Tải bản đầy đủ

smart junior 2 work book


1

1А[е'ге Бос}!

..2

2

10
|8

3

4 Рг!еп6з
8оогё 9ог:е
5

{1_4}

Ап]гпо!з


6
7

8
........."........70

о


-

[!э1еп

оп0 с!гс|е.

:,'1.;

!\"/_;
|';

'3'*'=ъ

А

о

[)в

с

4

6

А


Б

)

|#

ш

г

5

п

ш

ш

7

у

опо гпо1с[
,..-,!.:1:|;'+;;.:;-.

ъ

2!;:..4_1-::!1.::

репс![
гш

[ег

боо[
реп

2

в

Р

!_оо&

1- |-[зЁеп Ёо Ё[:е

г

м

;'

2. [ооР св

!

{.1:

о.:

'#

@ ъ

69 ап4

Ё}:е р[сЁшгез

с[гс[е Ё}те соггес| [е|Ёегс}пегп Ёо Ё1те соггезропё[п9 тшог/з-

спё гпсвс[


."''.#

шп01'5

|1'з о

сопрш1ег.

шп01'5

?

!1'з о

гш

з

шп01'5

?

|1'з о

репс![ созе.

4 = -Ё*

шп01'5

?

|1'з о

бо9.$э гоо[ опё

ббег.

я
1госе. ч \-{,-

й9 попе'з

[!!е9.
1[!з !з .|ос(.

\[[о1'з

1_

|-оо& аЁ Ё!те р[сЁшгез

2.!тосе

Ё[:'е

рсгЁз о/

сп4 1тосе [А!з опё

с}пе

1бо1?

сАас.

ё[о[о9ше-

3


€оцп|

опё

гпо1с[

ъ

03

1

:

:

:

2

:

:

:

3

:

:

:

:

:

4 :

:

:

:

::

:

:

:

:

:

::

:

:

ьоо(

опё

5

:

::

согпр!е1е.

::::

ь9
с1{

ъ

'жш]

08
е5

23п

,гш[е*#г::фбо&5

щж$/[о1 оге 1[езе?
1[е9'ге

\[[о1 оге 1[езе?
1 [е9'ге

'жж
жы

====р€Ёъ

^аш


\[[о1 оге {[езе?

\([о1 оге 1[езе?

1[е9'ге

1[е9'ге

1. €оцпЁ сп4 гпсЁс[п с}:е орр[ез Ёо [}пе соггезроп4!п9 пц:п6егз2- Апзууег ![:е чшезЁ[опз 69 1/епе[/91п9 ![:е о6.!есЁз [п Ё}:е р[сЁшгез-

4.
#

|_оо[

оп6

шг!|е.

бо9

репс![

со5е

ф

реп

1 \[[:о1'з 1[!з?

2 \[[о1'з1[!з?

3 \[[то1'з 1[!з?

4 \[[о1'з 1[!з?

\

)

#
#

!_|э|еп

Ё|пё

опё со|оцг

опё со!оцг

@

1

-е€}
\

1

сЁБ

'|- Апзтмег Ё}:е
чшезЁ[опз 69 [оо|с1п9 с| есс}: [Ёегп сп4 тл:г1с[п9 Ё}пе соггесЁ тшог/з/гогп с}це 6ох2- [[зЁеп Ёо с}:е 69 сп4 со[оцг с}те /ошг с[сззгоогп о6.|есЁз Ё}це соггес| со[оцг_
3. Ё1п4 с}те о6.]ессз/гогп ссЁ[м[Ё9 2 (репс1[з, гш66егз, репз, 6оо[з) [п Ё}:е р1с1шге спё со[оцг с}тегп шз1п9
ос11т|!ч 2.

Ё}пе

зсгпе со[ошгз/гогп

5


@

1[е

#
пцгпбегэ. ч


\л{г|1е

опе

е!9[1 1ъмо {ошг

1еп

феэ*,ъ1!'&*'

в.*
€ъ

1[ гее

#

а
/

5еуеп

п

Реоё опё гпо|с[. 1[еп $оу.
'1

{]те

!пе

ъ€е*

\[[о1'з 1[о1?
11'з

о репс![.

2 \[[о1'з 9ошг попе?
|'п йе9.
3 \[[о1 со[ошг
11'з

!з 1{?

ге6.

4 $/[о1 оге 1[езе?
1[е9'ге реп5.
6

1. |-оо& сЁ Ё}пе пцтп6егз сп4 тмг[Ёе Ё}те гп[зз[п9 тшог4з.
2- Реоё [}те чшезс[опз опё с}пе сп5и/ег5 оп4 гпсЁс}т Ёьегп Ёо

{}ъе

соггесЁ р[сЁшгез. 11теп, [п рс[гз'

сз[ ап4

спзтмег Ё}пе чшезЁ!опз-


.@

1[еп рц1 1[е шогёэ |п
о|р[обе||со! огёег 0у пцгпбег!п9 [[егп

\г{г|1е.

ъ

9гощ шг![е 1[е шог6з опё р!оу ш|1[ уоцг рог[пег.

ъ1

4

1- !-оо|с сЁ Ё}:е р}поЁоз

2.9таут 4

о6.|есЁз

оп4

сп4

соггезроп41п9 тмогёз- 1!теп пцгп6ег Ё}пе тмог4з сссог4[п9 Ёо с[р}тс6е*[са[огёетсоггезропё[п9 тмог4з- 01ме 9ошг 6оо|с со уоц[ Ра1Ёпег сп4 }псуе }т]гп/}пег'тшг[Ёе 9ошг тмогёз [п
зс:пе тш[Ё}п 9ошг Р@гЁпег'5 тмог4з.

тшг1Ёе !1те

тлуг[Ёе Ё}пе

с[р}пс6е*1сс[ отёес- 9о

Ё}пе


.;€о|оцг 1[е |е11егз.

@

ъ
|

]

1..-

.'

,',,

',,,,

]:

!

|

\

\

.:

|

3\

'-,

;

!

'

!

|,..,

ь

{
-.-

\

,'..]

м

--ё

,|

,,,'$

1

!/;
!;

'-::

.';
,':

1:

\

:|

1

|

!:

/

':

![[о1 р|с1шге ёо уоц $ее |п ос1|м!1у 1? \{г!1е.
'|. €о[ошг

в

2-

!}те [е1Ёегз -пос Ё[:.е пцгп6егз- Ёо уеуео[ !1те р1сЁшге.
р1сЁшге 9оц 5ее 1п ссЁ1м[Ё9 '|.

с}те

|/т!г1Ёе е[те

рсгсз

ъм1Ё[т

\

'1


]ч!отм !
1

'..

5оу оп0

1ъъ *-

1|с|<

(/).

2

реп


#

@-

з",*.

репс![ с05е

боо]<

репс![

5#а
6#
сопрш1ег
( .--

соп

#

-*\,

гц[ег

2',;''

€ ъ
#- *.*'

5оу опё 1|с( (/).


"8
ъБёчР
ёф.э1

опе

*
б[ше

4:.;:'

5оу опё |!с[

шп01'5 1[о1?
11'з
[

!
1:

1

;

ш9 бо9.

#

#

ъ*":'

1ъмо 1[гее {ошг

3;. 5оу опё 1!с[

1

гшббег

(/).

{!уе

#

#

5еуеп


#*{
е:9 |_:1 п !пе

€#
1еп

\1{_


*

2

5|х

ф-#1

3

ге6

(/).€

9гееп

4

це[[оъм

ч&-|.-

шп01'5 1[!з7
!1'з

1- 5с9 1}те с[оззгоогп о5'|есЁз оп4 с.с[ Ё}пе с[гс[ез.
2- 5оч 1!ье пцгп6егз сп/ с1с& Ё}:.е с[гс[ез3. 5сч Ё}:е со[оцгз сп4 с.с& Ё!те с1гс[ез4. 5с9 Ё!те ехс}псп9ез сп4 с1с[ Ё[те с[гс[ез.

о гшббег.

шпо1 оге 1[езе?

1[е9'ге орр[ез.

9


@

€оцп1 опё шг![е. 1[еп, оз( опё оп$шег.

9

ь €

0

Ёоъм

п0п9 9о-9оз

?

Р]оъм

п0п9

?

10

жжжжжж*
Ёоъм

о

п0п9

&&&&&*$*
Ёочм

п0п9

1. 6огпр[есе Ё}те чшезс[опз шз[п9 Ё}пе
сп5'!,уег Ё1те чшезЁ[опз [п рс[гз.?

соггезропё[п9 тшог4з ]п

с}це

Бох- [}пеп соцпЁ

с}ъе

о6.!ессз сп4

утгг1Ёе Ё[те

соггесЁ пц;п6ег-

Аз[ сп4


.#

\[г!1е

(1

-4). 1[еп оз( опё оп$шег.

'1

1[е9'ге с0(ез.

2 1[е9'ге

л'"\
+-!
оъ "1***+$-€

ъё

1'то1з.

"лъ
дъ
нЁ
р\' {,ъ*я'/

Ё

3 1[е9'ге [о[[!рорз.

4 1[е9'ге бо[[оопз.


'/1
(^:'*.

;:]
!'. -.
-'.
ч',

!;++ъъ

'\
Ё

.э***.т+." р/

:/
1

1-

Рес4

Ё}те

зепЁепсез спё тмг[Ёе

Ё}те

5А: 14/Аа[ аге |Аезе? 58:. 7Аеу'ге. '.

пцгп6егз (1-4) шпё'ег

Ё}пе

'

соггезроп4[п9 р1ссшге. [}теп, [п рс[гз, аз|с спё с:п5и/ег

Ё}пе

чшезЁ[опз,
11$

|_|з|еп

опё 1|с[ (/).1[еп со|оцг.

фъ1

4
}е5, 1[е9 оге.

}е5, 1[е9 0ге.

\о, 1[е9

\о, 1[е9

0 ге п'1.

1е5, 1[е9 оге.

\о, 1[е9

0

геп'1.

[е5, 1[:е9 0ге.

\о, 1[е9
[]зЁеп Ёо

геп'1.

*

;1ъ'(

2

1_

0

*

Ё}пе

6Р сп4

0 ге п'1.

[е5, 1[е9 0ге.

ц;

\о, 1[е9

*

геп'1. г*\
ъ.ё

6

*
18
!#

[е5, 1[е9 0ге.
\о, 1[:е9

{}

е[сЁ ![те соггесЁ оп5\мег ёерепё1п9 оп

0

г}

тдг}пс8

0

геп'1.

9ош }песг- |}пеп, со[ошг [п !}:е ргезепЁз_

*
*
13


@

€оцп| опё

шг|1е.

1[еп оз[ опё оп$шег.

{{

п!пе 5еуеп е!9[1 1еп
,,'а
'*р

Ёоъм поп9
!о!!!рорз?

<ъ\

/ * 5.

€=

ъ*"-я'

ъ€ё

|

Ё!уе !'о!|.!рорз.

ъ**я

2

р@-$
#у'
ж
ь"т
ж

|А:
#

\\

#

'{}\

\\

2

ы&

'г'}
жч

,(-/

.=...----<

соцпЁ еас1т [Ёегп сп4 тмг[Ёе Ё}пе соггезропё[п9 пшгп6ег 1п Ё}пе с[гс[е пехЁ Ёо
сп5ууег чшез[[опз с6оцс Ё|те пшгп6ег о/1сегпз 9ош }:сме/ошп4, сз [п Ё}те ехсгпр[е-

'|- |-оо& сЁ Ё}ъе
р1сЁшге'

т4

Р&* €*2

-$>,

&
Ё}те

[!егп. [}пеп, [п рс[гз, сз& спё


!_!з|еп

опё з|п9. 1[еп со!оцг.

ф€1

л

@мр@#
@@@@#жм

)

Ёоррч 8!г1[0о9 1о 9ош!
Ёорр9 8!г1[6о9 1о 9ош!
Ёоррч 8!г1[6о9 6еог йе9,
Ёоррч 8!г1[6о9 1о 9ош!

$

2

]6:
\_

1. [[зЁеп [о

Ё}:'е

зоп9 оп

Ё[це

\ 4/

\г\
х^
:'/

:/1

о
ч.

.=\4

(а'

€9 сп4 з[п9 с[оп9. |[теп,

со[ошг [п Ё}те р[с!шге.

15


ъг!,42
@.!о|п 1[е

0о1з. 1[еп, со|оцг

опё $оу.

ъ 1 €в

.#
''!с|
о

2

'0]

|
|

'-

о


--

0

ь

-

'.(

!0

' ъ*
!

(

#
с

0

.2.

.',

...{

-|о
з

?!'

п)

о
.

:_ 0 0
-\
!с.'

: "\--.--.,"

'1 _т
'.'о..{'
}'

о '

о

с

6

-

.) .):

3

.

--

.':

1...!о|п с}:е /осз [о геуеа[ г}те с[т[[4геп'5 со5Ёц|пе5- 6о[оцг Ё[тегп дп оссогё[п9 Ёо Ё}це пцгп6егз- 7}теп, [п ро[гз, зс9 Ё}пе со5Ёцгпе5-


]ч!отм !

0о!!

2

1ь-"

г-5---\.

цо-9о
!

,**,,

\

з \&---#
д0 1е009 беог

Ф
1ооъ

{-

з

]

).
о;

Ф-*ъ'(

ц*

опё 1|с[ (/).

ссп

ог0п9е

:

,\
3

5оу, опё

5

ъм[!!е

бгочмп
ъ

-->

Ё!уе ргезеп1з.

шпо{ оге 1[езе?
1[е9'ге [о[[!рорз.

Аге 1[е9 9о_9оз?
[е5, 1[е9 0ге.

шпо1 со[ошг 0ге 1[е9?
1[е9'ге р!п|<.

|-!оьм

1.

5с9

Ё}те

гп0п9 рге5еп1з?

Ёо9з сп4 с1с|с с}те с[гс[ез_

2- 5ач с!те со[оцгз спё с|с[< Ё}те с1гс[ез.
3_ 5с9 !}те ехс}тсп9ез оп4 с|с& Ё}ъе с|гс[ез.

17


0

по11.:ег

ь

{о1[ег
з|з1ег

с

з

бго1[ег

4

'@

..|о|п

1[е 6о1э опё шг!!е.

ъ

#

0

-3

о
о

\..
оо

.'(
'1

$/[о' 5
|1'з

пч

2 \\/5о'з {[ о1?
|1'з п9

3

.

\:[[о'з 1[о1?
|1'з

п9

1. йсЁс|т с}пе]сгп[|ч гпе:п6егз Ёо Ё!те рш=а[е р[есез 4ер[сЁ1п9 Ё}пегпЁ}пе 4оЁз, тетеа[ }4е9'з |атп1!'9 гпегп6егз сп4 спзтмег Ё}те чшезЁ[опз-

2- ]о|п

18
!

_"-,п


|_оо(

ъ

опё шг|1е.

,/

по{}эег {г!еп6 з!з1ег {о|[ег бго1[ег эг2ла{о1[ег 9гоп6по1[ег

огоп6{о1[ег

пе7

#

|-оо[

опё

шг|1е.

ъ

\:'\|}]о'з 1}':о1?Ёе[[о,
п9 {г!еп0з

!1 |зп'1.

!

|з 1[о1

ошг по1[ег?

1-

!-оо[ сЁ

Ё}:е р[сЁшгез

спё

тмг[Ёе Ё}це гпегп6егз

о!}4е9'з!агп||ч/гогп Ё}те 6ох.
зс[ё тм}псЁ [п Ё|те з[ог9-

2-|$!г1Ёе с[пе рсгЁз о/с}пе 41с1о9ше ассогё1п9 Ёо иг|то

19


|_оо|<

опё гпо1с[

ъ
рштт[е

тмог6го5е
0о!"!

бе6

ж

[оо( оп6

шг!1е.

оп

[р-''

:.'шп6ег

|п

2

\г![еге'з 1[е ротт[е?
!1'з
1[е бо9.

\г![еге'з 1[е 6о!!?

|1'з

|

4

з

\г![еге'з 1[е боо]|1'з
1[е 6ез(.
1. йсЁс}п [}те р1сЁшгез Ёо !}те соггесЁ и:ог/зоЁ Ё[те р[сЁшгез, гес4 Ё[те чшезЁ[опз оп4 согпр[еЁе !}те @п51уег5

2-[ооР


1

1[е ъмог6го

\г!беге'з 1[е бо!!?

!1'з

тц1Ё}п Ё}те

1[е бе0.

со(гес1 ргероз[в1оп о/[оссс[оп-


@

!_оо(

опо

шг!1е.

#
ъ -_{ту

тмог6гобе

оп

шп0ег


ь

)е.

1 \\/[еге 0ге

2

1[е боо]<з? 1[е9'ге шп0ег 1[е

\[[еге 0ге 1[е рштт[ез? 1[е9'ге

3 \\/[еге 0ге 1[те бо [[з?

4 \:[[еге 0ге

1п.

1

[е9'ге

гш5бегз? 1бе9'ге

[опр

1[е зо{о.
1[те

с[о!г.

1[те сош рш1ег.

5 $/[еге 0ге гобо1з? 11"те9'ге !п 1[е

6 \//[еге 0ге 1[е 0о[[з? 1[е9'ге оп 1[е
1.

[оо& 4Ё |ье Р[сЁцге спё согпр[еЁе

Ё}те

5епЁепсе5

тш1[[т Ё}пе

со(гес[ тлог4з [п ![те 6ох.

А


!''

1

[_оо(

1[е 1!

2 1[е

оп0 согпр!е[е.

оп

шп6ег

!п

1[е тмог0гобе.1[е зо{о.

бо]"], !з

3 1[е боо(з

*
ч

оге

4 1[е ротт[е5 0ге
5 1бе 0о[[з оге

6 1[е 1е009 беог5 0ге

1[е [опр.
1[е бе0.
1[е ииог0гобе.
{|''те

зо{о

1. |-оо& сЁ Ё}пе р[с1шге сп4 согпр[еЁе !}те зепЁепсез и:[Ё}ц Ё[те соггесЁ РгеРо5[Ё1оп о/[осс[[оп_

22

.


!_оо(

опё

1[еп э!п9.

шг|}е.

ъф

\г![еге оге 1[е 1о9з?
\г![еге оге 1[е 1о9з? \г![еге оге 1[е 1о9з?

1[е 1о9з оге

|п

(опе

1[е

*

оп0 5ее.

\[[еге оге 1[е

(]

.]шз1

)

тмог6гобе

сопе оп0

5ее.

(2)

?

\г![еге оге 1[е

11,е

&

!4':

1[е

оге оп 1[е зо{о.

0ге шп0ег
1[е

1-

|-оо[ сЁ

Ё}те

1}теп з1п9-

р[сЁшгез ап4 согпр[еЁе Ё}те зоп9

тш[Ё}: Ё[те

тшогёз ]п Ё}те 6ох- !-[з!еп Ёо [}ъе зоп9 оп Ё}те

€Р сп4

с[тес|с 9ошг ап5\мег5.

23


7

€"

€о!оцг оп6 {!п6 1[е оп!гпо!.
е@р
ж.г@

а@

12#

1. €о[ошг

24

с}те

р[есез

тм1е}т с|те

пцгп6егз

8}те

:: ,

-..'''.=.

-*

).

1-.
2

соггезроп4[п9 со[ошгз Ёо геуес[

Ё!те

сп!гпс[.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×