Tải bản đầy đủ

[ HOT ] Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuẩn nghề nghiệp ôn thi công chức giáo viên tiểu học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuẩn nghề
nghiệp ôn thi công chức giáo viên tiểu
học...
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuẩn
nghề nghiệp ôn thi công chức giáo viên
tiểu học

Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT


về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Câu 1:
Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và
Đào
tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, thành phần nào tham gia đánh giá,
xếp loại giáo viên.
a)
Tổ chuyên môn, Hiệu trưởng, Hội đồng trường
b)
Giáo viên tự đánh giá, Tổ chuyên môn, Hiệu trưởng
c)

Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn, Hiệu trưởng
d)
Hiệu trưởng
Câu 2:
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họcquy định về nội dung gì?
a)
Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học
b)
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
c)
Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học
d)
Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học


Câu 3:
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họcbao gồm các yêu cầu về:
a)
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm
b)
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn
xếp loạigiáo viên
c)
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn
xếp loại; quy trình đánh giá giáo viên tiểu học
d)
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn
xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
Câu 4:
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định:
a)
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họclà hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần
phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học
b)
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh
tế, xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạnc)
Cả a và b đều đúng
d)
Cả a và b đều sai


Câu 5:
Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và
Đào
tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?
a)
6 tiêu chí
b)
5 tiêu chí
c)
4 tiêu chí
d)
3 tiêu chí


Câu 6:
Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc lĩnh vực kiến thức?
a)
Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu
học.
Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng
dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc
b)
Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Kiến thức
địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi
giáo viên công tác
c)
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới
d)
Cả a,b đều đúng
Câu 7:
Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu họcthuộc lĩnh vực kĩ năng sư
phạm?
a)
Kĩ năng lập kế hoạch và soạn bài. Kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp
b)
Kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp
c)


Kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Kĩ năng lập, bảo quản, sử dụng hồ sơ giáo dục, giảng
dạy
d)
Cả a,b,c
Câu 8:
Tiêu chí: Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu,công
bằng và trách nhiệm của một nhà giáo thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề
nghiệp của giáo viên tiểu học?
a)
Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo
b)
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động
c)
Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo
d)
Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân
và học sinh
Câu 9:
Tiêu chí: “Tổ chức các buổi ngoại khóa hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập
thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên,
Sao nhi đồng thực hiện các hoạt động tự quản” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?
a)
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động
b)
Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao
tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục
c)
Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
d)
Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động
sáng tạo của học sinh
Câu 10:
Tiêu chí: “Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo
kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước
lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện
pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
thuộc yêu cầu nào?
a)
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động


b)
Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong
giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục
c)
Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
d)
Lập được kế hoạch dạy học
Câu 11:
Tiêu chí: “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình
độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ” trong
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?
a)
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động
b)
Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước
c)
Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học
d)
Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu
tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;
sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng
Câu 12:
Tiêu chí: “Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo
viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn,


nghiệp vụ” trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?
a)
Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh,
huyện, xã nơi giáo viên công tác
b)
Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước


c)
Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học
d)
Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng
dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc
Câu 13:
Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về
Chấp
hành pháp luật, chính sách của Nhà nước là:
a)


Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và
Nhà nước
b)
Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến
công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục
c)
Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia
đình và khu vực
d)
Cả 2 câu b và c
Câu 14:
Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về
Chấp
hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động là:
a)
Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và
Nhà nước
b)
Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy; chịu
trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công
c)
Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia
đình và khu vực
d)
Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương


Câu 15:
Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về đạo đức,
nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo là:
a)
Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc
phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh
b)
Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội
c)
Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp
d)
Cả 2 câu b và c
Câu 16:
Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Kiến thức
về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học là:
a)
Nắm vững trình tự bài giảng vững vàng
b)
Soạn giảng đảm bảo đầy đủ nội dung và kiến thức ở các môn học


5
c)
Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả
d)
Lên lớp đúng giờ quy định
Câu 17:
Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và
Đào
tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại chung cuối năm của giáo
viên
gồm có các loại:
a)
Đạt yêu cầu; Chưa đạt
b)
Tốt; Khá; Trung bình; Yếu
c)
Tốt; Khá; Trung bình; Kém
d)
Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém
Câu 18:
Điểm tối đa ở mỗi tiêu chí trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:


a)
10
b)
40
c)
100
d)
200
Câu 19:
Điểm tối đa ở mỗi yêu cầu trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:
a)
10
b)
40
c)
100
d)
200
Câu 20:
Điểm tối đa ở mỗi lĩnh vực trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:
a)
10
b)
40
c)


100
d)
200
Câu 21:
Mỗi tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp loại Tốt khi đạt:
a)
Từ 180 đến 200 điểm
b)
Từ 90 đến 100 điểm
c)
Từ 9 đến 10 điểm
d)
Từ 36 đến 40 điểm

6
Câu 22:
Mỗi yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp loại Tốt khi đạt:


a)
Từ 9 đến 10 điểm
b)
Từ 36 đến 40 điểm
c)
Từ 90 đến 100 điểm
d)
Từ 180 đến 200 điểm
Câu 23:
Mỗi lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp loại Tốt khi đạt:
a)
Từ 9 đến 10 điểm
b)
Từ 36 đến 40 điểm
c)
Từ 90 đến 100 điểm
d)
Từ 180 đến 200 điểm

:
Câu 24: Tiêu chuẩn xếp loại Xuất sắc cuối năm họctheo Chuẩn nghề nghiệp của
giáo viên tiểu học là:
a)


Không có tiêu chí nào xếp loại Trung bình
b)
Không có yêu cầu nào xếp loại Trung bình
c)
Giáo viên đạt loại tốt cả 3 lĩnh vực
d)
Giáo viên đạt loại Xuất sắc cả 3 lĩnh vực
Câu 25:
Tiêu chuẩn xếp loại Khá cuối năm học theo Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu
học là:
a)
Là những giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị,
đạo
đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm
b)
Là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm
c)
Là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất đạo đức, lối sống

kỹ năng sư phạm
d)
Là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức,
lối sống và kỹ năng sư phạm
Câu 26


:
Tiêu chuẩn xếp loại Trung bình cuối năm học theo Chuẩn nghề nghiệp của
giáo
viên tiểu học là:
a)
Là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
b)
Là những giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở kiến thức và kỹ năng sư phạm
c)
Là những giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị,
đạo
đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm
d)
Cả 2 câu a và b

Câu 27:
Trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, trường hợp nào dưới đây
giáo


viên sẽ bị xếp loại kém?
a)
Nghỉ hộ sản
b)
Vắng mặt trên 60% thời lượng học tập, bồi dưỡng
c)
Nghỉ phép quá 10 ngày trong năm học
d)
Tỉ lệ học sinh lưu ban hơn 10%
Câu 28:
Trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, trường hợp nào dưới đây
giáo
viên sẽ bị xếp loại kém?
a)
3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết khác, trong
3 tiết này có 1 tiết không đạt yêu cầu
b)
3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết khác, trong
3 tiết này có 2 tiết không đạt yêu cầu
c)
3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết khác, trong
3 tiết này có 2 tiếtToán và Tiếng Việt không đạt yêu cầu
d)
Cả 3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức bao gồm: 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết
chọn trong các môn học còn lại không đạt yêu cầu


Câu 29:
Trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, trường hợp nào dưới đây
giáo
viên sẽ bị xếp loại kém?
a)
Nghiện ma tuý hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác
b)
3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức,trong đó có 2 tiết không đạt yêu cầu
c)
Nghỉ phép quá 15 ngày trong năm học
d)
Dự giờ không không đủ số tiết quy định trong năm học
Câu 30:
Hàng năm, Hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên
tiểu họctheo Chuẩn nghề nghiệp vào thời gian nào?
a)
Đầu năm học
b)
Cuối học kì 1,sau khi hoàn thành thống kê học kì 1
c)
Cuối học kì 2,sau khi hoàn thành thống kê học kì 2
d)
Định kì vào cuối năm học


Câu 35: Chuẩn nghề nghiệp GVTH giúp giáo viên:
a. Tạo nên sự thay đổi cơ bản trong quan niệm về người giáo viên, về
chất lượng đội
ngũ giáo viên, về yêu cầu và nội dung đào tạo, bồi dưỡng GVTH.
b. Tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học
tập, rèn luyện
phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trò, chuyên môn
nghiệp vụ.
c. Dạy được tất cả các môn học ở tiểu học, xử lí các mối quan hệ xã
hội, có lòng yêu
mến trẻ em và có khả năng tương tác với trẻ em.
Câu 36: Chuẩn nghề nghiệp GVTH gồm có :
a. 3 lónh vực. b. 4 lónh vực.

c. 5 lónh vực.

Câu 16: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Gồm mấy chương bao
nhiêu điều ?
a. 3 chươngêu điều
b. 3 chương 14 điều


c. 5 chương 14 điều
d. 4 chương 14 điều
Câu 6: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
a. Chuẩn nghiề nghiệp GVTH là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu
học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
b. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
được áp dụng với mọi loại hình GVTH tại các cơ sở giáo dục phổ thông
trong hệ thống giáo dục giáo dục quốc dân.
c. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với
GVTH về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào
tạo.

Câu 7: Theo luật giáo dục quy định, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu
học là:


a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm và có chứng chỉ dạy tiểu học.
b. Có bằng tốt nghiệp Trung học Sư phạm.
c. Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm.
Câu 8: Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH được ban hành kèm theo
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, quy định Chuẩn bao gồm:
a. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
b. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
c. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.
Câu 9: Quy định đánh giá xếp loại GVTH theo Chuẩn được thực hiện như sau:
a. Giáo viên căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, tự đánh giá, xếp loại các tiêu
chuẩn được quy định của Chuẩn; Tồ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia
nhận xét, góp ý kiến và ghi kết quả đánh giá vào phiếu đánh giá, xếp loại của
giáo viên; Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại trên cơ sở đánh giá xếp
loại của GV, của Tổ CM và tập thể lãnh đạo nhà trường.
b. Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, thực hiện đánh giá, xếp loại
giáo viên theo các tiêu chuẩn được quy định của chuẩn; Thông qua ý kiến
đóng góp của Tổ CM và đồng nghiệp trong tổ; Hiệu trưởng chịu mọi trách
nhiệm về đánh giá, xếp loại từng trường hợp cụ thể.
c. Cả 2 ý trên đều đúng.
Câu 85: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:
a. Lĩnh vực phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống
b. Lĩnh vực kiến thức
c. Lĩnh vực kỹ năng sư phạm
d. Cả 3 ý trên đều đúng


Câu 86: Bản chất của việc đánh gái theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:
a. Bằng cấp đào tạo của giáo viên

b. Tác phong đạo đức nhà giáo
c. Năng lực nghề nghiệp giáo viên
d. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 87: Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
gồm:
a. 1 bước
b. 2 bước
c. 3 bước
d. 4 bước
Câu 88: Thời điểm đánh giá giá viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
là?
a. Đầu năm học


b. Cuối học kỳ I
c. Cuối năm
d. Cả 3 ý trên đều đúng
1. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo văn bản
nào dưới đây?
a. Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 của Bộ GD-ĐT
b. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ GD-ĐT
c. Công văn số 10358/BGDĐ ngày28/9/2007 của Bộ GD-ĐT
d. Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/209 của Bộ GD-ĐT
2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:
a. Những yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với người giáo viên tiểu học.

6
Câu 22:
Mỗi yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp loại Tốt khi đạt:
a)
Từ 9 đến 10 điểm
b)


Từ 36 đến 40 điểm
c)
Từ 90 đến 100 điểm
d)
Từ 180 đến 200 điểm
Câu 23:
Mỗi lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp loại Tốt khi đạt:
a)
Từ 9 đến 10 điểm
b)
Từ 36 đến 40 điểm
c)
Từ 90 đến 100 điểm
d)
Từ 180 đến 200 điểm

:
Câu 24: Tiêu chuẩn xếp loại Xuất sắc cuối năm họctheo Chuẩn nghề nghiệp của
giáo viên tiểu học là:
a)
Không có tiêu chí nào xếp loại Trung bình
b)
Không có yêu cầu nào xếp loại Trung bình


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×