Tải bản đầy đủ

Đảng bộ tỉnh nam định lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỞ ĐẦU
Đối với mọi quốc gia, dân tộc và thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to
lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không
ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề
có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người không chỉ là vấn đề xã hội của
riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại. Thanh niên Việt
Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thực tiễn lịch sử dân tộc ta đã chứng
minh các thế hệ thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tất cả các
cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, là người kế thừa và phát triển không ngừng
những thành quả cách mạng của nhân dân, gách vác sứ mệnh trọng đại là xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp
cách mạng, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta luôn quan tâm tới việc tập hợp đoàn
kết tất cả các tầng lớp thanh niên trong xã hội thông qua tổ chức tiêu biểu là chức
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát
triển toàn diện và cống hiến tài năng của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Lãnh đạo Đoàn thanh niên để tập hợp, đoàn kết thanh niên là một nhiệm vụ
chiến lược của cách mạng Việt Nam, đòi hỏi trách nhiệm của hệ thống chính trị và
toàn xã hội, là một yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo thắng lợi của cách mạng.
Thực tiễn đã chứng minh, ở bất cứ địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị nào, sự lãnh
đạo của Đảng mà trực tiếp là các cấp ủy đảng luôn là yếu tố quyết định, đảm bảo

cho tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục
thanh niên, đưa họ vào phong trào cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi đường lối,
chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng
khởi xướng và lãnh đạo trong những năm qua đã thu được nhiều thắng lợi to lớn,
tạo ra những tiền đề cần thiết để đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới,


thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những thành quả to lớn đó
có sự đóng góp không nhỏ của Đoàn thanh niên cộng sản. Tuy nhiên, do những
biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế nên đã có những ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản. Đó là một bộ phận không nhỏ đoàn
viên thanh niên đua đòi, ăn chơi, thiếu ý thức rèn luyện, kém nhận thức về chính
trị, chưa xác định được lí tưởng cho bản thân, gây ra nhiều vấn đề tiêu cực xã hội.
Vì vậy Đảng cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của mình đối với Đoàn
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với yêu cầu và lợi ích của thanh niên.
Đây là vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc, đồng thời đáp ứng
nhu cầu cấp bách trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Nam
Định đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Đoàn thanh niên tỉnh, động viên thu hút
đông đảo thanh niên tham gia các phong trào xã hội do tỉnh Đoàn phát động, tạo
môi trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh cho thanh niên rèn luyện, cống hiến
và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tuy nhiên sự
lãnh đạo này cũng còn những hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của
tình hình mới. Trước thực trạng đó đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Nam Định cần tăng cường
hơn nữa sự lãnh đạo của mình đối với Đoàn thanh niên nhằm phát huy tối đa vai
trò của Đoàn thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ý
thức được tầm quan trọng của vấn đề, tôi chọn cho mình đề tài: “Đảng bộ tỉnh
Nam Định lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa” với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình
nhằm nâng cao sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với Đoàn thanh niên, thực hiện thắng
lợi mục tiêu chính trị của Đảng bộ tỉnh Nam Định trong thời kỳ mới.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích


Trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản với
Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng như những khảo sát, đánh giá thực trạng sự lãnh
đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ

Chí Minh, đề tài nêu ra một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.2. Nhiệm vụ
Để làm rõ hơn sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với hoạt động của
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, khóa luận cần làm rõ:
1. Làm rõ những nội dung lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu như: các
khái niệm cơ bản, quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
của Đảng cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản với hoạt động của
Đoàn Thanh niên cộng sản.
2. Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định
với hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự
lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam
Định đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Địa bàn tỉnh Nam Định, từ năm 2006 đến năm 2010


5. Cơ sở lý luận và thực tiễn
5.1. Cơ sở lý luận
Đề tài được xây dựng trên cơ sở các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng khi xem xét, đánh giá về vai trò lãnh đạo của
Đảng với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
5.2. Cơ sở thực tiến
Căn cứ vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn thanh niên
trong những năm qua. Kết hợp giữa nghiên cứu tổng kết thực tế và ý kiến của các
chuyên gia theo quan điểm gắn lý luận với thực tiễn.
6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận khoa học của của chủ nghĩa duy vật
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể là
phân tích, so sánh, tổng hợp, chứng minh.
8. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, khóa
luận gồm có 3 chương, 7 tiết.
Nội dung cụ thể của từng chương”
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
Để làm rõ nội dung cần nghiên cứu, khóa luận đã đề cập tới một số khái niệm cơ
bản như: thanh niên là gì, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, CNH HĐH


1.1.2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đoàn
thanh niên cộng sản
1.1.3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam
1.2. Yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng với Đoàn thanh niên cộng sản
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NAM
ĐỊNH VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN TRONG THỜI KỲ CÔNG
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
Trên cơ sở của tiền đề lý luận chung, khóa luận đã đi vào nghiên cứu thực trạng sự
lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với hoạt động của Đoàn thanh niên trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2.1 Những nhân tố tác động tới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn
thanh niên cộng sản tỉnh
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Điều kiện kinh tế
2.1.3 Điều kiện văn hoá-xã hội
2.2. Tình hình Đảng bộ Nam Định
2.3. Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá
2.3.1. Nội dung lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn thanh niên cộng
sản tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
a.

Xác định mục tiêu, phương hướng của Đoàn thanh niên

b.

Xây dựng hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

c.

của Đoàn thanh niên
Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động của Đoàn thanh

d.

niên cộng sản tỉnh
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh trong việc xây dựng
tổ chức đảng trong sạch vững mạnh


2.3.2. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn thanh niên
cộng tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
a. Lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản thông qua công tác cán bộ
b. Lãnh đạo bằng công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ đối với đoàn
viên thanh niên
c. Lãnh đạo thông qua phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ
cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ
d. Lãnh đạo bằng công tác kiểm tra giám sát của Đảng uỷ với hoạt động
của Đoàn thanh niên
e. Lãnh đạo bằng xác định chủ trương, phương hướng, nghị quyết về Đoàn
thanh niên
2.3.3. Thành tựu và nguyên nhân
2.3.4. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.5. Bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 3 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH
ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG
SẢN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
3.1. Mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn thanh
niên cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Trên cơ sở của tiền đề lý luận chung, thông qua việc khảo sát, đánh giá tình hình
thực tế sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh Nam Định đối với đoàn thanh niên cộng sản
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Căn cứ vào những thành tựu đã đạt
được và những hạn chế còn tồn tại cũng như mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh
đề ra, xin đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đảng


bộ tỉnh đối với đoàn thanh niên cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại
hóa
3.2. Phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn
thanh niên cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3.2.1. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với
Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh
3.2.2. Xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh. Một giải pháp quan trọng để tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với Đoàn thanh niên trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
3.2.3. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ phải xuất phát từ thực
tiễn hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản
3.2.4. Đảng bộ tỉnh Nam Định tin tưởng đoàn viên thanh niên, mạnh dạn giao
nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên, kể cả đề bạt chức vụ quan trọng.

KẾT LUẬN
Hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản chính là sự phản ánh một
mặt nào đó về vai trò cũng như chất lượng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Xác
định được thành tựu, đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của
thành tựu cũng như hạn chế trong việc lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh là
cách thức quan trọng để Đảng bộ tỉnh Nam Định tăng cường hơn nữa vai trò lãnh
đạo của mình đối với Đoàn thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước
Việc lãnh đạo Đoàn thanh niên không chỉ cần dựa vào những quan điểm, chủ
trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn phải căn cứ
vào tình hình thực tiễn bởi đối tượng ở đây là con người-mà trước hết là thế hệ


thanh niên với những đặc điểm tâm lý đặc thù trong xã hội. Như chủ nghĩa MácLênin đã khẳng định: thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, chính vì vậy hiệu quả
hoạt động của Đoàn thanh niên sẽ chứng minh được tài năng lãnh đạo của Đảng.
Điều đó đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Nam Định phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh
đạo của mình với Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh, nâng cao vai trò tổ chức của
Đoàn thanh niên để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Thế hệ thanh niên chính là tương lai của nước nhà, là mùa xuân của xã hội, là
tài sản lớn của Quốc gia, nguồn nhân lực lớn nằm trong chiến lược phát triển của
Đảng. Đảng phải luôn quan tâm chăm sóc tổ chức Đoàn thành đội dự bị hùng hậu
của mình, có thể đảm nhận công cuộc xây dựng đất nước và phát huy thành quả
cách mạng của các thế hệ đi trước. Thực tế lịch sử hơn 80 năm qua đã chứng minh,
dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng góp công
sức to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Tiếp nối truyền thống vẻ
vang đó, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Đoàn thanh niên
cộng sản tỉnh Nam Định đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong đời
sống xã hội. Ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên từ hoàn
cảnh khó khăn, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng quê
hương Nam Định giàu đẹp, phát triển. Những thành tựu đó chính là kết quả của sự
nỗ lực vươn lên không ngừng của mỗi đoàn viên thanh niên, đồng thời cũng khẳng
định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với Đoàn thanh niên
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước đang đứng
trước những thời cơ thuận lợi để hội nhập vào nền kinh tế chung của thế giới,
nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua để tiến kịp với thời
đại. Trong bối cảnh đó thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được phát huy,
trong đó có việc lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản, để Đoàn có cơ sở định hướng


đúng đắn cho hành động của mình, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
Nhu vay, em đã trình bày xong tóm tắt khóa luận của mình. Trong quá trình viết
khóa luận, do còn nhiều hạn chế về kiến thức và phương pháp nên khóa luận còn
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, để em rút
ra kinh nghiệm và khoasl uận được hoàn chỉnh hơn, em chân thành cám ơn
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×