Tải bản đầy đủ

bài giảng khảo sát x quang ngực

KHAÛO SAÙT
X QUANG NGÖÏCÝ nghóa hình X quang.
Độ hấp thu tia X của cấu trúc trong cơ thể:
– Khí: không hấp thu tia: đen nhiều.
– Mỡ: do tỷ trọng nhỏ hơn nước ít hấp thu
tia: xám nhiều.
– Nước hay dòch: gồm tất cả các bộ chứa
dòch như tim, gan, máu, thận, não…đều
có độ xám như nhau.
– Cấu trúc có calcium: cản tia nhiều, nên
màu trắng
– Chất tương phản cản quang: barium,
iodide…
– Kim khí.Effect of projection on apparent heart size

PA

AP

X-ray tube


Different CXR Views:

Posterior-Anterior (PA)
Anterior-Posterior (AP)
Lateral
Supine
Oblique
Expiratory
Lateral Decubitus
Lordotic
Lateral Decubitus viewLordotic view

Expiratory view

FOR
EXAMINATION OF
THE LUNG APEX

FOR DIAGNOSIS OF
BRONCHIAL ASTHMAApproach to Chest Radiograph:
Technical Factors


Patient Identification (name and date)
Markers (Left vs right)
Assess for rotation (clavicles vs spinous
process)
Penetration (thoracic spine should be visible)
Degree of Inpiration: 6th anterior or 10th
posterior
Expiration

Inspiration: Same Patient


Inspiration vs Expiration


Inspiration/Expiration Images
• Expiration
– Heart size appear larger
– Mediastinum is wider
– Pulmonary vasculature indistinct


4th Anterior

8th Posterior
Expiration Image


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×