Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm sinh lý tổng hợp theo chương (có đáp án)

FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

CHƯƠNG NỘI TIẾT
Câu 1: Các hormon giải phóng của vùng dưới đồi.
A. ACTH, ADH, oxytocin, GH.
B. CRH, GnRH, TRH, PRH, MRH, GRH.
C. FRH, CRH, ADH, GH, GRH.
D. ADH, oxytocin, PRL, CRH.
E. GH, ACTH, PRL, TSH.
Câu 2: Các hormon ức chế của vùng dưới đồi.
A. CRH, TRH, PRH.
B. GRH, PIH, MIH.
C. GIH, PIH, MIH.
D. GRH, TRH, PIH.
E. MIH, TRH, PRH.
Câu 3: Các hormon hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên.
A. PRL, FSH, LH.
B. FSH, ACTH, TSH.

C. ACTH, FSH, GH.
D. PRL, ACTH, TSH.
E. FSH, LH, ACTH.
Câu 4: Các hormon có tác dụng chuyển hoá của thùy trước tuyến yên.
A. FSH, ACTH, TSH, GH.
B. ACTH, TSH, PRL, GH.
C. MSH, TSH, ACTH, PRL.
D. ACTH, TSH, MSH, GH.
E. PRL, ACTH, FSH, LH.
Câu 5: Các hormon làm giảm đường máu.
A. Thyroxin, GH, insulin.
B. insulin.
C. insulin, glucagon, glucocorticoid.
D. Glucocorticoid, adrenalin, noradrenalin.
E. insulin, GH, adrenalin.
Câu 6: Các hormon làm tăng đường máu.
A. insulin, glucagon, ACTH, FSH, MSH.
B. Glucagon, noradrenalin, TSH, LH, MSH.
C. Glucagon, adrenalin, GH, Thyroxin, glucocorticoid.


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

D. ACTH, TSH, FSH, LH, MSH.
E. PRL, estrogen, progesteron.
Câu 7: Hormon tuyến cận giáp có tác dụng.
A. Tăng Ca++ máu, Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu và làm giảm phosphat máu.
B. Tăng Ca++ máu, phosphat máu, tăng Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu.
C. Giảm Ca++, phosphat máu; tăng Ca++ , phosphat nước tiểu.
D. Giảm Ca++, phosphat máu; Giảm Ca++, phosphat nước tiểu.
E. Tăng Ca++, phosphat máu; giảm Ca++, phosphat nước tiểu.
Câu 8: Các hormon tuyến vỏ thượng thận.
A. Adrenalin, noradrenalin, glucocorticoid.
B. Mineralocorticoid, adrenalin, noradrenalin.
C. ACTH, Mineralocorticoid, glucocorticoid.
D. Glucocorticoid, Mineralocorticoid, Androgen.
E. ACTH, andrpgen, adrenalin.

Câu 9: Các hormon nhau thai.
A. HCG, TSH, STH.
B. HCG, estrogen, Progesteron, HCS, Relaxin.
C. HCG, ACTH, Renin.
D. HCG, GH, Renin, estrogen.
E. HCG, Progesteron, GH, Renin.
Câu 10: Các hormon có tác dụng lên chu kỳ kinh nguyệt.
A. estrogen, Progesteron, PRL.
B. Progesteron, Androgen, PRL.
C. LH, FSH, Androgen.
D. GnRH, FSH, Androgen.
E. FRH, LRH, FSH, LH, Estrogen, Progesteron.
Câu 11: Các hormon tuyến yên trước.
A. LRH, FRH, ACTH, TSH, PRL, ADH.
B. ADH, Oxytocin, TSH, CRH, TRH.
C. ADH, Vasopresin, PRL.
D. ACTH, TSH, MSH, GH, FSH, LH, PRL.
E. TSH, ACTH, CRH, PRL, GH
Câu 12: Các hormon tuyến yên sau.
2


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

A. ADH, Oxytocin.
B. ADH, Vasopresin.
C. Oxytocin, MSH.
D. ADH, MSH.
E. ACTH, MSH.
Câu 13. Phân loại hormon theo bản chất hoá học.
A. Steroid, lipoprotein, dẫn chất của tyrosin.
B. Glycoprotein, polypeptid, dẫn chất của tyrosin.
C. Peptid, protein, steroid, dẫn chất của corticoid.
D. Peptid và protein, steoroid, dẫn chất của tyrosin.
E. Acid amin, polypeptid, glycoprotein, steroid.
Câu 14. Cơ chế tác dụng của hormon.
a. Tăng tính thấm màng tế bào, tăng tổng hợp protein.
b. Thông qua chất truyền tin thứ hai, gắn vào receptor đặc hiệu màng tế bào.
c. Thông qua chất truyền tin thứ hai, thông qua hoạt hoá hệ gen.
d. Thông qua hoạt hoá hệ gen, gắn vào receptor đặc hiệu trong bào tương.
e. Hoạt hoá hệ thống enzym nội bào theo kiểu dây chuyền.
Câu 15. Điều hoà hệ thống nội tiết theo cơ chế thể dịch.
a. Theo cơ chế điều hoà ngược vòng dài, ngắn và cực ngắn.
b. Theo cơ chế điều hoà ngược ấm tính và dương tính.
c. Theo cơ chế thần kinh và thần kinh thể dịch.
d. Theo cơ chế điều hoà ngược vòng dài, ngắn và cực ngắn. Theo cơ chế điều hoà ngược
âm tính và dương tính.
e. Theo cơ chế điều hoà của các tuyến điều khiển đối với các tuyến bị điều khiển và theo
cơ chế điều hoà ngược.
Câu 16. Tác dụng phát triển cơ thể của GH.
a. Tăng quá trình chuyển hoá làm cơ thể lớn lên và tăng trọng.
b. Tăng số lượng và kích thước tế bào tất cả các mô trong cơ thể, chậm cốt hoá sụn liên
hợp, dày màng xương.
c. Tăng số lượng và kích thước của tế bào tất cả các mô cơ thể, tăng quá trình cốt hoá sụn
liên hợp, làm dày màng xương.
d. Tăng quá trình đồng hoá protein, glucid, lipid; tăng lắng đọng calci, tăng cốt hoá sụn
liên hợp ®cơ thể lớn lên và tăng trọng.
e. Giảm số lượng và kích thước tế bào cơ thể, tăng số lượng và kích thước tế bào cơ và
xương ®cơ thể lớn lên và tăng trọng.
3


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

Câu 17. .Tác dụng chuyển hoá của GH.
a.Tăng thoái biến protein, lipid, tăng glucose máu do ức chế hexokinase.
b. Tăng thoái biến protein, lipid và glucid.
c. Tăng thoái biến glucid và lipid, tăng tổng hợp protein.
d. Tăng tổng hợp protein, tăng thoái biến lipid, tăng glucose máu do ức chế hexokinase.
e. Tăng tổng hợp protein, lipid và protid.
Câu 18. Tác dụng của ACTH.
a. Kích thích tuyến vỏ thượng thận phát triển, hoạt động bài tiết chủ yếu là corticoid
khoáng, có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
b. Kích thích sự chuyển hoá và làm phát triển tuyến vỏ thượng thận, bài tiết chủ yếu là
androgen. Có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương.
c. Tăng cường quá trình chuyển hoá protein, lipid và glucid của cơ thể. Có tác dụng lên
hành vi và trí nhớ.
d. Tăng cường chuyển hoá protein, lipid và glucid của cơ thể, tăng cường chuyển hoá sắc
tố dưới da.
e. Kích thích tuyến vỏ thượng thân phát triển, hoạt động bài tiết corticoid, chủ yếu là
corticoid đường. Tăng cường chuyển hoá sắc tố dưới da. Có ảnh hưởng lên hệ thần kinh
trung ương, tăng trí nhớ, học tập.
Câu 19. Tác dụng của TSH.
a. Kích thích tuyến giáp phát triển và hoạt động bài tiết T3, T4. Có thể gây lồi mắt.
b. Giảm chuyển hoá cơ sở, tăng dự trữ năng lượng, gây lồi mắt.
c. Kích thích sự phát triển của tuyến giáp, tuyến cận giáp, gây lồi mắt.
d. Kích thích tuyến giáp phát triển, hoạt động bài tiết tyrosin, có thể gây lồi mắt.
e. Kích thích tuyến cận giáp phát triển và hoạt động bài tiết PTH, có thể gây lồi mắt.
Câu 20. Tác dụng của ADH.
a. Tăng tái hấp thu nước ở ống lượn gần, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
b. Tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp, tăng hấp thu nước ở hồi tràng, gây co
mạch, có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
c. Tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa, tăng tái hấp thu Na+ ở quai Henle, gây co mạch,
có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
d. Tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa và ống góp, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi
và trí nhớ.
e. Tăng tái hấp thu nước ở ống thận, gây co mạch, tăng huyết áp.
Câu 21. Tác dụng của oxytocin.
4


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

a. Tăng tổng hợp sữa, khởi phát và thúc đẩy sổ thai, có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
b. Tăng co bóp cơ tử cung khi mang thai, có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương.
c. Tăng tổng hợp và bài tiết sữa, tăng co bóp cơ tử cung khi mang thai, thúc đẻ.
d. Chuyển sữa từ nang tuyến vào ống tuyến, tăng bài xuất sữa, khởi phát và thúc đẩy quá
trình sổ thai, có ảnh hưởng tốt cho quá trình học tập, trí nhớ và hoàn thiện kỹ năng lao
động.
e. Kích thích tuyến sữa phát triển, tăng tổng hợp sữa, khởi phát và thúc đẩy quá trình sổ
thai, có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ.
Câu 22. Tác dụng chuyển hoá năng lượng của T3, T4.
a. Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, não, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng
sử dụng oxy, tăng CHCS, không có ảnh hưởng lên ty lạp thể.
b. Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, não, phổi), giảm tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng
sử dụng oxy, tăng CHCS, có ảnh hưởng lên ty lạp thể.
c. Tăng chuyển hoá tế bào, tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS,
giảm hoạt động của ty lạp thể.
d. Tăng chuyển hoá tế bào, giảm kích thước hoạt động của ty lạp thể, tăng dự trữ ATP,
giảm sử dụng oxy, giảm CHCS.
e. Tăng chuyển hoá tế bào (trừ võng mạc, lách, não, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh,
tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, tăng kích thước và hoạt động của ty lạp thể.
Câu 23. Tác dụng chính của corticoid khoáng.
a. Chống viêm, chống dị ứng, chống phù, ức chế miễn dịch.
b. Chống viêm, chống dị ứng, tăng chuyển hoá lipid, glucid và protid.
c. Chống viêm, chống dị ứng, tăng tái hấp thu Na+ ở thận, giữ nước, tăng huyết áp.
d. Tăng tái hấp thu Na+ và thải K+ ở thận; chống viêm, chống dị ứng.
e. Tăng tái hấp thu Na+ và thải K+ ở ống lượn xa, tuyến mồ hôi.
Câu 24. Các hormon ảnh hưởng tới sự phát triển của tinh trùng.
a. Testosteron, inhibin, TSH, ACTH.
b. GH, GnRH, testosteron, ACTH, corticoid.
c. GH, GnRH, FSH, LH, testosteron, inhibin.
d. GnRH, FSH, LH, testosteron, corticoid khoáng.
e. FSH, LH, testosteron, inhibin, ACTH.
Câu 25. Hormon estrogen và progesteron có vai trò trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh
nguyệt (CKKN)?
a. Progesteron có vai trò trong giai đoạn đầu, estrogen có vai trò trong giai đoạn sau của
CKKN.
5


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

b. estrogen và progesteron có vai trò như nhau trong cả hai giai đoạn của CKKN.
c. estrogen có tác dụng trong giai đoạn đầu , còn progesteron có tác dụng lên sự rụng trứng
trong CKKN.
d. estrogen có tác dụng trong giai đoạn đầu , còn progesteron có tác dụng trong giai đoạn
sau của CKKN.
e. estrogen và progesteron tăng cao ở cuối giai đoạn sau của CKKN, gây ra sự chảy máu.
Câu 26. Tác dụng của glucagon.
a. ức chế phân giải glycogen ®glucose, Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ, tăng tân tạo
đường từ acid amin.
b. Tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân tạo đường từ acid amin làm tăng đường
máu, giảm phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ.
c. Giảm tân tạo đường từ acid amin, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng phân giải
lipid ở mô mỡ dự trữ.
d. Tăng tổng hợp protein, giảm tân tạo đường từ acid amin, tăng phân giải lipid ở mô mỡ
dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, làm tăng đường máu.
e. Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân
tạo đường từ acid amin, làm tăng đường máu.
Câu 27: Đánh dấu Đ/S vào các mệnh đề sau
Đ
S
A. Bản chất hóa học của T3, T4 là Tyrosin+iod.
B. Dạng dự trữ của hormon giáp là thyroglobulin ở tế bào cận giáp.
C. Dạng vận chuyển của hormon giáp là TBPA, TBG...
D. TSH là hormon có vai trò quan trọng trong tổng hợp, dự trữ và chuyển hormon giáp vào
máu.
E. T3 có hoạt tính sinh học mạnh nhất.
Câu 28: Đánh dấu Đ/S vào các mệnh đề sau
Đ S
A. Corticoid, hydrocortison, corticosteron là các hormon thuộc nhóm glucorticoid.
B. Aldosteron, DOC là các hormon không thuộc nhóm mineralocorticoid.
C. Androgen là nhóm hormon của tuyến vỏ thượng thận nhưng có tác dụng như nội tiết tố
sinh dục nam.
D. Các hormon nhóm mineralocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng.
E. Glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch.

6


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

CHƯƠNG SINH LÝ HỆ THẦN KINH TƯ
Câu 1: Chức năng của hệ thần kinh trung ương?
A. Điều hoà dinh dưỡng cơ quan nội tạng
B. Làm cơ thể thích nghi với ngoại cảnh
C. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nội tạng
D. Điều hoà dinh dưỡng các cơ quan trong cơ thể và làm cơ thể hoạt động thống nhất với
môi trường.
E. Điều hoà hoạt động các cơ quan trong cơ thể, làm cơ thể hoạt động thống nhất và thống
nhất với môi trường.
Câu 2: Những nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ TKTƯ?
A. Nguyên tắc hưng phấn và ức chế.
B. Nguyên tắc ưu thế và con đường chung cuối cùng.
C. Nguyên tắc phản xạ và hưng phấn.
D. Nguyên tắc phản xạ, ưu thế và con đường chung cuối cùng.
E. Nguyên tắc hưng phấn, ức chế và ưu thế.
Câu 3: Các quá trình hoạt động cơ bản của hệ TKTƯ?
A. Quá trình hưng phấn và ức chế
B. Quá trình hình thành phản xạ.
C. Quá trình thành lập đường liên hệ tạm thời.
D. Quá trình hình thành con đường chung cuối cùng.
E. Quá trình hưng phấn lan toả và tập trung.
Câu 4: Phản xạ là gì?
A. Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích.
B. Phản xạ là đường đi của xung động thần kinh từ cơ quan nhận cảm vào trung khu thần
kinh.
c-Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với mọi kích thích bên trong và bên ngoài cơ thể
thông qua hệ TKTƯ.
D. Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với mọi kích thích thông qua dây thần kinh ly tâm.
E. Phản xạ là sự chỉ huy của TKTƯ đối với cơ quan đáp ứng.
Câu5: Những nguyên tắc dẫn truyền xung TK trên sợi trục?
A. Dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học.
B. Dẫn truyền hai chiều và điện thế giảm dần khi xa thân nơron.
C. Dẫn truyền một chiều và điện thế giảm dần dọc theo sợi trục
D. Dẫn truyền hai chiều và điện thế không hao hụt.
7


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

E. Dẫn truyền một chiều và điện thế không hao hụt.
Câu 6: Cấu trúc cơ bản của xinap hóa học.
a.Các tận cùng thần kinh, màng sau xinap và khe xinap.
b.Các túi nhỏ chứa chất TGHH và thụ cảm thể nhận cảm với chất này.
c. Màng trước xinap, khe xinap và màng sau xinap.
d. Các tận cùng thần kinh, các túi xinap và khe xinap.
e. Tận cùng thần kinh, túi xinap và màng sau xinap.
Câu 7: Sự dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap.
a. Dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap đều nhờ chất TGHH.
b. Dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap đều là dẫn truyền hai chiều và nhờ chất
TGHH.
c. Trên dây thần kinh dẫn truyền hai chiều, dẫn truyền qua xinap là một chiều và nhờ chất
TGHH.
d. Dẫn truyền qua xinap là một chiều, trên dây thần kinh-hai chiều, nhờ chất TGHH.
e. Trên dây thần kinh và qua xinap dẫn truyền không hao hụt.
Câu 8: Cơ quan phân tích có các chức năng :
a. Hoạt hoá vỏ não thông qua thể lưới thân não và các nhân của thalamus.
b. Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II và hoạt hoá toàn bộ vỏ não thông qua thể lưới.
c. Thông báo và hoạt hoá vỏ não thông qua các nhân đặc hiệu của thalamus.
d. Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II qua các nhân đặc hiệu cuả thalamus và hoạt hoá
vỏ não qua thể lưới.
e. Chuyển các tín hiệu kích thích khác nhau thành dạng xung động thần kinh lên vỏ não.
Câu 9: Cảm giác sâu không ý thức có ý nghĩa?
a. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể bản thể về tuỷ sống để điều hoà trương lực cơ.
b. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể về các trung khu dưới vỏ để điều hoà trương
lực cơ và thăng bằng cơ thể.
c. Xung động từ các thụ cảm thể bản thể theo hai bó Flechsig và Gower truyền về tiểu não
để điều hoà trương lực cơ và giữ thăng bằng cơ thể.
d. Xung động theo bó Flechsig và Gower về hành naõ để điều hoà trương lực cơ.
e. Xung động theo 2 bó Flechsig và Gower về vỏ não để điều tiết trương lực cơ.
Câu 10: Cảm giác nóng, lạnh, đau có thụ cảm thể (TCT) và đường dẫn truyền nào?
a. TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung trước
(bó Dejesin trước).
b. TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau (bó
8


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

Dejesin sau).
c. TCT nóng: Krause, lạnh: Ruffini , đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau (bó
Dejesin sau).
d. TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: các tận cùng thần kinh, dẫn truyền theo 2 bó cung
trước (bó Dejesin trước).
e. TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó Goll và
Burdach.
Câu 11: Khả năng nhận cảm của tế bào nón, tế bào gậy?
a. Tế bào nón: ánh sáng ban ngày
Tế bào gậy: ánh sáng màu, ánh sáng hoàng hôn.
b. Tế bào nón: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu.
Tế bào gậy: ánh sáng hoàng hôn.
c. Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn
Tế bào gậy: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu.
d. Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn và ánh sáng ban ngày.
Tế bào gậy: ánh sáng màu.
e. Tế bào gậy và tế bào nón cùng nhận cảm với sáng sáng màu.
Câu 12: Khi nào thì mất thị trường hoàn toàn của một mắt?
a. Tổn thương dây thần kinh thị giác (dây II).
b. Tổn thương chéo thị giác phía ngoài.
c. Tổn thương giải thị giác.
d. Tổn thương chếo thị giác phía trong.
e. Tổn thương vùng chẩm một bên bán cầu đại não.
Câu 13: Phần nào của cơ quan nhận cảm ốc tai mã hoá được âm thanh cường độ mạnh
tần số cao?
a. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở phần đỉnh ốc tai.
b. Các tế bào thụ cảm lớp ngoài ở phần đỉnh ốc tai.
c. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở phần giữa ốc tai.
d. Các tế bào thụ cảm lớp ngoài ở phần giữa ốc tai.
e. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở đoạn đầu ốc tai (gần cửa sổ bầu dục).
Câu 14: Co cơ là do:
A. Sợi actin trượt lên sợi myolin
B. Sợi myelin rút ngắn lại.
C. Ion Mg++ tương tác với actin.
D. Ion Ca++ được “bơm” vào hệ thống ống dọc.
9


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

E. Sợi actin và myelin co ngắn lại.
Câu 15: Thụ cảm thể thoi cơ bị hưng phấn khi:
A. Các sợi cơ giãn ra.
B. Các tơ cơ trong thoi giãn ra.
C. Các sợi cơ co lại
D. Nơron vận động g bị ức chế.
E. Nơron vận động a hưng phấn.
Câu 16: Tuỷ sống có chức năng:
A. Dẫn truyền cảm giác và vận động, trung tâm của mọi phản xạ.
B. Dẫn truyền cảm giác và vận động, trung tâm của các phản xạ sinh mạng.
C. Dẫn truyền cảm giác và giác quan, trung tâm của các loại phản xạ đơn giản.
D. Dẫn truyền cảm giác và vận động. Là trung khu của PX trương lực, PX da,
xương, PX thực vật.
E. Dẫn truyền vận động và cảm giác đau.
Câu 17. Hành não có vai trò sinh mạng do nó có:
A. Là đường đi qua của tất cả các bó dẫn truyền cảm giác và vận động.
B. Có nhiều nhân của các dây thần kinh sọ não và dây hoành.
C. Có cấu tạo lưới và trung tâm điều hoà trương lực cơ.
D. Có nhân dây X, nhân tiền đình và nơi các bó tháp đi qua.
E. Có các trung khu điều hoà hô hấp và điều hoà tim mạch.
Câu 18. Tình trạng duỗi cứng mất não xảy ra khi:
A. Cắt ngang não con vật phía trên nhân đỏ.
B. Cắt ngang não con vật phía dưới nhân tiền đình.
C. Cắt ngang não con vật phía dưới nhân đỏ.
D. Phá huỷ tiểu não.
E. Phá huỷthân não.
Câu 19. Tân thể vân gồm:
A. Nhân đuôi và nhân cầu nhạt.
B. Nhân vỏ hến và nhân cầu nhạt.
C. Nhân đuôi và nhân vỏ hến.
D. Nhân vỏ hến.
E. Nhân đuôi.
10

PX gân-


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

Câu 20: Tổn thương cựu thể vân gây ra hội chứng:
A. Múa vờn.
B. Múa giật.
C. Múa vờn, múa giật.
D. Parkinson
E. Run khi vận động.
Câu 21: Các chất trung gian hoá học của hệ TK trung ương gồm::
A. Acetylcholin, noradrenalin, GABA, bradykinin.
B. Acetylcholin, noradrenalin , Secretin, serotonin.
C. Acetylcholin, noradrenalin, serotonin, GABA.
D. Acetylcholin, noradrenalin , Serotonin, prostaglandin.
E. Acetylcholin, noradrenalin, serotonin, Histamin.
Câu 22: Chức năng của vùng dưới đồi gồm:
A. Ttrung khu thức-ngủ, trung khu cảm xúc cấp thấp, trung khu điều hoà trương lực cơ.
B. Trung khu cao cấp của hệ TK thực vật, trung khu cảm xúc cấp cao, trung khu thức-ngủ.
C. Trung khu cao cấp của hệ TK thực vật, trung khu hàng vi cảm xúc cấp thấp, tham gia
cơ chế giấc ngủ, điều hoà hệ thống nội tiết.
D. Quy tụ các đường hướng tâm, trung khu vận động dưới vỏ, tham gia cơ chế giấc ngủ,
điều hoà hệ thống nội tiết.
E. Trung khu cao cấp của hệ TK thực vật, trung khu vận động dưới vỏ, tham gia cơ chế
giấc ngủ, điều hoà hệ thống nội tiết
Câu 23. Tiểu não có chức năng:
A. Điều hoà trương lực cơ và giữ thăng bằng cho cơ thể.
B. Điều hoà trương lực cơ, giữ thăng bằng và phối hợp động tác tuỳ ý.
C. Điều hoà trương lực cơ, giữ thăng bằng, phối hợp động tác tuỳ ý và không tuỳ ý.
D. Giữ thăng bằng, làm tăng trương lực cơ, phới hợp động tác không tuỳ ý.
E. Giữ thăng bằng, điều chỉnh động tác đúng tầm, đúng hướng.
Câu 24. Chức năng đồi thị gồm:
A. Trung tâm cao cấp dưới vỏ của mọi vận động và cảm giác.
B. Trung tâm cao cấp dưới vỏ của mọi cảm giác và cảm xúc cấp thấp.
C. Trung khu điều hoà trương lực cơ và cảm giác đau.
D. Trạm dừng của mọi cảm giác và giác quan, trung khu phát động vận động tự động.
E. Trạm dừng của mọi cảm giác và giác quan, trung khu cao cấp dưới vỏ của cảm giác đau.
Câu 25: Tổn thương hoàn toàn hồi trán lên bên trái ở người thuận tay phải sẽ có:
11


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

A. Liệt nửa người bên trái, kèm theo mất tiếng.
B. Liệt nửa người bên phải , kèm theo điếc.
C. Liệt nửa người bên phải , kèm theo mất tiếng.
D. Mất vận động và cảm giác nửa người phía trên.
Mất vận động và cảm giác 2 chi dưới.

CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH THỰC VẬT
Câu 1. Cơ chế tác dụng của catecholamin.
a. Noradrenalin gắn vào receptor µ và b1, tế bào hưng phấn.
Adrenalin
- " b2, tế bào ức chế.
b. Noradrenalin gắn vào receptor µ, tế bào hưng phấn.
Adrenalin
- “µ và b1, tế bào hưng phấn.
Adrenalin
-“b2, tế bào ức chế.
c. Noradrenalin gắn vào receptor µ và b1, tế bào hưng phấn.
Adrenalin
b2, tế bào hưng phấn.
d. Noradrenalin gắn vào receptor b2, tế bào ức chế.
Adrenalin
µ, tế bào hưng phấn.
Adrenalin
b1, tế bào ức chế.
e. Noradrenalin gắn vào receptor µvà b1, tế bào ức chế.
Adrenalin
b2, tế bào hưng phấn.
Câu 2. Các chất trung gian hoá học của hệ TKTV gồm:
a. å': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M.
å:
- " - acetylcholin N ,
-" catecholamin.
b. å': sợi tiền hạch tiết acetylcholin M, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M.
å:
-"
- catecholamin ,
-" catecholamin .
c. å': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin N.
å:
- " - acetylcholin N,
- " catecholamin.
d. å': sợi tiền hạch tiết acetylcholin M, sợi hậu hạch tiết catecholamin.
å:
- " - catecholamin ,
- " acetylcholin N.
12


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

e. å': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M.
å:
- " - acetylcholin M,
- " catecholamin.
Câu 3. Đặc điểm của sợi thần kinh thực vật.
a. å: sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin.
å': sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin.
b. å: sợi tiền hạch ngắn không myelin, sợi hậu hạch dài có myelin.
å': sợi tiền hạch dài không myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin.
c. å: sợi tiền hạch ngắn có myelin, sợi hậu hạch dài không myelin.
å': sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn không myelin.
d. å: sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn không myelin.
å': sợi tiền hạch ngắn có myelin, sợi hậu hạch dài không myelin.
e. å: sợi tiền hạch dài có myelin, sợi hậu hạch ngắn có myelin.
å': sợi tiền hạch ngắn không myelin, sợi hậu hạch dài không myelin.
Câu 4. Vị trí của hạch thần kinh thực vật.
a. Hạch å nằm ở thành tạng, hạch å' nằm ở thành tạng.
b. Hạch å nằm ở cạnh sống và trước sống, hạch å' nằm ở thành tạng.
c. Hạch å nằm ở thành tạng, hạch å' nằm ở trước sống va cạnh sống.
d. Hạch å nằm ở trước sống, hạch å' nằm ở cạnh sống và trước sống.
e. Hạch å nằm ở sừng bên đốt sống cổ, lưng và thắt lưng, hạch å' nằm ở sừng bên đốt tuỷ
cùng.
Câu 5. Chức năng chung của hệ TKTV.
a. å có chức năng tấn công, tiêu tốn năng lượng; å' có chức năng phòng vệ, dự trữ năng
lượng.
b. å có chức năng phòng vệ, tiêu tốn năng lượng; å' có chức năng tấn công, dự trữ năng
lượng.
c. å và å' đều có chức năng phòng vệ, dự trữ năng lượng.
d. å và å' đều có chức năng tấn công, tiêu tốn năng lượng.
e. å có chức năng phòng vệ, dự trữ năng lượng; å' có chức năng tấn công, tiêu tốn năng
lượng.
Câu 6: Biểu hiện nào đúng khi tăng cường hưng phấn hệ thần kinh giao cảm?
a. Tăng hoạt động của tim, tăng nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi co đồng tử.
13


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

b. Tăng hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi, giãn đồng tử.
c. Giảm hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hoá, giảm tiết mồ hôi, co đồng tử.
d. Giảm hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hoá giảm, tiết mồ hôi, giãn đồng tử.
e. Tăng hoạt đông của tim, giảm nhu động ruột, giảm tiết mồ hôi, giãn đồng tử.

HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO
Câu 1: Phản xạ KĐK có tính chất:
a. Bẩm sinh, di truyền, bền vững, cung phản xạ có sẵn.
b. Tập thành, có tính chất loài, không bền vững.
c. Bẩm sinh, mang tính cá thể, bền vững, di truyền.
d. Bẩm sinh, mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn.
e. Tập thành mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn.
Câu 2: Phản xạ CĐK có tính chất:
a. Bẩm sinh, di truyền, không bền.
b. Tập thành, di truyền, bền vững, cung phản xạ không có sẵn.
c. Tập thành, mang tính cá thể, không di truyền, không bền, cung phản xạ không
có sẵn.
d. Bẩm sinh có thể biến đổi, mang tính cá thể.
e. Tập thành, mang tính cá thể, không bền, cung phản xạ có sẵn.
Câu 3: Đường liên hệ thần kinh tạm thời được hình thành giữa:
a. Các trung khu ở tuỷ sống.
b.Các trung khu ở tuỷ sống và các cấu trúc dưới vỏ.
c. Giữa các trung khu không điều kiện ở dưới vỏ và ở vỏ não.
d. Giữa trung khu không điều kiện và có điều kiện ở vỏ não theo cơ chế mở đường.
e. ở thân não, đồi thị và hệ limbic.
Câu 4: Tạo PX CĐK tiết nước bọt ở chó thuận lợi khi:
a. Chó ăn rất no.
b. Chó nhịn đói kéo dài.
c. Gây ồn ào khi tập.
d. Chó khoẻ mạnh.
e. Chó bị đánh đau.
Câu 5: Muốn thành lập PX CĐK tiết nước bọt ở chó phải kết hợp nhiều lần:
a. Cho ăn, ngay sau đó bật đèn.
b. Cho ăn, sau 3-5 gy mới bật đèn.
14


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

c. Tắt đèn sau 3-5 gy thì cho ăn.
d. Đồng thời bật đèn và cho ăn.
e. Bật đèn 3-5 gy rồi cho ăn.
Câu 6: ức chế không điều kiện trong hoạt động thần kinh cấp cao là:
a. ức chế bẩm sinh, do không củng cố.
b. ức chế bẩm sinh, do củng cố chậm.
c. ức chế bẩm sinh, do kích thích lạ xuất hiện.
d. ức chế tập thành, do không củng cố.
e. ức chế tập thành, do kích thích lạ.
Câu 7: ức chế có điều kiện trong hoạt động TK cấp cao là:
a. ức chế tập thành trong đời sống, do không củng cố hay củng cố chậm.
b. ức chế tập thành, do có kích thích lạ.
c. ức chế tập thành do kích thích quá mạnh và kéo dài.
d. ức chế bẩm sinh, do không củng cố hay củng cố chậm.
e. ức chế bẩm sinh, do có kích thích lạ.
Câu 8: Vùng Wernicke là vùng:
a. Hiểu nghĩa chữ viết.
b. Phân tích cảm giác tinh tế.
c. Bổ túc vận động.
d. Nhận thức lời nói.
e. Vận động ngôn ngữ.
Câu 9: Tiếng nói được hình thành do:
a. Chỉ cần nghe được người khác nói.
b. Hình thành một cách tự nhiên trong đời sống.
c. Phải nghe được và nhìn thấy miệng người khác nói.
d. Phải nghe được tiếng nói và nhìn thấy sự vật muốn nói tới một lần.
e. Phải lập đi lập lại nhiều lần giữa nghe tiếng nói và nhìn thấy sự vật muốn nói tới.
Câu 10: Các trung khu thần kinh chủ yếu liên quan tới hình thành ngôn ngữ gồm:
a. Vỏ não vùng trán và vùng đỉnh.
b. Vỏ não vùng đỉnh và vùng chẩm.
c. Vỏ não vùng đỉnh, vùng chẩm và hệ limbic.
d. Thuỳ chẩm, vùng Wernicke và vùng Broca.
e. Vùng Broca, vùng Wernicke và hệ limbic.
15


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

đáp án
chương nội môi
Câu 1 = c câu 2 = b câu 3 = d câu 4 = e
câu 5 = d câu 6 = a
câu 7 = c
câu 8 = d câu 9 = b câu 10=b câu 11= c câu 12 = b câu13 = a câu14
=a
câu 15 = d câu 16 = d câu 17 = e câu 18 = c
câu19 =a
câu 20 = d câu 21 = d câu 22 = d câu 23= e
câu 24
A.Đ, b-S, C. Đ, d-S, E. Đ
câu 25
A.Đ, b-Đ, C. S, d-Đ, E. S
CHƯƠNG HÔ HấP
Câu 1 = e câu 2 = d câu 3 = e
câu 4 = e
câu 5 = d câu 6 = e
câu 7 = d
câu 8 = d câu 9 = b câu 10 = c câu 11= b câu 12 = c câu13 = e câu14
= c câu 15 = b câu 16 = c câu 17 = c câu 18 = c
câu19 = e câu 20 = c câu 21= d câu 22 = e câu 23 = a câu 24= c
câu 25 = a câu 26 = b câu 27 = b
CHƯƠNG TUầN HOàN
Câu 1 = e câu 2 = d câu 3 = c
câu 4 = c
câu 5 = c
câu 6 = b câu 7 = c
câu 8 = e
câu 9 = c
câu 10=b câu 11= d câu 12 = b câu13= b câu14
= d câu 15 = c câu 16 = a câu 17= d câu 18 = c
câu19 = c câu 20 = c câu 21= e câu 22 = b câu 23 = e câu 24 = c
câu 25 = c
câu 26
A.Đ, b-S, C. S, d-Đ, E. Đ
câu 27
A.Đ, b-Đ, C. Đ, d-S, E. S
câu 28
A.S, b-Đ, C. S, d-Đ, E. S
chương tiêu hoá
Câu 1 = e câu 2 = c
câu 3 = c
câu 4 = d câu 5 = c
câu 6 = d câu 7 = c
câu 8 = b câu 9 = b câu 10=c
câu 11= d câu 12 = b câu13 = d câu14
= c câu 15 = c câu 16 = d câu 17 = b câu 18 = c
câu19 =d câu 20 = d câu 21 = c câu 22 = d câu 23 = d câu 24 = e
câu 25 = d
16


FULL
chương chuyển hoá
Câu 1 = b câu 2 = e
câu 8 = e

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

câu 3 = d

câu 4 = c

câu 5 = b

câu 6 = d

câu 7 = c

chương bài tiết
Câu 1 = b câu 2 = c
câu 3 = a
câu 4 = a
câu 5 = d câu 6 = e
câu 7 = d
câu 8 = a
câu 9 = e
câu 10 = d câu11= b câu 12 = c câu13 = d câu14
= a câu 15 = a
chương nội tiết
Câu 1 = b câu 2 = c
câu 3 = a
câu 4 = d câu 5 = b câu 6 = c
câu 7 = a
câu 8 = d câu 9 = b câu 10 = e câu 11= d câu 12 = a câu13 = d câu14
=c
câu 15=a
câu 16 =c câu 17 = e câu 18 = e
câu19 =a
câu 20 =b câu 21=a
câu 22 =e câu 23 = a câu 24 = e
câu 25 = d câu 26 =b
câu 27
A.Đ, b-S, C. Đ, d-Đ, E. Đ
câu 28
A.Đ, b-Đ, C. Đ, d-S, E. Đ
chương thần kinh
Câu 1 = e câu 2 = d câu 3 = a
câu 4 = c
câu 5 = d câu 6 = c
câu 7 = c
câu 8 = d câu 9 = c
câu 10=b câu 11= b câu 12 = a câu13 = e câu14
=a
câu 15 = a câu 16 = d câu 17=e
câu 18 = c
câu19 = c câu 20 =d câu 21 = c câu 22 = c câu 23=c
câu 24 = e
câu 25 = c
chương tktv
Câu 1 = b câu 2 = a
câu 3 = c
câu 4 = b
chương tk cấp cao
Câu 1 = d câu 2 = c
câu 3 = d câu 4 = d
câu 8 = d câu 9 = e
câu 10=d

17

câu 5 = a

câu 6 = b

câu 5 = e

câu 6 = c

câu 7 = a


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

BỘ 2:
CHƯƠNG SINH LÝ HỆ THẦN KINH TƯ
Câu hỏi lựa chọn.
Câu 1: Chức năng của hệ thần kinh trung ương?
1.1- Điều hoà dinh dưỡng cơ quan nội tạng
1.2- Làm cơ thể thích nghi với ngoại cảnh
1.3- Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nội tạng
1.4- Điều hoà dinh dưỡng các cơ quan trong cơ thể và làm cơ thể hoạt động thống nhất với
môi trường.
1.5- Điều hoà hoạt động các cơ quan trong cơ thể, làm cơ thể hoạt động thống nhất và
thống nhất với môi trường.
Câu 2: Những nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ TKTƯ?
2.1- Nguyên tắc hưng phấn và ức chế.
2.2- Nguyên tắc ưu thế và con đường chung cuối cùng.
2.3- Nguyên tắc phản xạ và hưng phấn.
2.4- Nguyên tắc phản xạ, ưu thế và con đường chung cuối cùng.
2.5- Nguyên tắc hưng phấn, ức chế và ưu thế.
Câu 3: Các quá trình hoạt động cơ bản của hệ TKTƯ?
3.1- Quá trình hưng phấn và ức chế
3.2- Quá trình hình thành phản xạ.
3.3- Quá trình thành lập đường liên hệ tạm thời.
3.4- Quá trình hình thành con đường chung cuối cùng.
3.5- Quá trình hưng phấn.
Câu 4: Phản xạ là gì?
4.1- Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích.
4.2- Phản xạ là con đường đi của xung động thần kinh từ cơ quan nhận cảm vào trung khu
thần kinh.
4.3-Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với mọi kích thích bên trong và bên ngoài thông
qua hệ TKTƯ.
4.4- Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với mọi kích thích thông qua dây thần kinh ly
tâm.
4.5- Phản xạ là sự chỉ huy của TKTƯ đối với cơ quan đáp ứng.
18


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

Câu5: Những nguyên tắc dẫn truyền trên sợi trục?
5.1- Dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học.
5.2- Dẫn truyền hai chiều và điện thế giảm dần khi xa thân nơron.
5.3- Dẫn truyền một chiều và điện thế giảm dần dọc theo sợi trục
5.4- Dẫn truyền hai chiều và điện thế không hao hụt.
5.5- Dẫn truyền một chiều và điện thế không hao hụt.
Câu 6: Cấu trúc cơ bản của một xinap dẫn truyền nhờ chất trung gian hóa học.
6.1.Các tận cùng thần kinh, màng sau xinap và khe xinap.
6.2.Các túi nhỏ chứa chất TGHH và thụ cảm thể nhận cảm với chất này.
6.3. Màng trước xinap, khe xinap và màng sau xinap.
6.4. Các tận cùng thần kinh, các túi xinap và khe xinap.
6.5. Tận cùng thần kinh, túi xinap và màng sau xinap.
Câu 7: Sự dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap.
7.1. Dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap đều nhờ chất TGHH.
7.2. Dẫn truyền trên dây thần kinh và qua khe xinap đều là dẫn truyền hai chiều và nhờ
chất TGHH.
7.3. Trên dây thần kinh dẫn truyền hai chiều, dẫn truyền qua xinap là một chiều và nhờ
chất TGHH.
7.4. Dẫn truyền qua xinap là một chiều, trên dây thần kinh-hai chiều, nhờ chất TGHH.
7.5. Trên dây thần kinh và qua xinap dẫn truyền không hao hụt.
Câu 8: Cơ quan phân tích có chức năng sau:
8.1. Hoạt hoá vỏ não thông qua thể lưới thân não và các nhân của thalamus.
8.2. Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II và hoạt hoá toàn bộ vỏ não thông qua thể lưới.
8.3. Thông báo và hoạt hoá vỏ não thông qua các nhân đặc hiệu của thalamus.
8.4. Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II qua các nhân đặc hiệu cuả thalamus và hoạt hoá
vỏ não qua thể lưới.
8.5. Chuyển các tín hiệu kích thích khác nhau thành dạng xung động thần kinh lên vỏ não.
Câu 9: Cảm giác sâu không ý thức có ý nghĩa?
9.1. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể bản thể về tuỷ sống để điều hoà trương lực
cơ.
9.2. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể về các trung khu dưới vỏ để điều hoà trương
lực cơ và thăng bằng cơ thể.
9.3. Xung động từ các thụ cảm thể bản thể theo hai bó Flechsig và Gower truyền về tiểu
não để điều hoà trương lực cơ và giữ thăng bằng cơ thể.
9.4. Xung động theo bó Flechsig và Gower về hành naõ để điều hoà trương lực cơ.
19


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

9.5. Xung động theo 2 bó Flechsig và Gower về vỏ não để điều tiết trương lực cơ.
Câu 10: Cảm giác nóng, lạnh, đau có thụ cảm thể (TCT) và đường dẫn truyền nào?
10.1. TCT nóng: Ruffini, lạnh, Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung trước
(bó Dejesin trước).
10.2. TCT nóng: Ruffini, lạnh, Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau
(bó Dejesin sau).
10.3. TCT nóng: Ruffini, lạnh, Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau.
10.4. TCT nóng: Ruffini, lạnh, Krause, đau: các tận cùng thần kinh, dẫn truyền theo 2 bó
cung trước.
10.5. TCT nóng: Ruffini, lạnh, Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó Goll và
Burdach.
Câu 11: Khả năng nhận cảm của tế bào nón, tế bào gậy?
11.1. Tế bào nón: ánh sáng ban ngày
Tế bào gậy: ánh sáng màu, ánh sáng hoàng hôn.
11.2. Tế bào nón: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu.
Tế bào gậy: ánh sáng hoàng hôn.
11.3. Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn
Tế bào gậy: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu.
11.4. Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn và ánh sáng ban ngày.
Tế bào gậy: ánh sáng màu.
11.5. Tế bào gậy và tế bào nón cùng nhận cảm với sáng sáng màu.
Câu 12: Khi nào thì mất thị trường hoàn toàn của một mắt?
12.1. Tổn thương dây thần kinh thị giác (dây II).
12.2. Tổn thương chéo thị giác phía ngoài.
12.3. Tổn thương giải thị giác.
12.4. Tổn thương chếo thị giác phía trong.
12.5. Tổn thương Tổn thương vùng chẩm một bên bán cầu đại não.
Câu 13: Phần nào của cơ quan nhận cảm ốc tai mã hoá được âm thanh cường độ mạnh tần
số cao?
13.1. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở phần đỉnh ốc tai.
13.2. Các tế bào thụ cảm lớp ngoài ở phần đỉnh ốc tai.
13.3. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở phần giữa ốc tai.
13.4. Các tế bào thụ cảm lớp ngoài ở phần giữa ốc tai.
13.5. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở đoạn đầu ốc tai (gần cửa sổ bầu dục).
Câu 14: Biểu hiện nào đúng khi tăng cường hưng phấn hệ thần kinh giao cảm?
20


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

14.1. Tăng hoạt động của tim, tăng nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi co đồng tử.
14.2. Tăng hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi, giãn đồng tử.
14.3. Giảm hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hoá, giảm tiết mồ hôi, co đồng tử.
14.4. Giảm hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hoá giảm tiết mồ hôi, giãn đồng tử.
14.5. Tăng hoạt đông của tim, giảm nhu động ruột, giảm tiết mồ hôi, giãn đồng tử.
Câu 15: Biểu hiện nào đúng khi kích thích dây X?
15.1. Giảm hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, co đồng tử.
15.2. Tăng hoạt động của tim, tăng nhu động ruột giãn đồng tử.
15.3. Giảm hoạt động của tim, tăng nhu động ruột, co đồng tử.
15.4. Giảm hoạt động của tim, tăng nhu động ruột, giãn đồng tử.
15.5. Giảm hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, giãn đồng tử.
Câu hỏi đúng (Đ)/ sai (S)
(Đ)(S)
Câu 1: Cơ chế dẫn truyền trên dây thần kinh và qua xináp
A. Dây thần kinh dẫn truyền hai chiều, xináp dẫn truyền một chiều.
B. Dây thần kinh dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học.
C. Chất trung gian hoá học khử cực tại xinap hưng phấn.
D. Tại xinap ức chế chất trung gian hoá học gây tăng phân cực.
E. Thụ cảm thể nhận cảm với chất trung gian hoá học nằm ở màng sau và màng trước
xinap.

Câu 2:
A. Dẫn truyền trên sợi không myelin được thực hiện nhờ sự khử cực liên tiếp tại các điểm
cạnh điểm hưng phấn.
B. Dẫn truyền trên sợi có myelin bằng cách khử cực tại các rãnh Ranvier.
C. Dẫn truyền qua xĩnp và trên dây thần kinh không hao hụt.
D. Trên dây thần kinh có myelin tốc độ dẫn truyền nhanh, tốc độ tối đa là 120m/gy.
E. Trên dây thần kinh không có myelin tốc độ dẫn truyền chậm, tốc độ tối thiểu: 5m/gy.
Câu 3: Dẫn truyền cảm giác:
A. Bó Goll và Burdach dẫn truyền cảm giác sâu không ý thức.
B. Bó Flechsig và Gower dẫn truyền cảm giác sâu không ý thức.
C. Bó Dejerin trước dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ và tinh tế.
21


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

D. Bó Dejerin trước dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ.
E. Bó Dejerin trước dẫn truyền cảm giác nóng, lạnh, đau.
Câu 4: Cảm giác nóng, lạnh, đau:
A. Cảm giác nóng có thụ cảm thể (TCT) là Ruffini.
B. Cảm giác lạnh có TCT là Meisner.
C. Cảm giác đau không coTctđặc hiệu.
D. Sợi C dẫn truyền cảm giác đau nhanh, đau khu trú.
E. Cảm giác đau tạng dẫn truyền theo sơị A denta.
Câu 5: Cảm giác ánh sáng:
A. Tế bào nón có độ nhậy cảm cao so với tế bào gậy và thu nhận tốt ánh sáng ban ngày.
B. Tế bào gậy có độ nhậy cảm cao hơn tế bào nón và thu nhận tốt ánh sáng hoàng hôn.
C. Tế bào nón tập trung ở trung tâm võng mạc (điểm vàng), có chứa sắc tố Rodopsin.
D. Tế bào gậy tập trung ở ngoại vi của võng mạc, có sắc tố Rodopsin.
E. Tế bào nón nhậy cảm với ánh sáng màu.
Câu 6: Rối loạn khúc xạ và rối loạn dẫn truyền thị giác.
A. Cận thị là do trục mắt quá ngắn, tiêu cự của vật nằm sau võng mạc.
B. Viễn thị là do trục mắt quá dài.
C. Viễn thị tuổi già không phải là do rối loạn khúc xạ mắt, mà do nhân mắt kém đàn hồi.
D. Tổn thương dây thần kinh II gây hiện tượng bán manh.
E. Tổn thương các phần dẫn truyền sau chéo thị giác sẽ gây hiện tượng bán mạnh.
Câu 7: Cảm giác âm thanh:
A. Màng nhĩ không có chu kỳ giao động riêng.
B. Chuỗi xương trong tai giữa làm nhiệm vụ truyền đạt và phóng đại âm thanh lên 3 lần.
C. Cơ quan corti nằm trong thang nhĩ.
D. Tế bào thụ cảm có lòng lớp trong tiếp nhận âm thanh cường độ mạnh.
E. Sự tiếp nhận âm thanh có tần số khác nhau phụ thuộc vào đoạn dịch thể dao động và
màng nền trong vỏ quan corti.

Câu 8: Cảm giác thăng bằng:
A. Trong xoan nang và cầu nang có thụ cảm thể nhận cảm về sự thay đổi tốc độ chuyển
động vòng.
B. Trong 3 vòng bán khuyên có thụ cảm thể nhận cảm về sự thay đổi tốc độ chuyển động
22


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

thẳng.
C. Sự thay đổi tốc độ chuyển động thẳng làm hưng phấn các tế bào thụ cảm thể nằm trong
cơ quan đá tai.
D. Phản xạ rung giật nhãn cầu là đặc trưng của phản xạ tiền đình.
E. Khi rối loạn tiền đình sẽ làm rối loạn trương lực cơ và thăng bằng cơ thể.
Câu 9: Thần kinh thực vật.
A. Trung khu thần kinh giao cảm nằm rải rác ở nhiềi nơi.
B. Các hạch thần kinh giao cảm có 2 loại: hạch trước sống và hạch cạnh sống.
C. Chất trung gian hoá học ở hạch giao cảm và giữa thần kinh giao cảm với cơ quan chi
phối là catecholamin.
D. Thần kinh giao cảm làm tăng hoạt động của tim, co mạch ngoại vi.
E. Thần kinh giao cảm làm giảm hoạt động của tim và giảm nhu động ruột.
Câu 10:
A. Các hạch phó giao cmả nằm gần cơ quan chi phối.
B. Sợi trước hạch của giao cảm và phó giao cảm đều có myelin.
C. Sợi trước hạch của hệ giao cảm dài hơn so với sợi phó giao cảm.
D. Chất trung gian hoá học trong hạch phó giao cảm và giữa dây phó giao cảm với cơ quan
chi phối là acetylcholin.
E. Thần kinh giao cảm làm tăng nhu động ruột.
Câu 11:
A. Cung phản xạ thần kinh thực vật trung ương tách rời khỏi cung phản xạ vận động.
B. Cung phản xạ thực vật có chung tất cả các khâu với cung phản xạ vận động.
C. Cung phản xạ thực vật trung ương và cung phản xạ vận động có chung một đường cảm
giác hướng tâm.
D. Cung phản xạ thực vật ngoại vi được thực hiện nhờ nơron Dogel II trong hạch thực vật.
E. Phản xạ axon là phản xạ thực vật đặc biệt.
Câu 12:
A. Chất trung gian hoá học của hệ giao cảm là catecholamin.
B. Adrenalin là chất trung gian hoá học ở xinap giữa sợi trước hạch và nơron trong hạch.
C. Adrenalin là chất trung giam hoá học trong các hạch thực vật.
D. Acetylcholin là chất trung gian hoá học trong các hạch thực vật.
E. Chất trung gian hoá học của hệ phó giao cảm là acetylcholin.
23


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

Câu 13:
A. Tất cả các cảm giác đều có đường lên thalamus trước khi đến vỏ não.
B. Thalamus là trung khu cao nhất dưới vỏ của cảm giác đau.
C. Cảm giác sâu không ý thức có điểm đại diện ở trên vỏ não.
D. Vùng chiếu của cảm giác âm thanh, tiền đình nằm ở hồi đỉnh lên, sau khe trung tâm.
E. Vùng chiếu cảm giác ánh sáng nằm ở thuỳ chẩm, thuộc diện 17, 18, 19 Brodmann.
Câu 14:
A.Trung khu thần kinh thực vật cao nhất dưới vỏ là hypothalamus.
B. Các nhân bụng, trước vỏ của hypothalamus là trung khu giao cảm.
C. Trung khu phó giao cảm nằm ở 3 nơi (não giữa, hành cầu não và các đốt tuỷ cùng SISIII).
D. Trung khu giao cảm nằm ở sừng bên chất xám tuỷ sống từ đốt cổ đến thắt lưng III.
E. Tuỷ thượng thận là hạch phó giao cảm khổng lồ.
Câu 15:
A. Tiểu não là trung khu cao nhất của cảm giác sâu không ý thức.
B. Hồi đỉnh lên, sau khe Rolando là trung khu (vùng chiếu) của cảm giác nóng, lạnh, đau
và xúc giác thô sơ.
C. Thể lưới tiếp nhận các xung động từ nhân đặc hiệu của thalamus rồi hoạt hoá vỏ não.
D. Thể lưới tiếp nhận xung động từ nhánh bên của các đường của các đường cảm giác đi
lên, rồi hoạt hoá vỏ não.
E. Cắt đường cảm giác hướng tâm nhưng vẫn giữ nguyên thể lưới, con vật vẫn ở trạng thái
thức tỉnh.
Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các mệnh đề
Câu 1: Phản xạ là đáp ứng của cơ thể đối với ...(a)................... bên trong và bên ngoài,
thông qua hệ .......(b)............................
Câu 2: Xinap gồm có 3 phần là ..(a)....., .......... và.......(b).........
Sự dẫn truyền xung động qua xinap nhờ .....(c)..........................
Câu 3: Cung phản xạ đơn giản gồm có ....(a)............ cung phản xạ phức tạp ngoài các
........(b)........trên còn có sự tham gia.................(c).............. và ...........(d)........................
Câu 4: Cảm giác thô sơ truyền theo bó ...........(a)....................., còn cảm giác xúc giác tinh
tế truyền theo 2 bó ....(b)................
Câu 5: Trong bệnh phân ly cảm giác, các cảm giác ..(a)...........
24


FULL

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM
SINH LÝ

và xúc giác thô sơ mất, nhưng cảm giác ........(b)......... vẫn còn.
Câu 6: Hệ thần kinh giao cảm có sợi ...(a)............ ngắn, còn sợi ...............(b)........... dài.
Câu 7: Trước hạch của TK thực vật là sợi ............(a)................
nên tốc độ dẫn truyền nhanh, còn sợi sau hạch là sợi ......(b).......... nên tốc độ dẫn truyền
chậm.
Câu 8: Cảm giác đau ở da dẫn truyền theo sợi .......(a)........ còn cảm giác đau ở tạng dẫn
truyền theo sợi ...........(b).............
Câu 9: Khi tế bào nón bị tổn thương, ở bệnh nhân xuất hiện hiện tượng sợ ánh sáng và mất
..........(a)................; còn khi tế bào gây tổn thương thì có hiện tượng .......(b)..................
Câu 10: Sắc tố trong tế bào nón là ........(a)............, còn trong tế bào gậy là
......(b).................; cả hai chất đều cấu tạo từ ....(c)........ và ......(d).....................
Câu hỏi trả lời ngắn .
Câu 1: Kể tên các phần của cung phản xạ đơn giản?
Câu 2: So sánh các khâu cơ bản của cảm giác sâu không ý thức và cảm giác sâu có ý thức?
Câu 3: Chức năng của hệ thống quang học ở mắt?
Câu 4: Kể tên các định luật dẫn truyền trên dây thần kinh (gọn trong 3-4 dòng)?
Câu 5: Kể tên những rối loạn chức năng khi tổn thương cơ quan nhận cảm tiền đình?
Câu 6: Trình bày tóm tắt vùng chiếu vỏ não của cơ quan phân tích ánh sáng?
Câu 7: Chức năng của cơ quan phân tích?
Câu 8: Trình bày tóm tắt chức năng thông báo của cảm giác?
Câu 9: Trình bày tóm tắt chức năng hoạt hoá vỏ não của cảm giác?
Câu 10: Chức năng của hệ thần kinh thực vật?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×