Tải bản đầy đủ

bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến
thức chung mới nhất có lời giải


BÀI SOẠN TỪ CÂU 10- CÂU 16

Câu 10:

Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa
giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi
bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng
12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung

Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi
phạm pháp luật của HĐND, UBND.
Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp
huyện.

Câu 15. Các khóa Quốc hội và Hiến pháp
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp BÀI SOẠN


Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên
minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí
thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10
ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và
bổ sung Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp Thể hiện trên 5 nội dung : * Bản chất của Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng 8 thành
công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là Nhà nước dân
chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là Nhà nước kiểu mới, về bản
chất khác hẳn với các kiểu Nhà nước trong lịch sử. Bản chất bao trùm
chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước là
tính nhân dân của Nhà nước.
Điều 2 Hiến pháp năm 1992 xác định “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức “(HP 1992
là tầng lớp trí thức) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công
và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp, tư pháp . * Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền
lực nhà nước . Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành đấu
tranh cách mạng, trải qua bao hy sinh gian khổ làm nên Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 nhân dân tự mình lập nên Nhà nước, Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay là Nhà nước do nhân dân
mà nòng cốt là lien minh công – nông – trí thức tự tổ chức tành, tự mình
định đoạt quyền lực của nhà nước. Nhân dân với tư cách là chủ thể tối
cao của quyền lực của Nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước với
nhiều hình thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua
bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyền lực của mình.


Điều 6 Hiến pháp năm 1992 quy định “ Nhân dân sử dụng quyền lực
Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan
đại diện cho ý chí và nguyên vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và

chịu trách nhiệm trước nhân dân” . * Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt
Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết dân tộc . Tính dân tộc
của Nhà nước Việt Nam là vấn đề có truyền thống lâu dài, là nguồn gốc
sức mạnh của Nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc ấy lại được tăng cường
và nâng cao nhờ khả năng kết hợp giữa tính giai cấp, tính nhân dân, tính
dân tộc và tính thời đại.

Điều 5 Hiến pháp năm 1992 khẳng định : “ Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của dân tộc cùng sinh sống
trên đất nước Việt Nam” Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn
kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ
dân tộc . Các dân tộc có quyền dùng tiếng nới, chữ viết, giữ gìn bản sắc
dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa
tốt đẹp của mình …” * Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối
quan hệ giữa Nhà nước và công dân . Trước đây, trong các kiểu Nhà
nước cũ, quan hệ giữa nhà nước và công dân là mối quan hệ lệ thuộc
người dân bị lệ thuộc vào Nhà nước. Ngày nay, khi quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân, thì quan hệ giữa nhà nước và công dân đã thay đổi,
công dân có quyền tự do dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội, đồng thời phải làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước. Pháp luật bảo
đảm thực hiện trách nhiệm hai chiều giữa Nhà nước và công dân: quyền
của công dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước, nghĩa vụ của công
dân là quyền của Nhà nước. * Tính chất dân chủ rộng rãi của Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Dân chủ hóa đời sống Nhà nước
và xã hội không chỉ là nhu cầu bức thiết của thời đại, mà còn là một đòi


hỏi có tính nguyên tắc nảy sinh từ bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa
là thu hút những người lao động tham gia một cách bình đẳng và ngày
càng rộng rãi vào quản lý công việc của Nhà nước và của xã hội. Vì vậy,
quá trình xây dựng nhà nước phải là quá trình dân chủ hóa tổ chức và
hoạt động của bộ máy Nhà nước, đồng thời phải cụ thể hóa tư tưởng dân
chủ thành các quyền cua công dân, quyền dân sự, chính trị cũng như
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Phát huy được quyền dân chủ của nhân
dân ngày càng rộng rãi là nguồn sức mạnh vô hạn của Nhà nước .
Những đặc điểm mang tính chất nêu trên của Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện cụ thể trong các chức năng, nhiệm vụ
của Nhà nước và được pháp luật chế định một cách chặt chẽ. Tóm lại,
Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân từ pháp luật, cơ chế, chính
sách đến tổ chức hoạt động của mình. Đồng thời, Nhà nước đó cũng
mang tính dân tộc tính nhân dân sâu sắc. Đó là Nhà nước của nhân dân,
do nhân dân và vì nhân dân .


Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .
Điều 83: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp .
Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những
nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về
quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền
giám sát tối cao đối với tòan bộ hoạt động của Nhà nước. Điều 84: Quốc
hội có 14 nhiệm vụ và quyền hạn sau đây . 1.Làm Hiến pháp và sửa đổi
Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng,
pháp lệnh;
2.Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến Pháp, luật và
nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy
ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm
soát nhân dân tối cao;
3.Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 4.Quyết
định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,quyết định dự tóan ngân sách
Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước, phê chuẩn quyết tóan ngân
sách Nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bải bỏ các thứ thuế .
5. Quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước
6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, chính
phủ, tòa án nhân dân, Việt kiểm soát nhân dân và chính quyền địa
phương.
7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ
tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên thường vụ
Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch
nước về việc thành lập Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn đề


nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
8. Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của
Chính phủ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố
trực thuộc TW; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính – kinh tế đặc
biệt .
9. Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm
soát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc
hội.
10.Quyết định đại xá.
11.Quy định hàm, cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp
ngoại giao và những hàm, cấp Nhà nước khác; quy định huân chương,
huy chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước .
12. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng
khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khắc bảo đảm Quốc phòng và an ninh
quốc gia
13.Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ
các điều ước quốc tế đã ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của Chủ tịch
nước.
14. Quyết định việc trưng cầu dân ý .


Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .

Điều 109:Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành
chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam . Chinh phủ thống nhất việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của Nhà nước, bảo
đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ TW đến cơ sở; bảo đảm, việc tôn
trọng và chấp hành Hiếp pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của
nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định
và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân . Chính phủ chịu
trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.


Điều 112: Chính phủ có 11 nhiệm vụ và quyền hạn sau đây : 1.Lãnh đạo
công tác của Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ,
Ủy ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện tòan hệ thống nhất bộ máy
hành chính Nhà nước từ TW đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra; tạo điều
kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật
định, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ viên chức Nhà
nước .
2. Bảo dảm việc thi hành Hiếp Pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà
nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ
chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật
trong nhân dân .
3. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Ủy
ban thường vụ Quốc hội .


4.Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân;
thực hiện chính sách, tiền tệ quốc gia, quản lý và bảo đảm sử dụng có
hiệu quả thuộc sở hữu tòan dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa
học và công nghệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân
sách Nhà nước .
5. Thi hành biện pháp các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo
điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình,
bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội, bảo vệ môi trường .
6. Củng cố và tăng cường nền Quốc phòng tòan dân, an ninh nhân dân,
bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an tòan xã hội; xây dựng các lực
lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng
khẩn cấp và mọi biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nước.
7.Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước, công
tác thanh tra và kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng trong
bộ máy nhà nước, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân .
8. Thống nhất quản lý công tác đối ngoại của Nhà nước; ký kết, tham
gia, phê duyệt điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực
hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ký
kết hoặc tham gia; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của
tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài .
9. Thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.
10. Quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dước cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc TW .
11. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đòan thể nhân dân trng
khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo điều kiện để các tổ
chức đó hoạt động .


Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi
phạm pháp luật của HĐND, UBND.
Điều 1. Văn bản quy pháp pháp luật của HĐND, UBND.
1.Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND là văn bản do
HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do luật này
quy định, trong đó có nguyên tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi
địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các
quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa .
2. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND được ban hành dưới hình
thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của BND được ban hành
dưới hành thức quyết định, chỉ thị .
Điều 2 : Phạm vị ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,
UBND . 1.Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật


trong những trường hợp sau đây : a/ Quyết định những chủ trương,
chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản
của cơ quan nhà nước cấp trên . b/Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phương . c/Quyết định biện
pháp nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hòan thành
nhiệm vụ cấp trên giao cho . d/Quyết định phạm vị, thẩm quyền được
giao những chủ trương, biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phưưong nhằm phát huy tiềm
năng của địa phương, nhưng không trái với các văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan nhà nước cấp trên . đ/Văn bản của cơ quan nhà nước
cấp trên giao cho HĐND quy định một vấn đề cụ thể .
2. UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhữung trường
hợp sau đây : a/ Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà
nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp về phát triển kinh tế - xã
hội, củng cố quốc phòng, an ninh.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×