Tải bản đầy đủ

bài giảng block dẫn truyền

Trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
Bộ Môn Nội
Bài giảng

BLOCK DẪN TRUYỀN
BS CKI Trần Thanh Tuấn
Đối tượng Sinh viên Y Khoa
08/2017


Mục tiêu
1. Nhận biết các dấu hiệu của block nhĩ thất trên
ECG
2. Nhận biết các dấu hiệu của block nhánh và các
phân nhánh trên ECG


Đường dẫn truyền trong tim


Các dạng block


Block xoang nhĩ
Block nhĩ thất
Block nhánh
Block phân nhánh


Block nhĩ thất


Block nhĩ thất
 Có bất thường xung động dẫn truyền từ nhĩ xuống thất.
 Phân độ:
• Block AV độ 1: thường được định nghĩa là khoảng
thời gian dẫn truyền nhĩ thất (khoảng PR) > 0,2s
• Block AV độ 2: vài xung động nhĩ không được dẫn
xuống thất
+ Mobitz type I (chu kỳ wenckebach)
+ Mobitz type II
• Block AV độ 3: không có xung động của nhĩ được dẫn
truyền xuống thất


Block nhĩ thất độ I

 Hình ảnh ECG:
• Sóng P bình thường đứng trước QRS và dẫn truyền
1:1
• Khoảng PR kéo dài (PR > 0,2s) nhưng không thay đổi
giữa các phức bộ trên ECG
• Phức bộ QRS bình thường về hình dạng và trục


Block nhĩ thất độ IBlock nhĩ thất độ II – Mobitz 1

 Hình ảnh ECG:
• Sóng P bình thường, nhiều hơn QRS
• PR dài dần cho đến khi không dẫn, tiếp đến là một chu
kỳ mới
• RR dài nhất ( khoảng không dẫn ) < 2 RR ngắn nhất
• Chu kỳ Wenkeback : tỉ lệ số sóng P và số phức bộ QRS


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 1


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 1
 Cơ chế : sơ đồ bậc thang


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 1


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 2

 Hình ảnh ECG:
• Sóng P bình thường, nhiều hơn QRS, có sóng P không
dẫn truyền
• PR bình thường
• QRS có thể dãn rộng hoặc bình thường


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 2


Block nhĩ thất độ II – Mobitz 2


Block nhĩ thất cao độ

 Hình ảnh ECG:
• Có ít nhất hai sóng P không dẫn truyền
• PR cố định
• QRS thường dẫn rộng


Block nhĩ thất cao độ (3:1)


Block nhĩ thất 2:1

 Hình ảnh ECG:
• Xen kẽ giữa P dẫn và P không dẫn
• PR cố định


Block nhĩ thất độ III

 Hình ảnh ECG:
• Sóng P bình thường, tần số 60 – 100 lần/ phút
• QRS
• Tần số < 60 lần/ phút
• QRS hẹp, chủ nhịp là bộ nối
• QRS rộng, chủ nhịp là nhịp thất


Block nhĩ thất độ III


Block nhĩ thất độ IIIBlock nhánh
 Rối loạn dẫn truyền trong các bó nhĩ thất trái và phải.


Block nhánh phải


Block nhánh phải

Tiêu chuẩn chẩn đoán block nhánh phải
 QRS ≥ 0,12s ( < 0,12 : không hoàn toàn)
 Chuyển đạo V1, V2: QRS có dạng ‘tai thỏ’ (RSR’)
 Chuyển đạo V5, V6, DI: có sóng S rộng
 ST chênh xuống và T âm ở V1 – V3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×