Tải bản đầy đủ

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên thcs HAY NHẤT

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên
thcs...
Tài liệu Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển
giáo viên thcs


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên
chức không được làm là:
a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (07 điểm)
b. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với
quy định của pháp luật. (05 điểm)
c. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn
giáo dưới mọi hình thức. (07 điểm)
d. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại
đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.
(07 điểm)
đ. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực

hiện hoạt động nghề nghiệp. (07 điểm)
e. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy
định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm)
Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung


học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên bộ môn

những nhiệm vụ sau:
a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch
dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do
nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách
nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm
ứng dụng; (05 điểm)
b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; (2,5 điểm)
c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện
phương pháp tự học của học sinh; (05 điểm)
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng,
chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; (05
điểm)
đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học
sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các
quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo
dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và
lành mạnh; (05 điểm)
e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học
sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh; (05 điểm)


g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. (2,5 điểm)
Câu 3: Các tiêu chí của tiêu chuẩn 3- Năng lực dạy học được quy định tại
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên
trung học phổ thông là:

Tiêu chí 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với
giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc
thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học
với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. (04
điểm)
Tiêu chí 9. Đảm bảo kiến thức môn học
Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ
thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại,
thực tiễn. (04 điểm)
Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học được quy định trong chương
trình môn học. (04 điểm)
Tiêu chí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học
sinh. (04 điểm)
Tiêu chí 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học. (03 điểm)
Tiêu chí 13. Xây dựng môi trường học tập
Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác,
thuận lợi, an toàn và lành mạnh. (04 điểm)


Tiêu chí 14. Quản lý hồ sơ dạy học
Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. (03 điểm)
Tiêu chí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn
diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của
học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
(04 điểm)


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nội dung đánh giá
viên chức như sau:
1.1 Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã
ký kết; (05 điểm)
b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; (05 điểm)
c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; (05 điểm)
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. (05 điểm)
1.2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy
định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:
a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
(05 điểm)
b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. (05 điểm)
1.3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời
gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét
khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.
(10 điểm)
Câu 2: Theo quy tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ


Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, các hành vi giáo viên không
được làm là:
a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và
đồng nghiệp. (05 điểm)
b. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết
quả học tập, rèn luyện của học sinh. (05 điểm)
c. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng
với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (05 điểm)
d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (05 điểm)
đ. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi
đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy
học trên lớp. (05 điểm)
e. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục. (05 điểm)
Câu 3: Các tiêu chí của tiêu chuẩn 4- Năng lực giáo dục được quy định
tại
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên
trung học phổ thông là:
Tiêu chí 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội
dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học

sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác,
cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. (05 điểm)


Tiêu chí 17. Giáo dục qua môn học
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc
giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động
chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng. (05 điểm)
Tiêu chí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch
đã xây dựng. (05 điểm)
Tiêu chí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao
động công ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng. (05 điểm)
Tiêu chí 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức
giáo dục
Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học
sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục,
đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. (05 điểm)
Tiêu chí 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác,
khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học
sinh. (05 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở


Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn
trả của viên chức, viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật
trong các trường hợp sau:
a. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên
chức không được làm quy định tại Luật viên chức; (10 điểm)
b. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết
với đơn vị sự nghiệp công lập; (10 điểm)
c. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật;
(10 điểm)
d. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và
các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị
truy cứu trách nhiệm hình sự.(10 điểm)
Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, nhiệm vụ của học sinh là:
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch
giáo dục của nhà trường. (06 điểm)
b. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà
trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn
luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
(06 điểm)
c. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. (06 điểm)
d. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia


đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực
hiện trật tự an toàn giao thông. (06 điểm)
đ. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây
dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường. (06 điểm)
Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông, phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
được quy định như sau:
1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua
xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số
nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm.
Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100. (10 điểm)
2. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt
được theo từng tiêu chí, thực hiện như sau:
a) Đạt chuẩn:

- Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có
ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100. (05 điểm)
- Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít
nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89. (05 điểm)
- Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưng
không xếp được ở các mức cao hơn. (05 điểm)
b) Chưa đạt chuẩn - loại kém: Tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở
lên nhưng có tiêu chí không được cho điểm. (05 điểm)ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 điều kiện đăng ký dự
tuyển được quy định như sau:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; (04 điểm)
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp
luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp
luật; (05 điểm)
c) Có đơn đăng ký dự tuyển; (04 điểm)
d) Có lý lịch rõ ràng; (04 điểm)
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng
khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; (04 điểm)
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; (04 điểm)
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị


sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
(05 điểm)
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
(05 điểm)
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. (05 điểm)
Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, nhiệm vụ và quyền hạn
của trường trung học được quy định như sau:
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục
tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt
động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. (06
điểm)
2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật. (03
điểm)
3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản
lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (03 điểm)
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
(03 điểm)
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục.
Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. (03
điểm)


6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy
định của Nhà nước. (03 điểm)
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
(03 điểm)
8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục. (03 điểm)
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
(03 điểm)
Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1- Phẩm
chất
chính trị, đạo đức, lối sống được quy định như sau:
1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã
hội; thực hiện nghĩa vụ công dân. (05 điểm)
2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ,
quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm;
giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là
tấm gương tốt cho học sinh. (05 điểm)
3. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh
Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc
phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. (05 điểm)
4. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp


Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể
tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. (05 điểm)
5. Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi
trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. (05 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, các quy định trong giao tiếp


hành chính được quy định như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời
gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục đúng quy định chung và
quy định của từng ngành, lĩnh vực; phải đeo thẻ công chức theo quy định; phải
đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh
dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp. (08 điểm)
2. Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên
chức phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc
bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín,
qua mạng...) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ
quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời. (08 điểm)
3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt
động của cơ quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức,
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng
đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy
dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công
chức, viên chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi
giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công
chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. (08 điểm)
4. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải
tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao
đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng
góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho
hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả. (08 điểm)
5. Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải chân


thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả. (08
điểm)
Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền của học sinh được
quy định như sau:
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo
đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở
lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử
dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể
thao của nhà trường theo quy định. (06 điểm)
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền
khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối
với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo
quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi
quy định theo Điều 37 của Điều lệ này. (06 điểm)
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn
học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo
dục kỹ năng sống. (06 điểm)
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những
học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống
và những học sinh có năng lực đặc biệt. (06 điểm)
5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm)
Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo


dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông, mục đích ban hành quy định Chuẩn
nghề
nghiệp giáo viên trung học là:
1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối
sống, năng lực nghề nghiệp từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo
đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (7.5 điểm)
2. Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác
xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên
trung học. (7.5 điểm)
3. Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên trung học. (7.5 điểm)
4. Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sách đối
với giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác. (7.5
điểm)


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy
định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên
chức, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các
hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
1. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp
công lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; (05 điểm)
2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức
nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã
được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; (05 điểm)
3. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc
không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà
không có lý do chính đáng; (05 điểm)
4. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với
nhân dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
(05
điểm)
5. Gây mất đoàn kết trong đơn vị; (05 điểm)
6. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một


tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc
liên tiếp, mà không có lý do chính đáng; (05 điểm)
7. Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và của nhân dân trái với
quy định của pháp luật; (05 điểm)
8. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống
tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức; (05
điểm)
Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, các hành vi học
sinh
không được làm được quy định như sau:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ,
nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. (06 điểm)
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh. (06 điểm)
3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong
giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang
tham gia các hoạt động giáo dục. (06 điểm)
4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
(06 điểm)
5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không
lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục;
tham gia các tệ nạn xã hội. (06 điểm)
Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo


dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông, các tiêu chí của tiêu chuẩn 5- Năng lực hoạt
động chính trị, xã hội và tiêu chuẩn 6- Năng lực phát triển nghề nghiệp được
quy định như sau:
1. Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
Tiêu chí 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập,
rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong
cộng đồng phát triển nhà trường. (7.5 điểm)
Tiêu chí 23. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội
Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm
phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. (7.5 điểm)
2. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
Tiêu chí 24. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức,
chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.
(7.5 điểm)
Tiêu chí 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo
dục
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động
nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục. (7.5 điểm)


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên
chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:
1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời
gian và chất lượng. (05 điểm)
2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
(05 điểm)


3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm)
4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp
vụ. (05 điểm)
5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:
a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2,5 điểm)
b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2,5 điểm)
c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;
( 2,5 điểm)
d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.( 2,5 điểm)
6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm)
7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm)
Câu 2:
trong

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học được quy định

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học như sau:
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục
tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt
động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. (05
điểm)
2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật. (03
điểm)
3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản
lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (03 điểm)
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.


(03 điểm)
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục.
Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. (05
điểm)
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy
định của Nhà nước. (05 điểm)
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
(03 điểm)
8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục. (03 điểm)
Câu 3: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên trung học được quy
định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông là:
1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: (06 điểm)
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã
hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp: (06 điểm)
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ,
quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm;
giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là
tấm gương tốt cho học sinh.
3. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh: (06 điểm)
Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc
phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.


4. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp: (06 điểm)
Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể
tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
5. Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong: (06 điểm)
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi
trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×