Tải bản đầy đủ

ETAB _Mô hình tính toán tải trọng nhà 20 tầng

PHẦN IV

TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM ETABS

42


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
1. Chọn đơn vị

43


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
2. Tạo mô hình kết cấu khung

44


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
2. Tạo mô hình kết cấu khung


45


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
3. Vẽ mô hình khung

46


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
4. Định nghĩa tính chất cơ lý của vật liệu

47


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
4. Định nghĩa tính chất cơ lý của vật liệu

48


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
5. Định nghĩa đặc trưng hình học

49


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
5. Định nghĩa đặc trưng hình học

50


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
5. Định nghĩa đặc trưng hình học

51IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
5. Định nghĩa đặc trưng hình học

52


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
6. Gán đặc trưng hình học – tiết diện

53


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
6. Gán đặc trưng hình học – tiết diện
Điều chỉnh mô hình tính toán

54


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
7. Định nghĩa loại tải trọng
Chỉ khai báo tĩnh tải (TT) và hoạt tải sàn (HT)

55


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
8. Gán tải trọng TT (tường, lớp cấu tạo
sàn), hoạt tải HT

56


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Khai báo khối lượng tham gia dao động

57


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Khai báo khối lượng tham gia dao động

58


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Khai báo sàn tuyệt đối cứng

59


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Phân tích động lực học

60


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Phân tích động lực học

61


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động
Phân tích động lực học

62


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động: Xem dạng dđộng

63


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động: Xem dạng dđộng

64


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động

65


IV. TÍNH TOÁN BẰNG PMỀM ETABS
9. Xác định tần số dao động

66


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×