Tải bản đầy đủ

Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Công ty cP Thực phẩm Hữu nghị
------------------------------------------

báo cáo
đánh giá tác động môI tr-ờng
Dự án đầu t- xây dựng
nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
Địa điểm : xã chính nghĩa, huyện Kim động, tỉnh H-ng Yên

Hng Yờn, thỏng 4/2010

1


Công ty cP Thực phẩm Hữu nghị
------------------------------------------

báo cáo
đánh giá tác động môI tr-ờng
Dự án đầu t- xây dựng
nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Địa điểm : xã chính nghĩa, huyện Kim động, tỉnh H-ng Yên

C quan ch d ỏn

C quan t vn

CễNG TY CP THC PHM
HU NGH

2


MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................................ 3
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................................................. 9
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. 10
DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................. 14
MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 15
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN ........................................................................................................................ 15
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ......................................................................................... 15
kỹ thuật ............................................................................................................. 17

2.2. Căn cứ

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM ......................................................................... 18

CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................ 21
1.1. TÊN DỰ ÁN ............................................................................................................................... 21
1.2. CHỦ DỰ ÁN .............................................................................................................................. 21
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .............................................................................................................. 21
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ..................................................................................... 23
1.4.1. Mục tiêu va tinh chât của khu công nghiêp .......................................................... 23
. .2. C c n n n

thu hut đâu tư va phân khu chức năng sử dụng đất ............. 23

a). Phân khu chức năng ......................................................................................................... 23
.C cn n n


thu hut đâu tư ....................................................................................... 24

1.4.3. L i ich kinh tê – xa hôi cua dự an............................................................................. 24
1.4.4. Phân khu chức năng theo loai hinh san xuât – kinh doanh ................................. 25
.
.

n

t công nghiệp, kho tàng............................................................................ 25

điều hành- dịch vụ ................................................................................................... 26

c). Khu cây xanh tập trung, mặt nước ................................................................................. 27
d). Khu công trinh đầu mối hạ tầng kỹ thuật ...................................................................... 27
1.4.5. Sử dụng đất va phân ky đầu tư ................................................................................. 27
a). Yêu cầu ................................................................................................................................ 27
b). Phân ky đ u tư .................................................................................................................... 27
. . .C cc n

inh ha tâng ky thuât .................................................................................... 28

1.4.6.1. Hê thông đường giao thông ................................................................................ 28

3


1.4.6.2. Hê thông cấp nước................................................................................................. 32
1.4.6.3. Hê thông cấp điện ................................................................................................... 34
1.4.6.4. Hê thông thu gom va thoát nước mưa ............................................................ 37
1.4.6.5. Hê thông thoát nước thải và xử ly nước thai .................................................. 39
. . . .

n c

n chât thai răn ............................................................................ 41

1.4.6.7. Hệ thống thông tin liên lạc....................................................................................... 42
1.4.6.8. Hệ thống cổng, nhà điều hành và tường rào ................................................. 43
1.4.6.9. Phương án cung cấp nước tưới cho các khu vực lân cân ....................... 43
1.4.6.10. Khu nhà ở và dịch vụ cho công nhân KCN ..................................................... 43
1.4.6.11. Kế hoạch lao động và dân cư .......................................................................... 44
1.4.6.12. Phương án quy hoạch nghĩa trang và di chuyển mồ mả ......................... 44
. . .

.C i

đ u tư ............................................................................................................ 45

1.4.6.14. Tiến độ và thời gian thực hiện ........................................................................... 46

CHƢƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ -XÃ
HỘI ..................................................................................................................... 47
2. . ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG............................................................................ 47
2. . . Địa hình ............................................................................................................................. 47
2. .2. Địa chất công trinh ........................................................................................................ 47
2.1.3. Địa chất thuỷ văn ........................................................................................................... 48
2. . . Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................ 49
a). Chế độ mưa ....................................................................................................................... 49
b). Chế độ nắng ...................................................................................................................... 50
c). Nhiệt độ ............................................................................................................................... 50
d . Độ ẩm .................................................................................................................................. 51
e). Bốc hơi................................................................................................................................ 52
f).Gió.......................................................................................................................................... 52
h). Mưa bão ........................................................................................................................... 52
2.1.5. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên .................................................. 52
a). Hiện trạng chất lư ng môi trường không khí ........................................................... 52
b). Kết quả tiếng ồn ............................................................................................................... 54
c). Chất lư ng môi trường nước ........................................................................................ 54
2.1.6. Chất lư ng môi trường đất ........................................................................................... 57
2.1.7. Tài nguyên sinh vật ............................................................................................................. 58

4


a. Hệ thực vật cạn ................................................................................................................. 58
b. Hệ động vật cạn................................................................................................................ 58
c. Hệ thuy sinh......................................................................................................................... 58
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................................................. 62
2.2.1. Xã Bạch Sam ..................................................................................................................... 62
2.2.2. Xã Min Đức....................................................................................................................... 63
2.2.3. Xã Dương Quang ............................................................................................................ 64

CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .................................. 66
3.1. Nguồn gây tác động ............................................................................................................. 66
3.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải ........................................................... 66
3.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải .................................................... 67
3.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra................................ 67
.2. Đối tư ng, quy mô bị tác động ......................................................................................... 67
. .Đ n

i

c động ..................................................................................................................... 71

. .2. Đ n

i

c động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng .................. 75

. . .Đ n

i

c động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng ................................. 76

. . .Đ n

i

c động trong giai đoạn khai thác và vận hành ................................... 84

. .5. Đ n

i

c động tổng h p đến các thành phần môi trường .......................... 106

3.3.6. Tổng h p kết quả đánh giá tác động môi trường ............................................. 115
. .Đ n

i về phương pháp sử dụng .................................................................................. 126

3.4.1. Phương pháp thống kê số sliệu ................................................................................. 126
3.4.2. Phương pháp ma trận môi trường .......................................................................... 127
3.4.3. Phương pháp danh mục va đanh gia nhanh ..................................................... 127
3.4.4. Phương pháp mô hình hoá ....................................................................................... 127
3.4.5. Phương pháp chuyên gia va tham vấn cộng động .......................................... 127

CHƢƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG
NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ............................................. 128
4.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu ...................................................................... 128
4.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch ........................................................................ 128
. .2. Gi i đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng ............................................................... 128
. . . Gi i đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở ............................................................................ 130
a. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất........................................................................ 130
b. Giảm thiểu ô nhiễm do sinh khối thực vật phát quang ........................................ 131

5


c. Giảm thiểu gia tăng độ đục nước sông ................................................................... 131
d. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải sinh hoạt ................................ 131
e. Giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải ........................................................................... 132
f. Giảm thiểu cản trở giao thông và lối đi lại của người dân .................................. 132
g. Giảm thiểu các vấn đề kinh tế - xã hội ...................................................................... 132
. An o n l o động................................................................................................................ 133
i. Giảm thiểu ô nhiễm không khí ...................................................................................... 133
j. Giảm thiểu tiếng ồn và rung động ................................................................................ 133
k. Giảm thiểu đối với các sự cố ....................................................................................... 134
. . . Gi i đoạn khai thác và vận hành .............................................................................. 134
a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí ..................................................................................... 135
b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải ............................................................................... 137
c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại ................................. 146
d. Giảm thiểu các tác động đến môi trường văn hóa – xã hội.............................. 150
e. Biên phap cải thiện các yếu tố vi khí hậu trong KCN ........................................... 150
4.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường ........................................................................ 151
4.2.1. Phòng chống cháy nổ .................................................................................................... 151
4.2.2. Phòng chống sét .............................................................................................................. 152
4.2.3. Kiểm soát các sự cố liên quan đến trạm XLNT tập trung .................................. 152
a. Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất ..................... 152
b. Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt ............................................................... 153
4.2.4. An toàn về điện ................................................................................................................ 153

CHƢƠNG 5. CAM KẾT THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ................. 154
5.1. Cam kết tuân thủ phương án quy hoạch ...................................................................... 154
5.2. Cam kết trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng ........................................ 154
5.3. Cam kết trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng ....................................................... 154
5.4. Cam kết trong giai đoạn khai thác và vận hành ......................................................... 154
5.5. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu ............................ 154
5.6. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường ............................. 154
5.7. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường .............................................................. 155
5.8. Cam kết bồi thường thiệt hại .............................................................................................. 155
5.9. Cam kết đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ................................................... 155

6


5.10. Các cam kết khác ................................................................................................................. 156

CHƢƠNG 6. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG, ........................ 157
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG ................... 157
6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường................................................................... 157
6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường ............................................................. 158
6.2.1. Chương trình quản lý môi trường.............................................................................. 158
a. Chương trình quản lý môi trường ................................................................................ 158
b. Tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường ......................................................... 159
c. Quản lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại .......................................... 161
d. Phòng, chống sự cố môi trường .................................................................................... 161
6.2.2. Chương trình giám sát môi trường ........................................................................... 161
a. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng ........................... 161
. Gi

on

i i đoạn khai thác vận hành .............................................................. 162

CHƢƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ ............................................................... 168
CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG ................................................ 168
7.1. Dự toán kinh phí cac công trinh xử lý môi trường ..................................................... 168
7.2. Dự toán kinh phí giám sát môi trường .......................................................................... 171

CHƢƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ....................................... 172
8.1. Ý kiến của UBND xã Dương Quang ................................................................................ 172
8.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Dương Quang ........................................................................... 172
8.3. Ý kiến của UBND xã Minh Đức ......................................................................................... 173
8.4. Ý kiến của UBMTTQ xã Minh Đức..................................................................................... 174
8.5. Ý kiến của UBND xã Bạch Sam ......................................................................................... 174
8.6. Ý kiến của UBMTTQ xã Bạch Sam .................................................................................... 174
8.7. Ý kiến tiếp thu của chủ đầu tư ......................................................................................... 175

CHƢƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, ............................. 176
DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.................................................. 176
9.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu ....................................................................................... 176
9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo.............................................................................. 176
9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM ..................................... 178
9.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá ..................................... 179
9. . Đ n

i

ức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng ........................... 179

7


9. .2 Đ n

i c ất lư ng giữ liệu, tài liệu xây dựng đư c ............................................. 179

9.4. Trang thiết bị và máy móc sử dụng trong đo đạc, lấy mẫu và phân tích............ 179
9.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường ............................... 180

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 183
1. KÊT LUẬN .................................................................................................................................... 183
2. KIẾN NGHỊ................................................................................................................................. 184

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 185

8


CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

ĐTM

Đánh giá tác động môi trƣờng

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

SS

Chất rắn lơ lửng

BOD5

Nhu cầu ôxy sinh hoá (Biochemical oxygen demand)

COD

Nhu cầu ôxy hóa học (Chemical oxygen demand)

DO

Ôxy hoà tan (dissolved oxygen)

N tổng

Nitơ tổng

P tổng

Phốt pho tổng

WHO

Tổ chức y tế thế giới (World health organization)

BTCT

Bê tông cốt thép

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

CPTV

Cổ phần tƣ vấn

GTVT

Giao thông vận tải

GPMB

Giải phóng mặt bằng

UBMTTQ

Ủy ban mặt trận tổ quốc

UBND

Ủy ban nhân dân

QLNN

Quản lý nhà nƣớc

KTXH

Kinh tế xã hội

TN&MT

Tài nguyên và Môi trƣờng

CNH

Công nghiệp hóa

QT&PT

Quan trắc và phân tích

NMXLNT

Nhà máy xử lý nƣớc thải

CTR

Chất thải rắn

QL

Quốc lộ
9


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Hiện trạng quỹ đất trong khu vực quy hoạch ..................................... 22
Bảng 1.2: Tổng hợp sử dụng đất KCN ............................................................... 24
Bảng 1.3: Tổng hợp các loại hình công nghiệp trong KCN ............................... 25
Bảng 1.4: Tổng hợp sử dụng đất cho các nhà máy công nghiệp và ho tàng .... 26
Bảng 1.5: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 1 .......................................................... 27
Bảng 1.6: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2 .......................................................... 28
Bảng 1.8: Tổng hợp hối lƣợng mạng lƣới và hệ thống cấp nƣớc ..................... 33
Bảng 1.9: Chỉ tiêu cấp điện cho các ngành công nghiệp .................................... 34
Bảng 1.10: Phụ tải cấp điện cho KCN ................................................................ 34
Bảng 1.11: Khối lƣợng hệ thống điện trung áp .................................................. 36
Bảng 1.12: Khối lƣợng hệ thống điện chiếu sáng .............................................. 36
Bảng 1.13: Tổng hợp hối lƣợng xây dựng hệ thống thoát nƣớc....................... 39
Bảng 1.14: Tính toán nhu cầu thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc thải ..................... 40
Bảng 1.15: Khối lƣợng xây lắp phần thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc thải .......... 41
Bảng 1.16: Khối lƣợng th ng chứa và trung chuyển chất thải rắn ..................... 42
Bảng 1.17: Dự báo nhu cầu sử dụng lao động.................................................... 44
Bảng 1.18: Tổng hợp chi phí đầu tƣ ................................................................... 45
Bảng 2.1: Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong năm ...................................... 49
Bảng 2.2: Số giờ nắng các tháng trong năm ....................................................... 50
Bảng 2.3: Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm........................................... 51
Bảng 2.4: Độ ẩm tƣơng đối trung bình các tháng trong năm ............................. 51
Bảng 2.5: Vị trí các điểm lấy mẫu chất lƣợng môi trƣờng không khí ................ 53
Bảng 2.6: Kết quả đo vi hí hậu ......................................................................... 53
Bảng 2.7: Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí ......................... 53
Bảng 2.8: Kết quả đo tiếng ồn ............................................................................ 54

10


Bảng 2.9: Chất lƣợng nƣớc mặt sông Cầu Lƣờng và ênh Ngọc Lâm .............. 55
Bảng 2.10: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc ngầm ........................................ 56
Bảng 2.11: Kết quả phân tích chất lƣợng đất ..................................................... 57
Bảng 2.12: Diện tích các loài thực vật trên cạn trong khu vực dự án ................ 58
Bảng 2.13: Mật độ thực vật nổi .......................................................................... 59
Bảng 2.14: Mật độ động vật nổi ......................................................................... 60
Bảng 3.1: Đối tƣợng quy mô bị tác động ........................................................... 67
Bảng 3.3: Sinh khối thực vật của một số loại cây .............................................. 76
Bảng 3.4: Khối lƣợng đất hữu cơ bóc bỏ............................................................ 77
Bảng 3.5: Hệ số ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển ................................ 77
sử dụng dầu diesel............................................................................................... 77
Bảng 3.6:Dự báo số lƣợt phƣơng tiện vận chuyển ............................................. 78
Bảng 3.7:Tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện vận chuyển........... 78
Bảng 3.8:Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện ................................ 79
vận chuyển và thi công ....................................................................................... 79
Bảng 3.9: Dự kiến số lƣợng công nhân làm việc tại công trƣờng ...................... 80
Bảng 3.10: Lƣợng chất thải, nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ................................ 81
Bảng 3.11:Lƣợng dầu mỡ thải phát sinh tại công trƣờng ................................... 82
Bảng 3.12: Dự báo các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng liên quan đến một số ngành
nghề trong KCN .................................................................................................. 84
Bảng 3.13:Hệ số ô nhiễm không khí của các ngành công nghiệp ...................... 90
Bảng 3.14: Hệ số ô nhiễm không khí phát thải từ KCN..................................... 92
Bảng 3.15: Tải lƣợng khí thải phát sinh từ KCN Minh Quang .......................... 92
Bảng 3.16: Khả năng ảnh hƣởng do khí thải từ KCN ........................................ 93
đến các hu dân cƣ xung quanh .......................................................................... 93
Bảng 3.17: Các hợp chất gây mùi chứa lƣu huỳnh............................................. 94
do phân hủy kỵ hí nƣớc thải ............................................................................. 94

11


Bảng 3.18: H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nƣớc thải ...... 95
Bảng 3.19: Lƣợng khí biogas phát thải từ trạm XLNT tập trung ....................... 95
Bảng 3.20: Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nƣớc thải ....... 96
Bảng 3.21: Lƣợng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nƣớc thải...................... 96
Bảng 3.22: Đặc trƣng nƣớc thải của các ngành công nghiệp ............................. 97
chế biến lƣơng thực - thực phẩm ........................................................................ 97
Bảng 3.23: Đặc trƣng nƣớc thải của ngành vật liệu xây dựng ........................... 98
Bảng 3.24: Đặc trƣng nƣớc thải của ngành cơ hí ............................................. 98
Bảng 3.25: Đặc trƣng nƣớc thải của ngành ........................................................ 99
chế biến lƣơng thực – thực phẩm ....................................................................... 99
Bảng 3.26: Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sau hi đƣợc xử lý đạt
tiêu chuẩn TCVN 5945-2005-B (Kq = 1,1 và Kf = 0,9) .................................... 99
Bảng 3.27: Thành phần, hệ số phát thải chất thải rắn sản xuất ........................ 100
Bảng 3.28: Khối lƣợng và thành phần chất thải rắn của một số ngành công
nghiệp................................................................................................................ 101
Bảng 3.29: Tải lƣợng chất thải rắn phát sinh tại các KCN ............................... 102
Bảng 3.30:Lƣợng b n dƣ phát thải từ trạm XLNT tập trung ........................... 103
Bảng 3.31: Các kịch bản đánh giá sự cố môi trƣờng từ trạm XLNT tập trung 105
Bảng 3.32: Dự báo biến động chất lƣợng nƣớc sông Cầu Lƣờng trong từng
trƣờng hợp xảy ra các sự cố môi trƣờng ........................................................... 105
Bảng 3.33:Dự báo phần trăm nồng độ BOD của nƣớc sông Cầu Lƣờng tăng lên
khi có sự cố đối với trạm XLNT tập trung dò dỉ ra ngoài ................................ 105
Bảng 3.34: Mức độ tác động............................................................................. 110
Bảng 3.35:Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần vật lý/hóa học ... 110
Bảng 3.36: Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần sinh học/sinh thái
........................................................................................................................... 111
Bảng 3.37:Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần văn hóa/xã hội .. 112
Bảng 3.38: Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần kinh tế.............. 112
Bảng 3.39: Tổng hợp mức độ tác động đến môi trƣờng và kinh tế – xã hội .... 113
12


Bảng 3.40: Tiêu chí đánh giá quy mô tác động ................................................ 115
Bảng 3.41: Quy mô tác động do hoạt động của dự án...................................... 116
Bảng 4.1: Các phƣơng án xử lý bụi .................................................................. 136
Bảng 4.2: Các phƣơng án hống chế theo ngành nghề .................................... 137
Bảng 4.3: Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải ......... 138
Bảng 4.4: Tiêu chuẩn nƣớc thải đầu vào trạm XLNT tập trung ....................... 141
Bảng 4.5: Kế hoạch giảm thiểu chất thải rắn và chất thải nguy hại ................. 146
Bảng 6.1: Danh mục các công trình xử lý môi trƣờng ..................................... 157
Bảng 6.2: Chƣơng trình QLMT trong giai đoạn chuẩn bị dự án ...................... 158
Bảng 6.3: Chƣơng trình QLMT trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở ........ 159
Bảng 6.4: Chƣơng trình QLMT trong giai đoạn khai thác và vận hành .......... 159
Bảng 6.5: Kế hoạch hành động giám sát nƣớc thải .......................................... 162
Bảng 6.6: Vị trí giám sát và tiêu chuẩn so sánh ............................................... 163
Bảng 6.7: Kế hoạch hành động giám sát không khí xung quanh ..................... 165
Bảng 6.8: Thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh ......................................... 165
Bảng 6.9: Thông số giám sát nƣớc mặt và tiêu chuẩn so sánh ......................... 166
Bảng 7.1. Dự toán kinh phí xử lý môi trƣờng .................................................. 168
Bảng 7.2. Dự toán inh phí giám sát môi trƣờng ............................................. 171
Bảng 9.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo .................................................... 176
Bảng 9.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập .................................... 177

13


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1: Tần suất xuất hiện của mật độ vi khuẩn trong không khí .................. 97
Hình 3.2: Biểu diễn tác động của các thành phần môi trƣờng ......................... 114
Hình 3.3: Biểu diễn tổng hợp tác động đến môi trƣờng ................................... 114
Hình 4.1: Sơ đồ quản lý nƣớc mƣa và nƣớc thải tại KCN ............................... 140
Hình 4.2: Sơ đồ qui trình công nghệ trạm XLNT tập trung ............................. 145

14


MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN
Nằm trong quy hoạch phát triển của các hu công nghiệp tập trung của tỉnh
Hƣng Yên đến năm 2015 và giai đoạn 2020 có 11 hu công nghiệp (KCN), bao
gồm: KCN Phố Nối A, KCN Phố Nối B (KCN Phố Nối B – ngành dệt may và
KCN Thăng Long II), KCN Minh Đức (gồm KCN Minh Đức – Nam quốc lộ 5 và
KCN Minh Quang – Hƣng Yên), KCN Giai Phạm, KCN Vĩnh Khúc, KCN Tân
Dân, KCN Chính Nghĩa, KCN Thổ Hoàng, KCN Trung Nghĩa, KCN Di Chế,
KCN Đoàn Đào. KCN Minh Quang đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý bổ sung
vào danh mục các hu công nghiệp của cả nƣớc ƣu tiên phát triển đến năm 2015
tại văn bản số 1159/TTg-CN ngày 21/8/2007.
Khu công nghiệp Minh Quang là một bộ phận của các Khu công nghiệp
(KCN) tỉnh Hƣng Yên đã đƣợc quy hoạch đến năm 2015 và giai đoạn 2020 có quy
mô 325,43 ha nằm cạnh Quốc lộ 5 sẽ là một KCN có sức thu hút mọi thành phần
inh tế vào đầu tƣ, với các ngành công nghiệp sạch nhƣ thiết bị điện, điện tử, điện
lạnh, cơ hí chế tạo, lắp ráp, chế biến nông lâm sản…. hi đi vào hoạt động KCN
sẽ giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập ổn định cho ngƣời lao động trong hu
vực, góp phần đáng ể vào sự tăng trƣởng inh tế của Hƣng Yên nói riêng và cả
nƣớc nói chung.
Dự án đầu tƣ xây dựng và inh doanh hạ tầng ỹ thuật KCN Minh Quang
sẽ đƣợc chủ đầu tƣ là Công ty cổ phần VID Hƣng Yên thuộc Tập đoàn Đầu tƣ
Phát triển Việt Nam (VID), một Tập đoàn có nhiều năm inh nghiệm và là chủ
đầu tƣ hạ tầng nhiều KCN trong cả nƣớc triển hai theo hai giai đoạn. Giai đoạn
I, đền b GPMB 325,34 ha, san nền diện tích 175,03 ha (đạt 54% tổng diện tích
đất), xây dựng các công trình hạ tầng ỹ thuật và trạm XLNT giai đoạn I có
công suất 4.000m3/ngày đêm trong vòng 24 tháng. Giai đoạn II, hoàn thành các
hạng mục công trình còn lại theo thiết ế đƣợc duyệt trong vòng 42 tháng.
Nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc Quốc hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày
01/07/2006, Công ty cổ phần VID Hƣng Yên tiến hành lập báo cáo đánh giá tác
động môi trƣờng (ĐTM) dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ
thuật KCN Minh Quang” đƣợc tiến hành xây dựng tại xã Minh Đức, Dƣơng
Quang và Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên . Báo ĐTM này hông bao
gồm nội dung đánh giá tác động môi trƣờng cho các công trình hác nhƣ: Trạm
xử lý nƣớc thải….
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT
2.1. Căn cứ pháp luật
15


 Luật xây dựng đƣợc Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

 Luật Tài nguyên nƣớc đƣợc Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998.
 Luật đất đai đƣợc Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
 Luật Bảo vệ môi trƣờng đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
 Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2006 của Chính Phủ về an toàn hóa
chất.
 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 04/09/2007 của Chính phủ về quản lý chất
thải rắn.
 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nƣớc đô
thị và hu công nghiệp.
 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính Phủ về việc “Qui
định việc cấp phép thăm dò, hai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải
vào nguồn nƣớc”.
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết
và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.
 Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và
hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.
 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng.
 Thông tƣ số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng về việc “Hƣớng dẫn điều iện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ý,
cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại”.
 Thông tƣ số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc
“Hƣớng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của
Chính phủ về quản lý chất thải rắn”.
 Thông tƣ số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn
một số nội dung về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công
trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày
07/02/2005 của Chính phủ.
 Thông tƣ số 12/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày
26/12/2006 về việc hƣớng dẫn thủ tục hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng
ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
16


 Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài Nguyên & Môi
trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi
trƣờng và cam ết bảo vệ môi trƣờng.
 Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về
việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ
sinh lao động”.
 Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trƣởng Bộ Công
nghiệp về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu
cầu an toàn đặc th chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý ỹ thuật an
toàn đối với các máy, thiết, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc th chuyên
ngành công nghiệp.
 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng về việc “Ban hành danh mục chất thải nguy hại”.
 Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây Dựng Về việc
ban hành “Quy chuẩn ỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCXDVN
01: 2008/BXD”.
 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng.
 Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về
việc quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hƣớng
đến năm 2020.
 Văn bản số 1159/TTg-CN, ngày 21/8/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ đồng ý
bổ sung KCN Minh Quang-Hƣng Yên vào danh mục các KCN của cả nƣớc
ƣu tiên phát triển đến năm 2015.
 Căn cứ Hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN xây dựng Minh Quang- tỉnh Hƣng
Yên do đơn vị tƣ vấn là Công ty cổ phần VID tƣ vấn đầu tƣ xây dựng lập
tháng 12/2007.
 Nghị Quyết số 190/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hƣng Yên
khoá XIV kỳ họp thứ chín về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Hƣng Yên năm 2008 thông qua ngày 12/12/2007
 Thông báo số 196/TB-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Hƣng Yên
về việc đồng ý chủ trƣơng cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tƣ phát
triển Việt Nam đƣợc triển hai dự án xây dựng hạ tầng ỹ thuật KCN Bạch
Sam (nay là KCN Minh Quang).
2.2. Căn cứ kỹ thuật
17


 Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng và inh doanh hạ tầng

ỹ thuật KCN

Minh Quang, năm 2008.
 Báo cáo phát triển inh tế xã hội của tỉnh Hƣng Yên, năm 2007,2008.
 Báo cáo hiện trạng môi trƣờng - Bộ TN& MT, năm 2006 và 2007.
 Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng Việt Nam đến 2010.
 Các tài liệu và văn bản hƣớng dẫn lập báo cáo ĐTM do Bộ TN&MT ban
hành.
 Các số liệu về địa chất, hí tƣợng và thuỷ văn hu vực thực hiện dự án, năm
2008.
 Phiếu điều tra inh tế xã hội các xã Minh Đức, xã Dƣơng Quang và xã Bạch
Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên, năm 2008.
 Các tài liệu hoa học ỹ thuật liên quan:
 Sơ đồ mặt bằng tổng thể các hạng mục của KCN Minh Quang.
 Sơ đồ cấp nƣớc KCN Minh Quang.
 Sơ đồ thoát nƣớc mƣa KCN Minh Quang.
 Sơ đồ thoát nƣớc thải công nghiệp KCN Minh Quang.
 Tài liệu công nghệ xử lý khí thải công nghiệp, quản lý chất thải rắn công
nghiệp, xử lý nƣớc thải công nghiệp và quản lý chất thải nguy hại.
 Niên giám thống ê tỉnh Hƣng Yên 2007, Cục thống ê Hƣng Yên.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM
Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án đầu tƣ xây dựng và kinh
doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Minh Quang với diện tích 325,43 ha tại huyện Mỹ
Hào, tỉnh Hƣng Yên đƣợc thực hiện với các thông tin dƣới đây:
Cơ quan chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần VID Hƣng Yên
Cơ quan tƣ vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty CP tƣ vấn Môi Trƣờng Xanh
Địa chỉ: 316 B2, Trại Găng, P.Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trƣng, Tp. Hà Nội
Điện thoại:

04.8638540

Đại diện:

KS. Nguyễn Ngọc Sơn

Chức vụ:

Tổng Giám đốc
18


Danh sách những ngƣời tham gia lập báo cáo ĐTM cho dự án

1

Nguyễn Ngọc Sơn

KS

Chức vụ, chuyên
ngành/chuyên môn
Tổng Giám đốc

2

Phạm Hồng Hiệp

ThS

Khoa học môi trƣờng

3

Lê Trọng Quý

KS

Khoa học địa lý, bản đồ

4

Trần Mạnh H ng

ThS

Công nghệ môi trƣờng

5

Hà Thị Minh Hải

KS

Cấp thoát nƣớc

6

Hoàng Thị Hoa

KS

Chuyên gia tái định cƣ

7

B i Khánh Huyền

ThS

Chuyên gia môi trƣờng

8

Nguyễn Thiệu Huy

KS

Giám đốc Công ty CP
VID Hƣng Yên

9

Nguyễn Hồng
Chuyên

KS

Trợ lý Tổng giám đốc

TT

Họ và tên

Học vị

Lĩnh vực tham gia
Phụ trách chung
Chủ nhiệm dự án
Chuyên gia bản đồ, hảo
sát hiện trạng
Nghiên cứu công nghệ
xử lý nƣớc thải, chất thải
rắn-Phó Chủ nhiệm
Nghiên cứu công nghệ
cấp thoát nƣớc, quan trắc
môi trƣờng
Nghiên cứu về tái định
cƣ, phƣơng án giải phóng
mặt bằng
Khảo sát chất lƣợng môi
trƣờng, tham vấn
Nghiên cứu hạ tầng, phụ
trách lập báo cáo hả thi
Phụ trách quản lý môi
trƣờng

Trình tự thực hiện báo cáo ĐTM:
 Xem xét các điều iện cần có để thực hiện lập báo cáo ĐTM: các văn bản
pháp lý, ỹ thuật và tài liệu liên quan đến công tác lập báo cáo ĐTM đối với
dự án đầu tƣ hạ tầng KCN.
 Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo ĐTM: các thành viên có
chuyên môn và có inh nghiệm về công nghệ môi trƣờng, các nhà quản lý
môi trƣờng, các nhà quy hoạch ...
 Tiến hành lập báo cáo ĐTM:
 Nghiên cứu tài liệu các tài liệu liên quan đến dự án: Báo cáo đầu tƣ và
các tài liệu liên quan.
 Khảo sát thực địa và đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại các xã Minh Đức,
Dƣơng Quang và Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên.
 Điều tra kinh tế xã hội các xã Minh Đức, Dƣơng Quang và Bạch Sam,
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên.
 Tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân tích các số liệu hiện trạng môi trƣờng nền
khu vực thực hiện dự án.
19


 Thu thập số liệu về khí hậu, thuỷ văn và môi trƣờng liên quan đến khu
vực dự án.
 Tổ chức viết báo cáo ĐTM: các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp.
 Tham hảo ý iến của các chuyên gia và các nhà quản lý
 Tham vấn ý iến của UBND/UBMTTQ xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh
Hƣng Yên.
 Tham vấn ý iến của UBND/UBMTTQ xã Dƣơng Quang, huyện Mỹ Hào,
tỉnh Hƣng Yên.
 Tham vấn ý iến của UBND/UBMTTQ xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh
Hƣng Yên.
 Trình báo cáo trình Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định.

20


CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN
Dự án đầu tƣ xây dựng và inh doanh hạ tầng ỹ thuật KCN Minh Quang
Địa điểm: xã Minh Đức, Dƣơng Quang và Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh
Hƣng Yên (Diện tích 325,43 ha)
1.2. CHỦ DỰ ÁN
Tên Công ty: Công ty cổ phần VID Hƣng Yên
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VID HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: KCN Minh Quang, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên
Văn phòng giao dịch: KCN Hà Nội-Đài Tƣ, số 386 đƣờng Nguyễn Văn
Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04. 8757968

Fax: 04.8757969

Email: info@quangminh-izone.com

Website: www.vidgroup.com.vn

Ngƣời đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiệu Huy
Chức danh: Giám đốc Công ty
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN
 KCN Minh Quang có tổng diện tích 325,43ha, nằm ở phía Bắc Quốc lộ 5,
thuộc địa bàn 3 xã: Minh Đức, Dƣơng Quang và xã Bạch Sam, huyện Mỹ
Hào, tỉnh Hƣng Yên.
 Tọa độ địa lý: Vị trí dự án từ 20o55’52’’N ; 106o6’46’’E tới 20o55’18’’N ;
106o6’23’’E.
 Vị trí tiếp giáp:
 Phía Bắc: giáp diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã Dƣơng Quang, hu
dân cƣ thôn Phú Hữu và đƣờng tỉnh lộ 198.
 Phía Nam: giáp hu dân cƣ xã Bạch Sam và đƣờng quốc lộ 5.
 Phía Đông: giáp hu dân cƣ thôn Sài Phi xã Minh Đức và đƣờng tỉnh lộ
198B.
 Phía Tây: giáp ênh tiêu Ngọc Lâm, sông Cầu Lƣờng và một phần nhỏ hu
dân cƣ xã Bạch Sam.
21


 Khoảng cách từ vị trí dự án đến các công trình xung quanh:
 Cách hu dân cƣ thôn Phú Hữu về phía Bắc 600m và cách đƣờng huyện lộ
198 hoảng 50m.
 Cách hu dân cƣ xã Bạch Sam về phía Nam hoảng 200m và cách đƣờng
quốc lộ 5 hoảng 100m.
 Cách hu dân cƣ thôn Sài Phi xã Minh Đức về phía Đông hoảng 700m và
cách đƣờng huyện lộ 198B hoảng 70m.
 Cách ênh tiêu Ngọc Lâm, sông Cầu Lƣờng về phía Tây hoảng 100m.
 Hiện trạng hu đất dự án:
 Khu đất nghiên cứu thiết ế có diện tích 327,89 ha gồm cả lƣu hông đƣờng
huyện lộ 198 và sông Cầu Lƣờng (phạm vi lập quy hoạch hu công nghiệp là
325,43ha), trong đó đất ruộng chiếm 91%, đất đƣờng giao thông chiếm
3,4%, đất công trình thuỷ lợi chiếm 0,6%, đất ao hồ ênh mƣơng chiếm
4,5%, đất nghĩa trang chiếm 0,5%.
Bảng 1.1: Hiện trạng quỹ đất trong khu vực quy hoạch
TT
1
2
3
4
5

Hạng mục
Đất trồng lúa
Đất ao hồ, ênh mƣơng
Đất đƣờng giao thông
Đất nghĩa địa
Đất công trình thuỷ lợi
Tổng diện tích đất tự nhiên

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

298,65
14,77
11,16
1,64
1,67
327,89

91,00
4,50
3,40
0,50
0,60
100

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng và inh doanh hạ tầng ỹ thuật KCN Minh
Quang.

 Không có đền ch a cũng nhƣ các di tích lịch sử - văn hóa hác trong hu vực
dự án.
 Khu vực dự án hông có dân cƣ sinh sống (do vậy hông có tái định cƣ)
 Hiện có hoảng 125 hộ dân đang canh tác nông nghiệp, trong đó xã Bạch
Sam có hộ 73 chiếm (160,33 ha) đất canh tác , xã Dƣơng Quang có 23 hộ
chiếm (43,54 ha) và xã Minh Đức có 29 hộ chiếm (124,32 ha) đất canh tác.
 Không có nguồn tài nguyên hoáng sản trong lòng đất tại hu vực dự án.
 Không có các loài động thực vật quí hiếm trong hu vực dự án.
 Khu nhà ở công nhân KCN ( hông nằm trong hu đất dự án)
22


Nhận x t:
 Khu công nghiệp Minh Quang, tỉnh Hƣng Yên đã đƣợc Thủ tƣớng Chính
phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam
tại Văn bản số 1159/TTg-CN ngày 21/08/2007.
 Khu công nghiệp Minh Quang đã đƣợc UBND tỉnh Hƣng Yên ra Quyết
định số 542/QĐ – UBND ngày 04/03/2008 về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/2000.
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1.4.1. Mục tiêu và t nh chất của khu công nghiệp
 Xây dựng một KCN có hệ thống hạ tầng ỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ tiên
tiến và hiện đại đáp ứng yêu cầu về trình độ hoa học ỹ thuật và sản xuất
của hu vực và thế giới.
 Thu hút các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc thuê đất xây dựng nhà máy
trong KCN. Tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu
trong nƣớc và xuất hẩu.
 Triển hai xây dựng KCN Minh Quang sẽ tận dụng và phát huy thế mạnh
cho phát triển công nghiệp, theo định hƣớng phát triển inh tế xã hội của
tỉnh Hƣng Yên.
 Sản xuất hàng hoá theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần chuyển giao
công nghệ, hả năng quản lý, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, cho
nhân dân địa phƣơng và các hu vực lân cận, tăng thêm nguồn thu cho ngân
sách của tỉnh và tăng cƣờng phát triển inh tế xã hội của hu vực.
 Việc xây dựng KCN Minh Quang c ng với các KCN hác của tỉnh Hƣng
Yên sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc chuyển dịch cơ cấu inh tế theo
hƣớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh.
1.4.2. Các ngành ngh thu h t đầu tƣ và ph n khu chức năng sử dụng đất
a). Phân khu chức năng
Toàn bộ KCN sẽ đƣợc quy hoạch, tổ chức bố trí theo 5 hu chức năng
chính nhƣ sau:
 Khu đất xây dựng hu dịch vụ điều hành.
 Khu các công trình đầu mối hạ tầng ỹ thuật.
 Khu đất xây dựng các nhà máy xí nghiệp công nghiệp, ho tàng.

23


 Khu đất trồng cây xanh tập trung, mặt nƣớc.
 Khu đất xây dựng hệ thống đƣờng giao thông.
Bảng 1.2: Tổng hợp sử dụng đất KCN
Diện t ch (ha)

Tỷ lệ (%)

Đất x nghiệp công nghiệp, kho

195,28

60,00

- Đất xí nghiệp công nghiệp

185,49

57,00

- Đất ho tàng

9,79

3,00

Đất công trình đầu mối kỹ thuật, trong đó:

13,19

4,05

- Đất xây dựng trạm xử lý nƣớc thải

3,0

0,93

- Đất xây dựng trạm cấp nƣớc

3,3

1,01

- Đất xây dựng trạm điện

2,00

0,61

- Đất tập trung rác thải rắn

4,89

1,50

3

Đất c y xanh tập trung, mặt nƣớc

57,17

17,57

4

Đất khu đi u hành, dịch vụ KCN

13,69

4,21

5

Đất giao thông

46,10

14,17

325,43

100,00

Loại đất

TT
1

2

Tổng cộng
Nguồn: Công ty CP VID Hƣng Yên

C c ng n ng

t u

t

ut

Khu công nghiệp Minh Quang là hu công nghiệp đa ngành. Các ngành nghề
thu hút đầu tƣ đã đƣợc Ban quản lý các KCN tỉnh Hƣng Yên cấp giấy chứng
nhận đầu tƣ số 052 03 1 000 053 ngày 11 tháng 03 năm 2008. Cụ thể bao gồm
các ngành công nghiệp sau:
Công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh
Công nghiệp cơ hí, lắp ráp, chế tạo máy
Công nghiệp gốm sứ, vật liệu xây dựng cao cấp
Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu d ng
Công nghiệp sản xuất hàng may mặc (phải đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc
thống nhất để lựa chọn phƣơng án có hiệu quả cao).
1.4.3. Lợi ch kinh t – x hội của dự án
Khu công nghiệp Minh Quang đƣợc xây dựng tập trung bao gồm các nhà máy,
xí nghiệp cho phép tiết iệm đƣợc vốn đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác
24


quản lý môi trƣờng đƣợc tốt hơn, tạo điều iện hợp tác giữa các doanh nghiệp,
hắc phục đƣợc tình trạng đầu tƣ phân tán.
Tạo ra việc làm cho hoảng 25.500 lao động, chủ yếu là đào tạo và tiếp nhận
nguồn lao động tại địa phƣơng.
Góp phần chuyển dịch cơ cấu inh tế theo hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp,
thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên.
Tạo im ngạch xuất hẩu và góp phần gia tăng đáng ể GDP của tỉnh Hƣng
Yên.
1.4.4. Phân khu chức năng theo loại hình sản xuất – kinh doanh
a).

u s n u t công nghiệp, kho tàng
Diện tích đất công nghiệp 195,28 ha chiếm 60% diện tích toàn KCN.

 Công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí (A):diện tích 86,75 ha chiếm
44,42% đất công nghiệp nằm ở trung tâm và phía Nam KCN, là các xí
nghiệp công nghiệp sạch hông gây ô nhiễm môi trƣờng.
 Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm (B):diện tích 24,80 ha chiếm
12,70% đất các xí nghiệp công nghiệp nằm ở phía Tây Bắc, phía Tây đƣờng
loại I, là hu vực công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
 Công nghiệp sản xuất g m s , vật liệu xây dựng cao cấp (C):diện tích 7,94
ha chiếm 4,06% đất các XNCN nằm ở phía Tây Bắc KCN.
 Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (D):diện tích 43,03 ha chiếm 22,03%
đất các XNCN nằm ở phía Bắc của KCN, ở phía Bắc đƣờng loại II, là loại
hình công nghiệp có hả năng thu hút nhiều nhà doanh nghiệp đầu tƣ.
 Công nghiệp may m c (E): diện tích 22,97 ha chiếm 11% nằm ở phía Nam
và Đông của KCN, phía Tây của đƣờng loại I, đối diện với hu dịch vụđiều hành.
 Kho tàng (KB):diện tích 9,79ha, chiếm 5,02% nằm ở phía Đông Nam của
KCN nhằm phục vụ nhu cầu cất giữ hàng hoá của các doanh nghiệp.
Bảng 1.3: Tổng hợp các loại hình công nghiệp trong KCN
Diện t ch (ha)

Tỷ lệ (%)

A. CN điện, điện tử, điện lạnh, cơ hí

86,75

44,42

B. CN chế biến nông lâm sản, thực phẩm

24,80

12,70

C. CN sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp

7,94

4,06

Loại hình công nghiệp

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×