Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010

BQ GIAO DVC VA DAO T~O
TRUONG D~I HOC KINH TE TP. HO CHi MINH

HUYNH THIEN
. NHI ·
'

ATHu'C
TRANG
NGUON NHAN Lu'CKHOA HOC
- CONG NGHE•

~

THANH PHO HO CHI MINH
NHU'NG GIAI PHAP PHAT TRIEN
DENNAM2010
'

"

,..!

...

,

?

CHUYEN NGANH : QUAN TR! KINH DOANH
MA
5.02.05

so :

LUAN
vAN THAC
si KINH TE


BQ GIAO Dl)C VA E>AO T/•. 0 .
TRUONG f)H KINH TE TPJiCMf

THUVI~N

l

CJ'~r~-rt ~
NGUOI HUONG DAN KHOA HOC:
PGS.TS. LE THANH HA

'

"'


~

,

""'

THANH PHO HO CHI MINH- NAM 2002


Ml)C Ll)C
?

~

MODAU
Chtidng I : THTjC TR~NG NGUON NHAN LTjC KHOA HOC (j THANH
K
,
,...
PHO HO CHI MINH HI~N NAY
~

1- Phan tich va danh gia v€ s6 h.t<;lng va hi~u qua hoC;tt d()ng cua d()i
ngil can b(} khoa hQC cong ngh~ d th~mh phef

1

1. SCi luqng
Hi~u

2.

1

5

qua hoc;tt dqng

II- Danh gia thlfc tr(;lng cung d(p cua cac ngu6n dao t(;lo

7

1. Thl;(c trc;tng vi ca diu dew tc;to

8

2. Tznh hznh dew tc;to sau Dc;ti hQc

15

3. Dqi ngu giang vien

17

4. Ddnh gid vi dqi ngu sinh vien

22

5. Ddu tu cho gido df!,c
,

?

,

23
~

A

,

,...?

~

A

Chtidng II: CAC GIAI PHAP NHAM HO TRO PHAT TRIEN NGUON NHAN
LTjC KHOA HOC CONG NGHE THANH PHO HO CHi MINH
1- Dlf bao nhu c~u can b() khoa h9c cong ngh~ trlnh d() cao cua thanh
ph6 va khu vlfc phia nam 2002- 2010

26

1. Dr! bdo vi Qui mo dew tc;to

27

2. Dr! bdo vi ca cffu ngemh nghi dew tc;to

32

3. Dr! bdo vi chfft luqng dew tc;to

35

II- Cac giai phap nh~m h6 trngh~ thanh ph6 H6 Chi Minh
1. Cdc giai phdp vi quan ly gido df!,c

38

2. Cdc giai phdp nhlim phdt triin sff luqng va chfft luqng can bq
Khoa hQC cong ngh~

40

3. Cdc giai phdp thu hut va srl df!,ng
hQC

III- Kie'n nghi
2. Cdc kiin nght v6'i Thanh phff

KETLU!N
A

?

TAl LI~U THAM KHAO
PHl) Ll)C

qua dqi ngu can bq khoa

46
51

1. Cdc kiin nght wJi Chinh phil

'

hi~u


'

?

~

LOIMODAU
Hit;n nay' trong bo'i canh toan du h6a, nhfi'ng chu~n rolfe v~ ky nang va
nang sufft lao GQng , V~ hit;u qua kinh te", chfi't lu'tranh V.V... ngay cang phl,l thUQC vao vit;c V~n dl,lng nhfi'ng tie"n bQ cong nght; ya tri
thuc khoa hQc. Chi c6 con nguoi lam chu du'hQC moi lam chu du'QC qua trinh phat tri~n. Dao t(;lO, phat tri~n GQl ngii nhan llfc
dap ling nhii'ng doi hoi moi nay trd thanh quo'c sach phat tri~n hang dgu cua
nhi~u quo'c gia tren the" gioi .

Vit;t Nam du'Tuy nhien, theo bao cao phat tri~n con nguoi 1999 cua UNDP, trong s6174 nude
dutrd len ), 94 nuoc thu<)c nh6m trung binh (gia tri HDI tu 05 de"n duoi 0,8 ) va 35
nude thu<)c nh6m thfi'p ( gia tri HDI duoi 0,5). T6ng hphat tri~n thl HDI trung binh b~ng 0,637 vacua nh6m cac nude ch~m phat tri~n la
0,430], Vit;t Nam c6 chi so' HDI b~ng 0.664, du'thu 121) va tu'dng du'dng muc trung blnh cua cac nude dang phat tri~n. Voi thu tlf

tlf 133/174 nu'oc xet theo GDP hay thu 110 theo HDI thl kh6 khan thach thuc do'i
voi nu'oc ta con rfi't IOn. Trong tie'n trlnh d6i moi va h9i nh~p, phat tri~n ngu6n
nhan llfc la m<)t trong nhfi'ng nhit;m Vl,l hang dgu cua nude ta hit;n nay. Trong d6,
ngu6n nhan llfc khoa hQc cong nght; trlnh d9 cao la d<)ng llfc tien quye't cho slf
phat tr~n kinh te'- xa h9i cua

ca nude n6i chung va cua Thanh pho' H6 Chi Minh

n6i rieng.
Thanh pho H6 Chi Minh la m9t trung tam cong nghit;p va thu'dng ml;li IOn
nhfi't Vit;t Nam, c6 vi td vo cling quan trQng do'i voi Slf phat tri~n cua

ca nu'oc. D~

thlfc hit;n to't vai tro cua minh, TP. dn phai c6 ti~m llfc ml;lnh v~ con ngu'oi, d~c
bit;t la dQi ngfi nhan llfc khoa hQC cong nght; VOi trlnh dQ tu'dng XUng khu V\fC va
the' gioi . Chinh vl le d6 rna nhit;m Vl,l b6i du'ong va dao tl;lO ll;li d<)i ngii nhan llfc
khoa hQC cong nght; tro thanh m<)t trong nhfi'ng nhit;m Vl,l hang dgu cua Thanh
pho' ta trong ch~ng duong s~p toi.


CHUONG I
THu'C
NHAN Lu'C
HOC
. TRANG
. NGUON
. KHOA
.
K
~
"
,...
(j THANH PHO HO CHI MINH HIEN NAY
?

'

so

I- PHAN TiCH vA DANH GIA v:E
L1J(1NG vA Hitu QUA HO~T
DONG CUA DQI NGU CAN BQ KHOA HOC-CONG NGHt (j THANH
,..., ~
"
PHO HO CHI MINH :
1 - S6 h.iqng :
Theo sefli~u cua T6ng C\lC Th6ng ke, s6 htding trd len C1 mtoc ta nam 2000 c6 khmlng 1.300.000 nguoi. Voi sefluthl 1000 dan chi c6 tu 16 - 17 can b() khoa hQc c6 trinh d() tu cao ding trd len
(Bang 1).
Be'n cuefi nam 2001, khong k€ nganh khoa hQc quan slf, ca nuoc c6 807
nguoi du2000, c6 hcln 8.200 nguoi c6 hQc vi tie'n siva hcln 16.000 th~c si.

Bang 1 :

so CAN BQ co TRINH DQ TU CAO DANG TRd LEN
TREN 1000 DAN TRONG CA NUOC

Trinh d()

1999

2000

Cao ding

335.544

342.473

B~i

952.505

925.450

si

9.306

16.016

Tie'n si

7.398

8.269

1.304.753

1.292.208

76.596.700

77.635.400

Sef can b() I 1000 dan
17.03
Ngu6n: Tdng c1:1c Thdng ke nam 2000, 2001.

16.64

hQC

Th~c

Tdng

T6ng s6 dan

Ne'u so sanh voi Han quefc, d€ c6 th€ thlfc hi~n giai do~n ca't canh, Han
qu6c da c6 53 can b() khoa hQc tren 1000 dan. Nhu v~y, d€ c6 th€ t~o ti~n d~
1


cho ml;lc tieu cong nghi~p h6a, hi~n d<;1i h6a tu day de"n nam 2020, ta phai dn
mot doi ngu can bo c6 trlnh do tu cao d~ng trd len gffp 2-3 l~n con s6 hi~n nay.
Nghia la, voi s6lungu'oi.

Bang2 : s6 cAN BQ c6 TRiNH DO TU CAO BANG TRd LEN
'
,..,
,
T ~I THANH PHO HO CHI MINH
~

Thanh ph6 H6 Chi Minh

Trlnh do

1999
I. Cao d~ng

i.

B<;li hQC

3. Tren d<;1i hQc
4. T6ng
5. Dan s6TP
% can bo tu cao d~ng trd

2000
31.381

30.337

221.933

215.519

7.020

7.365

260.334

253.221

4.748.596

5.174.785

5,48

4,89

len/s6 dan TP (4)/(5)

Ngu6n: T6ng qtc Th6n.g ke, nam 2000,2001
T<;1i Thanh ph6 H6 Chi Minh, doi ngu can bo khoa hQc - cong ngh~ vOi
trlnh do tu d<;1i hQc, cao d~ng trd len c6 khoang tren 250.000 nguoi ( d<;1t g~n 5%
t6ng s6 dan cua Thanh ph6 (Bang 2 ). So voi 190.000 nguoi nam 1995 thl t6c do
tang blnh quan hang nam la 12.000 nguoi. Tuy hi~n nay, con $6 nay du'la kha hung

h~U

khi

SO

sanh voi doi ngfi can bo khoa hQC -c6ng

ngh~

CUa cac

tinh thanh khac ( Bang 4) , nhung xet voi vai tro Thanh ph6 H6 Chi Minh la mot
trung tam c6ng nghi~p va thu'dng m<;1i IOn nhfft dfft nuoc, thl con s6 nay con thffp.
Blnh quan hi~n nay, tren dia ban thanh ph6, eli 1000 dan thl c6 49 can bo c6
trlnh do tu cao d~ng trd len. Theo bao cao t<;1i Hoi thao "Chudng trlnh Ung dl;lng
va Phat trien KHCN TP HCM giai do<;1n 2001 - 2005" do

S(f

Khoa hQc, Cong

ngh<$ va M6i tru'ong t6 chile, ta phai nang con s6 nay len gffp 2- 3 l~n.

2


Sf{ can bQ khoa hQC CO trlnh dQ sau dC;ti hQC nam 2000 CO khoang 7.300
nguoi. Trong cac truong dC;ti hQc, s6 c6 hQc vi tu tie'n si trd len chie'm khoang

20%. TC;ti cac cd quan nghien cll'u tri€n khai la 12%. Day la m<)t til~ ra't tha'p (
theo tieu chugn qu6c te', ty ~~ nay phai dC;tt t6i thi€u la 30% ).

Bang 3 : CAN BQ KHOA IiQC KY THU~ T PHAN THEO
TRINH DQ VA NHOM TU()I - CHUNG NAM NU (Ke't qua di~u tra t~i 158
ddn vi ho~t d()ng KHCN tren dja ban TP.HCM nam 2001)
Chung
A

Cao d~ng

DC;ti hQC

ThC;tcsi

· Tie'n si

2

3

4

6

14408

765

10441

2062

1140

<25

1532

95

991

19

1

25-29

1929

121

2231

231

10

30-34

3066

143

1976

288

26

35-39

2908

138

1359

378

48

40-44

1744

134

1262

457

117

45-49

1236

59

912

356

157

50-54

713

33

596

126

219

55-59

535

22

435

89

211

>=60

745

20

679

118

353

36

37

42

52

T6ng s6

Tu6i TB

Ngu8n: Trung tam Xrlly thong tin thffng ke ( Cosis)
Theo ke't qua di~u tra chQn m~u t(;li 158 ddn vi ho(;lt d<)ng Khoa h9c c6ng
ngh~ tren dia ban thanh ph6 ( Bang 3) ta tha'y, tu6i doi blnh quan cua d<)i ngfr

d.n be) c6 trlnh de) thC;tc si la 42 tu6i, tie'n si .la 52 tu6i.
Theo danh gia cua CUQC HC)i thao v~ " Phat tri€n ngu6n nhan h,tc trlnh de)
caa de'n nam

2005" do Sd Khoa hQc, C6ng nght$ va Moi truong t6 chuc vao

thang 7/2001, s6Iu<;1ng nguoi c6 hQc ham Giao su va Ph6 Giao su tren dia ban
Thanh ph6 ph~n Ion d~u d d() tu6i tU' 50 trd len ( tren 60 tu6i chie'm g~n 60%, tU'

50- 60 tu6i chie'm g~n 30% ).·
3


Vi~c chu§'n

bi cac chuyen gia d§u ngfmh dang Ia m()t doi hoi ca'p bach.

Cac nha khoa hQc c6 hQc

vi tie'n si Ia ngu6n chu ye'u d€ xay dl.J'ng chuyen gia

ct§u nganh. Qua s6Ii~u di~u tra t~i 158 co sd n6i tren, s6 tie'n si t~i cac don

vi

nay khmlng 1.140 ngu'oi ' trong d6 c6 g§n 500 tie'n si se ae'n tu6i hu'u trong 5
nam toi.

Bang 4 : SO LU(1NG CAN BQ CO TRINH DQ TU CAO DANG TRd LEN
T~I MQT SO TINH VA THANH PHO TREN CA NUOC NAM 2000
A

A-'?

Tinhffhanh ph6

'

'

Cao ~ng

,..,

" ? - '

D~i hQC

Tren~i

V

hqc

T6'ng

TP. H6 Chi Minh

30337

215519

7365

253221

HaN()i

21182

201603

11421

234206

HaiPhong

12471

44000

360

56831

Da Nang

5556

32393

660

38609

DcSng Nai

11843

25384

121

37348

ThanhH6a

15475

17099

144

32718

Ha Tay

15217

13832

55

29104

Thua Thien - Hue'

5734

19041

872

25647

Nghe An

9372

15950

134

25456

Quang Ninh

8330

16823

142

25295

Nam dinh

12759

11231

171

24161

C~n Tho

6918

13993

237

21148

Ba Ria-Vung Tau

5413

14938

20351

Khanh Hoa

5646

11679

0
366

Ti~n Giang

10448

110

17249

225

16965

17691

Blnh dinh

5091

6691
11649

Hai Duong

6347

10129

351

16827

TMi Nguyen

4261

10764

290

15315

Blnh Duong

5444

9504

0

14948

Bac Ninh

4462

7639

55

12156

VInh Long

5133

6371

38

11542

An Giang

3572

7278

216

11066

Hung Yen

4544

3881

29

8454

NinhThu?n

3643

3988

58

7689

Ngubn: T6ng qtc Thffng ke 2000,2001

4


2 - Hi~u qua ho~t d()ng :
Ph~n IOn d()i ngu can b() Khoa hQc - Cong ngh~ chu ch6t cua ta chtQC dEto
t~o (J

Lien xo va cac mtoc Xa h()i chu nghia Dong Au tntoc day. Sau khi

h~

th6ng cac mtoc Xa h()i chu nghia Dong Au Sl;lp d6, ho~t d()ng dao t~o t~i cac
mtoc nay bi gian do~n. Cac ngu6n d~o t~o moi ttl' cac mtoc khac chu ye'"u d\fa
vao kinh phi vi~n trQ. Scf can bQ dUQC dao t~O trong nuoc thl cha't lu<;1ng chua cao
(nha't la cac nganh ky thu~t ) do di~u ki~n thie'"u th6n v~ trang bi va kie'"n thlic
moi. Trong nhil'ng di~u ki~n nhu v~y, nhil'ng ba't c~p v~ d6i moi cong ngh~ va
kie'"n thlic moi v~ Khoa hQc - Cong ngh~ dang d~t ra nhil'ng thach thlic IOn d6i
voi dQi ngu can b() nghien cU'u hi~n nay. Nhil'ng ba't c~p n6i tren la m()t trong
nhung nguyen nhan d~n de'"n cha't lu<;1ng cac ke'"t qua nghien cliu n6i chung chua
cao, kha nang ling d1;1ng ke'"t qua nghien cliu - tri6n khai vao th\fc ti€n con tha'p.
Theo danh gia cua Sd Khoa hQc, Cong ngh~ va moi truong, hi~n nay

s6 d~ tai

nghien CUu khoa hQC dUQC dua VaO ling d1;1ng Va tri6n khai chi chie'"m khoang tlt
30- 40 % s6Iu<;1ng d~ tai du<;1c ca'p kinh phi th\fc hi~n.
M()t th\fc te' nil'a la, do mlic ludng tha'p, chua bao dam CUQC s6ng nen ph~n
JOn cac can bQ khoa hQC phai lam nhi~U cong Vi~c ngoai cong tac chuyen mon.
Di~u nay

lam lang phi cha't xam nghiem trQng. Khi chuy€n sang cd che'" thi

tniong , S\f thie'"u cac chinh sach hffp d~n va thie'u d()ng l\fc trong ho~t d()ng Khoa
hQc·- Cong ngh~ la m()t trong nhil'ng nguyen nhan lam h~n che' S\1' phat tri6n cua
llfc lu<;1ng Khoa hQc - Cong ngh~, d~c bi~t la l\fc lu<;1ng can -be) tre dn b6 sung
cho d()i ngfi can b() khoa hQC dang lao h6a

hi~n

nay.

Nhln chung, d()i ngu can b() khoa hQC cua ta chua dap ling dUQC yeu du
cho tu'dng lai. Tuy d6i voi vai nganh khoa hQC, nang h;I'c khoa hQC cua ta dUQC
xe'p VaO lo~i cao va mQt scf nha toan hQC Va V~t ly ly thuye't da danh dUQC danh
tie'ng tren truong qu6c te' nhung kha nang th\fc hanh va hi~u qua ho~t dong cua
d()i ngfi can b() khoa hQC cua ta chi d mlic trung blnh SO VOi khu V\fC va the' gidi.

5


Cha't lu'<;5ng d<)i ngu nghien CUu khoa hQC d cac nganh khoa hQC tht,tc
nghi~m cua ta con t1,1t xa de mtoc trong khu vl,ic. Trong su6t 35 nam qua, s6

lu'Qng bai bao lien quan toi y khoa, sinh hQC, h6a hQC Va nong hQC Ou'QC cong b6
tren cac tq.p chi khoa hQC qu6c te' tu cac nha khoa hQC trong nu'OC chi CO gftn 300
bai. Con s6 nay tq.i Thai Ian la 5210 bai, d Malaysia Ia 2088 bai, Singapore la

6932 bai, EHi Loan la 2160. Trong m9t cu<)c khao sat 65 tru'ong dl;li hQc

A du'<;5c

a chau

cong b6 tren td tuftn san Asia Week gftn day, Bq.i hQc Qu6c gia Vi~t

nam du'QC xe'p hq.ng 62, sau ca cac dq.i hQC nho cua Malaysia va Philippines.
Nam 1999, Sd KH,CN&MT c6 tie'n hanh di§u tra 401 nha khoa hQc ( 188
can bQ giang dq.y va 213 can bQ khoa hQC ky thu~t va cong ngh~) v§ kha nang
dap ling nhu cftu phat tri€n khoa hQc, cong ngh~ cua can bQ KH,CN du'<;5c dao
tq.o tren dia ban thanh ph6' voi ke't qua nhu' sau :

Bang 5: DIEU TRA v:E KHA NANG DAP UNG NHU cA.u
PHAT TRIEN KHOA HQC, CONG NGHJ:: CUA CAN BQ KH,CN
DU(JC DAO T~O TREN DJA BAN THANH PHO
.1'

,...?

A

N<)i dung

"

?

,

Nhi§u

ft

kha nang

kha nang

A

Khong c6
kha nang

Kha nang tie'p thu nhung thanh tl,l'U
moi v§ KHCN ( trong va ngoai nu'oc )

54%

30,05%

2,82%

Kha nang tuyen truy§n ph6 bie'n
thanh tl,l'U moi cua KHCN hi~n dq.i

30,52%

54,93%

7,98%

Kha nang tham gia giai quye't cac va'n
d§ cua KHCN hi~n dq.i

21,06%

66,20%

1,88%

Kha nang du'a tie'n bQ KHCN cua ta
tie'n kip trlnh dQ KHCN trong khu vl,ic
va the' gioi
( Ngu6n: S(J Khoa h9c, Cong ngh~

13,62%

67,14%

9,86%

va Moi tnt&ng)

.

Theo di§u tra tren, can b9 KH, CN cua ta c6 nhi§u kha nang tie'p thu
nhung thanh tl,l'U moi v§ khoa hQC, cong ngh~ trong va ngoai nu'oc. Tuy nhien
kha nang tuyen truy§n ph6 bie'n cac thanh tl,l'U moi d6 lq.i hq.n che', kha nang
tham gia giai quye't cac vffn d§ CUa khoa hQC, cong ngh~ khong cao Va kha nang
6


du'a tie'n bo kboa hQC c6ng ngh~ CUa nu'OC ta tie'n lqp trlnh do khoa hQC c6ng
ngh~ trong khu VlfC va the' gi
Cling theo di~u tra tren cho bie't, v~ tu'ong quan trlnh do KHCN hi~n c6
tren dia ban Thanh ph6 so voi trlnh do KHCN trong khu Vl.fC va tren the' giOi, ta
chi Cf muc trung blnh trong kbu Vl.fC Va l?C h?u SO VOi the' gioi ( tu 20 de'n 50
nam).
Nhu v?y, thanh ph6 H6 Chi Minh du c6 mot doi ngu tri thuc tuong d6i
dong v~ s6luphat tri~n. Tlnh tr?ng hlft hftng lOp tre ke' c?n, S\1' Hio boa cua doi ngu can bo
khoa hQC va can bo giang d[:J.y O[:J.i hQC dang la m6i lo ng?i hang d~u. Vl v?y vi~c

b6 sung kip thai doi ngu nay la mot trong nhung nhi~m Vlf quan trQng cua Thanh
ph6.
A-'

?

-'

~

'

II - DA.NH GIA THljC TR~NG CUNG CAP CUA CAC NGUON DAO
T~O:

so

Bang 6 :
Ltf(1NG TRUONG D~I HOC, CAO DANG v A
TRUNG HOC CHUYEN NGHitP TREN DJA BAN THANH PHO

s6
Tntong d?i hQc

lu'34

T6ng chi tieu
dao t?O nam 2001
34.425 ( h~ chinh
qui dai h?n)
15.000 ( h~ dao
t?O t?i chile)

Ghi chu
Tinh ca chi nhanh dao t?O t?i
TP cua cac tru'ong d?i hQC c6
trv sd chinh C! noi khac.
Chie'm bon 26% t6ng s6 cac
truong d?i . hQC - cao d&ng
trong ca nu'oc.

Cao d&ng
25
14.000
16.124
Truong trung hQc 38
chuyen nghi~p
4
23.700
Kh6ng k~ ngan h?n ( 122
C6ng nhan ky
74
tru'ong voi 182.000 lu'thu?t
191.498
T6ng
( Ngu6n : B9 Giao d~c va dao f(;w : Nhrlng diiu cdn biit vi tuyln sinh DH-CD
chfnh qui niim 2001- Nha xudt bdn Giao d~c 2001)

7


S6 lu'<;fng

cac tru'ong dao t(,iO b~c d(,li hQC tren dia ban thanh ph6 chie'm

hdn 26% t6ng scf cac tru'ong d(,li hQC- cao ding trong

ca nu'OC ( bang 6) .

Nghi quye't Trung u'dng II c6 ghi r6 yeu du de'n nam 2000 thl s6 lu'<;fng
sinh vien d(,li hQC phai tang gffp 1,5 l~n so voi nam 1995. Tuy nhien, sau nam
2000, scf lu'<;fng hQC sinh, sinh Vien dang theo hQC t(,li cac tru'ong d(,li hQC Va cao
ding ( cong l~p, ban cong, dan l~p ) da c6 khoang 260.000 ( tang gffp 2 l~n so
vCii nam 1995 ( Dang bo TP.HCM : Bao cao ke' ho(,lch phat tri€n kinh te'- xa hoi
· TP.HCM nam 2001~2005 t(,li D',li hoi D',li ·bi€u l~n VII, Tl2/2000).Tu d6 ta c6 ti
1~ s61u<;fng sinh vien ( cao ding va d',li hQc ) tren I V(,ln dan la 502, thuoc lo(,li rfft

cao so voi ca nu'oc ( 118) nhu'ng chi bAng 113 so voi Thu do Ha N()i (1.320) va
rfft thffp ne'u SO sanh VOi cac nu'OC trong khu VlfC ( bang 7 ) :

Bang 7 : SO Lu'(1NG SINH VIEN TiNH TREN 1 V~N DAN
T~IVJtTNAM VA CAC Nu'OC TRONG KHUVl}C
Nuoc

Ti 1~ SV/ 1 V(,ln dan

Han qu6c

3841

Philippine

2500

Thai Lan

1704

Vit$t Nam
200
( Ngu8n : H9i thdo Phat trdn va huy d9ng ngu8n nhan /lfc do T6ng qtc
tieu chuiin do Iuong chat lur;ng to? chuc vao thang 1112001 tqi TP.HCM)

1 - Th1fc tr~ng v~ co diu dao t~o :
Cd cffu d~w t(,iO phan anh nhu du phat tri€n kinh te'·- xa hoi ' nhu c~u

nang cao trlnh

GO

dan trf va ti~m h,tc gido dl,IC - dao t(,iO hit$n CO cua dfft nu'OC.

Nam 1997-1998 cd cffu s61u'<;fng hQc sinh theo hQc du'<;fc minh hQa nhu' sau :
D',li hQc - Cao dAng
( 224.979 ngu'oi )
Cong nhan Ky thu~t
(218.072 ngu'oi)
Trung h9c chuyen nghi~p
(29.811 ngu'oi )

ffinh 1: Cd cdu siflll(lng h(Jc sinh ndm 1997-1998
8


Hlnh thap ngu'cjc tren cho tha'y do chi lo dao tSto E>Sti hQc - Cao ding,
kh6ng chu trQng dao tSto C6ng nhan ky

thu~t

nen d()i ngil C6ng nhan ky

thu~t

thie'u nghiem trQng, pha vo co ca'u dao tSto v~ trlnh de). Ti 1~ dao tSto giua .E>HCD/THCN/CNKT Ia 7,51117,3.
Tham khao co ca'u trlnh de) dao tSto d CHDC Due trttoc day cho tha'y ti 1~
tren theo qui hoStch nhu' sau : (Ngu6n : Bao cao chuyen di ChucJng trznh phat

triin h? thong dr;~y nghi va dao tr;~o CNKT TP.HCM-

So Lao dqng -

Thuong binh

va xa hqi- thang 3/2002)
Giai doStn dgu CNH thl ti 1~ cua hQ 1a : 114116
Giua giai doStn CNH thl ty

1~

cua hQ la : 1/3/9

Cu6i giai doStn CNH thl ti 1~ cua hQ la : 112/4
Ne'u chung ta chi phong theo co ca'u cua giai doStn dgu thai ky CNH cua
Due la 114116, nghia 1a dao tStO 1 can be) c6 trlnh de) dSti hQC thl phai c6 4 can be)
trung ca'p va 16 c6ng nhan ky thu~t. Theo ti 1~ nay, ne'u voi s6 1ttcjng 278.443
sinh vien dao tSto h~ dSti hQc - cao ding nam 2001 thl s6 trung ca'p phai la
1.113.772 ngttoi va c6ng nhan ky thu~t phai la 4.455.008 ngttoi. Con s6 nay c16i
voi ta nam 2001la :
E>Sti hQc - Cao cling
(278.443 ngu'oi )
Trung hQc chuyen nghi~p
(62.019 ngu'Oi )
C6ng nhan Ky thu~t ( dai hStn + ngan hStri )
(195.936 ngu'oi)
Hinh 2 : Cd cdu chi tieu diw tt;to niim 2001

E>Sti hQc - cao ding
Trung hQc chuyen
C6ng nhan Ky

nghi~p
thu~t

Hinh sff 3 : Cd cdu can dffi vi sff llif/ng h(JC sinh d{li h(Jc-cao dting,
trung h(Jc chuyen nghifp
cong nhiin kY thul)t

va

9


Hlnh thap s6 2 cho tha'y, nam 2001, t6ng chi tieu dao tt;to dada duchinh d~ giam bot sv ma't din d6i giua cac b~c hQc. Tuy nhien, ne'u so sanh voi
co ca'u trong hlnh thap din d6i ( xem hlnh s6 3 ) thl ta tha'y r~ng huang dao tt;to
nam 2001 V~n con SV ma't din a6i nghiem trQng giua b~c dt;ti hQC Va trung hQC
chuyen

nghi~p.

Bang 8 : THl)'C TR~NG HOC SINH DANG KY
vAo HOC cAc KHOI TRUONG T~I TP.HCM nam 1997-1998
DH-CD

THCN.

CNKT(DH+NH)

Co ca'ri

S6lu<}ng

88.000

23.000

10.000

8,8 /2,3/ 1

Til~

( 72,73%)

( 19,01 %)

( 8,26%)

( ngubn : Lien doim lao dqng TP)

Bang 9 : THl)'C TR~NG HOC SINH DANG HOC
T~I CAC KHOI TRUONG T~I TP.HCM nam 2000 va 2001
DH-CD

THCN

CNKT(DH+NH)

Co ca'u

63.652

188.139

411/2,9

Niim 2000
I

I

S6lu<}ng

254.695

Tll~

( 50,28%)

( 12,56%)

( 37,14%)

278.443

62.019

195.936

Niim 2001
S6lu<}ng

4,5/1/3,2

Til~

( 51,90%)
( 11,56%)
( 36,52%)
(Ngu6n: C~c Tho'ng ke TP.HCM nam 2001 va SiJ LD-TB-XH T2/2002)
Theo s6 li~u th6ng ke thvc trt;tng hQc sinh dang ky vao hQc cac kh6i
tntong tt;ti Thanh ph6 H6 Chi Minh qua nam hQc 1997-1998 ( Bang 8) va s6
lu<}ng hQc sinh dang hQc tt;ti cac truong dt;ti hQc - cao d~ng, trung hQc chuyen
nghi~p va cong nhan

kY

thu~t ( dai ht;tn, ng~n ht;tn) qua cac nam 2000 va 2001

(Bang 9), ta tha'y xu huang tam ly chung cua pht;I huynh va hQC sinh v~n thich
h<;>c dt;ti hQc va cao d~ng d~ "lam thfty" hon la hQc ngh~ d~" lam thSo sanh s6lu<}ng hQc sinh theo hQc CNKT nam 2001 voi nam 1999 (Bang
10), ta tha'y s6 lu<}ng da tang vQt, do cac giai phap tang cuong giao dt;Ic, nh~n
10


thuc I<;ii tffm quan trQng CUa vit$c hQC ngh~ va do chu tntdng dinh hu'ong dao t(;lO
cua Thanh ph6 ta da c6 nhung bu'oc thay d6i dang k~. Tuy nhien, so sanh s6
hl'Qng giua dffu vao Va dffu ra cua b?c dao t(;lO cong nhan ky thu?t tu nam 1999-

2001, thl s6 hQc vien t6t nghi~p h~ dai hC;ln ( du'Qc trang bi trlnh d<) tay ngh~ cao
hdn ht$ ng3:n h<;in) chie"m d It$ ra't tha'p, chi tren du'oi 30% s6 Iu'Qng tuy~n sinh.

S6Iuqng hQc vien du'Qc dao t(;lo ng3:n hC;ln tuy tang len qua hang nam nhu'ng d It$
t6t nghit$p I<;ii giam. Di~u nay cho tha'y cha't Iu'Qng trong cong tac dao t(;lO cong
nhan ky thu?t dang la m<)t va'n d~ cffn phai quan tam.
'

....

,..,?

....

,..,

A.

Blmg 10 : TJNH HJNH TUYEN SINH VA TOT NGHmP
CONG NHAN KY THUAT
. QUA CAC NAM TU 1999-2001
2000
2001
1999
Tuy~n sinh
T6tnghi~p

% T6t nghi~p

DH

DH

NH

14.225
3.635
25

140.559
104.082
74

15.114
4.613
30

NH

DH

NH

173.025
119.742
69

18.774
6.773
36

177.162
119.429
67

( Ngu6n: S(J LD-TB-XH T2/2002)
''•:'

~

A

'

~

A

?

Bang 11: THONG KE THEO NGHE DAO T~O H~ NGAN H~N CUA
~
CAC CCJ S(j D~ Y NGHE TREN D:JA BAN THANH PHO nam 2000
,.

?

"

Ten ngh~

ruw t::)O

Tin hQc

'

'

May CN-May da
SU'a chua xe g3:n may
til'

Di~n

cd, di~n cong nghi~p

Di~n

l<;inh

,...,

SffhQC sinh cffiu vao
52.819

Lai xe

Di~n

.

May _gia dl,lng
Cd khi ( tit$n, phay, bao)

SU'a chua may may cong nghit$p
Dit$n gia dl,lng
SU'a chua 6 to
Han
CN di~n til'
( N gu6n : S(J Lao d9ng thuang binh xii h9i )

27.418
18.258
14.157
7.991
5.734
3.147
1.848
1.405
1.314
1.273
1.101
856
446
11


Cd ca'u h,ta chQn nganh ngh~ theo hQc cling khong 6n dinh .D~c bi~t cac
ngh~ ph1,1c Vlf cho nang lam , ngu nghi~p (khong k~ D?i hQc - cao a&ng ) c6 ra't

it nguoi theo hQc. Con s6 nguoi hQc Tin hQc, Ngo?i ngfi' d~ hy vQng kie'm du9c
vi~c lam la nhi~u nha't,

k€ ae'n cac ngh~ dt may, lai xe , di~n , sll'a chua xe g8:n

may ... ( Bang 11). Va'n d~ tren cho tha'y vi~c t6 chile huang nghi~p ngh~ cho
nguoi lao GQng Va hQC sinh la di~U h@t SUC quan trQng, phiii thVc hi~n lien tl,IC.
Cac truong GC;li hQC va cao a&ng tren dia ban Thanh ph6 dao t?O nhi~u
nganh ngh~ khac nhau, t?rll phan chia nhu sau :

Bang 12: NGANH NGHE DAO T~O T~I cA.c TRUONG D~I HQC
'
.2
"'
'
'
,...~
....
VA CAO DANG TREN DlA BAN THANH PHO NAM 2001
Truong su ph?m va truong c6
GaO tC;iO giao vien

Suph~m

-

DH

-

CD su ph?m TP.HCM

TP.HCM

(ThVc t€, sinh vien t6t nghi~p tu nhi~u truong
d?i hQc khac cling c6 th~ tham gia giang dC;ly.)

-

DH Bach khoa

-

DH Su ph?m ky

-

DH cong ngh~ DL Ton Due Thang.

-

DH DL ky

Truong nang Him ngu

-

DH nang Him TP.HCM

Truong khoa hQc cd ban (tV
nhien - xa h()i - nhan van)

-

DH Khoa hQc- tV nhien

Truong kinh t€, lu~t

-

DH Kinh t€ TP.HCM

-

DH Lu~t TP.HCM

-

Khoa kinh te'DH QG

-

DH Y du9c TP.HCM

-

TT dao t?o va b6i duong CB Y t€ TP.HCM

-

DH Th~ d1,1c th~ thao TW 2

-

Nh?c

-

DH My

-

DH KH,XH va NV

-

BH SuphC;im....

Truong ky

thu~t

va cong

ngh~

Truong y duTruong th~ d1,1c - th~ thao
Truong van h6a-

ngh~ thu~t

Truong ngo?i ngfi'

thu~t

thu~t

cong ngh~ TP.HCM

DH Khoa hQc Xa h()i-Nhan van

vi~n

TP.HCM

thu~t

TP.HCM

(Ngu6n: Dg,i hQc Quae gia)
12


Trong nhung nam g~n day' nhu c~u hQC t~p cua nhan dan tang cao theo
cd che" thi tntong. Do d6, t~li th~mh ph6 H6 Chi Minh, trong 3 nam da phat tri€n 7
tru'ong Dq.i hQc Dan

l~p

ben cq.nh cac tru'ong d<;ti hQc cong

l~p

nhu' Dan

l~p

Van

Lang, Dan l~p Van Hie"n, Dan l~p Ngoq.i ngu tin hQc, Dan l~p ky thu~t cong
ngh<$, Dan l~p Hung Vudng, Cong ngh~ dan l~p Ton DU'c Thting. Tq.i cac tru'ong
dan l~p, do chq.y theo s6 lu'qng nen chfft lu'qng dao t<;to chua cao. Ky tuy€n sinh
2002 g~n day, c6 tru'ong Iffy di€m 3 mon d~u vao chi tu 5- 10 di~m ( trung blnh

1 mon chua tai 5 di€m). Th~m chi, d€ dam bao chi tieu tuy€n sinh, cac tru'ong
nay da Vu'Qt thim quy~n trong vi~c nh~n h6 sd sinh vien. Vi dl,l: trong thang
8/2002, b6n tru'ong DHDL Van Lang, Van Hie"n, H6ng Bang va Hung Vu'dng da
nh~n hdn 4000 h6 sd xet tuy€n b6 sung khi chua du'qc phep cua BC) Giao d1,1c-

dao tq.o. Trong d6 cao nhfft la tru'ong DHDL Van Lang, da nh~n khoang 2000 h6
sd.
Theo danh gia cua cac nha chuyen mon trong HC)i thao v~ Chu'dng trlnh
Lien ke"t giua cac Truong dq.i hQC, Vi<$n va cac trung tam nghien ctl'u khoa hQC
tren dia ban thanh ph6 do Sd Khoa hQc Cong ngh~ va Moi tru'ong t6 chtl'c thang
8/2000, Cd cffu nganh ngh~ CUa cac tru'ong rfft phan tan, hoq_t d()ng mQt each dQC
l~p , h~u nhu' khong c6 slf hqp tac v~ dao tq.o va nghien ctl'u khoa hQc. Ph~n IOn

cac tru'ong dq_i hQC Va cao d~ng dan l~p chi t~p trung dao t<;tO cac nganh mang
tinh cha't thoi thu'qng va khong doi hoi phai d~u tu' nhi~u v~ cd sCJ v~t cha't, nhu' :
cac nganh Quan

tri

kinh doanh, Ngoq.i ngu, Tin hQc ... , chua th€ hi<$n slf t~p

trung d~u tu' cao cho cac nganh cong ngh~ miii nhQn nhu' di~u khi€n t1f d()ng,
cong ngh<$ v~t li<$u va cong ngh~ sinh hQc ... (xem Bang 12 va Ph1,1 l1,1c 2). Mffi
quan h~ giua cac tru'ong d<;ti hQC con rfft ye"u, chu'a CO Slf phefi hqp trong dao tq_o
dftn de"n nhi~u tru'ong dao t<;to cling nganh ngh~, ch6ng cheo. M6i quan hi$ giii'a
thanh phff va cac tru'ong d<;ti hQC chu'a dap U'ng du'QC cac nhu cffu CUa thanh phef
v~ ngu6n nhan llfc ( chi tieu tuy€n sinh hang nam cho cac nganh do B9 quy€t

theo d~ nghi cua cac tru'ong, chu'a gtl:n vdi nhu du thlfc Slf cua Thanh ph6).
13


Trong nam hQC 1999-2000,

s6 htc;5ng

tuy~n sinh vao cac nganh Khoa hQC

d 14 tn.tong BC;li h9c cong l~p TP.HCM nhu' sau :
,...,

,..?

....

""

....

Bang 13 :SO LU(iNG TUYEN SINH VAO CAC NGANH KHOA
HQC (i 14 TRUONG D~I HQC CONG L~P TP.HCM NAM 1999-2000
Khoa h9c tt;t' nhien

1930 sinh vien

thu~t

3110 sinh vien

Khoa h9c ky

2425 sinh vien

KT- Cong ngh<% chuyen ngEmh
(Ngu6n: Bq Gido d¥cva dao tc;zo)

V oi ti 1~ 30% sinh vi en thu()c cac tru'ong OC;li h9c t(;li Thanh ph6 H6 Chi
Mi..'lh theo hQC cac nganh khoa hQC kY

thu~t

( cac tntong cong

o(;lo nhu' BC;li h9c Bach Khoa, BC;li h9c Su' Ph(;lm Ky

Thu~t

1~p

gifi' vai tro chu

TP.HCM , BC;li h9c

Nong Lam TP.HCM, BC;li h9c Kie'n true ..... ) cho thffy vi~c oao t(;lo oa phffn nao
phil hQp voi nhu du cong nghi~p h6a- hi~n

0(;10

ca

nu'oc va khu

ho~c

c6 xu huang

h6a cho cho

vt;t'c. ( Ti 1~ nay to an qu6c chi khoEmg 22%) .
Nhln chung, cac sinh vien thu'ong ch9n cac nganh dang

phat tri€n nhu' cong ngh~ thong tin, di~n ttl', xay dt;t'ng, cong ngh~ thl;(c ph£m ...
nhu'ng chua quan tam oe'n cac nganh dn thie't cho st;( phat tri~n cua xa h<)i, nhu'
ky thu~t nong nghi~p, cong trlnh thuy, ky thu~t dia chfft...( xem Phv1vc 2).
V€ dao t(;lo cac nganh kinh te', tru'ong BC;li h9c Kinh te' TP.HCM 1a tru'ong
chuyen oao t(;lO v€ kinh te' voi 17 chuyen nganh VOi lich Slt p~at tri~n lau nhfft
(25 nam). S6lu'Qng sinh vien cua tru'ong trong nam hQC 1999-2000 la 21.155,
chie'm hdn 49 % trong t6ng s6 43.060 sinh vien theo h9c cac nganh kinh te' tren
to an

thanh ph6. V €

s6 lu'cJng sinh vi en h9c 6 linh vt;(c khoa h9c xa hoi, nam

1999-2000 c6 hdn 25.000 sinh vien, chie'm ti 1~ gffn 10% trong t6ng s6 sinh vien
tren oia ban thanh ph6 ( Toan cdnh gido d¥c- dao tc;zo Vi¢t Nam nam 2000, Ha
nQ.i2000).

14


Theo s6 li~u cua d<;ii hQc qu6c gia Thanh ph6 H6 Chi Minh, s6 can bo
khoa hQC cong ngh~ da du'qc dao t<;iO trong thai gian qua t<;li D<;ii HQC Kinh Te' va
D?i hQc Bach khoa nhu' sau :

so

BANG 14:
HOC VIEN DU(JC DAO T~O T~I
. D~I HOC KINH TE v A D~I HOC BACH KHOA nam 2000 va 2001

lJ(li h(Jc Kinh

tt

2000

2001

To?ng

4.699

5.503

10.202

3.022
5.948
2.926
(Ngu6n : Nien giam thf/ng ke 2002 - C1:1-c th6ng ke TP.HCM)

D(li h(Jc Bach khoa

Ne'u ta so sanh s6 htqng dao t<;io nam 2000 va 2001 t<;ii D<;ii h9c Kinh te' (
ndi dao t<;lO ph~n IOn nhan lt;l'c quan ly ) va D<;ii hQC Bach khoa ( ndi dao t<;lO
ph~n IOn nhan llJ'c ky thu~t ), ta tha'y ti 1~ g~n khoang 1 :2 , nhan llJ'c quan ly

duqc dao t<;io nhi~u hdn nhan llJ'c ky thu~t. Di~u nay th€ hi~n slJ' ma't can d6i
trong vi~c dao t<;io nhan llJ'c quan ly va nhan llJ'c ky thu~t ( Bang 15)

2 - Tinh hinh dao

t~o

sau W;li hQc :

Theo khoan 2 di~u 36 Lu~t Giao dl;lc qui dinh : " Noi dung giao dl;lc sau
G<;li hQC phai giup cho ngu'oi hQC phat tritin Va hoan thi~n kie'n thU'c khoa hQC Cd
ban, kie'n thU'c chuyen nganh, cac bo mon khoa h9c Mac-LeNin vatu' tu'dng H6
Chi Minh, phat huy nang llJ'c sang t<;lO, phat hi~n va giai quye't cac va'n d~ thuoc
chuyen nganh dao t<;iO, CO kha nang dong gop Vao SlJ' phat tritin khoa hQC, cong
ngh~, kinh te' xa hoi cua da't nu'oc ". Th<;iC si va tie'n si phai la cac chuyen gia

gioi, c6 kha nang doc l~p sang t<;lO trong hoq.t dong chuyen mon, nghien cU'u
khoa hQC, dap U'ng yeu du ngay cang cao cua giai GO<;in cong nghi~p h6a- hi~n
dq.i h6a da't nu'oc.
So voi nam 1995, s6luqng tuytin sinh sau d<;ii hQC toan qu6c nam 2001
tang hdn 73% ( Bang 15 ). T<;ii Thanh ph6 H6 Chi Minh s6luqng h9c vien sau
d<;ii hQC trong 10 nam qua cfing tang dang k€ ( hdn 10 l~n SO VOi nam 1991).

15


Gi6ng nhu gikh6ng chi phvc Vl.J cho rieng thanh ph6 rna cho
,..,,

ca khu vt;tc phia Nam.

,..?

Bang 15: SO Lu'(1NG TUYEN SINH SAU D~I HQC
TOAN QUOC GIAI DO~N 1995- 2001
2000

2001

1995

1996

1997

1998

1999

Cao hQc

3.651

3.444

5.294

3.041

4.534

5.747

6.333

NCSinh

1.258

1.113

1.174

576

686

713

730

4.009

4.557

6A68

3.617

5.220

. 6.460

7.063

Nam

T6ng s6

(Ngu6n: Dr;li hQc Quae gia TP.HCM)

Theo s6 li~u th6ng ke chua d~y du, dao t~o sau d~i hQc t~i cac nganh
Khoa hQC n6ng nghi~p Va Y du'QC COn chie'm tl ~~ th(p trong CO c(u dao t~O sau
d~i

hQc (Bang 16) :

Bang 16:

co CAU nAo T~O SAU D~I HQC NAM 2000
Til~%

Linh VlfC
Khoa hQc tt;J' nhien

33,77

thu~t

31,62

Khoa hQc ky

21,66

Khoa hQC xa hoi
Khoa hQc n6ng

nghi~p

Y du'QC

Ghi chu
Cao nh(t trong cac IInh vt;tc.

K€ ca kinh te', ngu van, su' ph~m

6,59
6,31

(N gu6n : Trung tam xllly thong tin thong ke - Cos is)

Xet v~ cd c(u trlnh do tren d~i hQC, d~i hQC, trung hQC chuyen nghi~p va
C6ng nhan ky thu~t cua nhan llfc khoa hQC - c6ng ngh~ toan thanh ph6 nam
2001, ta c6 ti 1~:
Tren E>~i
Theo

HQc/E>~i

HQcffHCN va CNKT = 11416

y kie'n cua cac nha chuyen m6n trong IInh vt;tc nay, ti 1~ tren nen la

117/50.
V~ tuy€n sinh sau d~i hQc ngoai nude: nam 2000 Chinh phu da phe duy~t

100 cy d6ng/ nam cho dao t~o sau d~i hQc ngoai nude. Nam 2000 chi d~t 47,2%
16


chi tieu ke' ho(;lch de ra, cac nguyen nhan chu yeu do can bQ chua chuffn

bi

d~y

du v€ chuyen m6n, dai tUQng dUQC dl;l' tuy€n COn h~p, truong Vi<$n chua du di€u
ki<$n v€ nhan Ivc d€ eli' nhi€u nguoi di hQc, yeu du m6n thi cao, c6ng tac tuyen
truy€n chua sau r{)ng.
Cac co sd d?w t(;lO sau dl;li hQC t~i Thanh pha nhln chung da dl;lt dUQC mot
sa thanh tl;l'u dang pha'n khdi. saiu<;ing co sd dao t(;lO nhi€u, bao trum h~u he't cac
linh VlfC ( khoa hQC ky thu?t, tlj nhien, xa h9i nhan van, kinh te', Iu?t, n6ng lam
ngu, y du<;ic .. ) . Salu<;ing th(;lc si, tie'n si duqc dao t(;lo ngay cang nhi€u th€ hi<$n (J

tY It$ sinh vien tie'p t1;1c hQc sau khi tat nghi<$p dl;li hQc.
Co sd v?t cha't danh cho dao t(;lo sau dl;li hQc ngay cang du<;ic quan Him
phat tri€n, da da d(;lng h6a v€ phudng thlic va ngu6n Ivc dao t(;lo, ke't h<;ip dao t(;lo
trong nude voi nude ngoai, dao t(;lo ngoai gio hanh chinh. Giao dvc sau dl;li hQc
da gop ph~n quan trQng VaO nhu du phat tri€n dQi ngfi can bQ khoa bQC c6ng
ngh<$ c6 trlnh d9 cao cua thanh pha.
Tuy nhien, giao dvc sau dl;li h9c hi<$n nay vfin chua dap ling du<;ic yeu du
v€ cha't ht<;ing, mot sa nganh ch<;ty theo salu<;ing. E>ao t<;to qua dong hQC vien t(;lO
nen sv ma't can dai trong cd ca'u. Cac nganh ky thu?t khoa hQC cd ban ra't dn
thie't thl c6 qua it hQc vien, d9i ngu giang vien con it,

bi lao hoa, phudng phap

dao t<;to, di€u li<$n cd sd v?t cha't, tai chinh vfin chua dap ling so voi yeu du. E>€
kh~c phl;IC tlnh tr(;lng nay, trong giai do<;tn tOi, giao dl,lC sau dl;li hQC phai dUQC

phat tri€n hdn nii'a v€ qui m6, nang cao cha't lu<;jng CJ

ca 2 m?t d<;ty Va bQC, can

dai cd ca'u nganh ngh€ va tang cu'ong cac ngu6n ll;l'c cho phat tri€n giao d1,1c sau
dl;li hQC.

3 - DQi ngii giang vien :
£>{)i ngfi giang d<;ty trong cac truong d<;ti hQC, cao d~ng khoang hdn 7.300
giang vien , trong d6 tilt$ sa can bQ CO trlnh dQ SaU d<;ti bQC con ra't h<;tn cbe' .
T6ng sa can b9 giang dl;ly trong cac truong dl;li hQc t<;ti Thanh pha H6 Chi
Minh la khoang 6.281 ngu'oi, trong d6 tie'n sic i~TRUC>NG f)H KINH TE TP.HCM

THU VI:¢N

17


hQc - cao d~ng chiSm 48,34 %. S6 can bo c6 hQc ham ra't it, giao su' chi c6
khoang 0,92 %, ph6 giao su' 3,98 % ( xem Phl,l h,IC 1 ) . s6 can bo giang d<;ty c6
th~ tach ra lam 2 ph~n :

- Can bo giang d<;ty Hiu nam c6 kinh

nghi~m,

trlnh do va hQc ham nhu'ng

do khong du'qc thu'ong xuyen thlfc t~p b6i duong d~ c~p nh~t nhii'ng kiSn thuc
moi nen b~t d~u c6 da'u hi~u ch~m l<;ti .
- Lvc lu'qng can bo tre c6 trlnh do sau d<;ti hQC c6 nang llfc, sue khoe
nhung l<;ti du'Qc dao t<;to tu nhi@u ngu6n khac nhau, chuyen nganh ra't khac nhau,
khong d6ng bo nen kh6 t<;to thanh mot doi ngii lam vi~c hi~u qua ngay, c~n phai
co thoi gian d~ ren Iuy~n va due kSt kinh nghi~m.
S6 can bo giang d<;ty D<;ti hQc Qu6c gia TP.HCM dSn nam 2002 c6 ta't

ca

Ia 1.583 nguoi, s6 c6 trlnh do th<;tc siva tiSn si Ia 832 ( tiSn si :361 nguoi, chiSm

22,8%), trong d6 c6 80 ngu'oi c6 chile danh giao su', ph6 giao su' ( chiSm 5,05%).
D()i ngii can bo c6 trlnh do TiSn si cua Truong D<;ti hQc Bach khoa n6i rieng va
kh6i ky thu~t cong ngh~ n6i chung chi d<;tt 20 -22%. S6 cong chile slf nghi~p
nghi~n cll'u khoa hQc c6

78 ngu'oi, trong d6 s6 c6 trlnh do th<;tc s1, tiSn s1la 15

ngu'oi ( chiSm 19,23%). Nhii'ng nam g~n day, s6 can bo giang d<;ty c6 chile danh
giao su', ph6 giao su' giam, s6 tiSn si tang ch~m, s6 c6 trlnh do d<;ti hQc v~n chiSm
toi tren duoi 50% , do d6 v~n con tlnh tr<;tng "t6t nghi~p d<;ti hQc d<;ty d<;ti hQc ".
Theo di@u tra cua D<;ti hQc Qu6c gia - H6 Chi Minh, t<;ti cac tru'ong dao
t<;to dan l~p, s6 can bo giang d<;ty cd hii'u chiSm 48% ( cong l~p chiSm 52%) , llfc
lu'<;1ng nay da s6la cac can bo giang d<;ty hu'u tri, c6 kinh nghi~m va trinh do hQC
ham hQc vi cao.
V@ chi s6 can bo giang d<;ty/ 1 sinh vien d cac tru'ong d<;ti hQC d nu'oc ta n6i
chung hi~n nay la 1116 (bang 17 ) . Ty I~ nay t<;ti cac nu'oc dang phat tri~n hi~n
nay la 117.
Ti I~ Giao vien 1 Sinh vien cac truong d<;ti h<;>c va cao d~ng tren dia ban
thanh ph6 H6 Chi Minh nam hQc 2000-2001 blnh quan Ia 1: 30
18


,....,.

.,.

"'

"'

'

2

Bang 17: SO GIAO VIEN, SINH VIEN D~I HQC VA CAO DANG
H)t DAI ~N cA. Nu'OC NAM 2000
Sinh vien

452.396

Giao vien

27.891

Ti 1~ Gh1o vien/ Sinh vien

1:16

( Ngu6n: Nien gidm th6ng ke 2001- T6ng qtc th6ng ke)
,....,.

.,.

"'

"'

'

2

Bang 18 : SO GIAO VIEN, SINH VIEN D~I HQC VA CA.O DANG
HE DAI HAN TP.HCM NAM 2000-2001
Sinh vien

220.820

Giao vien

7.339

Ti I~ Giao vien/ Sinh vien
( Ngu6n: Dc;d hQc Quae gia- H6 Chf Minh)

Bang 19:

1:30

so GIAO VIEN, SINH VIEN T~I MOT so TRUONG
"'

~

TIED BIEU
Truang

T~I

~

TP.HCM NAM 2000-2001

Sinh vien

Giao vien

Ti I~ GV/SV

DH
Bach Khoa
21150
638
I :33
-------·--------------·-----·-······-----···--·······-·-···--···-··· ·-···----------········-------- ---------·-······--··-----c-------······-·-······-----·-··-··--···----------·DH KH Tu'Nhien

21917

440

1:50

DH Kinh Te'

37952

426

1:89

f---------'---··-·-----------·-··------··-·-·-· ···-····---·-··--·---·---- -·-·--------·

f---···----------------------····--··--- ------------ ·------------------------------

DH

Suf_!1~_!!!_ Kf]'_Q_l_:ljJ._____

DH KHXN & NV

148'Z_g _______3_4_7-t__________1__
:4_3
18300

1--·-------

10548
DH Lu~t
( Ngu6n: Dc;d hQc Quae gia- H6 Chf Minh)
Ti

I~

211

1:87

209

1:50

-------+--~-

sinh vien I giao vien t9i cac tru'ong d9i h9c IOn tren dia bfm thfmh

pho' ra't cao nhu' tru'ong D9i HQC Kinh Te' Ia 89/1 ' d9i hQC Khoa hQC xa hoi va
Nhan van la 87/1, d9i hQc

Lu~t

la 50/1. .... (Bang 19) . Voi ty

1~

nay, can b9

giang d9y kh6ng c6 each nao huang d§n, dao t9o sinh vien de'n noi de'n cho'n.
Truong D9i hQc kinh te' Ia tru'ong dao t9o cac nganh kinh te' IOn nha't phia
Nam voi d9i ngu giang vien c6 s6Iu<;1ng hung h~u voi t6ng s6 426 nguoi, trong
19


d6 c6 73 tie'n si chie'm ti I~ 17,13%, 189 th?c si chie'm ti I~ 44,36%. Ph~n IOn,
can bQ giang d(,ly cua tni'ong dUQC dao t(_lO t(,li cac truong d(,li hQC danh tie'ng d
cac nuoc phat tri€n tren the' gioi. Vl the', giang vien cua truong thuong xuyen
du'QC CaC truong khac tren dia ban thJ:nh giang ho~C tham gia thie't ke' chudng
trlnh .... h6 trQ trong cong tac dao t(_lO. Tuy nhien, vl la truong cong 1~p nen vi~c
tuy~n them giang vien

bi rang bUQC bdi chfnh sach, che' dQ. Trong thoi gian qua,

s6 giang vien tre du<;1c tuy€n them chi dud~ thay the' s6 can btu6i ngh1 hu'u chll' khong lam tarig them s6Iu<;ing giang vien .
Ne'u tach rieng kh6i cong l~p va kh6i dan 1~p thl ti 1~ cong l~p la 1127 va
dan l?p 1a 1134 ( s6Ii~u nam hQc 1999-2000). Chu trudng cua BQ giao dvc va
dao t?o thl ch1 s6 giang vien/sinh vien trong IInh vvc kinh te', Iu~t c~n d?i ti 1~ la
1/20- 1125.
Vl thie'u nguoi nen can bQ giang d(,ly (J cac truong phai tht;(c hi~n mQt kh6i
lu'Qng dao t(_lO ra't IOn. Theo Truong D?i hQC Khoa hQC xa hQi va Nhan van
TP.HCM, ch1 tfnh rieng gio giang

b~c

ell' nhan

h~

chfnh qui, giang vien cua

tru'ong phai tht;(c hi~n 90.000 tie't. Vi~c giang vien dll'ng lOp voi s6Iu<;1ng gio qua
IOn anh hudng ra't nhi~u de'n va'n d~ tt;( dao t(,lO, trao d6i nang cao nang lt;(c
chuyen mon.
Theo

y kie'n danh gia cua cua 401 nha khoa hQC ( 188 can bQ giang d(,ly

Va 213 can bQ khoa hQC ky

thu~t

Va cong

ngh~

) thl dQi ngfi can bQ giang d(,ly

cua ta hi~n nay con thie'u, th€ hi~n qua ti 1~ gifi'a s6 sinh vien tren giang vien
cao, nha't Ia cac nganh thu6c IInh vt;(c kinh te'- lu~t va khoa hQC xa hQi nhan It;(c.
D?c bi~t, con thie'u nghiem trQng can bQ d~u dan va llfc lu<;ing ke' thua. Trong
khi d6 ta l?i chua chu trQng khai thac kie'n thtl'c kinh nghi~m cua can bQ ldn tu6i
c6 trlnh d
y de'n vi~c dao t?o d9i ngfi can b
dciy tre d€ b6 sung. Thoi gian qua, ta c6 chu trQng nang cao dao t?o trlnh d9 cho
d9i ngfi can b
hi~n

c6 nhttng chfnh sach dai ng
20


anh hudng doi s6ng, cong tac, thie'u dong hfc dC;ty hQC, anh hudng de'n cha't lu(/ng
giang dC;ty. (Bang 20).

Bang 20:

Y KIEN DANH GIA v:E THl}C TR~NG cAN BQ GIANG D~ Y
,

'

2

T~I CAC TRUONG D~I HOC CAO DANG.

Ykie'n danh ghi

S6ngti0i

Til~(%)

-

E>ai ngo khong thoa dang, chua an Him cong
tac

119

63

-

Chua du(/c tCgU khoa hQC Va thl;l'C ti~n

111

59

-

Nang ll;l'c su phC;tm khong d6ng d~u, chua
du(/c chu~n h6a

80

42

-

Thie'u v~ s6lu(/ng, co ca'u khong d6ng bQ.

74

39

ft quan tam phat tri~n nhan each hQC Vien

70

37

Hic$u qua dao tC;to chua t6t, c6 can bo c6 du(/c
b~ng ca'p nhung khong thl;l'c cha't.

47

25

-

( ngu6n : SiJ KH, CN&MT)
Theo ong Nguy~n Ta'n Phat , Giam d6c E>C;ti hQc Qu6c gia phat bi~u tC;ti
Hoi nghi tri~n khai thl;l'c hi~n nghi quye't cua Hoi nghi Trung uong 6 v~ giao dtJcdao tC;tO va khoa hQC cong ngh~, tlnh trC;tng can bo giang dC;ty chua du nang ll;l'c
vftn la va'n d~ buc XUC cua E>C;ti hQC Qu6c gia " mot s6 khong it giang vien con
chC;ty theo thu nh~p. dC;ty them va lam them d ngoai, b~ng long voi trlnh do da
c6, khong pha'n da'u vuon len trong chuyen mon ... " .
Va'n d~ ngoC;ti ngu cling la di~m ye'u C1 phgn dong can bQ giang dC;ty. Theo
s6 li~u thong ke CUa £>C;ti hQC Qu6c gia, hdn 75% giang vien CUa truong dUQC
dao tC;to trong nuoc, trlnh d9 ngoC;ti ngu chua dap ling du(/c

nhi~m

Vl.J du(/c giao.

£>6 la khong kg de'n chuyen mon, tu tudng Va ph~m cha't dC;lO due CUa mQt s6 can
bo giang dC;ty cling chua du(/c chu~n ml;l'c. Theo th6ng ke cua Ban Giam sat hQC
chinh Truong E>c;ti hQc Khoa hQc xa hoi va Nhan van TP.HCM, d 1<$ can bo vi
phc;tm

IcY lu~t trong cac trttong hQp coi thi, bo gio dc;ty trong nam hQc 2001-2002

Ia 15.64%.
21


V6 phuong phap giang d?y, theo bao cao cua Chuang trmh phat tri~n
giao d1,1c d?i hQc - sau d?i hQc t?o ngu6n nhan h,tc cho thanh ph6 H6 Chi Minh
giai dm;ln 2001- 2005 do Sd Khoa hQc, Cong

ngh~

va Moi truong quan lY,

hi~n

nay c6 90% cac truong con n~ng v~ phuong phap giang d?Y m9t chi6u ( th~y
n6i , tro nghe) , it lien h~ v~n d1,1ng thl,l'c ti~n san xua't, doi s6ng, it chu trQng ky
nang thl,l'c hanh, chua phat huy dUQC tinh chu d<)ng sang t?O cua nguoi hQC. Tai
li~u va phuong ti~n giang d?y thie'u, tai li~u tham khao cho sinh vien cling thie'u

( xem bang 21).

4 - Danh gia v~ dqi ngfi sinh vien :
Bang 21:

YKIEN.DANH GIA vE Tmjc TR~NG CUA SINHVIEN

Ykie'n danh gia

S6lu(tng /401 mau

Til~%

di~u tra

Thie'u di~u ki~n vaphuong ti~n hQC t~J2
Ky nang thl,l'c hanh va

v~n

d1,1ng kern

Chua hung thu hQc t~p. thie'u phuong
phap_ h9 c t~ 2

305

76

224

55,86

186

46,38

SO' lu<;ing, cha't lu<;ing cua sinh vien ta tha'p hon khu Vl,l'C va the' gidi. Sinh
vien Vi~t nam kha thong minh, dn eli nhung do anh hudng xu huang chung cua
co che' thi truong nen sam huang vao suy nghi tim vi~c kie'm s6ng, lam giau, tu
tu'dng thl,l'c dl,lng, khong yen tam voi ngh~ du'QC dao tl;lO. Tu tudng con n~ng v~
nhu c~u bilng ca'p d€ tim vi~c lam hon la nhu du kie'n thuc.
Di~u ki~n. phuong ti~n hQC t~p cua sinh vien con ra't thie'u th6n, nhi~u

giao trlnh cu, l?c

I~u

, trang bi ky nang thl,l'c hanh

v~n

d1,1ng kern, chua t?o hung

thu hQC t~p va hQC t~p thie'u phuong phap. C5 h~u he't cac truong d?i hQC IOn d~u
thie'u sach giao khoa, thie'u phuong ti~n giang d?Y va nghien CUu. Theo nh~n xet
cua. Giao su - Tie'n si Nguy~n Van Tua'n - D?i hQc New South Wales (
Australia), truong D?i hQc Y khoa Thanh ph6 con thie'u nhii'ng t(;lp chi y khoa va
khoa hQC hi~n d?i cho giang vien va sinh vien tham khao, ph~n IOn cac sach
22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×