Tải bản đầy đủ

Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non mới nhất

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao
gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ?
(30 điểm)

Lưu ý:

Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên
chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết đối với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ
sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)

Lưu ý:


Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được
làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá kết quả nuôi

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ
trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của
ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí nào được quy
định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)

Lưu ý:


Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non


Câu hỏi 1:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết chế độ tập sự của viên chức được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy
định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo
dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)

Lưu ý:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1:


Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được
quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc giáo
dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)

Lưu ý:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH:
Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp
dụng đối với viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày


06/4/2012 quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức gồm những hành vi vi phạm pháp luật nào ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối
với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ,
đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40
điểm)
Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của trẻ em được quy định tại


Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo
viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các
chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật viên chức ngày
15/11/2010?


(40 điểm)
Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được
quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?


(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa
tuổi mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BDGĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non gồm những tiêu chí nào ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1


: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo
độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40
điểm)


Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ
em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỷ năng tổ chức thực hiện các hoạt động
chăm sóc sức khỏe cho trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định
số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu
chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008


của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non ?
(30 điểm)
Lưu ý
: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)

Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiêt bị đối với một nhóm trẻ độc lập
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non?
(30 điểm)

Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non?
(30 điểm)


Lưu ý:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)

Câu 2
: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non,
trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Điều lệ
trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07
tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số
44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Điều lệ?
(30 điểm).

Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện
trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên


Mầm non?
(30 điểm)

Lưu ý:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15


CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu hỏi 1
: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức
trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40
điểm)

Câu hỏi 2:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non?
(30 điểm)

Câu hỏi 3:
Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành,
quy định của trường, kỷ luật lao động gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?
(30 điểm)

Lưu ý:


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×