Tải bản đầy đủ

đề cương ôn tập tiếng anh 11

UNIT 1. FRIENDSHIP
(TÌNH BẠN)
I. GLOSSARY (Bảng từ vựng)
1. acquaintance (n) a person that you know but
who is not a close friend người quen
→ acquaintanceship (n) sự quen biết; sự hiểu
biết
2. affair (n) a thing that sb is responsible for (and
that other people should not be concerned
with) việc; chuyện SYN business
Ex: How I spend my money is my affair. (Chỉ
tiêu ra sao là chuyện riêng của tôi.)
3. aim (n) the purpose of doing sth; what sb is
trying to achieve mục đích; mục tiêu; ý định
→ aim (v) (- at doing sth; - at/ for sth) nhằm
mục đích; có ý định
→ aimless (adj) không mục đích; vu vơ; bâng
quơ
→ aimlessly (adv) (một cách) vu vơ; bâng quơ
→ aimlessness (n) tính vu vơ; tính bâng quơ
4. brighten (v) to feel or look happier; to make sb

look happier sáng lên; làm tươi sáng; làm
rạng rỡ; làm tươi vui
Ex: He brightened up when he heard the good
news. (Anh ta rạng rỡ hẳn khi nghe tin vui ấy.)
5. caring (adj) chu đáo; ân cần; thân ái
6. constancy (n) the quality of staying the same
and not changing tính kiên định; sự không
thay đổi SYN fidelity
Ex: He admired her courage and constancy.
(Anh ta ngưỡng mộ lòng can đảm và tính kiên
định của cô ta.)
→ constant (adj) không thay đổi
→ constantly (adv) luôn luôn; liên tục; liên
miên
7. crooked (adj) khoằm (mũi); cong; vặn vẹo;
xoắn
8. customs (n) hải quan
→ customs officer (n) nhân viên hải quan
9. down (adj) [not before noun] (infmiy. sad or
depressed buồn chán; nản lòng; thất vọng
10. enthusiasm (n) (- for sth/ for doing sth): the
feeling of being very interested in sth or
excited by it sự hăng hái; sự nhiệt tình
→ enthusiast (n) (- for/ of sth) người say mê;
người có nhiệt tình
→ enthusiastic (adj) (- about sb/ sth; - about
doing sth) hăng hái; nhiệt tình; say mê
11. extra (adj) thêm SYN additional
12. feature (n) nét; đặc điểm; điểm đặc trưng
Ex: An interesting feature of the city is the old
market. (Nét thú vị của thành phố này là khu
chợ cổ.)

→ feature (v) (- in sth) là nét đặc biệt của
13. give and take (idm): willingness to make
compromises in a relationship sự nhân nhượng
lẫn nhau; sự qua lại
Ex: It is a give-and-take affair. (Đó là mối
quan hệ tình cảm có qua có lại.)
14. good-natured (adj) tốt bụng; hiền hậu; đôn

hậu
→ good-naturedly (adv) (một cách) tốt bụng;
hiền hậu; đôn hậu
→ good nature (n) sự tốt bụng; tính đôn hậu
15. gossip (n) (disapproving): informal talk or
stories about other people’s private lives, that
may be unkind or not true chuyện ngồi lê đôi
mách
Ex: Don’t believe all the gossip you hear.
(Đừng tin vào tất cả những chuyện ngồi lê đôi
mách mà bạn nghe được.) gossip (v) ngồi lê
đôi mách; nói chuyện tầm phào
16. incapable (adj) (- of sth/ of doing sth): not
able to do sth không thể; không có khả năng
OPP capable
Ex: She is incapable of working hard. (Cô ấy
không thể làm việc vất vả.)
→ incapacitate (v) làm mất hết năng lực; vô
hiệu hóa
→ incapacity (n) (- of sb/ sth; - to do sth) sự
không đủ khả năng; sự không đủ năng lực; sự
bất lực SYN inability
17. interview (v) phỏng vấn
→ interview (n) cuộc phỏng vấn
→ interviewee (n)người được phỏng vấn
→ interviewer (n) người phỏng vấn
18. lifelong (adj) [only before noun]: continuing
all through your life suốt đời
Ex: It’s a lifelong friendship. (Đó là một tình
bạn bền chặt.)
19. live (v) to continue to exist or be
remembered tồn tại SYN remain
Ex: This moment will live in our memory for
many years to come. (Khoảnh khắc này sẽ
sống mãi trong ký ức chúng ta nhiều năm sau.)
20. loyalty (n) support that you always give sb or
sth because of your feelings of duty and love
toward them lòng trung thành
Ex: She inspires great loyalty among her staff.
(Bà ta thu phục được lòng trung thành của các
nhân viên.)
→ loyal (adj) (- to sb/ sth) trung thành; trung
kiên
1


→ loyally (adv) trung thành; trung kiên
→ loyalist (n) người trung thành
21. modest (adj) (approving) khiêm tốn; nhún
nhường SYN immodest
→ modestly (adv) một cách khiêm tốn
→ modesty (n) sự khiêm tốn; tính khiêm tốn
22. mutual (adj) felt or done in the same way by
each of two or more people lẫn nhau; như
nhau
Ex: Our relationship is based on mutual trust.
(Mối quan hệ của chúng tôi dựa trên sự tin
cậy lẫn nhau.)
→ mutuality (n) tính qua lại; sự phụ thuộc lẫn
nhau
→ mutually (adv) lẫn nhau; qua lại
23. not think much of sb/ sth (Idm): to have a
very poor opinion of sb/ sth; to not like sb or
sth very much không đánh giá cao ai / cái gì;
không thích ai / cái gì
Ex: I don’t think much of her idea. (Tôi không
đánh giá cao ý kiến của cô ta.)
24. patient (adj) (- with sb/ sth) kiên nhẫn; nhẫn
nại; bền chí
→ patience (n) tính kiên nhẫn; sự nhẫn nại;
lòng kiên trì
→ patiently (adv) kiên nhẫn; bền chí
25. pursuit (n) an activity that you enjoy sở
thích; trò giải trí SYN hobby; pastime
.
Ex: She has time now to follow her various
artistic pursuits. (Giờ đây cô ta đã có thời gian
để theo đuổi những sở thích nghệ thuật của
mình.)
26. quick-witted (adj) nhanh trí; ứng đối nhanh
SYN slow-witted
27. residential (adj) [usu. before noun] dân cư
Ex: It’s a quiet residential area. (Đó là khu dân
cư yên tĩnh.)
28. rumour (n) (- of/ about sth; - that) a piece of
information, or a story, that people talk about,
but that may not be true tin đồn; lời đồn; tiếng
đồn SYN whisper
→ rumour (v) (be rumoured) có tin đồn;
người ta đồn rằng
→ rumoured (adj) [only before noun] theo lời
đồn; đồn đại
29. secret (n) sth that is known about by only a

few people and not told to others điều bí mật
Ex: He made no secret of his ambition. (Anh
ta chẳng hề che giấu tham vọng của mình.)
→ secret (adj) bí mật; thầm kín; không công
khai
→ secretly (adv) (một cách) bí mật; không
công khai
30. sincere (adj) (- in sth) (of people) chân thật;
thẳng thắn SYN honest OPP insincere
→ sincerity (n) sự thật thà; tính chân thật
→ sincerely (adv) một cách chân thành
31. sorrow (n) an event or problem that makes sb
feel very sad nỗi buồn phiền; sự đau khổ
→ sorrow (v) (literary) cảm thấy đau khổ;
biểu lộ sự buồn bã
→ sorrowful (adj) (literary) buồn phiền; âu lo
→ sorrowfully (adv) (một cách) lo lắng; đau
khổ
32. suspicion (n) a feeling that sb has done sth
wrong, illegal or dishonest, even though you
have no proof sự nghi ngờ; sự ngờ vực
Ex: Their offer was greeted with some
suspicion. (Đề nghị của họ được đón nhận với
ít nhiều nghỉ ngờ.)
→ suspicious (adj) (- of/ about sb/ sth) cảm
thấy nghi ngờ
→ suspiciously (adv) đáng nghi ngờ; khả nghi
33. sympathy (n) friendship and understanding
between people who have similar opinions or
interests sự thông cảm; sự đồng cảm; sự đồng
tình
→ sympathetic (adj) (- to/ towards) thông
cảm; đồng cảm
→ sympathize (v) (- with sb/ sth) thông cảm;
đồng cảm
34. take up (phr v) to learn or start to do sth,
especially for pleasure học hoặc bắt đầu làm
gì, nhất là để giải trí
Ex: They’ve taken up golf. (Họ mới tập chơi
golf.)
35. two-sided (adj) hai bên; hai cạnh; hai mặt
36. unselfishness (n) tính không ích kỷ; lòng vị
tha SYN selflessness OPP selfishness
→ unselfish (adj): giving more time or
importance to other people's needs, wishes ...
than to your own không ích kỷ; vị tha
→ unselfishly (adv) một cách vị tha

II. GRAMMAR (ngữ pháp)
The infinitive
(Hình thức nguyền mẫu)
Hình thức nguyên mẫu có thể được chia làm 2 loại: nguyên mẫu có to (to- infinitive or full infinitive) và
nguyên mẫu không to /infinitive without to or bare infinitive).
A. The to-infinitive (Dạng nguyên mẫu có to)
To-infinitive có thể được dùng
2


1. Làm chủ ngữ của câu (subject of a sentence)
Ex: To save money now seems impossible. (Để dành tiền lúc này có vẻ không khả thi.)
2. Làm bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement)
Ex: The main thing is to stay calm. (Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh.)
3. Làm tân ngữ của động từ (object of a verb)
- To-infinitive có thể được dùng làm tân ngữ trực tiếp của các động từ: afford, agree, appear, arrange,
ask, attempt, (can’t) bear, beg, begin, care, choose, consent, continue, dare, decide, expect, fail, forget, happen,
hate, help, hesitate, hope, intend, learn, like, love, manage, mean, neglect, offer, prefer, prepare, pretend,
promise, propose, refuse, regret, remember, seem, start, swear, trouble, try, want, wish ...
Ex: I don’t want to see you again. (Tôi không muốn gặp lại anh.)
- Một số động từ có thể được theo sau bởi object + to-infinitive: advise, allow, ask, (can’t) bear, beg,
cause, command, compel, encourage, expect, forbid, force, get, hate, help, instruct, invite, leave, like, love,
mean, need, oblige, order, permit, persuade, prefer, recommend, remind, request, teach, tell, tempt, trouble,
want, warn, wish ...
Ex: They don’t allow people to smoke. (NOT They don’t- allow that-people smoke.) (Họ không cho
phép người ta hút thuốc.)
4. Làm tân ngữ của tính từ (object of an adjective)
To-infinitive có thể được dùng làm tân ngữ của
- Một số tính từ chỉ phản ứng, cảm xúc, tính cách, nhận thức, và một số các tính từ thông dụng khác:
agreeable, awful, delightful, disagreeable, dreadful, good/ nice (= pleasant), horrible, lovely, marvelous,
splendid, strange, terrible, wonderful, brave, careless, cowardly, cruel, generous, good! nice (= kind), mean,
rude, selfish, wicked, wrong (morally), clever, foolish, idiotic, intelligent, sensible, silly, stupid, able, careful,
certain, due, fit, likely, lucky, sure, welcome ...
Ex: I’m pleased to see you. (Tôi rất vui được gặp bạn.)
They were brave to tell him. (Họ thật can đảm khi nói với ông ta điều đó.)
Be careful not to wake the children. (Cẩn thận kẻo đánh thức bọn trẻ.)
- Tính từ so sánh nhất và the first, the last, the next, the only, the second ...
Ex: He’s the oldest athlete ever to win an Olympic gold medal. (= He’s the oldest athlete who has ever
won an Olympic gold medal.) (Anh ta là vận động viên lớn tuổi nhất từng giành được huy chương vàng
Olympic.) Who was the first person to climb Everest without oxygen? (Ai là người đầu tiên leo lên đỉnh Everest
không cần bình dưỡng khí?)
* Cấu trúc này chỉ có thể được dùng khi danh từ đi liền với tính từ so sánh nhất là chủ ngữ của động từ theo
sau.
Ex: Is this the first time that you have stayed here? (NOT ... the first time for you to stay here.) (Có phải
đây là lần đầu tiên bạn ở đây?)
- Các tính từ easy, difficult, impossible, good, ready trong một cấu trúc đặc biệt (trong đó chủ từ của mệnh
đề cũng là tân ngữ của động từ) và tính từ sau enough và too.
Ex: He’s easy to amuse. (= To amuse him is easy, or It is easy to amuse him.) (Làm anh ta vui là chuyện
rất dễ.)
* Không thể dùng easy, difficult và impossible + to-infinitive khi chủ ngữ của mệnh đề là chủ ngữ của động
từ nguyên mẫu.
Ex: Iron rusts easily. (NOT Iron is easy to rust.) (Sắt rất dễ bị rỉ sét.)
Khi tính từ được đặt trước danh từ, to-infinitive thường đi sau danh từ.
Ex: That was a wicked thing to say. (NOT That was a wicked to say thing.) (Nói thế thì thật độc mồm.)
5. Làm bổ ngữ của danh từ hoặc đại từ (complement of a noun/ pronoun)
Ex: They advised John not to call her. (Họ khuyên John không nên gọi điện cho cô ấy.)
She doesn’t want anybody to know. (Cô ấy không muốn bất cứ ai biết.)
6. Sau các nghi vấn từ what, who, which, when, where, how ... (nhưng thường không dùng sau why)
trong lời nói gián tiếp
Ex: This book tells you how to train race horses. (Quyển sách này hướng dẫn bạn cách huấn luyện ngựa
đua.)
7. Sau danh từ hoặc đại từ bất định (something, anything, somewhere ...) để chỉ mục đích
Ex: I need the money to pay the phone bill. (Tôi cần khoản tiền này đề thanh toán hóa đơn điện thoại.)
I’d like something to stop my toothache, (Tôi cần thứ gì đó để trị đau răng.)
3


8. Sau danh từ có các lượng từ như enough, too much /many /little /few, plenty ... đứng trước.
Ex: We’ve got plenty of time to see the British Museum. (Chúng ta có thừa thời gian để tham quan Viện
bảo tàng Anh quốc.)
9. Thay cho mệnh đề quan hệ.
Ex: We’ve got a few jobs to do. (= jobs that we must do) (Chúng tôi có một số việc phải làm.)
B. The infinitive without to. (Dạng nguyên mẫu không to)
Infinitive without to có thể được dùng
1. Sau các khiếm khuyết động từ (modal verbs): will, shall, would, should, can, could, may, might và
must (ngoại trừ ought)
Ex: I must speak to the manager. (Tôi cần nói chuyện với giám đốc.)
Infinitive without to cũng có thể được dùng sau need, dare (khi need, dare được dùng như khiếm khuyết
động từ) và sau had better; would rather.
Ex: How dare you call me a liar? (Sao anh dám gọi tôi là đồ nói dối?)
It’s cold. You had better wear a coat. (Trời lạnh đấy. Bạn nên mặc áo khoác.)
2. Sau một số động từ như let, make, feel, hear, see, watch ... + object.
Ex: I watched him drive off. (Tôi nhìn anh ta lái xe đi.)
Alice’s mom won’t let her come with us. (Mẹ của Alice không cho phép cô ấy đi với chúng tôi đâu.)
* Những động từ feel, hear, see, watch, smell, listen (to), notice ... + object có thể được theo sau bởi
infinitive without to hoặc ing-form, ing-form hàm ý rằng hành động đang diễn tiến hoặc chúng ta nghe, thấy,...
một phần của hành động (không nghe, thấy,... từ đầu đến cuối). Infinitive without to chỉ hành động đã hoàn tất
hoặc chúng ta nghe, thấy,... toàn bộ hành động từ đầu đến cuối
Ex: I saw her crossing the street. (Tôi thấy cô ấy đang băng qua đường) → Khi tôi nhìn, cô ấy đang
băng qua dường - cô ấy đang ở giữa đường.
I saw her cross the street. (Tôi thấy cô ấy băng qua đường.) → Tôi nhìn thấy cô ấy đi từ bên này
đường sang bên kia đường.
I saw him enter the room, unlock a drawer, take out a document, photograph it and put it back. (Tôi
nhìn thấy anh ta vào phòng, mở khóa ngăn kéo, lấy ra một tài liệu, chụp ảnh nó, rồi đặt nó trở lại.)
Ở thể bị động, make, see, hear, help, know được dùng với to-infinitive.
Ex: He was seen to enter the office. (Người ta nhìn thấy anh ta đi vào phòng.)
3. Sau why (not).
Ex: Why argue with him? He’ll never change his mind. (Cãi với anh ta làm gì? Anh ta chẳng bao giờ
đổi ý đâu.)
4. Sau and, or, except, but, than, as, like.
Khi hai động từ nguyên mẫu được nối với nhau bởi and, or, except, but, than, as, like thì động từ nguyên
mẫu thứ hai thường không có to.
Ex: Do you want to have lunch now or wait till later? (Bạn muốn dùng bữa trưa bây giờ hay đợi lát
nữa?)
* Động từ nguyên mẫu sau help có thể có hoặc không có to.
Ex: Vicky helped me (to) choose a present. (Vicky giúp tôi chọn một món quà.)
----------------------------------------------------------

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
TEST 1
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. a. village
b. dangerous
c. gossip
d. passenger
2. a. which
b. changeable
c. each
d. characteristic
3. a. pasture
b. acquaintance
c. constant
d. talkative
4. a. uncertain b. tell
c. pursuit
' d. picture
5. a. chore
b. machine
c. much
d. such
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has
a close meaning to the original one.
6. She found it difficult to get __________ with new friends.
a. acquaint
b. acquainted
c. acquaintance
d. acquaints
7. My friend often shows her__________ whenever I have troubles.
4


a. sympathy
b. sympathize
c. sympathetic
d. sympathetically
8. He does not know much about the project but he is very __________ .
a. enthusiastic
b. enthusiast
c. enthusiasm
d. enthusiastically
9. Daisy is so __________ . She only cares about herself, not about other people.
a. helpful
b. selfish
c. loyal
d. talkative
10.She is not determined and often changes her ideas. What a/an __________ girl she is!
a. uncertain
b. mutual
c. suspicious
d. changeable
11.Although we are classmates, I do not have an __________ relationship with him.
a. aimless
b. unselfish
c. special
d. acquaintance
12.John left a __________ impression on me. I will never forget him.
a. loyal
b. lasting
c. capable
d. constant
13. __________ is the quality of being faithful and loyal to a particular person or belief.
a. Acquaintance
b. Constancy
c. Sympathy
d. Sorrow
14.He is not good __________ maths. He. is incapable __________ calculating.
a. at / of
b. on / for
c. for / of
d. with / in
15.Two friends should be loyal __________ each other.
a. on
b. with
c. over
d. to
16.My close friend is often concerned __________ all problems that I mention.
a. over
b. with
c. above
d. into
17. __________ friend in need is __________ friend indeed.
a. The / the
b. A / a
c. ∅ / ∅
d. ∅ / the
18.The exam is coming so the teachers make their students __________ a lot.
a. study
b. to study
c. studying
d. studied
19.Her parents want her __________ a doctor.
a. become
b. to become
c. becoming
d. became
20.It is __________ the directions.
a. you too kind to give me
b. you very kind to give me
c. very kind of you to give me
d. very kind of you give me
21.I consider it my affair __________ the newcomers in my class.
a. to help
b. help
c. helped
d. helping
22.These employees are made __________ overtime.
a. to work
b. work
c. working
d. worked
23.The teacher never lets us __________ out when __________ .
a. to go / explains
b. go / explaining
c. going / to explain
d. gone / explained
24.Whenever I see an action film, I feel my heart __________ strongly.
a. to thump
b. thump
c. thumping
d. thumped
25.He bought a computer because he wanted to store all the information that he had collected.
a. Buying a computer because he wanted to store all the information that he had collected.
b. Although he wanted to store all the information that he had collected, he bought a computer.
c. He bought a computer for him that he stored all the information that he had collected.
d. He bought a computer to store all the information that he had collected.
26.He was the first __________ the fire.
a. discover
b. to discover
c. discovering
d. discovered
27.The manager had some letters to sign.
a. that he had to sign
b. for signing
c. so that he signed
d. which are for signing
28.I think he is __________ our business.
a. not reliable enough to be informed
b. not enough reliable to be informed
c. not reliable enough for being informed
d. not reliable enough being informed
29.He is __________ everybody in my class likes him.
a. very kind that
b. kind enough that
c. so kind that
d. as kind as
30.John was __________ we all want to make friends with him.
a. so a good student that
b. so a student that
c. such a good student that d. a student such good that
Choose the best sentence that can be made from the cues given.
31.Peter / my close friends
5


a. Peter is my close friends. b.
Peter is one of my close friends,
c. Peter is one my close friends.
d. Peter is the one of my close friends.
32.he / good-looking / blond hair
'
a. He is good-looking, but blond hair.
b. He is good-looking and blond hair,
c. He is a good-looking with blond hair.
d. He is good-looking with blond hair.
33.square face / look / intelligent
a. His square face looks intelligently.
b. It is a square face looking intelligent.
c. He has a square face looks intelligent.
d. He has a square face which looks intelligent.
34.we / be / friends / last school year
a. We have been friends since last school year.
b. We were friends since last school year.
c. We have been friends last school year.
d. We are friends since last school year.
35.Peter / good / Maths
a. Peter is very good at Maths.
b. Peter is too good at Maths,
c. Peter is very good for Maths.
d. Peter is too good for Maths.
Read the passage carefully and choose the correct answer.
There are many proverbs about friends and friendship, such as “True friendship is like sound health; the
value of its seldom known until it is lost”, and “A real friend is someone who walks in when the rest of the
world walks out”. When you read these quotes, stop and think about your friendship. Do you and your friends
act in a caring way towards one another, do you respect them and do they respect you, but most of all do you
value the relationship and love spending time together? Friendship is more than just hanging out together at
lunch and gossiping about other people. True friendship is when two people have mutual respect for one
another, and really care about the each other’s feelings and dreams. You need to be able to be honest with your
friends. If there is ever a time where you feel that you cannot tell them the truth, for fear that they will be mad
or will not understand, then they are not true friends. Friends share with each other important things that they
would not share with others. Friends also care about each other, stick up for one another and enjoy spending
time together.
36.The passage is about __________ .
a. a friend
b. friendship
c. proverbs about friends and friendship
d. caring for friends
37.The author advised us __________ .
a. not to tell a secret to a friend
b. to respect our friends
c. not to tell a friend about important things
d. to make friends to gossip
38.Friends __________ .
a. should not spend time together
b. should be honest
c. should gossip about others
d. should not care much
39.Which sentence is NOT true?
a. Friends should respect each other.
b. We should be honest with our friends.
c. We can share important things with a friend.
d. Dishonesty is needed for true friendship.
40.Which of these can be used to describe true friendship?
a. be honest and be mad
b. hang out and gossip
c. have lunch and gossip d. trust, respect and share
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.
(41) __________ you grow and mature your friends may change, but that does not mean that you have to
(42) __________ away with your old friends, your relationships may change though. (43)__________ close
attention to the different types of friends you have had, the (44) __________ your friends treat you, what sort of
things you can talk about, and the things you like (45); __________ . Soon you will see what (46)__________
in a friend are most important to you. Not everyone values openness or honesty, when others look
(47)__________ an extraordinarily caring individual as a friend. Whatever it is that you value most,
(48)__________ sure that your needs as well as your friends’ are being met. If you are feeling neglected or
mistreated by a “friend” then you need to look more closely at this relationship. Friendship should bring you
joy, (49)__________ misery. Find out what you want out of a friendship, and try not to be overtaken by those
around you who are not yet mature enough (50)__________ to a true friendship.
41.a. Because
b. For
c. Although
d. As
42.a. make
b. get
c. give
d. do
43.a. Look
b. Give
c. Pay
d. Take
6


44.a. way
45.a. to do
46.a. possibilities
47.a. at
48.a. make
49.a. nor
50.a. commit

b. fact
b. do
b. certainties
b. for
b. feel
b. not
b. to commit

c. road
c. did
c. qualities
c. down
c. keep
c. none
c. committing

d. route
d. done
d. quantities
d. into
d. turn
d. no
d. committed

----------------------------------------------------------

TEST 2
Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. a. acquaintance
b. easily
c. capable
d. quality
2. a. constancy
b. attraction
c. changeable
d. mutual
3. a. rumour
b. believe
c. common
d. number
4. a. loyalty
b. uncertain
c. sympathy
d: influence
5. a. gossip
b. interest
c. between
d. friendship
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has
a close meaning to the original one.
6. He was so __________ that he distrusted all his friends.
a. suspect
b. suspicious
c. suspicion
d. suspiciously
7. Friendship offers us great __________ in life.
a. please
b. pleasant
c. pleasure
d. pleased
8. He is always __________ in word and deed.
a. loyal
b. loyally
c. loyalty
d. loyalist
9. My father took __________ an interest in collecting stamps. He had a valuable stamp collection.
a. on
b. up
c. in
d. over
10.True friendship should be based __________ understanding each other and faithfulness,
a. out
b. at
c. on
d. over
11.1 do not want to listen to you. I am tired __________ your criticisms.
a. of
b.
in c.
ford.
with
12.1 seem to remember that Sam has ever told me __________ number of __________ lies.
a. a / ∅
b. the / the
c. ∅ / the
d. the / ∅
13.True friendship will __________ as long as our lives.
a. spend
b. take
e. last
d. keep
14.The father is the one that I can share both joys and sorrows,
a. feelings of great happiness
b. great eagerness
c. feelings of distress
d. intention
15.She felt an __________ to him when they first met each other.
a. attraction
b. enthusiasm
c. interest
d. aim
16.He has only one __________ in life - to become rich.
a. quality
b. feeling
c. aim
d. secret
17.Contrary to __________ , no one was hurt in the accident.
a. truth
b. trust
c. rumour
d. joy
18. He advised me __________ the facts before I made a decision __________ the job.
a. considering / to accept b. consider / accepting
c. consider / accept
d. to consider / to accept
19.It is a nice surprise __________ you here.
a. see
b. to see
c. seeing
d. seen
20.They have __________ they cannot find time __________.
a. such many things to do that / for going out
b. such many things for doing that / going out
c. so many things for doing that / go out
d. so many things to do that / to go out
7


21.Loyalty __________ one of the important qualities for true friendship.
a. is considered be
b. considers being
c. considers to be
d. is considered to be
22.It is impossible __________ such a difficult thing without any help.
a. to do
b. do
c. doing
d. done
23.Look! Do you see an insect __________ on your foot.
a. to crawl
b. crawl
c. crawling
d. crawled
24..She wore a mask so that nobody recognized her.
a. so that not to be recognize
b. so as not to recognize
c. so as not to be recognized
d. in order to not recognized
25.Those tourists were __________ their journey.
a. enough tired to continue b. too tired to continue
c. very tired that they could not continue
d. too tired for continuing
26.After a nightmare she __________ sleeping so she looked for a book __________ .
a. found it difficult to go on / to read
b. found to go on was difficult / for reading
c. found difficult to go on / in order to read
d. found it is difficult to go on / to read
27.Did you notice someone __________ the room last night?
a. enter
b. to enter
c. entering
d. entered
28.There __________ mutual understanding between friends.
a. must be
b. must to be
c. must
d. be
29.The police let him __________ after they had asked him some questions,
a. to leave
b. leave
c. leaving
d. left
30.The accident is thought __________ caused by human error.
a. being
b. was
c. having been
d. to have been
Error Identification
31.If you have a friend you will realize that there is another human being which you can
A
B
C
trust completely.
D
32.True friendship can offer a gentle haven where you can be relaxed and feeling safe.
A
B
C
D
33.A friend can help you solve problems and to share the grief times along with the great times.
A
B
C
D
34.Two close friends can spend time to be together without needing to pretend.
A
B
C
D
35.It took her a long time getting accustomed to the new environment and make friends with other
A
B
C
D
classmates.
Read the passage carefully and choose the correct answer.
Friendship is a big statement. Lots of people are lovers but are not friends. Lots of people are relatives and
are not friends. Lots of people who work together are not friends. You can appreciate or admire someone, but
that does not mean that you make him or her a friend.
When I had my near-death illness last year and the following long recuperation, I had a lot of time to think
about what makes someone a friend. If they are scared of you when you need help, sorry, that is not friendship.
If their attitude is “for better or worse,” if they stick to you through troubles and difficulties, it is the time when
you can tell it is true friendship. I do have some friends, but not as many as I thought. And there was a time, in
the late 80s when my friend, Ken, really needed me but I did hot come through for him. I remember hanging
out in my happy suburban house in Menlo Park, and not coming to help him through the loss of his wife.
Luckily, I got to apologize for that but Ken said he did not mind.
I do not have a tidy answer about Ken and me and friendship. Sometimes we were friends, and other times,
clearly, not. But I guess there is something remarkable in two people overcoming the barriers to friendship to
find some real communication at some point.
36.According to the writer __________ .
a. all lovers are friends
b. all your relatives are also your friends
c. whoever you admire is your friends
d. not all workmates are friends
8


37.In true friendship __________ .
a. your friends are always scared of you
b. friends stick to each other through troubles and difficulties
c. we should have as many friends as possible
d. friends are scared of helping each other
38.What happened to the writer last year?
a. His wife passed away. b. He was seriously ill.
c. He had an interesting experience,
d. He had got some new friends.
39. We can learn from the text that __________ .
a. the writer had a house in suburb in Menlo Park
b. the writer came to help his friend, Ken, when his wife died
c. whenever his friend, Ken, had problems the writer immediately came .to help
d. the writer and Ken are true friends at all time
40.The writer did not come to help Ken __________ .
a. so Ken was very angry
b. and he did not apologize
c. but Ken did not mind
d. so they were no longer friends
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.
Friendship is not about always being nice, or (41)__________ . A friend will tell you when he or she thinks
you are full (42)__________ considerateness. Only your best friend can (43)
__________ your silent
pain and will (44) __________ your hand till you (45)__________ strong again. For example, I have a friend
(46)_________ name is Bodie. She has been a friend of (47)__________ for about a decade. She could act as a
perfect mirror. At that time I was fussing over a beautiful .young girl that I was in love with, but only a few
months later, she said goodbye to me. I was almost (48)__________ . Bodie was often with me. She gave me
some advice, went out with me, and even was willing (49) __________ my unlucky in love. In (50)__________
end I survived perfectly without the far-away sweetheart. But the lesson of true friendship has stayed with me,
vividly.
41.a. agree
b. agreement
c. agreeable
d. agreeably
42.a. of
b. in .
c. with
d. for
43.a. feel
b. enjoy
c. watch
d. see
44.a. grab
b. hold
c. shake
d. keep
45.a. recall
b. recover
c. come
d. become
46.a. who
b. which
c. that
d. whose
47.a. I b. my
c. me
d. mine
48.a. pleased
b. joyful
c. upset
d. cheerful
49.a. to share
b. share
c. sharing
d. shared
50.a. a b. an
c. the
d. ∅
----------------------------------------------------------

TEST 3
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. a. game
b. bridge
c. against
d. garage
2. a. generous
b. gene
c. generally
d. giving
3. a. cheese
b. children
c. chemical
d. teacher
4. a. machinery
b. march
c. cheerfully
d. merchant
5. a. page
b. message
c. danger
d. ringer
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence;-substitutes the underlined part; or has
a close meaning to the original one.
6. I sometimes think __________ my schooldays when I felt the happiest.
a. on
b. over
c. at
d. of
7. Mary did not approve their ideas. She had no sympathy __________ their point of view.
a. about
b. off
c. with
d. within
8. Man is engaged in a __________ struggle with Nature.
a. constant
b. constantly
c. constancy
d. inconstantly
9. Mary is often willing to help everybody. She is the __________ of kindness.
9


a. essence
b. essential
c. essentially
d. essentiality
10.Those villagers are very __________ to visitors.
a. hospitable
b. hospitably
c. hospitability
d. hospitabilities
11.__________ friendship is __________ two-side affair.
a. The / a
b. A / an
c. A / the
d. ∅ / a
12.Their friendship was based on __________ respect, trust and understanding.
a. attractive
b. loyal
c. suspicious
d. mutual
13.Whispers can never influence good friends.
a. have effect on
b. get acquainted with
c. show a sympathy
d. be mutual trust
14.We were obviously wrong to put our __________ in her. She is not reliable.
a. enthusiasm
b. trust
c. concern
d. selfishness
15.A ________is a conversation about other people’s private lives which might be unkind or not true.
a. quality
b. sorrow
c. secret
d, gossip
16.I do not have much time for leisure __________ these days.
a. acquaintances
b. pursuits
c. qualities
d. pleasures
17.The children __________ they cannot keep silent.
a. seem to be so excited that
b. seem being so excited that
c. seem to be very excited that
d. seem being very excited that
18. The policeman did not permit them __________ through the military zone. He forced them
__________ another way.
a. going / to go
b. to go / to go
c. to go / going
d. go / go
19.He is a helpful friend. He often helps me __________ my work.
a. finish
b. finishes
c. finishing
d. finished
20.John, I have something interesting __________ you, but you have to promise __________ it secret.
a. for telling / keeping b. to tell / keep
c. to tell / to keep
d. told / keep
21.The water was so polluted that the explorers could not drink it.
a. The water was too polluted for the explorers to drink.
b. The water was polluted enough for the explorers to drink.
c. The water was too polluted for the explorers drinking.
d. The water was polluted enough for the explorers drinking.
22.His doctor advised him __________, but he found it impossible __________ his habit,
a. stopped smoking / quit
b. to stop to smoke / quitting
c. stopping smoking / for quitting
d. to stop smoking / to quit
23.The guards were watching a shoplifter __________ along the shop windows.
a. go
b. to go
c. went
d. gone
24.Their company was made __________ 100,000 USD in taxes.
a. pay
b. to pay
c. paying
d. paid
25.The health authorities now know __________ bird flu.
a. to deal with
b. deal with
c. dealing with
d. how to deal with
26.The Pikes has a painter __________ all the windows of their house.
a. to paint
b. paint
c. painting
d. painted
27.They did not let us __________ the lecture because we had not got a member card.
a. to attend
b. attend
c. attending
d. attended
28. The teacher recommended us __________ those books because they have some knowledge that is
necessary for us __________ .
a. reading / get
b. to read / get
c. to read / to get
d. read / getting
29.He had spent __________ that he was broke.
a such much money
b. such many money
c. so much money
d. so many money
30.We did not have __________ the essay so we asked the teacher for a delay.
a. time enough for writing
b. time enough to write
c. enough time for writing
d. enough time to write
Choose the best sentence that can be made from the cues given.
31.Peter / sincere / easy-going / man / a sense of humour
a. Peter is the sincere and easy-going man whose has a sense of humour.
10


b. Peter that is a sincere and easy-going man with a sense of humour.
c. Peter is a sincere and easy-going man who is a sense of humour.
d. Peter is a sincere and easy-going man with a sense of humour.
32.he / twenty
a. He has got twenty of age.b. He is twenty in age.
c. He is in twenty years old.d. He is at the age of twenty.
33.he / wavy hair / brown eyes
a. He has got wavy hair and brown eyes.
b. He has got a wavy hair and brown eyes.
c. He has a wavy hair with brown eyes.
d. He is wavy hair and brown eyes.
34.he / 5 feet / good looking / friendly
a. He is 5 feet, good looking, but friendly.
b. He is 5 feet tall, and good looking, friendly.
c. He is 5 feet tall, good looking, and friendly.
d. He is 5 feet tall but good looking, and friendly.
35.we / friends / at university
a. We have been friends since we were at university.
b. We make friends when we were at university.
c. We are friends as we were at university.
d. We have been friends even though we were at university
Read the passage carefully and choose the correct answer.
A friend is often considered as an ally, supporter, or sympathizer. There is no distance too far between
friends, for friendship gives wings to the heart. Friendship multiplies joys and divides grieves. Friendship is a
feeling or emotion expressed in such a way that a human feels wanted and important. It is a relationship
between a person or persons where everyone has some companion to talk to when they are in need. Friends are
defined as people whom you can have several types of relations with and feel several emotions for. A good
friend is someone that might go to in time of need. However, friendships differ between people. For example,
the friendship that someone may have between him and an old man would be different than the friendship they
might have with someone at the same age. There are many different friendships that. people have. Friendships
can exist between best friends, friends, lovers, children, parents, siblings, and many more. All of these differ in
some way. Everyone has a best friend, whether it is with a person or an animal. Sometimes people who are
lonely find that they have a companionship with their dog or cat. But, mostly when teenagers are the ones being
discussed then they usually have more than one person they can go and talk to. To sum up, a best friend is
thought of as a person whom you tell everything to.
36.There must be a distance between friends.
a. True
b. False
c. No information
37.The word it in line 4 is used to refer to friendship.
a. True
b. False
c. No information
38.Whoever friends are, friendship is the same..
a. True
b. False
c. No information
39.Dogs and cats are the only animals that can make friends with human beings,
a. True
b. False
c. No information
40.Between siblings friendship can not exist.
a. True
b. False
c. No information
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.
Friends! (41) __________ a precious gift they are! And, they are extremely rare. Perhaps that is part of their
preciousness.
Friends! The persons who (42) __________ you from your achievement to your fullest potential no
(43)__________ what it costs them. They love you (44) __________ the person you are becoming. They are
completely non-(45) __________ . They seek your fulfillment and (46) __________ best interests. There is
nothing better (47) __________ a friend unless it is a person who also considers you (48) __________ their
friend. Of course friends do things that hurt friends, but (49) __________ is always quick to be there. A friend
is (50) __________ “Of whom much is required, much' is given.”
41.a. which
b. who
c. how
d. what
42.a. sympathize
b. support
c. develop
d. enlarge
43.a. matter
b. business
c. affair
d. chore
44.a. for
b. as
c. with
d. in
45.a. judgment
b. judgmentally
c. judgmental
d. judge
11


46.a. a b. an
47.a. as
48.a. be
49. a. forgive
50. a. everyone

d. ∅
c. more than
c. to be
c. unforgivable
c. anyone

c. the
b. than
b. are
b. forgiveness
b. no one

d. more
d. been
d. forgivable
d. someone

----------------------------------------------------------

BÀI TẬP TỰ LUẬN
I. Choose the words which contain the sound /t∫/ and / dӡ/.
education, engineer, damage, mutual, computer, children, teach, Christmas, machine, village, religion,
hamburger, enjoy, dirty, schedule, literature, information, question, orchestra, cheap, pleasure, feature,
imaginary, jealous, cheese, jacket, geometry, green,, purchase, suggest, instruction, essential, nature, fortunate
/t∫/.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
/dӡ/...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
II. Complete each of the sentences with the appropriate word from the box.
brightened
sorrow
acquaintances sense

generous
personalities

mutual
gossip

lifelong

trust

1. Claire has a wide circle of friends and __________ .
2. __________ respect is necessary for any partnership to work.
3. Her eyes __________ when she saw him enter the room.
4. We are __________ friends because we have known each other and been friends our entire lives.
5. __________ is one of the most important things about any friendship.
6. Don’t believe all the __________ you hear.
7. His death was a great __________ to everyone who knew him.
8. I was impressed because my uncle is so __________; he bought me a new laptop.
9. Despite their different __________ , they became the best of friends.
10.I like Pam - she has a really good __________ of humour.
III. Fill in each blank with the correct form of the word in brackets.
1. His __________ for music has stayed strong throughout his 23 years in radio, (enthusiast)
2. He showed unswerving __________ to his friends, (loyal)
3. We all have great __________ for the victims of the flood, (sympathize)
4. __________ is very important because uncertain people cannot have a lifelong friendship, (constant)
5. It was very __________ of him to offer us his room, (selfish)
6. We were delighted by the wonderful __________ of the local people. (hospitable)
7. A selfish person is __________ of true friendship, (capable)
8. Playing a game with the children is a good way of .getting them __________ . (acquaint)
9. Inform the police immediately if you see anything __________ . (suspect)
10. __________ based on trust and understanding is long lasting, (friend)
11. Mark’s __________ has made him very unpopular among his friends, (selfish)
12. The __________ show had everybody laughing till their sides split, (humour)
IV. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets.
1. I didn’t have enough time __________ (finish) my work yesterday.
2. As she drove past his house, she noticed him __________ (run) away from home.
3. I was relieved __________ (find out) that I had passed the exam.
4. She made her son __________ (wash) the windows before he could go outside __________ (play) with
his friends.
5. She lets her children __________ (stay) up very late.
6. We had nothing __________ (do) except look at the cinema posters.
7. We both heard him __________ (say) that he was leaving.
12


8. It made him angry __________ (wait) for people who were late.
9. I couldn’t understand what the passage said, so I had my friend __________ (translate) it for me.
10.It’s important __________ (start) the meeting on time.
11.There are too many people here for me __________ (talk) to all of them.
12.It took ages __________ (download) the pictures from the Internet.
13.Whenever I have free time, I like __________ (watch) the basketball team __________ (practice).
14.She sent me an email __________ (inform) me that the meeting had been canceled.
15.It was a thrill __________ (see) my brother __________ (win) the chess tournament last year.
V.
Combine the given idea into one sentence. Add to when an infinitive is required.
1. use/ scissors/ too/ are/ for/ sharp/ very young children
.........................................................................................................................................................................
2. wrong/ consider/ they/ smoke/ it/ in public places
.........................................................................................................................................................................
3. let/ 1/ stay/ think/ them/ should/ the weekend/ until/ we
.........................................................................................................................................................................
4. climb/ the first/ oxygen/ who/ Everest/ without/ person/ was?
.........................................................................................................................................................................
5. noticed/ run/ him/ from/ away/ she/ home
.........................................................................................................................................................................
6. made/ the film/ laugh/ right from/ them/ the first few minutes.
.........................................................................................................................................................................
7. I’ll/ look at/ the plumber/ have/ the central heating boiler
.........................................................................................................................................................................
8. the answer/ you/ it/ work out/ clever/ of/ was
.........................................................................................................................................................................
9. the tourists/ back/ when/ be/ the guide/ didn’t/ tell/ at the coach
.........................................................................................................................................................................
10.hear/ enough/ the guide/ clearly/ everyone/ didn’t/ loudly/ for/ speak
.........................................................................................................................................................................
VI. Choose the correct answers.
1. Instead of buying a new pair of shoes, I had my old ones __________ .
a. repair
b. to repair
c. repairing
d. repaired
2. It’s possible __________ a train across Canada.
a. take
b. to take
c. taking
d. to be taken
3. Now that we’ve finished painting the house, there is nothing left __________ .
a. to do
b. for doing
c. to be done
d. for being done
4. Before we leave, let’s have Shelley __________ a map for us so we won’t get lost,
a. draw
b. to draw
c. drawing
d. drawn
5. I can hear a cat __________ at the window.
a. scratches
b. to scratch
c. scratching
d. was scratching
6. I think your mother should let you __________ your own mind.
a. make up
b. to make up
c. making up
d. made up
7. The police never found the money __________ in the robbery.
a. stealing
b. be stolen
c. steal
d. stolen .
8. Do you know what made so many people __________ their home?
a. evacuate
b. to evacuate
c. evacuated
d. be evacuated
9. __________ bread, you usually need flour, salt, and yeast.
a. Make
b. To make
c. Making
d. For make
10.We saw our favorite ballet __________ at the theater last night.
a. perform
b. performing
c. performed
d. in performing
11.He was never heard __________ ‘thank you’ in his life.
a. say
b. to say
c. saying
d. said
12.1 was delighted __________ my old friends again.
a. to see
b. seeing
c. seen
d. to be seen
13. __________ to friends is nice but __________ alone is also enjoyable.
13


a. Talk/ to be
b. To talk/ be
c. Talk/ be
d. Talking/ being
14.I’d rather __________ to Elvis than the Beatles.
ai listen
b. to listen
c. listening
d. listened
15.1 can make myself __________ pretty well in English.
a. understand
b. to understand
c. understanding
d. understood
VII. There is at least one mistake in each sentence. Suggest appropriate corrections.
1. She longed the holidays to come so that she could be with her family again.
2. I overheard say that he’s thinking of moving to Manchester.
3. They were seen climb through the window.
. 4. Very reluctantly, he consented her to lend the money to Janet.
5. My parents always encouraged work hard at school.
6. For years the group has been campaigning an inquiry to hold into the accident.
7. I watched a pavement artist to draw a portrait in crayons.
8. Sam promised me to show me how to fish for salmon, but he never had the time.
9. It’s easier to do it yourself than to explain to somebody else how to do it.
10.He was never heard say ‘thank you’ in his life.
11.This card entitles to take an extra person with you free.
12.They let me to borrow their car while they were on holiday.
13.1 explained enough for her understanding what was happening.
14.To see him to walk down the street, you’d never know he was blind.
15.Most people are afraid hearing the truth about them.
VIII. Complete each of the sentences with an appropriate preposition.
1. The wine had made him incapable __________ thinking clearly.
2. He was accused __________ being disloyal __________ the government.
3. How much time do you spend __________ homework?
4. Good friendship should be based __________ mutual understanding.
5. Do you keep in touch __________ any school friends?
6. Some adults have a total lack __________ sympathy __________ young people.
7. He’s more concerned __________ what people think about him than anything else.
8. She had been briefly acquainted __________ him more than 20 years earlier.
9. She thought __________ him very often.
10.Some people take __________ interest with enthusiasm, but they are soon tired __________ it.
IX.
Rewrite the sentence or join the pairs of sentences beginning with the word(s) given.
1. He worked out the answer. It was clever of him.
It was...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Marie always pays her bills regularly. She’s careful that way.
Marie is always...............................................................................................................................................
3. He was crossing the road. I caught sight of him.
I noticed...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. When we finally heard that David had arrived, we were very relieved.
We were relieved.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. Why have you thrown up your job? You’re mad.
You are ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. Jimmy got into his car and drove away. I saw this.
I saw................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7. It is disappointing that we haven’t heard from Molly.
14


We are..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. Contacting her at work is usually quite easy.
She is...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
9. The house shook violently and all of us felt that.
All of us felt ...................................................................................................................................................
10.Can you sign the papers please? They are ready now.
The papers are.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
11.Don’t lend Tom any money. That would be most unwise.
You..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
12.Mr. Pinchley doesn’t allow his teenage children to go out in the evenings.
Mr. Pinchley makes.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
13.What I want to do is start my own business. I’m keen.
I am.................................................................................................................................................................:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
14.Harry couldn’t get his parents’ permission to buy a motorbike.
Harry’s parents didn’t let.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
15.We can’t possibly work in this noise.
It’s....................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------

TEST 1
I. PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. machine
b. change
c. teacher
d. choose
2. a. condition
b. option
c. suggestion
d. relation
3. a. believe
b. readily
c. friend
d. pleasure
4. a. good
b. gossip
c. game
d. geometry
5. a. trust
b. mutual
c. number
d. uncertain
II. LANGUAGE FOCUS
A. Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for
the underlined word or phrase.
6. It was so relaxing to be __________ old friends.
a. in
b. between
c. among
d. around
15


7. She’s made friends __________ a little girl who lives next door.
a. tob. of
c. by
d. with
8. The children seem to be totally capable __________ working by themselves.
a. on
b. of
c. in
d. for
9. Your friendship should be based on __________ trust.
a. basic
b. fragile
c. mutual
d. blind
10.The company expects __________ from its employees.
a. constancy
b. quality
c. interest
d. loyalty
11.I’ve got lots of __________ , but only a few are really good friends
a. close friends
b. acquaintances
c. neighbors
d. partners
12.Friendship is a two-sided __________ , it lives by give-and-take.
a. affair
b. event
c. aspect
d. feature
13.Unselfishness is the very essence of friendship.
a. romantic part
b. important part
c. difficult part
d. interesting part
14.They __________ a close friendship at university.
a. created
b. became
c. promoted
d. formed
15.We stayed friends even after we __________ and left home.
a. brought up
b. turned up
c. grew up
d. took up
B. Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.
16.He finds it __________ lasting friendships.
a. difficult to make
b. difficulty in making
c. is difficult to make
d. difficult making
17.You ' any friends if you __________ talking like that.
a. will win/ carry on
b. won’t win/ carry on
c. wouldn’t win/ carried on d. would have won/ had carried on
18.The aim of the culture festival is __________ friendship between the two countries.
a. promote
b. promoting
c. to promote
d. being promoted
19.People he __________ turned out to be only fair-weather friends.
a. trusted
b. has trusted
c. was trusting
d. had trusted
20.How can you let such a silly incident __________ your friendship?
a. wreck
b. to wreck
c. wrecking
d. that wrecks
21.It has become necessary __________ water in the metropolitan area because of the severe drought.
a. rationing
b. ration
c. to ration
d. to have rationed
22.All the passengers were made __________ their seat belts during the turbulence.
a. buckle
b. to buckle
c. buckling
d. for buckling
23. __________ good ice cream, you need to use a lot of cream.
a. Make
b. Making
c. To make
d. For make
24.I got my friend __________ her car for the weekend.
a. to let me to borrow b. to let me borrow
c. let me borrow
d. let me to borrow
25.They __________ good friends, but they’ve fallen out recently.
a. used to be
b. would be
c. were
d. are
C. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence
to be correct.
26.Whatever happened. I didn’t want to lose friendship of Vera.
A
B
C
D
27.The basic aims of science and magic are very similar - to understand and to control nature.
A
B
C
D
28.It was a period of her life when she made some lifelong friendship.
A
B
C
D
29.Simon finds it hard for making friends with other children.
A
B
C
D
30.Not longer are contributions to the advancement of industry made primarily by individuals.
A
B
C
D
III. READING
A. Fill in each blank with one appropriate word from the box.

16


destroy
during

key
best

essential away
small
backbiting

deepest
change
unconditional where

Trust is (31)__________ to true friendship. We all need someone with whom we can share our lives,
thoughts, feelings, and frustrations. We need to be able to share our (32)__________ secrets with someone,
without worrying that those secrets will end up on the Internet the next day! Failing to be trustworthy with
those intimate secrets can (33) __________ a friendship in a hurry. Faithfulness and loyalty are
(34)__________ to true friendship. Without them, we often feel betrayed, left out, and lonely. In true friendship,
there is no (35)__________ , no negative thoughts, no turning (36)__________ . True friendship requires
certain accountability factors. Real friends encourage one another and forgive one another (37)__________
there has been an offense. Genuine friendship supports (38)__________ times of struggle. Friends are
dependable. In true friendship, (39) __________ love develops. We love our friends no matter what and we
always want the (40)__________ for our friends.
B. Read the passage carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).
The proverb A friend in need is a friend indeed’ means that we shall know who our real friends are when
we are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends.
A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for
the sake of getting benefits from them.
It is useless to have insincere friends because these friends remain with us as long as we are rich or
powerful. It is better to have one or two good friends rather than having hundreds of insincere ones.
A true friend will stand by us in our trials and tribulations. He will be a great source of consolation and
comfort in our troubles. So we must be careful in choosing our friends. It is difficult to choose a sincere friend
1
overnight; it takes years for us to find a sincere friend.
41.Real friends share everything we need.
42.Unfaithful friends stop being our friends when we are in trouble.
43.A rich friend is always a true friend.
44.A true friend is always loyal to us and support us through our difficulties.
45.It’s not worth having a lot of friends.
46.It may take a lot of time to find a real friend.
IV. WRITING
From the four words or phrases - a, b, c or d, choose the one that best completes the sentence.
47. __________ the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.
a. To commit the Red Crossb.
The Red Cross to commit
c. Committed to the Red Cross is
d. The Red Cross is committed to
48.It is possible __________ may assist some trees in saving water in the winter.
a. the leaves are lost
b. when leaves have lost c. that the loss of leaves d. to lose leaves
49.It can sometimes __________ a home.
a. to take months to sell
b.
take several months to sell
c. selling takes several months
d. to sell taking several months
50.Pioneer men and women endured terrible hardships, and __________ .
a. so do their children b. neither did the children c. also the children
d. so did their children
----------------------------------------------------------

TEST 2
I. PRONUNCIATION
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
1. a. generous
b. suspicious
c. constancy
d. sympathy
2. a. sorrow
b. mutual
c. pursuit
d. influence
3. a. acquaintance
b. unselfish
c. attraction
d. humorous
4. a. intelligent
b. interesting
c. hospitable
d. favourite
5. a. loyalty
b. success
c. incapable
d. sincere
II. LANGUAGE FOCUS
A. Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for
17


the underlined word or phrase.
6. Sarah brightened __________ considerably as .she thought of Emily’s words,
a. with
b. on
c. up
d. for
7. Does he tell you how he is getting __________ his new friends?
a. on with
b. on of
c. away with
d. out of
8. There is no truth in the __________ that Margaret has lost her job.
a. rumour
b. case
c. instance
d. news
9. Friendship is a two-side __________; it lives by give-and-take.
a. affair
b. event
c. way
d. aspect
10.Jen had confided her secret to Mark, but he betrayed her __________.
a. loyalty
b. trust
c. constancy
d. sympathy
11.They were extremely __________ to my plight.
a. sympathized
b. sympathetic
c. sympathy
d. sympathetically
12.The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths,
a. sadness
b. anxiety
c. disappointment d.
interest
13.Let me know if you see any one acting __________ .
a. properly
b. constantly
c. suspiciously
d. carefully
14.Business leaders gave an __________ welcome to the proposal.
a. official
b. exciting
c. enthusiastic
d. warmly
15.The school appeared essentially __________ since my day.
a. changed
b. unchanged
c. changeable
d. unchangeable
B. Choose the one word or phrase-a, b, c, or d-that best completes the sentences.
16.Tomorrow is difficult. I’d rather you __________ next weekend.
a. come
b. to come
c. will come
d. came
17.Neither my friends nor I __________ particularly interested in the training course next month.
a. are
b. am
c. be
d. being
18.It’s time you __________ harder for the next exam.
a. work
b. are working
c. worked
d. have worked
19.Jim doesn’t speak very clearly __________ .
a. It’s difficult to understand him
b. It’s difficult for understanding him
c. He’s difficult in understanding
d. It’s difficult to understand
20.Only when she apologizes __________ to her again.
a. I’ll speak
b. will I speak
c. that I speak
d. I speak
21.Let’s go ahead and do it now. Nothing __________ by waiting.
a. accomplishes
b. accomplished
c. has accomplished
d. will be accomplished
22.Last night, we saw a meteor __________ through the sky.
a. streaked
b. to streak
c. streak
d. to have streaked
23.At the end of this month, we __________ friends for ten years.
a. will be
b. are
b. has been
d. will have been
24.The skiers would rather __________ by train through the mountains than go by bus.
a. to travel
b. traveling
c. travel
d. traveled
25. If we leave now for our trip, we can drive half the distance before we stop __________ lunch.
a. having
b. to have
c. having had
d. for having
C. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence
to be correct.
26.When I kept getting unwanted calls, I called the phone company and had my phone number
A
B
C
change.
D
27.During a curfew it is not possible walking on the streets after a specified hour.
A
B
C
D
28.Clay that has been heated or fired in a kiln cannot to be softened again.
A
B
C
D
29.It is educational for children to observe adults to perform their daily tasks.
A
B
C
D
18


30.As they grow older, children in many cultures taught not to rely on their parents.
A
B
C
III. READING
A. Choose the correct words or phrases that best complete the passage.
Meeting old school friends again can be a strange experience. Some have changed so much that you can
(31)__________ recognize them: they speak with a different (32)__________ , are interested in different
things, and all you can do is make (33) __________ talk and hope they’ll go soon. Others, though you might
have been out of (34)__________ with them for years, are just the same as they always were - it’s
(35)__________ if you last saw them yesterday.
Before you know it, you’re exchanging (36) __________ about your families and friends, and setting out
the (37) __________ for another game of chess. A few change for the better. There’s one person that I get
(38)__________ with very well now, though we weren’t on speaking (39)__________ for our last two years at
school. One day, we met at a party and made it up and (40) __________ engaged the same evening.
31.a. nearly
b. mostly
c. hardly
d. easily
32.a. language
b. way
c. tongue
d. accent
33.a. little
b. small
c. silly
d. loud
34.a. touch
b. sight
c. sound
d. feel
35.a. just
b. like
c. as
d. so
36.a. speech
b. talk
c. gossip
d. words
37.a. pieces
b. counters
c. draughts
d. squares
38.a. off
b. down
c. up
d. on
39.a. terms
b. relations
c. situation
d. condition
40.a. went
b. got
c. gave
d. made
B. Read the passage carefully, then choose the correct answers.
Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional health. An evening out with
the closest friend may be the best guarantee of a good time. In fact, our best friend can prevent us from
developing serious psychological problems such as depression and anxiety.
Best friendship evolves with time - we cannot go out and pick our best friend. We become friends with
people who share common interests - at school or through hobbies, for example.
Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times. If you
haven’t got one, perhaps you are being too distant from people, or focusing too much on your work.
41.A best friend can __________ .
a. give us a healthy life
b. go out with us in the evening
c. spend much time finding d. share joy and sadness with us
42.Close friends need to __________ .
a. study at the same school b. have the same interests
c. pursue the same hobbies d. spend time together
43.According to the passage, __________ .
a. it takes a lot of time to make close friendships
b. we can go out and choose a good friend easily
c. best friends have good and bad times
d. It’s very difficult to make lasting friendships
44.The word ‘one’ in the last paragraph refers to __________ .
a. good time
b. bad time
c. a friendship
d. a close friend
45.Which of the following sentences is not mentioned?
a. We often have satisfaction being with a close friend.
b. the ties of close friendship will never be broken.
c. An unsociable person may not have a close friend.
d. Friendships need time to develop.
IV. WRITING
A. Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.
46.At the factory he likes people to let him have his own way.
a. He doesn’t like it when people tell him what to do.
b. He often needs the help of other people in his work.
c. He doesn’t accept help from people he dislikes.
19


d. He likes people to think all good ideas are his own.
47.1 would rather have an egg for breakfast.
a. I would eat an egg for my breakfast.
b. I don’t want an egg for breakfast.
c. I prefer to have an egg for breakfast.
d. I’ll have an egg if there is nothing else for my breakfast.
48.It would have been a perfect paper except for some mistakes.
a. It was a perfect paper. b. The word was spelt perfectly,
c. The paper had some mistakes.
d. The teacher did not accept the paper.
49.It’s waste of time to try to explain anything to Tony.
a. Tony should be given explanation.
b. It’s not worth trying to explain anything to Tony.
c. To save time, explain it to Tony.
d. It’s well worth trying to explain things to Tony.
50.The workers are threatening to go on strike unless the company raises the hourly wage.
a. If their, wages are not increased, the workers plan to strike.
b. The company raised the workers’ wages to avoid a strike.
c. The company demands that the workers strike.
d. The company threatened to pay the workers less.
B. Choose the best sentence - a, b, c, or d - made from the given cues.
51. I/ had/ An/ clean/ bedroom/ before/ let/ her/ go out/ play//
a. I had An clean up her bedroom before I let her going out to play.
b. I had An cleaned her bedroom before letting her go out for playing.
c. I had An clean up her bedroom before I let her go out to play.
d. I had An to clean her bedroom before letting her go out to play.
52.It/ wonderful/ hear/ magnificent performance// >
a. It was wonderful to hear such a magnificent performance.
b. It was wonderful of hearing a magnificent performance.
c. It’s wonderful to hear such magnificent performance.
d. It will be wonderful to hear a such magnificent performance.
53.He/ not keep/ promise/ visit me/ regularly//
a. He doesn’t keep promising and visiting me regularly.
b. He didn’t keep his promise to visit me regularly.
c. He hasn’t kept to promise to visit me regularly.
d. He doesn’t keep his promise to visit to me regularly.
54.We/ listen/ old man/ say/ his story/ beginning/ end//
a. We listened to the old man saying his story from beginning to end.
b. We listened the old man say his story from the beginning to the end.
c. We listened to the old man say his story from beginning to end.
d. We listened to the old man to say his story from beginning to end.
55.boys/ clever/ see/ solution/ problem/ so quickly//
a. The boys were clever to see the solution to the problem so quickly.
b. Boys are clever to see the solution of problem so quickly.
c. The boys are clever at seeing the solution to the problem so quickly.
d. The boys were clever to see the solution of the problem so quickly.
----------------------------------------------------------

20x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×