr ng tâm c a tam giác
BCD. Tìm m nh đ sai trong các m nh đ sau

C. AG

A. GA

GB

GC

GD

0

B. AB

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

AC

AD

3AG
Trang 13


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779
C. 2EF

AB

DC

Tr
D. EB

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa
EC

3EG

ED

Câu 148. Cho hình h p ABCD.A1B1C1D1 . Ch n đ ng th c sai
A. BC

BA

B1C1

B1A1

B. AD

D1A1

D1C 1

C. BC

BA

BB1

BD1

D. BA

DD1

BD1

DC

BC

Câu 149. Cho t di n ABCD . G i M là trung đi m c a AB và G là tr ng tâm c a tam giác BCD .
Kh ng đ nh nào sau đây là đúng?
A. AM

BM

AB

B. GA

GB

GC

0

GD

0

2
D. GB GC
GM
3
Câu 150. Cho hình h p ABCD.A'B'C'D'. Ch n kh ng đ nh sai

C. GA

A. CA '

GB

CC '

B. AC '

A 'C

2AC

D. AC '
A 'C 2AA '
Câu 151. Cho t di n ABCD .Ch n kh ng đ nh đúng

CA '

2C 'C

AC

C. AC '

0

A. AC

BD

AD

BC

B. AB

BC

AD

DC

C. AC

BD

DA

CB

D. AB

AC

BC

BD

Câu 152. Cho hình l ng tr ABC .A ' B 'C ' , M là trung đi m c a BB ' .

t CA

a,CB

b, AA '

c.

Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
A. AM

a

1
b
2

c

B. AM

1
D. AM
b
2
Câu 153. Cho t di n ABCD. Ch n kh ng đ nh đúng

C. AM

a

c

A. AC

BD

AD

BC

B. AC

b

c

1
a
2

b

a

1
c
2

BD

DA

CB

C. AB

BD AD BC
D. AC BC DA CB
Câu 154. Cho t di n ABCD có các c nh OA,OB,OC đôi m t vuông góc và OA=OB=OC=a.G i M là trung
đi m c a AB.Tính s đo góc gi a 2 vect OM , BC
A. 1200
B. 300
C. 900
D. 600
Câu 155. Cho t di n ABCD .G i M,N là trung đi m AD,BC. Ch n kh ng đ nh đúng
A. 2MN

AB

C. MN

1
(AC
2

CD
BD )

B. MN

1
(AB
2

DC )

D. MN

1
(BA
2

CD )

Câu 156. Cho t di n ABCD có G là tr ng tâm tam giác BCD .

AB, y

t x

AC , z

AD . Kh ng

đ nh nào sau đây đúng?
A. AG

1
x
3

y

z

B. AG

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

2
x
3

y

z

Trang 14


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779
1
x
3

C. AG

y

Tr

2
x
3

D. AG

z

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa
y

z

Câu 157. Cho hai vect a, b đ u khác 0 . Ch n kh ng đ nh sai
A. a, b cùng h
C. a, b ng

ch

ng  a, b

B. a, b cùng ph

00
00

ng => a, b

D. a

Câu 158. Cho t di n ABCD , g i M, N l n l
đ nh sai
A. MA
C. GA

MB

GB

MC

GC

GD

B. GA

0

D. GM

11. HAI

00

a,b

1800

900

(a,b)

t là trung đi m AB, CD và G là trung đi m MN. Ch n kh ng

4MG

MD

b

ng  a,b

GB

GN

GC

GD

0

NG TH NG VUÔNG GÓC

Câu 159. Trong không gian, cho hai đ ng th ng a và b vuông góc v i nhau. Phát bi u nào sau đây là
đúng?
A. Chúng có cùng vect ch ph ng
B. Chúng c t nhau
D. Chúng chéo nhau
C. Góc gi a chúng b ng 90
Câu 160. Cho t di n ABCD có AC = BD. G i M, N, P, Q l n l t là trung đi m c a AB, BC, CD, DA.
Tính s đo c a góc (MP, NQ) ta đ
A. 450
Câu 161. Cho hình l p ph
A. CD AD '

c k t qu

B. 900
C. 600
ng ABCD.A’B’C’D’. Ch n kh ng đ nh đúng
B. CD A 'C '
C. CD BC '

Câu 162. Cho t di n ABCD có AB = AC = AD và BAC
AB,CD
A. 900
Câu 163. Cho hình l p ph
A. 300 .

BAD

D. K t qu khác
D. CD

600,CAD

900 . Xác đ nh góc gi a

B. 450
C. 600
ng ABCD.EFGH. Góc gi a AF và EG b ng

D. 1200

B. 900 .

D. 600 .

C. 00 .

Câu 164. Trong không gian cho ba đ

ng th ng a,b, c phân bi t. Kh ng đ nh nào sau đây là sai?

A. N u a

c và b

c thì a b

B. N u a b và c

C. N u a

b và b

c thì a

D. N u a

Câu 165. Qua m t đi m O cho tr
A. 2 B. 0
C. 1

c
c có bao nhiêu đ

Câu 166. Trong không gian cho ba đ

AB '

a thì c

b

c và b c thì a

b

ng th ng vuông góc v i đ
D. vô s

ng th ng ( ) cho tr

c?

ng th ng phân bi t a , b, c . Kh ng đ nh nào sau đây sai ?

A. N u a và b cùng n m trong m t m t ph ng và cùng vuông góc v i c thì a //b
B. N u a //b và c  a thì c  b
C. N u góc gi a a và c b ng góc gi a b và c thì a //b
D. N u a và b cùng n m trong mp (a )//c thì góc gi a a và c b ng góc gi a b và c
Câu 167. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi c nh a. Bi t SA = a, SA  BC. G i I, J l n l
là trung đi m c a SA, SC. S đo góc gi a hai đ ng th ng SD và BC b ng
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 15

t


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

A. 600

B. 300
C. 900
D. 450
Câu 168. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông ABCD c nh b ng a và các c nh bên đ u b ng a .
G i M và N l n l t là trung đi m c a AD và SD . S đo c a góc  MN, SC  b ng
A. 450

B. 600

C. 900
Câu 169. Cho t di n ABCD có AB  CD . G i I , J , E, F l n l

D. 300
t là trung đi m c a AC , BC , BD, AD .

Góc gi a  IE, JF  b ng

A. 600
B. 300
C. 900
Câu 170. Cho t di n đ u ABCD. Kh ng đ nh nào đúng?
A. AB AC
B. AB CD
C. AB BC
Câu 171. Cho t di n đ u ABCD c nh a . Tính s đo góc gi a hai đ
A. 45
B. 30
C. 90
Câu 172. Cho hình l p ph
A. 30

0

ng ABCD.A B C D . Góc gi a 2 đ
B. 90

0

C. 60

Câu 173. Cho t di n ABCD có AB  CD  a , IJ 
đo góc gi a hai đ

D. 450
D. AB AD
ng th ng AB và CD .
D. 60

ng th ng AC và A B b ng

0

D. 450

a 3
. ( I, J l n l
2

t là trung đi m c a BC và AD ). S

ng th ng AB và CD là

0

A. 90
B. 300
C. 600
D. 450
Câu 174. Cho hình chóp S.ABCD có t t c các c nh đ u b ng a. G i M, N l n l t là trung đi m c a AD và
SD. Tính s đo c a góc (MN , AB) ta đ
0

c k t qu

0

B. 60
C. 450
D. 300
A. 90
Câu 175. Cho hình chóp S.ABCD có t t c các c nh đ u b ng a .G i M, N l n l t là trung đi m c a AD và
SD. Tính s đo c a góc (MN , SC ) ta đ

c k t qu :

A. 900

B. 600
C. 450
D. 300
Câu 176. Cho hình chóp S. ABCD có t t c các c nh đ u b ng a . G i I và J l n l t là trung đi m c a SC
và BC . S đo c a góc  IJ , CD  b ng
A. 450
Câu 177. Cho hình l p ph

B. 600
C. 300
ng ABCD.EFGH, góc gi a hai đ
B. 450

A. 1800

12.
Câu 178. Cho hai đ

D. 900
ng th ng AB và GH là

C. 00

D. 900

NG TH NG VUÔNG GÓC M T PH NG
ng th ng phân bi t a, b và m t ph ng (P), trong đó a

P . M nh đ nào sau đây là

sai?
A. N u b

P thì b / /a

C. N u b / / P thì b

a

B. N u b / /a thì b
D. N u b

P

a thì b / / P

Câu 179. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông.
ng vuông góc k t C đ n
mp (SAD) là
A. đ ng vuông góc k t C đ n AD
B. đ ng vuông góc k t C đ n SD
C. đ ng vuông góc k t C đ n SA
D. đ ng vuông góc k t A đ n SD
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 16


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 180. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông tâm O.
ng vuông góc k t B
đ n mp (SAC) là
A. đ ng vuông góc k t B đ n SA
B. đ ng vuông góc k t B đ n SO
C. đ ng vuông góc k t B đ n SC
D. đ ng vuông góc k t B đ n AC
Câu 181. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc v i m t ph ng
(ABCD) . M t ph ng nào vuông góc v i đ ng th ng BC ?
A. (SBD)

B. (SAC )

C. (SAB)

D. (SCD)

Câu 182. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình ch nh t tâm O. Ch n câu đúng
A. SOBD
B. SABD
C. SCBD
D. ADSC
Câu 183. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi và SA

(ABCD) . Góc gi a đ

ng th ng

SB và m t ph ng (ABCD) là góc nào sau đây?

A. BSA

C. DBS

B. CBS

D. ABS

Câu 184. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t. AB = a, AD  a 3 . C nh bên SA 
(ABCD) và SA = a , s đo góc gi a đ ng th ng SD và m t ph ng (SAB) b ng
B. 300
C. 450
D. 900
A. 600
Câu 185. Kh ng đ nh nào sau đây sai ?
A. N u đ ng th ng d ( ) thì d  vuông góc v i hai đ ng th ng trong ( )
B. N u đ
C. N u d
D. N u đ
kì đ

ng th ng d vuông góc v i hai đ
( ) và đ

ng th ng n m trong ( ) thì d


ng th ng a / /( ) thì d

ng th ng d vuông góc v i hai đ

( )

ng th ng c t nhau n m trong ( ) thì d vuông góc v i b t

ng th ng nào n m trong ( )

Câu 186. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâmO . Bi t SA
đ nh nào sau đây đây là kh ng đ nh sai ?
A. BD

SAC

B. CD

AC

C. AC

SBD

SC và SB =SD . Kh ng

D. SO

ABCD

Câu 187. Trong không gian, cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và SB vuông góc
v i m t ph ng (ABCD) . Hình chi u vuông góc c a SD xu ng m t ph ng (ABCD) là đ ng th ng nào
sau đây?
A. AB
B. CD
C. AD
D. BD
Câu 188. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a, SA vuông góc v i m t đáy, góc gi a
c nh SB và m t đáy b ng 600.
dài c nh SC b ng
A. a 3

B.

a 3
3

C. a 5 .

Câu 189. Cho hình thoi ABCD có tâm O , BD
cho SO

ABCD . Bi t tan SBO

4a , AC

D. 5a
2a . L y đi m S không thu c ABCD sao

1
. Tính s đo c a góc gi a SC và ABCD .
2

B. 300
C. 450
D. 750
A. 600
Câu 190. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc v i m t đáy. M nh đ
nào sau đây là đúng?
A. BD SC
B. AC (SBD)
C. BC SC
D. CD (SBC )

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 17


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 191. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông c nh a,SA= a 6 , g i a là s đo
góc gi a SC và ( SAB) . Ch n kh ng đ nh đúng
A. tan

1

1

B. tan

8

C. tan

7

1

D.

30O

6

Câu 192. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, c nh bên SA vuông góc v i đáy, H,K l n
l t là hình chi u c a A lên SC, SD. Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?
B. AH (SCD)
C. BC (SAC )
D. BD (SAC )
A. AK (SCD)
Câu 193. Qua đi m O cho tr c, có bao nhiêu m t ph ng vuông góc v i đ
A. Vô s
B. 3
C. 1

ng th ng
D. 2

cho tr

Câu 194. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA

ABCD . G i I , J , K l n l

c?
t

là trung đi m c a AB, BC và SB . Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh sai ?
A. BD

SAC

B. Góc gi a SC và BD có s đo 600

C. BD

IJK

D. IJK / / SAC

Câu 195. Cho hình chóp S.ABC có SA

ABC và H là hình chi u vuông góc c a S lên BC. Hãy ch n

kh ng đ nh đúng
A. BC AH
B. BC AB
C. BC SC
D. BC AC
Câu 196. Cho t di n ABCD có AB AC và DB DC . Kh ng đ nh nào sau đây đúng?
A. AB

ABC

B. CD

ABD

C. AC

BD

Câu 197. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông c nh huy n BC
góc c a S lên ABC trùng v i trung đi m BC . Bi t SB
A. 750

B. 300

C. 600

AD  

D. BC

a . Hình chi u vuông

a . Tính s đo c a góc gi a SA và ABC .

D. 450

Câu 198. Cho t di n ABCD có c nh AB, BC , BD b ng nhau và vuông góc v i nhau t ng đôi m t. Kh ng
đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng ?
A. Góc gi a AD và ABC là góc

ADB

C. Góc gi a AC và BCD là góc ACD

B. Góc gi a CD và ABD là góc

CBD  

D. Góc gi a AC và ABD là góc CAB

Câu 199. Cho hình chóp SABC có SB vuông góc ABC. Góc gi a SC v i (ABC) là góc gi a
A. SC và AB
B. SC và AC
C. SC và SB
D. SC và BC
Câu 200. Cho hình chóp S .ABCD , đáy ABCD là hình vuông c nh b ng a và SA

SA

ABCD , bi t

a 6
. Tính góc gi a SC và ABCD
3
A. 600

B. 750

C. 450

D. 300

Câu 201. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông tâm O.
ng vuông góc k t A
đ n mp (SBD) là:
A. AO
B. AM v i M là hình chi u c a A lên SB
C. AH v i H là hình chi u c a A lên SO
D. AK v i K là hình chi u c a A lên SD
Câu 202. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, c nh bên SA vuông góc v i đáy, H,K l n
l t là hình chi u c a A lên SC, SD. Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?
B. BD (SAC )
C. AH (SCD)
D. AK (SCD)
A. BC (SAC )
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 18


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 203. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông tâm O.Góc gi a đ
và ( SAC) là

ng th ng SB

B. BCS
C. SOB
D. BSC
A. CSA
Câu 204. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và SO vuông góc v i đáy
(ABCD) . Xác đ nh góc gi a SA và m t ph ng (SBD) là góc nào sau đây?
A. ASO

C. ABS

B. SOA

D. SAO

Câu 205. Cho hình chóp S.ABC có SA(ABC),ABC là tam giác cân
AB,SB. Ch n Câu sai
A. CHSA
B. CHAK
C. AKSB
a . Trên đ

Câu 206. Cho tam giác ABC vuông cân t i A và BC

(ABC ) l y đi m  S sao cho SA
A. 450
B. 750
Câu 207. Trong không gian cho đ
cho tr c?
A. Vô s
B. 3

C.G i H,K l n l

t là trung đi m

D. CHSB
ng th ng qua A vuông góc v i

a 6
. Tính s đo góc gi a đ ng th ng SB và ABC
2
C. 600
D. 300
ng th ng
và đi mO . Qua O có m y đ ng th ng vuông góc v i
C. 1

D. 2

Câu 208. Cho 2 đ ng th ng a, b và 2 m t ph ng (), () M nh đ nào sau đây là sai
A. a  () và a // () thì ()  ()
B. a // () và b  () thì b  a
C. a // () và b  a thì b  ()

D. a  () và b  a thì b //() ho c b  ()

Câu 209. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông t i B , SA  (ABC) . E, F l n l
đi m c a các c nh AB à AC . Góc gi a hai m t ph ng (SEF) và (SBC) là :
A. CSF
B. BSF
C. BSE
D. CSE

t là trung

Câu 210. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đ u c nh a . Hình chi u vuông góc S trên m t
ph ng (ABC) trùng v i trung đi m H c a c nh BC. Bi t tam giác SBC là tam giác đ u. S đo c a góc gi a
SA và m t ph ng (ABC) b ng
A. 600
B.300
C. 750
D. 450
Câu 211. Cho hình chóp S.ABC có SA

ABC và H là hình chi u vuông góc c a S lên BC. Hãy ch n

kh ng đ nh đúng
A. BC AC
B. BC SC
C. BC AB
Câu 212. Cho hình vuông ABCD có tâm O và c nh b ng 2a . Trên đ

D. BC AH
ng th ng qua O vuông góc v i

ABCD l y đi m S . Bi t góc gi a SA và ABCD có s đo b ng 450 . Tính đ dài SO.

A. SO

a 2

B. SO

a 3
2

Câu 213. Cho hình chóp S .ABC có SA

SAB . Kh ng đ nh nào sau đây sai ?
B. SA BC
A. AH AC
Câu 214. Cho t di n ABCD . V AH
đây là kh ng đ nh đúng ?
A. AC BD

B. CD

BD

C. SO
ABCa 3

ABC vuông

C. AH

BC

D. SO

a 2
2

B . G i AH là đ

D. AH

ng cao c a

SC  

BCD . Bi t H là tr c tâm tam giác BCD . Kh ng đ nh nào sau
C. AB

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

CD

D. AB

CD

Trang 19


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 215. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t. C nh SA vuông góc v i đáy AB
AD

a 2 , SA
A. 750

a,

a 3 . S đo c a góc gi a SC và m t ph ng (ABCD) b ng
B. 450
C. 300
D. 600

Câu 216. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình ch nh t tâm O.Góc gi a đ
SC và ( SAB) là

ng th ng

B. BSD
C. SBO
D. SBC
A. BSO
Câu 217. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các m nh đ
sau, m nh đ nào sai ?
B. SD AC
C. AC BD
D. AC SA
A. SA BD
Câu 218. Cho hình t di n ABCD có AB, BC , CD đôi m t vuông góc nhau. Hãy ch ra đi m O cách
đ u b n đi m A, B,C , D
A. O là tr ng tâm tam giác ACD
B. O là tâm đ ng tròn ngo i ti p tam giác ABC
D. O là trung đi m c nh BD
C. O là trung đi m c nh AD
Câu 219. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông c nh a.
ng th ng SA vuông góc v i m t ph ng
đáy, SA = a. Góc gi a đ ng th ng SC và m t ph ng (SAB) là , khi đó tan nh n giá tr nào trong các giá
tr sau?
A. tan =

3

B. tan = 1

C. tan = 2

D. tan =

1
2

Câu 220. Qua m t đi m O cho tr
A. 0 B. vô s

c có bao nhiêu m t ph ng vuông góc v i đ

C. 2

ng th ng ( ) cho tr

c?

D. 1

Câu 221. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình thoi tâm O. Ch n Câu sai
A. SCBD
B. ADSC
C. SOBD
D. SABD
Câu 222. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a, O là tâm c a đáy, SO

ABCD .

G i M, N l n l t là trung đi m c a SA và CD, cho bi t MN t o v i m t đáy (ABCD) m t góc b ng 600.
Tính cosin c a góc t o b i MN v i m t ph ng (SBD)?
A. K t qu khác

B.

11
15

C.

2

D.

15

3
15

Câu 223. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông c nh a,SA= a 6 . S đo a là góc
gi a SC và ( ABCD) là
A.

45O

B.

30O

Câu 224. Cho t di n đ u ABCD . G i O là tâm đ
A. AOAC
B. AOCD

3
D.
60O
3
ng tròn ngoai ti p tam giác BCD. Ch n Câu đúng
C. AOAD
D. AOAB
C. cos

Câu 225. Cho hình chóp S .ABC có SA vuông góc v i đáy (ABC ) , bi t SA
Tính s đo góc gi a hai đ
A. 75

ng th ng SB và AB
B. 45

C. 15

a và AB

2

3 a.

D. 30

Câu 226. Trong không gian, cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t và SA vuông góc v i
m t ph ng (ABCD) . Hình chi u vuông góc c a SC xu ng m t ph ng (SAD) là đ ng th ng nào sau đây?
A. SB

B. AC

C. SA

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

D. SD

Trang 20


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 227. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình vuông c nh
gi a SC v i (ABCD) b ng
A. 45o
B. 60o

a 2
. SA
2

C. 30o

(ABCD), SA = a 3 . Góc
D. 90o

Câu 228. Qua m t đi m O cho tr c có bao nhiêu đ ng th ng vuông góc v i m t ph ng ( ) cho tr
A. 1 B. 2
C. vô s
D. 0

c?

Câu 229. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình ch nh t.G i O là tâm c a ABCD và I là
trung đi m SC. Ch n câu sai
A. (SAC)là mp trung tr c c a đo n BD
B. BCSB
C. Tam giác SCD vuông

D

D. IO(ABCD)

Câu 230. Cho hình chóp S .ABC có SA

ABC và AB

BC . G i O là tâm đ

ng tròn ngo i ti p tam

giác SBC . H là hình chi u vuông góc c a O lên ABC . Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?
B. H là trung đi m c nh AB
A. H là tr ng tâm tam giác ABC
C. H là trung đi m c nh AC
D. H là tâm đ ng tròn ngo i ti p tam giác ABC
(ABCD). Góc gi a SD v i (SAB) là:
Câu 231. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình ch nh t, SA
A. DAS
B. CSA
C. DSA
Câu 232. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân t i C, (SAB)
đi m AB. Kh ng đ nh nào sau đây sai ?
A. SAC

SBC

B. IC

(SAB)

C. SA

(ABC )

D. BSA
(ABC ) , SA = SB , I là trung
D. SI

(ABC )

Câu 233. M nh đ nào sau đây đúng ?
A. Hai đ ng th ng phân bi t cùng vuông góc v i m t đ ng th ng th ba thì song song
B. Hai đ ng th ng phân bi t cùng vuông góc v i m t m t ph ng thì song song
C. Hai đ ng th ng phân bi t cùng vuông góc v i m t đ ng th ng th ba thì vuông góc nhau
D. Hai m t ph ng phân bi t cùng vuông góc v i m t đ ng th ng thì song song
Câu 234. Trong không gian t p h p các đi m M cách đ u hai đi m c đ nh A và B là:
A. M t ph ng vuông góc v i AB t i A
B.
ng trung tr c c a đo n th ng AB
D.
ng th ng qua A và vuông góc v i AB
C. M t ph ng trung tr c c a đo n th ng AB
Câu 235. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, c nh bên SA vuông góc v i đáy, H,K l n
l t là hình chi u c a A lên SC, SD. Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?
B. AH (SCD)
C. BC (SAC )
D. BD (SAC )
A. AK (SCD)
Câu 236. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác đ u c nh a . Hình chi u vuông góc c a S lên
ABC trùng v i trung đi m H c a c nh BC . Bi t tam giác SBC là tam giác đ u.Tính s đo c a góc gi a

SA và ABC
A. 600

B. 450

C. 750

D. 300

Câu 237. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình ch nh t AD = a, AB = a 2 . SA
Góc gi a SC v i (SAB) b ng
A. 30o
B. 90o
C. 45o
D. 60o
Câu 238. Cho hình chóp S .ABCD , đáy ABCD là hình vuông có tâmO , SA

(ABCD), SA = a .

ABCD . G i I là trung

đi m c a SC . Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh sai ?
TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 21


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779
A. SA

SB

C. BD

SC

SC

Tr
B. IO

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa
ABCD

D. SAC là m t ph ng trung tr c c a đo n BD

Câu 239. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, AB = a, AD  a 3 . C nh bên SA
vuông góc v i m t ph ng (ABCD) và SA = a , s đo góc gi a đ ng th ng SB và CD b ng
A. 30o
B. 90o
C. 45o
D. 60o

13. HAI M T PH NG VUÔNG GÓC
Câu 240. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t tâm I, c nh bên SA vuông góc v i đáy.
Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?
C. (SDC ) (SAI )
D. (SBD) (SAC )
A. (SCD) (SAD) B. (SBC ) (SIA)
Câu 241. Cho hình chóp tam giác đ u S .ABC có c nh đáy b ng a và đ ng cao SH b ng c nh đáy. Tính
s đo góc h p b i c nh bên và m t đáy.
A. 750
B. 450
C. 600
D. 300
Câu 242. Cho hình l p ph ng ABCD.A ' B 'C ' D ' c nh b ng a . Kh ng đ nh nào sau đây sai ?
A. AC BD '
B. Hai m t  ACC ' A ' và BDD ' B ' là hai hình vuông b ng nhau
C. B n đ

ng chéo AC ', A 'C , BD ', B ' D b ng nhau và b ng a 3

D. Hai m t ACC ' A ' và BDD ' B ' vuông góc nhau
ABC và đáy ABC là tam giác cân A . G i H là hình chi u

Câu 243. Cho hình chóp S .ABC có SA

vuông góc c a A lên SBC . Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng?
A. H

SC

B. H

SB

C. H

SI ( I là trung đi m c a BC )

D. H trùng v i tr ng tâm tam giác SBC

Câu 244. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t; SA vuông góc v i đáy. Kh ng đ nh nào
sai
A. (SAB)  (SAD)
B. (SAB)  (SBC)
C. (SAB)  (ABCD)
D. (SAB)  (SCD)
Câu 245. Cho t di n ABCD có AC
sau đây sai ?

BD . G i I là trung đi m c aCD . Kh ng đ nh nào

AD và BC

A. BCD

AIB

B. Góc gi a mp ACD và mp BCD là góc AIB

C. ACD

AIB

D. Góc gi a mp ABC và mp ABD là góc C
  BD

Câu 246. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA

ABCD . Kh ng đ nh nào sau

đây là kh ng đ nh sai ?
A. Góc gi a hai m t ph ng SAD và ABCD là góc SDA
B. Góc gi a hai m t ph ng SBD và ABCD là góc SOA (O là tâm hình vuông ABCD )
C. Góc gi a hai m t ph ng SBC và ABCD là góc ABS
D. SAC

SBD

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

Trang 22


Biên so n Th y Th ng An – Tel 090 686 2779

Tr

ng THPT Nguy n Thái H c , Khánh Hòa

Câu 247. Cho t di n ABCD có AB(BCD).Trong tam giác BCD v các đ ng cao BE và DF c t nhau
O.Trong (ADC) v DKAC t i K . Kh ng đ nh nào sau đây sai
A. (ADC)(ABE)
B. (BDC)(ABE)
C. (ADC)(DFK)
D. (ADC)(ABC)
Câu 248. Cho hình l ng tr t giác đ u ABCD.A ' B 'C ' D ' có c nh đáy b ng a , góc gi a hai m t ph ng

ABCD và ABC ' có s đo b ng 600. C nh bên c a hình l ng tr b ng:
B. a 2

A. a 3

C. 3a

D. 2a

Câu 249. Cho hình chóp S .ABC có hai m t bên SAB và SAC vuông góc v i đáy ABC , tam giác
A và có đ

ABC vuông cân

ng cao AH (H

BC ). G i O là hình chi u vuông góc c a A lên

SBC . Kh ng đ nh nào sau đây đúng ?

A. SC

ABC

C. SAH

B. O

SC

D. Góc gi a mp SBC và mp ABC là góc SBA.  

SBC

Câu 250. Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD),ABCD là hình vuông c nh a,SA=

a 3
, g i a là góc
3

gi a (SBC) và ( ABCD) . S đo c a a b ng
B.
C.
D.
A.
45O
30O
60O
900
Câu 251. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đ u c nh b ng 2a, SA vuông góc v i đáy, SA = a
3 . Tính góc gi a các m t ph ng (SBC) và (ABC)
A. 900
B. 600
C. 1200

Câu 252. Cho hình chóp S .ABC có SA
A. SAB

ABC

C. V AH

BC , ` H

D. 450

ABC và đáy ABC vuông t i A . Kh ng đ nh nào sau đây sai?

B. SAB

SAC

BC  góc ASH là góc gi a hai m t ph ng SBC và ABC

D. Góc gi a hai m t ph ng SBC và SAC là góc SCB
Câu 253. Ch n m nh đ đúng trong các m nh đ sau
A. Cho hai đ ng th ng song song v i nhau. M t ph ng nào vuông góc v i đ ng th ng th nh t thì
c ng vuông góc v i đ ng th ng th 2
B. Hai đ ng th ng phân bi t trong không gian cùng vuông góc v i đ ng th ng th 3 thì song song
C. M t đ ng th ng và 1 m t ph ng cùng vuông gócv i 1 đ ng th ng thì chúng song song
D. Cho 2 m t ph ng vuông góc v i nhau . Khi đó m i đ ng th ng n m trong m t ph ng này đ u vuông
góc v i m t ph ng kia
Câu 254. Cho hình chóp  S .ABC

có SA

ABC

và AB

BC . Góc gi a hai m t ph ng SBCABC là góc nào sau đây?

A. Góc SIA ( I là trung đi m BC )
C. Góc SCB

B. Góc SCA
D. Góc SBA

Câu 255. Cho hình l ng tr ABCD.A ' B 'C ' D ' . Hình chi u vuông góc c a A ' lên ABC  trùng v i tr c
tâm H c a tam giác ABC . Kh ng đ nh nào sau đây không đúng?
A. AA ' B ' B

BB 'C 'C

B. AA ' H

TuyÓn chän bµi tËp tr¾c nghiÖm To¸n 11

A ' B 'C '

Trang 23


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×