Tải bản đầy đủ

Đáp án thi thử online môn vật lí Vũ Ngọc Anh

ĐÁP ÁN THI ONLINE MÔN VẬT LÝ
1.B
9.D
17.C
25.A
33.C
( GROUP TÀI LIỆU ÔN 2.B
10.C
18.B
26.B
34.B
3.C
11.A
19.A
27.D
35.A
4.C
12.D
20.A
28.B
36.A

5.A
13.A
21.D
29.A
37.D
6.D
14.C
22.C
30.A
38.C
7.D
15.B
23.C
31.B
39.B
8.B
16.C
24.B
32.C
40.B

THI ĐẠI HỌC FREE )x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×