Tải bản đầy đủ

Bai thu hoach thuc te

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

BÀI THU HOẠCH
Nghiên cứu thực tế cuối khoá
Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

CHỦ ĐỀ:

Họ tên học viên: Phạm Thị Thu Dung
Lớp: Trung cấp LLCT – HC khóa 56
Đơn vị công tác: Trung tâm CB-GD-LĐXH


Bình Phước, năm 2016MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu:

trang 1

2. Đối tượng, phạm vi chủ đề và vấn đề nghiên cứu.

trang 2

3. Mục đích nghiên cứu:

trang 2

4. Phương pháp ngiên cứu:

trang 2

5. Kết cấu của bài thu hoạch:

trang 3

B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

trang 3

1. Khái niệm kiểm tra, giám sát:

trang 3

2. Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát:

trang 3

3. Quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

trang 6

4. Một số văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát:


trang 7

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
1. Đặc điểm tình của xã Phước Sơn:

trang 8

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy xã Phước Sơn:

trang 9

2.1 Công tác tổ chức thực hiện:

trang 9

2.2. Kết quả đạt được:

trang 10

2.3. Tồn tại, hạn chế:

trang 13

2.4. Đánh giá chung:

trang 14

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP
1. Các giải pháp và kiến nghị:

trang 15

2. Bài học kinh nghiệm:

trang 17

C. KẾT LUẬN


A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu.
Điều 21 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Tổ chức cơ sở
đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị
ở cơ sở”. Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc
biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Khi
nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, Hồ Chí Minh
đã nhấn mạnh: “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là
một việc vô cùng quan trọng”. Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta luôn coi xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng
hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên trong thời gian qua, bên
cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn không ít
khuyết điểm, yếu kém. Nhiều cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt
của công tác xây dựng đảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ
đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Khả năng nhận thức, vận dụng, cụ
thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đủ sức
phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Nhiều cấp ủy,
đảng bộ, chi bộ thuộc tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc
tập trung dân chủ; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội
dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, chưa bảo đảm
tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Chưa coi trọng đổi mới
phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn
nặng và khá phổ biến. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội
ngũ cán bộ, đảng viên ở không ít tổ chức cơ sở đảng bị buông lỏng. Tình
trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận
cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu
Trang 1


cực còn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi
có hiệu quả... Những khuyết điểm, yếu kém, hạn chế trên có nhiều nguyên
nhân, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong giai đoạn
hiện nay, đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, công tác kiểm tra giám sát càng có vị trí và vai trò quan trọng
công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một phương thức hữu hiệu để xây
dựng và hình thành nhân cách người cán bộ.
Với những kiến thức mà bản thân tiếp thu học tập được trong chương
trình Trung cấp lý luận - hành chính mà các thầy cô trường Chính trị tỉnh
Bình Phước đã truyền tải cho các học viên lớp TC 56 chúng tôi, kết hợp với
những kiến thức thực tế khi tham gia nghiên cứu thực tế tại xã Phước Sơn,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tôi đăng ký viết bài thu hoạch thuộc phần
II: Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam với đề tài: Công tác kiểm tra giám sát của Đảng.
2. Đối tượng, phạm vi chủ đề và vấn đề nghiên cứu.
Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ
xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
3. Mục đích nghiên cứu:
Khảo sát thực tế đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng bộ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và tìm ra những
nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó có thể đề xuất một số giải
pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát
của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay.
4. Phương pháp ngiên cứu.
Dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan
điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với các phương pháp lắng nghe báo cáo, ghi
chép, tổng hợp, đánh giá để thực hiện bài thu hoạch.

Trang 2


5. Kết cấu của bài thu hoạch: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung
bài thu hoạch được kết cấu theo ba phần:
Chương I. Cơ sở lý luận.
Chương II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
Chương III. Giải pháp.
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm kiểm tra, giám sát.
Căn cứ vào định nghĩa của một số từ điển tiếng Việt thì kiểm tra có
nghĩa là xem xét tính hình thực tế để đánh giá, nhận xét; còn giám sát có
nghĩa là theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều quy định
không.
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của
Đảng, là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá kết luận về ưu điểm, khuyết
điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc
chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Công tác giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét,
đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới
và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.
2. Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát.
Kiểm tra giám sát là một tất yếu khách quan, là một biểu hiện nghiêm
túc của hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con người trong xã hội.
Hoạt động của tổ chức và con người trong xã hội là hoạt động có ý thức.
Trước khi hành động, các tổ chức và con người đều phải suy nghĩ, xác định rõ
ý định, chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đó trong thực tiễn.
Song thực tiễn luôn vận động và biến đổi, phát triển không ngừng theo quy
Trang 3


luật khách quan. Vì vậy muốn đạt được kết quả trong thực tiễn, phải xem xét
tình hình thực tế để nhận xét, đánh giá, có nghĩa là phải kiểm tra, giám sát;
kiểm tra, giám sát từ chủ trương, kế hoạch đến tổ chức thực hiện và kết quả
đạt được để đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, sửa đổi,
bổ sung những thiếu sót. Do đó, hoạt động có ý thức là hoạt động có kiểm tra,
giám sát; ý thức càng cao, tổ chức càng quan trọng, con người ở cương vị
càng cao và cán bộ chủ chốt các cấp, nhiệm vụ càng khó khăn, phức tạp, thì
càng đòi hỏi phải coi trọng và tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là
bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Kiểm tra, giám sát cần thiết với mọi tổ chức và con người trong xã hội,
đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản và người cộng sản. Chính vì
vậy, từ khi mới thành lập và suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta
luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Văn
kiện Đại hội VIII của Đảng khẳng định: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ
quan trọng trong toàn hoạt động lãnh đạo của Đảng”. Thực tiễn lãnh đạo của
Đảng từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là một trong
những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát; lãnh
đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Vì vậy, sau
30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là sau những năm thực hiện cuộc
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta nhấn mạnh: Đảng phải tăng
cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thường
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng
để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm;
kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất cán bộ, đảng viên, xây
dựng tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng trong
sạch, vững mạnh.
Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng.

Trang 4


Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức, một bộ phận của xã hội, có vai
trò lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng
và nhân dân ta đến thắng lợi. Sự lãnh đạo của Đảng được tiến hành thông qua
tổ chức đảng và đảng viên đang hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên dù công tác ở lĩnh vực, cương vị nào đều
phải tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng. Đó là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên cảu
mọi tổ chức đảng.
Trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phải coi trọng
và tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định những thắng lợi và thành tựu
trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường, kinh tế
nhiều thành phần, hội nhập quốc tế, cán bộ, đảng viên hàng ngày, hàng giờ
chịu sự tác động của nhiều nhân tố rất phức tạp, kể cả những hoạt động chống
phá Đảng. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ đảng viên mất cảnh giác, thiếu
tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ
luật, sa đọa về đạo đức, lối sống, thoái hóa về tư tưởng chính trị … Tổ chức
cơ sở đảng ở nhiều nơi yếu kém, có nơi tê liệt; không làm tròn vai trò hạt
nhân chính trị và nền tảng của Đảng. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng phải đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 6 (lần 2) khóa VIII; phải đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra tổ chức đảng và dảng
viên khi có dấu hiệu vi phạm; “nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức
đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng”.
Như vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hoạt động thường
xuyên của toàn Đảng, được tiến hành đối với tổ chức đảng và đảng viên,
Trang 5


nhằm theo dõi, xem xét tình hình chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết các
vấn đề trong sinh hoạt và nội bộ đảng; để đánh giá, nhận xét về mỗi tổ chức
đảng và đảng viên; góp phần hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ vững kỷ luật;
đảm bảo các quyết định được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao.
3. Quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X của
Đảng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng xác định năm quan
điểm rất cơ bản sau:
Một là, kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh
đạ của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng,
trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực
tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân
chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp
công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của
Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân.
Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác
tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải
thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của Đảng.
Ba là, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát;
“giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ
động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy,
khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha.
Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt
chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát
hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.
Trang 6


Năm là, đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai
trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân
trong công tác kiểm tra, giám sát.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh một số quan
điểm sau:
Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm,
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung
kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của
Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập
trung dân chủ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính; việc điều tra, tuy tố, xét
xử; việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo cán bộ.
Thứ hai, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà
nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với
công tác thanh tra của Nhà nước.
Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của hệ thống
ủy ban kiểm tra các cấp.
4. Một số văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.
- Điều lệ Đảng 2016.
- Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành
Trung ương về quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
- Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ban chấp
hành Trung ương ban hành Quy chế giám sát trong Đảng.
- Hướng dấn số 06-HD/UBKTTW ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy
ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát trong Đảng.

Trang 7


- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban bí thư
Trung ương quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp
hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Kết luận số 72-KL/TW ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ chính trị về
chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.
- Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XII;
- Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, tổng kết chuyên đề về công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
1. Đặc điểm tình của xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng:
1.1. Đặc điểm tình hình chung:
Phước Sơn là một xã miền núi của huyện Bù Đăng, mới được tách ra từ
hai xã Đoàn Kết và xã Thống Nhất từ năm 2002. Xã có tuyến đường ĐT 755
chạy qua khoảng 15 km nối liền xã Phước Sơn với xã Đoàn Kết và xã Thống
Nhất. Tổng diện tích tự nhiên là 8.124,7 ha; phía Đông giáp xã Đồng Nai,
phía Tây giáp xã Đức Liễu, phía Nam giáp xã Thống Nhất, phía Bắc giáp xã
Đoàn Kết. Toàn xã có 8 thôn với 1.635 hộ 6634 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm
trên 60%, với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Về giáo dục, mạng lưới
trường lớp phát triển rộng khắp từ xã đến các thôn tạo điều kiện thuận lợi cho
con em nhân dân được đi học, huy động trẻ em đến trường và thực hiện tốt
các mục tiêu giáo dục. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định
và được giữ vững. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào phát triển nông
nghiệp.
1.2. Khái quát chung về Đảng bộ xã Phước Sơn:
Đảng bộ xã Phước Sơn được thành lập vào năm 2002. Tính đến
20/10/2016, toàn Đảng bộ có 166 đảng viên, với 15 chi bộ trực thuộc, trong
Trang 8


đó có 08 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ cơ
quan, 01 chi bộ quân sự. Đảng viên là người đồng bào các dân tộc là 72
người, chiếm tỉ lệ 43,3%, trong đó đảng viên là người đồng bào dân tộc tại
chỗ 06 người, chiếm tỉ lệ 3,66%. Đảng viên nữ là 68 người, chiếm tỉ lệ
40,9%; Đảng viên nông thôn 86 người chiếm tỉ lệ 51,8%. Bình quân mỗi năm
phát triển hơn 06 đảng viên.
Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được Đảng bộ đặc biệt quan tâm.
Hiện nay toàn xã có số cán bộ đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
là: đại học, cao đẳng: 15 đồng chí chiếm 34%; trung cấp: 16 đồng chí chiếm
36,3%; sơ cấp trở xuống: 13 đồng chí chiếm 30%. Trình độ lý luận chính trị:
cao cấp: 01 đồng chí; trung cấp: 28 đồng chí chiếm 53,2% (hiện có 06 đồng
chí đang chuẩn bị học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện Bù Đăng vào
năm 2017).
2. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Phước Sơn:
2.1. Công tác tổ chức thực hiện:
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã luôn xác định rõ vai trò, vị trí của
công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng.
Do đó hàng năm Đảng ủy và ủy ban kiểm tra đã xây dựng kế hoạch, giám sát
các tổ chức đảng và đảng viên ngay từ đầu năm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng
kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tham mưu Đảng ủy phân công Đảng ủy
viên và ủy viên Ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giám sát các chi bộ đảng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát luôn làm việc bảo đảm
chế độ tập thể dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo kiểm tra của
Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên. Xây dựng kế hoạch kiểm tra kịp thời khi
có đảng viên có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy
viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới
khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, kiểm
Trang 9


tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xem xét,
kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy
thi hành kỷ luật, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và
đảng viên.
Về công tác tổ chức, Đảng bộ đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ
thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, đặc biệt là chương
trình đột phá của Huyện ủy về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn giai
đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ
cán bộ để đáp ứng với nhu cầu đặt ra qua từng nhiệm kỳ, đặc biệt là cán bộ
chủ chốt (có 06 chức danh chủ chốt). Đưa vào quy hoạch những cán bộ công
chức có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học và trình độ lý luận chính trị
là Trung cấp. Hàng năm, Đảng bộ đều có kế hoạch đưa đi đào tạo những cán
bộ đảng viên chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
Công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện theo trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với khả năng của từng cán bộ đảng viên
và theo đúng quy hoạch đã được Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt (trừ
những trường hợp bổ sung đã được cấp trên cho phép). Đặc biệt là đối với 06
chức danh chủ chốt. Còn cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và phân cấp thì bố
trí theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với khả năng của từng người.
2.2. Kết quả đạt được.
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã năm 2016 và
chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2016, Ủy
ban kiểm tra Đảng ủy xã đã báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2016 như sau:
2.2.1. Công tác kiểm tra, giám sát.
2.2.1.1. Công tác giám sát thường xuyên.
Trong 9 tháng đầu năm UBKT đã tham mưu cho Cấp ủy xây dựng kế
hoạch giám sát trong 9 tháng và cả năm 2016, phân công các đồng chí trong
UBKT phụ trách công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và
Trang 10


đảng viên. Công tác giám sát được thực hiện thông qua việc tham dự các buổi
sinh hoạt định kì với các Chi bộ, qua báo cáo của các ban Đảng, các Chi ủy,
Chi bộ. Các chi bộ thực hiện giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt định kì
hàng tháng và nhiệm vụ được giao. Trong 9 tháng đầu năm các Chi ủy, Chi bộ
đã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ được giao và
thực hiện các quy định của Đảng. Nhìn chung các Chi bộ và đảng viên được
giám sát đều chấp hành tốt các quy định của Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, do đó tổ chức Đảng và đảng viên đều chấp hành tốt các Chỉ thị,
Nghị quyết, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Gương mẫu tích
cực tham gia đóng góp vào các phong trào tại địa bàn dân cư nơi cư trú. Chấp
hành nghiêm các buổi học tập Nghị quyết của Đảng các cấp.
2.2.1.2. Kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng chấp hành:
Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBKT Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng
xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các tổ chức đảng chấp hành tại 04 chi
bộ gồm: chi bộ Phước Thọ, Phước Lộc, Phước Quang và 04 đoàn thể gồm:
Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên. Tổ chức giám
sát chuyên đề tại 04 đơn vị gồm: chi bộ Phước Tân, Bù Xa, Phước Thiện,
Phước Hòa.
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các chi bộ Đảng được kiểm
tra giám sát đều thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu của công tác kiểm
tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên như: Xây dựng báo cáo, chuẩn
bị địa điểm làm việc, bố trí đúng đối tượng, số lượng thành phần, đồng thời
các chi bộ đều thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo chỉ đạo trong
việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của cấp trên. Thường
xuyên đưa nội dung cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Chấp hành
nghiêm theo quy định 47 của BCH Trung ương về những điều đảng viên
không được làm và có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện kiểm điểm

Trang 11


theo tinh thần Nghị quyết TW4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng
Đảng hiện nay.
2.2.1.3. Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành theo Điều 30.
Ngay từ đầu năm UBKT đã tham mưu cho Đảng ủy hướng dẫn các Chi
bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành, các nội dung kiểm tra
chủ yếu tập trung vào đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ Chi bộ giao,
nhiệm vụ đảng viên và việc chấp hành những quy định đảng viên không được
làm. Cho tới nay các Chi bộ đã kiểm tra đảng viên theo chương trình kế hoạch
kiểm tra đảng viên chấp hành của Chi bộ năm 2016 được 37 đảng viên. Về
thực hiện “Chỉ thị 03” và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông
qua đợt kiểm tra cho thấy hầu hết các đảng viên đều chấp hành tốt. Đảng viên
các chi bộ đều có bản cam kết đảng hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm
theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh, thực hiện theo quy định 55-QĐ/TW
ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban bí thư Trung ương về công tác kiểm tra
của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của chi bộ, đảng
viên sát với thực tế tại cơ quan, đơn vị. Những cán bộ đảng viên đã lựa chọn
những nội dung phù hợp để làm cam kết thực hiện, có nhận thức khá sâu rộng
về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
2.2.2. Về tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan
đến đảng viên và tổ chức Đảng – xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Trong 9 tháng đầu năm 2016, có 01 cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật ở mức
khiển trách và 01 đảng viên ở mức cảnh cáo, liên quan đến việc cấp giấy khai
sinh sai quy định. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng
viên.
2.2.3. Công tác sinh hoạt hàng tháng của UBKT Đảng ủy.
UBKT Đảng ủy duy trì chế độ sinh hoạt định kì tương đối đầy đủ. Thực
hiện theo đúng quy chế làm việc và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, tham mưu cho Cấp ủy soạn thảo các kế hoạch kiểm tra, giám sát của
Trang 12


Đảng ủy, hướng dẫn các Chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Nghị quyết TW4 khóa XI về những vẫn đề cấp bách trong xây dựng Đảng
hiện nay.
2.2.4. Tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên, mối liên hệ giữa
tổ chức Đảng với các Đoàn thể, giữa Đảng với chính quyền.
Trong 9 tháng đầu năm 2016, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ
đảng viên vẫn ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, giữ vững lập
trường, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Về mối quan hệ giữa Đảng với các Đoàn thể và Chính quyền luôn được
duy trì thường xuyên, các tổ chức Đảng luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của
mình, đồng thời luôn tạo điều kiện cho các Đoàn thể, Chính quyền, Đảng lãnh
đạo toàn diện không bao biện, làm thay.
2.3. Tồn tại, hạn chế:
Một số chi bộ đảng vẫn còn coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức
thực hiện kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, chưa biết lựa chọn nội
dung phù hợp với điều kiện công tác của mình để cụ thể hóa thành những
việc làm thiết thực cụ thể; chưa giám thẳng thắn phê bình góp ý những hạn
chế tồn tại đối với đối tượng kiểm tra.
Trong Đảng bộ vẫn còn một vài chi bộ chưa thật sự quan tâm chất lượng
sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn 09 của Ban tổ chức Trung ương và chưa
thường xuyên coi trọng việc học tập, kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
Một số chi bộ chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chưa đưa
nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào
trong sinh hoạt chi bộ.
Một số cán bộ, đảng viên, CNVC chưa nhận thức đúng đắn về công tác
kiểm tra, giám sát; chưa thực sự gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ
được giao; việc chấp hành các quy định về chế độ giờ giấc làm việc, chế độ
hội họp …
Trang 13


2.4. Đánh giá chung:
Nhìn chung, các Chi ủy, Chi bộ Đảng trong toàn Đảng bộ đã duy trì tốt
chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, về cơ bản đã bám sát các nội dung sinh
hoạt theo Chỉ thị số10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban chấp hành
Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương ngày 02 tháng 3 năm 2012 hướng
dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đề ra Nghị quyết phù hợp với từng loại hình
chi bộ, sát thực với tình hình thực tế ở nông thôn và cơ quan hành chính sự
nghiệp, thường xuyên đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” vào trong sinh hoạt.
Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời uốn nắn những
dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định
của Đảng, nên trong những năm qua Đảng bộ xã tỷ lệ đảng viên vi phạm phải
xử lý rất ít, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.
Chất lượng cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên; công tác đào tạo,
quy hoạch cán bộ được Đảng bộ đặc biệt quan tâm; công tác sử dụng, đề bạt,
bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy
định, phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ
đảng viên, và theo đúng quy hoạch đã được Ban thường vụ Huyện ủy phê
duyệt.
Thuận lợi:
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
kịp thời, thường xuyên của Huyện ủy Bù Đăng, sự nhạy bén trong chỉ đạo,
điều hành của lãnh đạo Đảng ủy xã. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành,
các tổ chức và sự ủng hộ của nhân dân trong toàn xã.
Bộ phận giúp việc và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã chủ
động thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ về công tác
kiểm tra, góp phần từng bước nâng cao chất lượng các cuộc
kiểm tra của Đảng ủy.
Trang 14


Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, số lượng
cán bộ được cử đi đào tạo và tự tham gia đào tạo ngày một
tăng, do đó cho trình độ của cán bộ đảng viên trong toàn
Đảng bộ dần được nâng cao.
Khó khăn:
Một số chi bộ mang tính chất đặc thù do có nhiều đảng viên là người dân
tộc thiểu số hoặc đảng viên già yếu không tham gia sinh hoạt nên chất lượng
sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo
quy định.
Trình độ của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ xã chưa đồng đều, do tỷ lệ
đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn (43,3%) hầu hết tập trung
ở các chi bộ nông thôn nên việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám
sát còn khó khăn.
Trình độ, năng lực lãnh đạo của một số bí thư chi bộ còn hạn chế nên
việc triển khai các hoạt động của Đảng ủy chưa đạt yêu cầu đề ra.
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP
1. Các giải pháp và kiến nghị.
1.1. Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng:
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cần thực
hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm
tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật của đảng để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức
đảng, chức trách nhiệm vụ của đảng viên và chấp hành nghiêm chỉnh khi
được kiểm tra, giám sát.
Hai là, xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Trang 15


Ba là, đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm
tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các
cấp và của chi bộ.
Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn để đề xuất bổ sung, hoàn thiện phương pháp, quy trình, kỹ năng
về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi
phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động
của toàn cầu hoá, cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm là, kiện toàn uỷ ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm
tra ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường cán
bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tăng cường cơ sở vật
chất, phương tiện làm việc để đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ
được giao.
Sáu là, Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương
tiện làm việc cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Bảy là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
1.2. Kiến nghị:
Để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt hiệu quả cao và mang tính
thường xuyên, liên tục hơn, bản thân tôi xin kiến nghị một số nội dung cần
quan tâm thực hiện trong thời gian tới:
- Các tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức cho đảng viên học tập
các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của Đảng, đặc biệt chú trọng
tuyên truyền rộng rãi tới mỗi đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng để tạo sự chuyển biến đối với các cấp ủy, người đứng đầu
cấp ủy, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên gắn với Cuộc vận
động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chủ động

Trang 16


phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm nhằm chủ động thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát có hiệu quả.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và tình hình cụ thể
của từng địa phương, đơn vị, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập
trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm (kiểm
tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm). Chú trọng kiểm tra,
giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước và các tổ
chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;
tập trung kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên giữ các cương vị chủ
chốt, những người nắm giữ trọng trách, trong những điều kiện dễ nảy sinh vi
phạm. Chủ động sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách
nhiệm của từng thành viên Ủy ban kiểm tra.
- Bộ phận giúp việc cho cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cần chủ động tham
mưu cho cấp ủy kịp thời xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban
kiểm tra với các ngành liên quan để tạo điều kiện huy động mọi tầng lớp nhân
dân và các tổ chức cùng chung tay thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
- Tham mưu cho cấp ủy cấp mình xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm
tra, giám sát toàn nhiệm kỳ, từng năm đối với tổ chức Đảng cấp dưới, cán bộ
thuộc diện cấp ủy quản lý, trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm,
dễ phát sinh vi phạm như lĩnh vực: quản lý tài chính, quản lý đô thị, đất đai,
tài nguyên và môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, các công trình nhà
nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; thực hành
tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, để ngăn ngừa vi phạm …
2. Bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:
- Để làm tốt công tác này các cấp ủy đảng và đảng viên phải nhận thức
đúng vai trò, ý nghĩa, tác dụng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng.

Trang 17


- Việc lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy và ủy ban kiểm tra về công tác kiểm
tra, giám sát phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng
- chính quyền - đoàn thể; kế hoạch kiểm tra phải cụ thể, có trọng tâm, trọng
điểm, việc giám sát phải được mở rộng, đặc biệt ở những lĩnh vực dễ phát
sinh tiêu cực.
- Coi trọng vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm
tra, giám sát.
- Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, ủy ban kiểm
tra của cấp ủy phải xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm
kỳ và hằng năm để dễ tổ chức thực hiện.
- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát
theo chuyên đề, trước hết phải tạo sự nhất trí giữa cấp ủy và chính quyền, như
vậy, việc giám sát sẽ không mang tính hình thức.
- Bám sát nội dung, thời gian, mốc giám sát để chỉ đạo đối tượng được
giám sát thực hiện và cần thường xuyên báo cáo kết quả về người được phân
công giám sát hoặc tổ giám sát nhằm báo cáo cấp ủy chỉ đạo kịp thời nếu có
khuyết điểm thiếu sót.
- Duy trì chế độ sinh hoạt của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với
công tác kiểm tra, giám sát.
- Công tác kiểm tra, giám sát phải được kết hợp với công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời
phải gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”.
- Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được sơ kết, tổng kết để
đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trang 18


- Muốn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đòi hỏi cấp ủy và cán bộ làm
công tác kiểm tra, giám sát luôn bám sát cơ sở, tạo sự gắn kết giữa các cấp ủy
đảng trong Đảng bộ.
C. KẾT LUẬN
Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác
xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng,
đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ
chức góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên
tắc của Đảng; thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng đội ngũ
cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức
đảng; tăng cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Xác định được
điều đó nên trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được
Đảng ủy xã Phước Sơn quan tâm và tiến hành thường xuyên. Hàng năm,
Đảng ủy và ủy ban kiểm tra đã chủ động xây dựng kế hoạch, giám sát các tổ
chức đảng và đảng viên ngay từ đầu năm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế
hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nhìn chung, các Chi ủy, Chi bộ Đảng
trong toàn Đảng bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, về cơ
bản đã thực hiện tốt các nội dung mà Đảng ủy yêu cầu. Trong những năm qua,
công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, tạo điều
kiện; việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định. Số
vụ việc cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm, Đảng ủy nhiều năm liền đạt
trong sạch, vững mạnh đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Cùng với những kiến thức mà bản thân đã tiếp thu được trong lớp học và
những kiến thức thực tế tại xã Phước Sơn đã giúp cho bản thân tôi hiểu nhiều
hơn về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng. Qua hoạt động nghiên cứu thực tế, giúp tôi nhận thức sâu sắc về
những khó khăn, thách thức trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy xã
Phước Sơn nói riêng và của toàn Đảng nói chung. Tuy nhiên với thời gian
Trang 19


nghiên cứu thực tế có hạn và tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu còn nghèo
nàn nên trong quá trình làm bài thu hoạch sẽ không thể tránh khỏi những
thiếu sót và hạn chế về nội dung cũng như hình thức trình bày. Rất mong
được sự đóng góp và hướng dẫn của quý thầy cô Trường Chính trị tỉnh Bình
Phước để bản thân được tiếp thu và vận dụng những kiến thức đã học vào
thực tế tại đơn vị đang công tác được tốt hơn nhằm thực hiện có hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ cũng như trong các hoạt động chuyên
môn.
Chân thành cảm ơn!
Học viên viết bài thu hoạch

Phạm Thị Thu Dung

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN
…………………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Trang 20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Nghiệp vụ công
tác Đảng ở cơ sở), Nhà xuất bản lý luận chính trị.
2. Báo cáo số 09-BC/UBKT ngày 15 tháng 9 năm 2016 về Công tác
kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối
năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Phước Sơn.

Trang 21


Đồng chí Lương Đình Dây - Phó bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn trao đổi với
đoàn thực tập lớp Trung cấp LLCT – HC khóa 56 về hoạt động của Đảng ủy.

Đoàn thực tập lớp Trung cấp LLCT – HC khóa 56 chụp hình lưu niệm với
lãnh đạo xã Phước Sơn.

Trang 22


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×