Tải bản đầy đủ

[ HOT ] Bộ đề thi tuyển công chức ngành giáo viên thcs có đáp án hay nhất

Bộ đề thi tuyển công chức ngành giáo viên
thcs có đáp án hay nhất...
Tài liệu Bộ đề thi tuyển công chức ngành
giáo viên thcs có đáp án hay nhất


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ:
01 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không
được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo viên bộ môn
được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 3
được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo

viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010, anh (hoặc
chị) hãy trình bày nội dung đánh giá viên chức ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không
được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 4
được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp viên chức bị xử
lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Nghị định
số 27/2012/ NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của học sinh được quy
định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày phương pháp đánh giá, xếp loại
giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệuĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết điều kiện đăng ký dự tuyển viên
chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của
trường trung học được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí của tiêu chuẩn 1
được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định trong giao tiếp hành
chính được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày
26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa
phương ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày quyền của học sinh được quy
định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích ban hành quy định
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số
30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên
trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật khiển trách áp
dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp luật nào được quy định
tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy
định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi học sinh không
được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí của tiêu chuẩn 5,
tiêu chuẩn 6 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong
hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày
15/11/2010 ? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của trường
trung học được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điề u lê ̣ trường trung
ho ̣c cơ sở , trường trung ho ̣c phổ thông và trường phổ thông có nhiề u
cấ p ho ̣c ? ( 30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống của giáo viên trung học quy định tại Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học
phổ thông ? ( 30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Luật Viên chức ngày 15/11/2010
quy định người có điều kiện như thế nào mới được đăng ký dự tuyển
viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tổ chuyên môn trường trung học
có những nhiệm vụ gì theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông
có nhiều cấp học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết giáo viên trung học có mấy tiêu
chuẩn nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT
ngày 22/10/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ?
(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 9

CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoă ̣c chi ̣) hãy cho biết các nguyên tắc xử lý kỷ luật
được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở ,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy
đinh ̣ ho ̣c sinh có những nhiê ̣m vụ gì ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Anh (hoă ̣c chi ̣)
hãy cho biết Chuẩn nghề nhiê ̣p của giáo viên trung ho ̣c có bao nhiêu
tiêu chuẩ n ? bao nhiêu tiêu chí ? Nêu tên các tiêu chuẩ n ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10


CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền
lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật
Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trình độ chuẩn được đào tạo của
giáo viên tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được quy
định như thế nào ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá, xếp loại giáo
viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11


CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không
được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về Lớp, tổ học sinh tại
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành quy định
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học tại Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học
phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12


CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được
làm quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phương pháp đánh giá, xếp loại
giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13

CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ
ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không
được làm được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong tiêu chuẩn 1 về
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên trung học được quy
định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung
học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật của
viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày
06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nhiệm vụ của học sinh được
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong tiêu chuẩn 2 về
năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của giáo viên trung
học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về giải quyết các yêu
cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức,
viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ được nêu tại Quyết định số
03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành quy tắc ứng xử của các bộ, công chức, viên chức làm việc
trong bộ máy chính quyền địa phương ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi, ngôn ngữ ứng xử,
trang phục của giáo viên được quy định tại Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông
có nhiều cấp học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong tiêu chuẩn 5 về
năng lực hoạt động chính trị, xã hội của giáo viên trung học được quy
định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung
học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phân loại đánh giá viên chức
hằng năm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trình độ chuẩn được đào tạo của
giáo viên được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong tiêu chuẩn 6 về
năng lực phát triển nghề nghiệp của giáo viên trung học được quy định
tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử
lý kỷ luật của viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP
ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên
chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Ban đại diện cha mẹ học sinh
được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu của việc đánh giá, xếp
loại giáo viên theo Chuẩn của giáo viên trung học được quy định tại
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc cán bộ, công chức,
viên chức không được làm được quy định về tại Điều 14 và Điều 15 của
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của các bộ, công chức, viên
chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các mối quan hệ giữa nhà trường, gia
đình và xã hội được quy định tại Điều 47 của Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông
có nhiều cấp học ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên
được quy định tại Điều 12 của Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30
điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết viên chức thực hiện những
nguyên tắc nào trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật
Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết giáo viên không được có những
hành vi nào được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở ,
trường trung ho ̣c phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Để đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại Thông tư
số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông, anh (chị) phải thực hiện theo mấy tiêu chuẩn,
hãy kể tên các tiêu chuẩn đó ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết giáo viên bộ môn có những
nhiệm vụ nào được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điề u lê ̣ trường trung
ho ̣c cơ sở , trường trung ho ̣c phổ thông và trường phổ thông có nhiề u
cấ p ho ̣c ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày
22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, trong
tiêu chuẩn "Năng lực dạy học" anh (hoặc chị) phải tuân thủ các tiêu chí
nào ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×