Tải bản đầy đủ

BTKN TU TUONG HO CHI MINH

BÀI TẬP KỸ NĂNG
MÔN HOC : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề 1 : Phân tích quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý
nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.
BÀI LÀM

Cách mạng Việt Nam trải qua gần 70 năm qua gắn liền với tên tuổi sự nghiệp, tư tưởng
và đạo đức Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng lỗi
lạc của cách mạng Việt Nam.
Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị là
người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, là nhà tư tưởng, nhà lí luận sáng tạo của chủ nghĩa
Mác - LêNin được dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới ghi nhận và
đánh giá cao. Với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất
của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc
Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh của dân tộc, cho bản sắc văn hoá của
dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Tinh hoa của dân tộc, lương tâm và khí
phách của thời đại đã được thể hiện chân thực và cảm động, trong sáng và đẹp đẽ, cao
thượng và bất khuất qua con người, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, đồng thời cũng là nhà
giáo dục lớn. Người đã đặt nền móng cho nền giáo dục Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nền giáo
dục toàn dân, toàn diện, khoa học và hiện đại. Bên cạnh đó chúng ta còn biết đến Người là

nhà giáo dục chính trị tài tình.
Thực tế lịch sử gần 80 năm qua đã chứng minh rằng : “thắng lợi của cách mạng Việt Nam
là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Một thực tế khác cũng
cho thấy : khi nào chúng ta xa rời hoặc quán triệt không đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh thì sẽ
không tránh khỏi vấp váp và sai lầm. Cùng với chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí
Minh là kim chỉ nam quyết định sự thành bại của Cách mạng Việt Nam.
Tại Đại hội IX (4-2001), Đảng ta có bước phát triển trong nhận thức và tư duy lý luận khi
khẳng định : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn húa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1


soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của
Đảng và dân tộc ta”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản quý báu của dân tộc ta, việc nghiên cứu, học tập và
giảng dạy tư tưởng của Người là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn cách
mạng hiện nay. Điều đó đã được các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẳng định. Lịch sử
cũng đã chứng tỏ rằng người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin
một cách có hệ thống sâu sắc và truyền bá những tư tưởng đó vào Việt Nam chính là chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính vỡ lẽ đó mà giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê
nin có mối liên hệ hữu cơ đặc biệt khăng khít, gắn bó. Trên một nền tảng văn hoá, tinh thần
phương Đông vững chắc, Bác Hồ kính yêu đã tiếp nhận một cách thấu đáo những tinh hoa tư
tưởng của thời đại phát sinh từ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống luận điểm có liên kết logic chặt chẽ với nhau.
Một trong những vấn đề chủ đạo của hệ thống lý luận tư tưởng là vấn đề dân tộc, vấn đề giai
cấp và mối quan hệ biện chứng giữa chúng.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước, quật cường chống ngoại
xâm, sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm
trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta đã sớm ý thức
được vấn đề dân tộc, sớm hình thành nên tư tưởng độc lập về dân tộc, chủ quyềnvà toàn vẹn
lãnh thổ quốc gia. Đó là ý thức bất khả xâm phạm của các dân tộc.
Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mỏc-LêNin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển
lâu dài của lịch sử. Trước dân tộc là những hình thức cộng đồng tiền dân tộc như thị tộc, bộ
lạc, bộ tộc. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự hình thành của các nhà
nước dân tộc tư bản chủ nghĩa.
Đặc biệt, vấn đề dân tộc đã được LêNin phát triển thành hệ thống lý luận toàn diện và sâu
sắc, làm cơ sở cho cương lĩnh, đường lối, chính sách của các Đảng Cộng sản vềvấn đề dân

tộc. Sự thức tỉnh ý thức dân tộc, phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc sẽ dẫn đến hình
thành quốc gia dân tộc độc lập.
Cả cuộc đời của Hồ Chí Minh đã dành trọn cho nhân dân, cho đất nước, cho sự nghiệp
đấu tranh giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao, thoát khỏi mọi áp bức, bất
công, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Cũng chính vì vậy mà vần đề dân tộc
Hồ Chí Minh đã nhận thức được mối quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và giai cấp trong cách
mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh đã tiến hành đấu
tranh phê phán quan điểm sai trái của một số Đảng Cộng sản Tây Âu trong cách nhìn nhận,
đánh giá về vai trò, vị trí cũng như tương lai của cách mạng thuộc địa và đi đến luận điểm
2


các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của chính mình, đồng thời biết tranh thủ sự đoàn kết,
ủng hộ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới để trước hết phải đấu tranh
giành lại độc lập cho dân tộc, rồi từ thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm
cách mạng XHCN và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới.
Như vậy có thể khẳng định ngay từ khi trở thành người cộng sản, Hồ Chí Minh đã thực sự
kết hợp đúng đắn tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng Việt Nam đã được Người
quan tâm, nung nấu suốt cả đời. Trên cơ sở lý luận của những bậc tiền nhân đi trước cùng
thực tiễn thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được hình thành. Người đã nhận
thức được mối quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, lựa chọn cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô
sản. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc luôn thể hiện nguyên tắc kết hợp nhuần
nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa
quốc tế. Đối với Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc được tiến hành dưới ánh
sáng của chủ nghĩa Mác - LêNin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng CNXH, mối
quan hệ giữa dân tộc và giai cấp được đặt ra. Đây là một vấn đề lý luận quan trọng, có ý
nghĩa thực tiễn to lớn trong thời đại cách mạng vô sản. Vấn đề dân tộc ở thời đại nào cũng
được nhận thức và giải quyết trên lập trường của một giai cấp nhất định. Trong thời đại ngày
nay, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê nin nhấn mạnh rằng chỉ đứng trên lập trường
của giai cấp vô sản mới giải quyết được đúng đắn vấn đề dân tộc. Theo dõi quá trình hoạt
động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rằng Người từ một người yêu
nước đang tìm đường cứu quốc, đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin đã tìm thấy con đường giải
phóng cho dân tộc mình theo con đường của cách mạng vô sản, tức là đã tiếp thu lý luận về
giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Khi viết rằng: " Sự nghiệp của
người bản xứ gắn mật thiết với sự nghiệp của vô sản toàn thế giới; mỗi khi chủ nghĩa cộng
sản giành được chút ít thắng lợi trong một nước nào đú… thì đó càng là thắng lợi cả cho
người An Nam"dân tộc với giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân
tộc với chủ nghĩa xã hội.
Về quyền dân tộc, Hồ Chí Minh cho rằng tất cả các dân tộc trên thế giới đều bình
đẳng; tức độc lập tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
trên thế giới.
Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, tận mắt chứng kiến sự chà đạp của ngoại bang
lên tự do độc lập của đất nước, được kết tinh, hun đúc từ tinh thần nồng nàn yêu nước của
người dân nước Việt, Hồ Chí Minh cho rằng: đối với một người dân mất nước, cái quí nhất
trên đời là độc lập của tổ quốc, tự do của nhân dân. Trên đường tiếp cận chân lý cứu nước,
3


Hồ Chí Minh đã tiếp nhận những tư tưởng bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ và
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp. Từ những tinh hoa của dân
tộc và thế giới, Người đã khái quát nên chân lý bất di bất dịch, lẽ phải không ai có thể chối
cãi được: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền
sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Đây là một tư tưởng vĩ đại, chẳng những mang tính
quốc tế, tính thời đại rộng lớn mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Nội dung của quyền bình
đẳng theo Hồ Chí Minh, đó là những dân tộc khác nhau, có điều kiện khác nhau về lịch sử,
văn húa, truyền thống, … thì đều có những cơ hội khác nhau cho sự phát triển. Theo ý nghĩa
ấy thì không dân tộc nào có thể bị xâm phạm, bị áp đặt chính sách hay đi xâm phạm, áp đặt
chính sách cho dân tộc khác. Đó là quyền bình đẳng về chế độ pháp lý của các dân tộc, phù
hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Bởi vì theo hồ Chí Minh, tát cả các dân tộc
sinh ra đều có quyền bình đẳng. Đó là giá trị thiêng liêng mà tạo hóa đã tạo ra cho các dân
tộc. Cách mạng tư sản là đỉnh cao cho việc mang lại những giá trị tự do ấy. Thế nhưng, sau
khi CMTS thành công, chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng lá cờ bình đẳng ấy để cướp đi quyền
bình đẳng của các dân tộc, do đó tát cả các dân tộc phải luôn ý thức cho được các quyền ấy,
mở đường cho sự phát triển của dân tộc mình.
Nói tóm lại, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn húa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh
soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của
Đảng và dân tộc ta. Nó không những đã đóng góp đến sự quyết định của nền độc lập cho dân
tộc Việt Nam mà còn đóng góp một phần không nhỏ trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ
quốc ngày nay. Mỗi người Việt Nam chúng ta cần phải thấm nhuần tư tưởng của người để
làm kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×