Tải bản đầy đủ

đề khảo sát toántiếng việt vào lớp 6

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 01)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Viết các số sau:
a, Bốn mươi ba phẩy năm mươi lăm
b, Mười bảy phần hai mươi tư
c, Số gồm bảy đơn vị, tám phần nghìn
d, Hai và năm mươi hai phần ba mươi chín
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, …..cm = 25 dm
b, 1088 cm = 108 ….8…..
c, 3214 kg = 32……14…..
d, 4 dm2 38mm2 = ……cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 68,09 và 68,1

b, 67,03 và 67,3

5
2
c, và 1

3
3

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 27,961 + 373,28
c, 64,32 : 1,6

8
và 1,59
5

b, 717,83 – 609,49
d, 14,43 x 1,02

Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số nam nhiều hơn nữ 4 bạn.
Hỏi:
a, Lớp đó có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ?
b, Số bạn nam chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong lớp?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC, D là điểm nằm trên cạnh BC. Tính diện tích
tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABD = 48 cm2 và
BD = 16 cm; DC = 6cm.
Bài 5 (2 điểm)
1. Tính
A = 49 x 4 + 28 : 4 – 37
B= 52. Tìm x, biết : ( x +

5
1
+
2
2

1
1
3
): =
7
3

4

-------------------------------Hết---------------------------KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
1


MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 01)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Em là Nguyễn tiến Trung, học sinh lớp 5A trường tiểu học nguyễn thị minh
khai, quận tây hồ thành phố hà nội. Năm nay, em được danh hiệu học sinh tiên tiến
xuất sắc. Bố mẹ cho em đi du lịch ở vịnh hạ long (Quảng ninh).
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi chữa hết lỗi chính tả.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống (…) dưới đây.
- thật thà:………………
- nhanh nhẹn:………….
- chăm chỉ:…..………
- dũng cảm:……………
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh hai câu thơ sau:
Một cây …àm chẳng …ên …on
Ba cây chụm …ại …ên hòn …úi cao
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Tuy nhà Hồng nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong
câu?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả một đồ vật mà em yêu quý (cặp sách, gấu bông, bàn học….) ?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 02)

2


Bài 1 (3,0 điểm)
1. Viết các số sau:
a, Năm mươi ba phẩy ba mươi lăm
b, Sáu mươi chín phần mười
c, Số gồm ba đơn vị, năm mươi mốt phần trăm
d, Bảy và mười ba phần hai mươi tư
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……dm = 36m
b, 166 cm = 16….6…..
c, 5072 kg = 5……72…..
d, 2 dm2 11mm2 = ……cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 50,1 và 50
b, 14,06 và 14,60
c,

7
2
và 1
5
5

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 515,28 + 134,57
c, 6045 : 15

d,

2
và 0,41
5

b, 334,46 – 148,642
d, 26,54 x 17

Bài 3 (1,5 điểm): Một đàn gà có 150 con, trong đó số gà trống bằng

1
số gà mái.
4

Hỏi có bao nhiêu con gà trống? bao nhiêu con gà mái?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có cạnh là 6cm.
a, Tính chu vi, diện tích hình vuông đó? b, Gọi M là điểm nằm chính giữa cạnh
AB. Nối M với C, nối M với D. Hình bên có mấy hình tam giác? Mấy hình tứ
giác? Tính diện tích tam giác MCD.
Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (

1
5
4
+ x) : =
4
7
9

-------------------------------Hết---------------------------http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 tài nguyên giáo dục...

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 02)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
3


Hội liên hiệp phụ nữ việt nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn
mạnh của nước ta. Hội đữ được Nhà nước chao tặng nhiều phần thưởng cao quý như
huân chương xao vàng, huân chương độc lập hạng ba, huân chương lao động hạng
nhất
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Nói trước quên …..
- Đoàn kết là sống, ………..là chết
- Việc nhỏ nghĩa …..
- Xấu người đẹp nết còn hơn …….người
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): tr hoặc ch để hoàn chỉnh câu tục ngữ sau:
Công …a như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước …ong nguồn ….ảy ra
Một lòng thờ mẹ kính …a
….o …òn …..ữ hiếu mới là đạo con
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Nếu em được lên lớp 6 thì bố mẹ cho em đi nghỉ mát ở Hạ Long.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong
câu?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả một cây cho em bóng mát, quen thuộc với em (cây bàng, cây phượng, câu
đa,….)
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 03)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Viết các số sau:
4


a, Chín mươi lăm phẩy bốn mươi hai
b, Ba mươi tư phần năm mươi bảy
c, Số gồm tám đơn vị, bảy mươi mốt phần trăm
d, Bốn và bốn phần mười lăm
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, …mm = 1,6cm
b, 275 cm = 2….75…..
c, 3802 kg = 38…2…..
d, 41 m2 3cm2 =……dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 38,35 và 38,53
b, 19,10 và 19,1
c,

4
1
và 1
3
3

d,

7
và 3,51
2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 315,54 + 54,476
b, 212,40 – 168,68
c, 45,9 : 12
d, 60,3 x 18
Bài 3 (1,5 điểm): Tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi. Biết rằng số tuổi của con
bằng

2
số tuổi của mẹ. Tính số tuổi của mỗi người?
5

Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình chữ nhật ABCD; AB = 36 cm; BC 20cm. E là điểm
chính giữa cạnh AB. Nối E với C.
a, Tính diện tích hình thang AECD?
b, Nối A với C. Hình bên có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ACE?
Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : ( x -

1
5
13
): =
3
6
15

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 03)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:

5


Hôm nay sau bao năm dốc toàn bộ tâm lực dạy dỗ giáo sư Vàng Anh tổ chức
thi nhạc cho những học trò của ông hằng yêu quý Họ là Ve Sầu Dế Mèn Gà Trống Vịt
Ông nghe tim đập hồi hộp
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.
b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Trước lạ sau …
- Hẹp nhà ….. bụng
- Thức khuya dậy …..
- Áo lành khéo vá, hơn áo rách ….. may
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. (Sáng nào mẹ em cũng dậy rất sớm)
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn ca dao, tục ngữ sau:
Chim khôn kêu tiếng …ảnh …ang
Người khôn nói tiếng …ịu …..àng dễ nghe
Đất tốt trồng cây …ườm …à
Những người thanh lịch nói …a …ịu …àng.
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: An vừa đi học về, mẹ cũng vừa đi làm về.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
b, Tìm cặp từ hô ứng của câu và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu trên.
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả cảnh đẹp trên quê hương em (buổi bình minh, hoàng hôn, cánh đồng lúa
chín,….)
---------------------------Hết-------------------------http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 tài nguyên giáo dục...

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 04)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Viết các số sau:
a, Bảy mươi lăm phẩy bốn mươi sáu
6


b, Tám mươi ba phần tám mươi tư
c, Số gồm năm đơn vị, năm phần trăm
d, Hai và ba mươi mốt phần ba mươi lăm
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, 284 cm = ….. dm
b, 314 cm = 31…. 4…..
c, 6248 g = 6…… 248…..
d, 11 cm2 25 mm2 = ……cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 15,63 và 15,629
b, 14,02 và 14,2
c,

9
1
và 1
8
8

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 146,58 + 432,75
c, 7272 : 18

3
và 0,74
4

b, 542,871 – 321,86
d, 17,52 x 24

Bài 3 (1,5 điểm): Nhà bác Ba nuôi 80 con trâu và bò, trong đó số bò nhiều hơn số
trâu là 8 con. Hỏi:
a, Nhà bác Ba có bao nhiêu con trâu? Bao nhiêu con bò?
b, Số trâu chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tổng số trâu và bò?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên cạnh BC. Nối A với M.
Tính diện tích tam giác ABM, biết diện tích tam giác AMC = 18 cm2 và CM = 6
cm; MB = 5 cm.
Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (

2
4
11
+ x) : =
7
5
16

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 04)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Bà của an mới mất lên an sin nghỉ học mấy ngày niền. Sau đám tang bà, an chở
lại nớp, nòng lặng chĩu nỗi buồn. thế là bạn ấy chẳng bao giờ được nghe bà kể
chuyện cổ tích, được bà vuốt ve, âu yếm…
7


a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả?
b, Tìm một động từ, một tính từ trong đoạn văn trên.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Gần mực thì đen, gần đèn thì ..…
- Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí ….
- Giấu đầu hở ……
- Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở ….. đỡ đần
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn văn sau:
Hoa …ấy đẹp một cách ….ản ….ị . Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ có
điều mỏng manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ. Lớp lớp hoa …ấy …ải kín mặt sân,
nhưng chỉ cần một làn …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Vì Minh chăm chú nghe cô giáo giảng bài nên bạn ấy đã tiến bộ hơn
trong học tập.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong
câu?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả con vật mà em yêu quý ?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 05)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Viết các số sau:
a, Tám mươi tám phẩy mười tám
b, Mười lăm phần bốn mươi lăm
c, Số gồm bốn đơn vị, ba mươi chín phần nghìn
d, Sáu và ba mươi phần năm mươi tư
8


2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, …….cm = 124 dm
b, 3425 cm = 34…. 25…..
c, 1652 kg = 16…… 52…..
d, 12 dm2 9 mm2 = ……cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 2,081 và 20,81
b, 15,67 và 15,76
c,

24
3
và 3
7
7

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 579,63 + 442,38
c, 2448 : 12

6
và 1,21
5

b, 124,87 – 98,98
d, 63,24 x 12

Bài 3 (1,5 điểm): Tổng số học sinh khối 5 là 110 em. Số học sinh nam bằng

5
số
6

học sinh nữ. Hỏi khối 5 có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 15cm, chiều dài bằng
4
chiều rộng.
3

a, Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?
b, Gọi M là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối M với C, nối A với C. Trong hình
vẽ có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ADC?
Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (

1
5
3
+ x) : =
6
9
5

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 05)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Cà Mau đất xốp mùa nắng đất nẻ chân chim nền nhà cũng rạn nứt trên cái đất
phập phều và lám gió dông như thế cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi Cây bình bát
cây bần cũng quây thành chòm thành rặng rễ phải dài phải cắm sâu vào lòng đất
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.
b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên.

9


Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Ba chìm bảy ....…
- Xấu người …. nết
- Yếu trâu còn hơn …… bò
- ….. trên đoàn kết một lòng.
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
….ông trường Tam Đảo chạy quanh quanh
Dòng …ước qua nhà ….ấp …ánh xanh
Bãi cỏ nhấp nhô sóng …..ượn
Đàn cừu ….on gặm cỏ yên …ành
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Trên triền đê, đàn trâu đang gặm cỏ.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ chỉ (thời
gian, địa điểm hay mục đích)?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả thầy cô giáo mà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc của em trong những năm học
qua?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 06)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Sáu mươi hai phẩy ba mươi bảy
b, Hai mươi lăm phần mười
c, Số gồm bảy đơn vị, chín mươi lăm phần trăm
d, Năm và sáu phần bốn mươi lăm
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……. mm = 34 cm
b, 328 cm = 3…. 28…..
10


c, 2874 kg = 2…… 874…..
d, 27m2 32 cm2 = ……dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 91 và 91,03
b, 10,01 và 10,1
c,

9
4
và 1
5
5

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 235,97 + 763,65
c, 4836 : 12

3
và 0,44
7

b, 542,99 – 432,394
d, 20,5 x 24

Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh giỏi bằng

3
số học sinh
5

còn lại. Hỏi :
a, Lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?
b, Số học sinh chưa giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC có diện tích 150 cm2. Nếu kéo dài về phía B
một đoạn BN = 7cm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 21 cm2. Tính cạnh đáy
BC?
Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (x -

1
4
18
): =
3
7
23

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 06)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Mùa xuân, phượng ra lá. Lá sanh um, mát dượi, ngon nành như me lon. Lá ban
đầu sếp lại còn e, giần giần xòe ra cho dó đưa đẩy. Mùa này, chim chóc về đậu rất
nhiều. Những cơn mưa xuân lất phất làm cho nó thêm đáng yêu hơn.
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả.
b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên.
Câu 2 (1,5 điểm) Cho các từ : Thật thà, hiền lành, siêng năng
a, Tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với mỗi từ trên.
11


b, Đặt một câu có sử dụng một trong ba từ ở trên ?
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): tr hoặc ch để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
…ong vòm lá mới ….ồi non
….ùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
Quả ngon dành tận cuối mùa
….ờ con, phần ….áu bà ….ưa …ảy vào.
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Khỉ thông minh,mưu mẹo.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? thuộc kiểu câu gì?
b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ của câu trên? Cho biết dấu phẩy trong câu trên có tác
dụng gì?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả ngôi trường thân yêu của em?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 07)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Mười bảy phảy mười lăm
b, Tám mươi lăm phần hai mươi tám
c, Số gồm bốn đơn vị, ba phần nghìn
d, Sáu và sáu phần hai mươi ba
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……. dm = 12 m
b, 467 cm = 4…. 67…..
c, 2006 kg = 2…… 6…..
d, 15 m2 18 cm2 = ……dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
12


a, 13,01 và 13,001
c,

b, 140,05 và 140,5

6
1
và 1
5
5

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 568,71 + 23,879
c, 7605 : 15

9
và 1,24
4

b, 614,98 – 146,45
d, 26,72 x 14

Bài 3 (1,5 điểm): Hai cửa hàng bán được 665 tấn gạo.Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán
được, biết rằng số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng

3
số bán được của cửa hàng
4

thứ hai.
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 25 cm2.
a, Tính chu vi hình vuông ABCD?
b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 46 x 2 – 18 : 3 + 6
B=3-

Tìm x, biết : (

6 1
+
5 5

3
4
16
+ x) : =
7
5
19

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 07)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra trơi, từ phía cổng chường bỗng suất hiện một
chú bộ đội. Chú là bố của dũng. chú tìm đến nớp của con mình để trào thầy giáo cũ.
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết các lỗi chính tả.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Khoai ruộng lạ, mạ ruộng ....…
- Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ………. con lăn
- Lên thác ……… ghềnh
- Của ít lòng ……….
13


b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
Con cò …ặn …ội bờ sông.
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc …ỉ …on
Lúa chiêm …ấp …ó đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà …ên.
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Mùa xuân, cây bàng như khoác lên mình tấm áo mới.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? thuộc kiểu câu gì?
b, Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ ở câu trên
là trạng ngữ chỉ (thời gian, địa điểm hay mục đích)?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả con đường mà hàng ngày em đi học tới trường?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 08)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Sáu mươi hai phẩy sáu mươi bảy
b, Hai mươi mốt phần bảy mươi tám
c, Số gồm không đơn vị, bốn mươi ba phần nghìn
d, Một và một phần mười lăm
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……. dm = 2,6 m
b, 3021 cm = ……m …..cm
c, 2307 m = 2……307…..
d, 10 m2 80cm2 = ……dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 7,846 và 7,85
b, 15,615 và 15,62

14


c,

3
và 0,57
4

d,

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 378,25 + 36,492
c, 54,26 x 2,9

7
2
và 1
5
5

b, 169,03 – 89,98
d, 20,65 : 35

Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5A có số HS nam bằng 2/3 số HS nữ. Biết rằng lớp đó có 18
HS nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu HS?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 81 dm2.
a, Tính chu vi hình vuông ABCD?
b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 35 x 3 – 21 : 7 + 14
B=5-

Tìm x, biết : (

6 1
+
5 5

5
4
2
+ x) : =
7
9
3

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 08)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Mình là Quách tuấn Lương, học sinh lớp 4B trường tiểu học cù chính lan, thị
xã Hòa bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên tiền phong, mình rất súc động được biết
ba của hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi.
Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết các lỗi chính tả.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống (…) dưới đây.
- Có mới nới ……
- Xấu gỗ,…..nước sơn
- Mạnh dùng sức, …..dùng mưu
- Ngày nắng …. mưa
15


b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người …ào khác. Chị Chấm có một thân
hình …ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không
tỉa bao giờ, mọc …òa xòa tự nhiên, …àm cho đôi mắt của chị dịu dàng đi.
Câu 4 (1,5 điểm)
Cho câu văn: Nhờ thầy giáo giảng bài kĩ hơn nên bạn An học tốt hơn.
a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ?
b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong
câu?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả cảnh sum họp vào một buổi tối của gia đình em ?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 09)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Ba trăm linh hai phẩy hai mươi ba
b, Năm mươi tám phần tám mươi lăm
c, Số gồm ba mươi mốt đơn vị, bảy phần trăm
d, Bốn và năm phần mười hai
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……. cm = 11 m
b, 3030 g = ……kg …..g
2
c, 0,35 ha = …….m
d, 10 dm2 80mm2 = …….cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 125,07 và 125,70
b, 49,6 và 49,62
c,

1
và 0,25
4

d,

9
4
và 1
5
5
16


Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 864,08 + 3,492
c, 57,97 x 2,06

b, 124,96 – 56,063
d, 77,916 : 3,02

Bài 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 14km/giờ. Tính
quãng đường AB ? biết người đó đi lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút.
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang ABCD, biết đáy bé AB = 20,5cm; đáy lớn CD =
34,5cm. Kéo dài 1 đoạn CN = 6cm thì diện tích hình thang tăng thêm 48cm2. Tính
diện tích hình thang ABCD ?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 43 x 6 – 112 : 4 + 79
B=8-

Tìm x, biết : (

7 2
+
3 3

3
4
12
+ x) : =
7
9
13

-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 09)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho các từ dưới đây, từ nào viết sai chính tả? Em hãy chép lại từ đó
sau khi đã sửa lỗi chính tả?
Xấm chớp, nỗ nực, sản xuất, trắng chẻo, lề nếp, xinh xắn, chúng đích.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống (…) dưới đây.
- nhỏ bé:………………
- cần cù:………………
- lười biếng:…………..
- thông minh:………..
b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được.
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:

17


Nhìn từ xa …ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng …ồ. Hàng ngàn
bông hoa là hàng ngàn ngọn …ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp …õn là hàng ngàn ánh
…ến trong xanh. Tất cả đều …óng ..ánh, …ung …inh trong ..ắng. Chào mào, sáo
sậu, sáo đen, đàn đàn ..ũ …ũ bay đi, bay về, …ượn …ên …ượn xuống.
Câu 4 (1,5 điểm) Từ “sắc” trong câu nào là đồng âm? Trong câu nào là nhiều nghĩa?
a, Những bông hoa đang khoe sắc
b, Con dao này rất sắc
c, Cô ấy có sắc đẹp không mấy ai sánh được
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi ?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 10)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Hai mươi hai phẩy hai mươi ba
b, Bảy mươi tám phần bốn mươi hai
c, Số gồm tám mươi chín đơn vị, sáu phần nghìn
d, Ba và mười hai phần mười lăm
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, ……. cm = 25 dm
b, 22060 g = ……kg …..g
c, 2104 m = 1……104…..
d, 6 dm2 40mm2 = …….cm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 42,75 và 42
b, 38,009 và 38,09
c,

5
và 0,61
8

d,

12
7
và 1
5
5

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
18


a, 124,69 + 37,926
c, 32,07 x 5,8

b, 124,96 – 56,063
d, 48,048 : 0,8

Bài 3 (1,5 điểm): Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 45km/giờ, đến
B lúc 10 giờ. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 4 (1,5 điểm) : Một mảnh đất hình thang ABCD, đáy lớn 24m; đáy bé bằng 2/3
đáy lớn, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn.
a, Tính diện tích hình thang ABCD?
b, Người ta dành 48% để làm nhà, vậy diện tích làm nhà là bao nhiêu mét vuông?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 28: 4 + 2 x 42 : 3
B=9-

4 5
+
9 9

Tìm x, biết : 100 x (x + 2,8) = 998,3
-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 10)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh
hay Tày Mường hay Dao Ê-đê hay Xơ-đăng Chăm hay Ba-na và các dân tộc anh em
khác đều là con chúa Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau
sướng khổ có nhau
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.
b, Tìm thêm 2 dân tộc khác mà em biết.
Câu 2 (1,5 điểm) Cho đoan văn sau:
Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên cứng cáp,
dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.
Xếp các từ in đậm trong đoạn văn trên thành 2 nhóm: từ láy và từ ghép
Câu 3 (1,5 điểm)
Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
19


Bác …àm nghề chở đò đã …ăm năm …ay. Với chiếc thuyền …an …ênh đênh
mặt nước, ngày này qua ngày khác, bác chăm …o đưa khách qua …ại trên sông.
Câu 4 (1,5 điểm) Tìm TN, CN, VN trong các câu dưới đây:
a, Hồi nhỏ, Hùng rất say mê học vẽ.
b, Trong lớp, lúc thầy giáo giảng bài, Nam xin vào lớp muộn.
c, Mùa xuân, trên núi rừng Tây Bắc, hoa ban nở trắng trời, trắng núi.
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả một buổi sáng mùa xuân đẹp trời trên quê hương em?
---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 11)
Bài 1 (3,0 điểm)
1.Viết các số sau:
a, Năm trăm hai mươi tám phẩy linh năm
b, Bốn mươi sáu phần sáu mươi tư
c, Số gồm ba mươi hai đơn vị, mười bảy phần trăm.
d, Hai và mười lăm phần hai mươi bảy
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, 125dm = …… m
b, 6050 g = ……kg …..g
c, 3408 mm = ….. m …..mm
d, 24 m2 8cm2 = …….dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 72 và 72,27
b, 3,475 và 3,5
c,

9
và 2,205
4

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 269,08 + 235,9
c, 3,52 x 18

d,

12
3
và 1
15
15

b, 554,06 – 352,114
d, 7218 : 90
20


Bài 3 (1,5 điểm): Hai thành phố A và B cách nhau 245 km. Một ô tô đi từ A đến B
với vận tốc 60km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút thì ô tô còn cách B bao
nhiêu ki-lô-mét?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang vuông ABCD, có AB = 4cm; DC = 5cm; AD =
3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BDC.
a, Tính diện tích 2 tam giác trên?
b, Tính tỉ số phần trăm giữa 2 tam giác ABD và BDC?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 24,6 – (1,2 : 4 +5) x 6
B=2

1
2
+ x4
5
7

Tìm x, biết x là số tự nhiên sao cho :

2
1
6
+ < x <
3
3
2

-------------------------------Hết---------------------------KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 11)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Gió tây lướt thướt bay qua rừng quyến hương thảo quả đi rải theo triền núi đưa
hương thảo quả ngọt lựng thơm nồng vào những thôn xóm Chin San gió thơm cây cỏ
thơm đất trời thơm người đi từ rừng thảo quả về hương thơm đậm ấp ủ trong từng nếp
áo nếp khăn
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.
b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên?
Câu 2 (1,5 điểm)
Chọn các từ thích hợp trong ngoặc đơn dưới đây để điền vào chỗ chấm…
(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)
- Đen như ……..
- Nhanh như …..
- Hôi như ……..
- Nói như……..
- Hót như……..
Câu 3 (1,5 điểm)
21


Em hãy điền vào chỗ trống (…): tr hoặc ch để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
Chú Trung vừa …ồng trọt giỏi vừa …ăn nuôi giỏi, vườn nhà chú cây nào cũng
…ĩu quả. Dưới ao, cá …ôi, cá …ép, cá …ắm từng đàn. Cạnh ao là …uồng lợn, có con
…âu đứng gần đó, …ông rất đẹp.
Câu 4 (1,5 điểm) Tìm TN, CN, VN trong các câu dưới đây:
a, Vào giờ ra chơi, giữa sân trường, học sinh nô đùa thật vui vẻ.
b, Vì danh dự nhà trường, chúng em luôn phấn đấu trở thành học sinh giỏi toàn diện.
c, Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi.
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả người mẹ thân yêu của mình?

---------------------------Hết--------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 12)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Đọc các số sau:
a, 7

4
:………………………
100

b, 10,221 :…………………….
c,

24
:…………………………
45

d, 0,005:………………………
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, 506mm = …… m
b, 30 phút = …… giờ
c, 4204 m = 42…..4…….
d, 41,5m2 = …….m2…….dm2
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 6,596 và 6,62
b, 34,800 và 34,8
c,

11
và 2,705
4

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 223,108 + 23,98
c, 6,52 x 24

d,

14
3
và 1
11
11

b, 132,06 – 88,114
d, 240,36 : 12

22


Bài 3 (1,5 điểm): Mua 5 m vải hết 75.000 đồng. Hỏi mua 8,5 m vải thì hết bao
nhiêu tiền?
Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang ABCD, biết đáy bé AB = 5cm; đáy lớn CD =
8,4cm; chiều cao AH = 2,1m.
a, Tính diện tích hình thang ABCD?
b, Kéo dài cạnh DC về phía C một đoạn CN = 2cm. Nối B với N. Hỏi diện tích
hình thang ABND hơn diện tích hình thang ABCD bao nhiêu mét vuông?
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 4,63 x (3,4: 0,2) – 24 + 3,25
B=3-

1
1
+2
4
5

Tìm x, biết : 2,54 x x + 7,46 x x = 30
-------------------------------Hết---------------------------KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 12)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
“Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng lề. Trời ầm ầm dông dó, biển đục
ngầu dận dữ…. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc xôi
nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, ghắt gỏng”.
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết lỗi chính tả?
b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên?
Câu 2 (1,5 điểm) Cho các từ sau:
nhỏ nhẹ, đi, chậm chạp, mặt mũi, giếng, tươi tốt, buôn bán.
Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ: từ đơn; từ láy; từ ghép.
Câu 3 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
Trưa …ay bà mệt phải …ằm
Thương bà cháu đã giành phần …ấu cơm
Bà cười: vùa ...át vừa thơm
Sao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần
b, Điền vào chỗ trống s hay x sao cho phù hợp.
….ay sưa; …ay lúa; dòng ông; xao …uyến; sáng …uốt.

23


Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu sau: Thầy giáo đang giảng bài, bạn Nam xin ra ngoài gặp
mẹ.
a, Hãy thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trên.
b, Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Xác định CN, VN của câu ( mỗi vế) ?
Câu 5 (4,0 điểm)
Em hãy tả người cha thân yêu của mình?
-------------------------------------------Hết---------------------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 13)
Bài 1 (3,0 điểm)
1. Đọc các số sau:
a, 5

23
:………………………
36

b, 50,26 :…………………….
c,

26
:…………………………
65

d, 0,305:………………………
2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm…
a, 208 cm = …… m
b, 12 giờ = …… ngày
c, 24,05 m = …..m…….cm
d, 4 m3 40dm3 = …….m3
3. So sánh (>, < hoặc =)
a, 436,456 và 436,5
b, 39,21 và 39
c,

14
và 3,05
4

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính:
a, 23,14 + 428,98
c, 12,64 x 13

d,

25
5
và 2
10
10

b, 12,076 – 0,653
d, 702 : 7,2

24


Bài 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 8 giờ 30 phút.
Tính vận tốc của người đó là bao nhiêu km/giờ? Biết quãng đường AB dài 45km.
Bài 4 (1,5 điểm) : Một hình thang có đáy lớn là 42cm, đáy bé bằng 5/6 đáy lớn,
chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang.
Bài 5 (2 điểm)

1. Tính A = 42 : 6 + 2 x 14 - 4
B=5-1

1
1
x
2
5

Tìm x, biết : (x – 2,5) x 1,2 = 6,216
-------------------------------Hết----------------------------

KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 13)
Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn:
Thấy trời hạn hán quá lâu, làm cho đồng ruộng, cỏ cây, chim muông chết dần,
chết mòn vì khát, Cóc quyết tâm lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có
Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo.
a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết lỗi chính tả?
Câu 2: Cho các từ: xinh đẹp, chật chội, vẽ, nhanh nhẹn, đi đứng, tươi tắn, đẹp.
Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ: từ đơn; từ láy; từ ghép.
Câu 3 (1,5 điểm)
a, Em hãy điền vào chỗ trống (…): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
Ơn trời mưa …ắng phải thì
…ơi thì bừa cạn, …ơi thì cày sâu
Công …ênh chẳng quản …âu đâu
Ngày …ay …ước bạc, ngày sau cơm vàng.
b, Điền r, d hay gi vào chỗ chấm:
…a tộc ; cụ …à; cặp …a; ….a vào.
Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu sau: Lũ trẻ con chăn trâu, thả diều, chơi trò ô ăn quan…
a, Hãy thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn (địa điểm) cho câu trên.
b, Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Xác định CN, VN của câu?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×