Tải bản đầy đủ

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên thcs 2016

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên thcs...
Tài liệu Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo
viên thcs


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên
chức không được làm là:
a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (07 điểm)
b. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với
quy định của pháp luật. (05 điểm)
c. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn
giáo dưới mọi hình thức. (07 điểm)
d. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại
đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.
(07 điểm)
đ. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực

hiện hoạt động nghề nghiệp. (07 điểm)
e. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy
định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm)


Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên bộ môn

những nhiệm vụ sau:
a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch
dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do
nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách
nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm
ứng dụng; (05 điểm)
b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; (2,5 điểm)
c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện
phương pháp tự học của học sinh; (05 điểm)
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng,
chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; (05
điểm)
đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học
sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các
quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo
dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và
lành mạnh; (05 điểm)


e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học
sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh; (05 điểm)
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. (2,5 điểm)

Câu 3: Các tiêu chí của tiêu chuẩn 3- Năng lực dạy học được quy định tại
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên

trung học phổ thông là:
Tiêu chí 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với
giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc
thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học
với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. (04
điểm)

Tiêu chí 9. Đảm bảo kiến thức môn học

Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ
thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại,
thực tiễn. (04 điểm)


Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học được quy định trong chương
trình môn học. (04 điểm)
Tiêu chí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học
sinh. (04 điểm)
Tiêu chí 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học. (03 điểm)
Tiêu chí 13. Xây dựng môi trường học tập
Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác,
thuận lợi, an toàn và lành mạnh. (04 điểm)
Tiêu chí 14. Quản lý hồ sơ dạy học
Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. (03 điểm)
Tiêu chí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn
diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của
học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
(04 điểm)ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nội dung đánh giá
viên chức như sau:
1.1 Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã
ký kết; (05 điểm)
b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; (05 điểm)
c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; (05 điểm)
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. (05 điểm)
1.2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy
định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:
a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
(05 điểm)
b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. (05 điểm)
1.3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời
gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét
khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.


(10 điểm)

Câu 2: Theo quy tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, các hành vi giáo viên không
được làm là:
a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và
đồng nghiệp. (05 điểm)
b. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết
quả học tập, rèn luyện của học sinh. (05 điểm)
c. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng
với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (05 điểm)
d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (05 điểm)
đ. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi
đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy
học trên lớp. (05 điểm)
e. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục. (05 điểm)

Câu 3: Các tiêu chí của tiêu chuẩn 4- Năng lực giáo dục được quy định
tại
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên


trung học phổ thông là:

Tiêu chí 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội
dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học

sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác,
cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. (05 điểm)
Tiêu chí 17. Giáo dục qua môn học
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc
giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động
chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng. (05 điểm)

Tiêu chí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch
đã xây dựng. (05 điểm)

Tiêu chí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao
động công ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng. (05 điểm)


Tiêu chí 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức
giáo dục
Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học
sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục,
đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. (05 điểm)

Tiêu chí 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác,
khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học
sinh. (05 điểm)


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn
trả của viên chức, viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật
trong các trường hợp sau:
a. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên
chức không được làm quy định tại Luật viên chức; (10 điểm)
b. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết
với đơn vị sự nghiệp công lập; (10 điểm)
c. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật;
(10 điểm)
d. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và
các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị
truy cứu trách nhiệm hình sự.(10 điểm)


Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, nhiệm vụ của học sinh là:
a. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch
giáo dục của nhà trường. (06 điểm)
b. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà
trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn
luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
(06 điểm)
c. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. (06 điểm)
d. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia
đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực
hiện trật tự an toàn giao thông. (06 điểm)
đ. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây
dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường. (06 điểm)

Câu 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông, phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
được quy định như sau:
1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua


xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số
nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm.
Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100. (10 điểm)
2. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt
được theo từng tiêu chí, thực hiện như sau:
a) Đạt chuẩnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×