Tải bản đầy đủ

PHAT TRIEN KY NANG CA NHAN PSD101

PSD101 – PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN
BÀI TẬP NHÓM
Đề bài : Hãy tổ chức một cuộc họp nhóm thực hiện những công việc của nhóm
trong tương lai gần.
Yêu cầu :
a. Liệt kê được các công việc cần chuẩn bị cho cuộc họp.
b. Ghi lại biên bản họp theo mẫu
c. Điền phiếu đánh giá thành viện tham gia cuộc họp ( đánh giá chéo )
d. Điền phiếu đánh giá chất lượng cuộc họp ( từng thành viên )
e. Anh chị rút ra kinh nghiệm gì từ lần họp nhóm này ( viết rõ từng ý )
Bài làm
1. Để tổ chức một cuộc họp dù là qui mô lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu
bước chuẩn bị. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất baị của một
cuộc họp.
Vậy để tổ chức một cuộc họp nhóm thành công và đạt kết quả như mong muốn
ta cần chuẩn bị như sau :
KIỂM TRA CHUẨN BỊ CUỘC HỌP
TT

CÔNG VIỆC


NỘI DUNG
Bầu ban cán sự cho nhóm, phổ biến điều lệ

1.

Mục tiêu cuộc họp

hoạt động và các nội qui học tập của nhóm
trong tương lai.
1


- Bầu ban cán sự nhóm ( một nhóm phó và
một thư ký nhóm )
- Sinh hoạt điều lệ nhóm
2.

Chương trình họp
- Sinh hoạt nội qui học tập của nhóm
- Thảo luận các hình thức khen thưởng, kỷ
luật.

3.

Thành phần tham gia

Tất cả thành viên nhóm 6

4.

Thời gian họp

Lúc 13h, Ngày 12/02/2012

5.

Địa điểm họp

Trà sữa Hoa Hướng Dương (14B1 – 14B3
Ngô Tất Tố - F19 – Q.Bình Thạnh.

- Chỗ ngồi, bàn ghế, ánh sang đầy đủ

6.

Công tác hậu cần

- Tài liệu đã được mail trước và in mỗi
người một bản.
- Nước uống, bánh, trái cây …

2. Ghi biên bản họp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------BIÊN BẢN HỌP LỚP 08C
 Thời gian:
2


- Lúc13h
- Ngày:12/02/2012
- Địa điểm: Trà sữa Hoa Hướng Dương (14B1 – 14B3 Ngô Tất Tố - F19 – Q.Bình
Thạnh.
 Thành phần:


Tổng số thành viên: 12 học viên

+ Có mặt: 9/12
+ Vắng mặt: 3/12
*Lý do vắng mặt: Không rõ lý do
+ Danh sách thành viên tham gia :
1) THÁI GIA HƯNG
2) NGUYỄN NGỌC CƠ
3) NGUYỄN TRÍ PHƯỚC
4) MAI HOÀN VŨ
5) VÒNG THIÊN THANH
6) NGUYỄN BÁ NGUYÊN
7) LÊ BĂNG VY
8) TRƯƠNG VĂN LUẬN
9) TRẦN HOÀN KHẢI
 Chủ trì cuộc họp:
- Ban tổ chức cuộc họp: Nhóm 6
3


- Chủ trì cuộc họp: Nhóm trưởng – Thái gia Hưng
- Thư ký : Nguyễn ngọc Cơ
 Nội dung
 Bầu ban cán sự nhóm ( một nhóm phó và một thư ký )
 Sinh hoạt điều lệ nhóm
 Sinh hoạt nội qui học tập của nhóm
 Thảo luận các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
 Kết luận, đề xuất
 Bầu ban cán sự nhóm ( một nhóm phó và một thư ký ) :
Tất cả các thành viên tham gia đều nhất trí bầu chị Nguyễn ngọc Cơ làm
nhóm phó, anh Nguyễn Trí Phước làm thư ký ( kim thủ quỹ ).
 Sinh hoạt điều lệ nhóm :
Tất cả các thành viên đã thảo luận và nhất trí với điều lệ hoạt động của nhóm
do nhóm trưởng soạn thảo.
 Sinh hoạt nội qui học tập của nhóm :
Cả nhóm đồng thuận với phương án họp offline theo từng môn học cụ thể.
 Thảo luận các hình thức khen thưởng, kỷ luật :
Cả nhóm nhất trí khuyến khích khen thưởng để nâng cao hiệu quả học tập.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012
Thư ký
(đã kí)
3. Điền phiếu đánh giá thành viên

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
Họ tên : THÁI GIA HƯNG

, nhóm trưởng
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

STT

HỌ & TÊN

TÍCH
CỰC

1

Nguyễn Ngọc Cơ

KHÔNG KHÔNG
TÍCH

QUAN

CỰC

TÂM

GHI CHÚ

X
4


2

Nguyễn trí Phước

X

3

Mai hoàn Vũ

X

4

Vòng thiên Thanh

X

5

Nguyễn bá Nguyên

6

Lê băng Vy

X

7

Trương văn Luận

X

8

Trần hoàn khải

X

9

Hồ minh duy Trúc

10

Võ quang Duy

X

11

Nguyễn thành Tâm

X

X

X

4. Điền phiếu đánh giá chất lượng cuộc họp

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC HỌP
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
STT

HỌ TÊN

HIỆU
QUẢ

1

Nguyễn Ngọc Cơ

X

2

Nguyễn trí Phước

X

3

Mai hoàn Vũ

X

4

Vòng thiên Thanh

X

5

Nguyễn bá Nguyên

X

6

Lê băng Vy

X

CHẤP KHÔNG
NHẬN

HIỆU

ĐƯỢC

QUẢ

GHI CHÚ

5


7

Trương văn Luận

X

8

Trần hoàn khải

X

9

Hồ minh duy Trúc

X

10

Võ quang Duy

X

11

Nguyễn thành Tâm

X

12

Thái gia Hưng

X

Nhóm trưởng

5. Những kinh nghiệm rút ra từ lần họp này :
 Công tác chuẩn bị chưa thật sự tốt dẫn đến tình trạng một số thành viên
không tham gia không có lý do. Cần phải tăng cường hơn nữa cho lần tiếp
theo
 Nội dung thảo luận còn lang mang gây kéo dài thời gian cuộc họp.
 Một số thành viên chưa tích cục đóng góp ý kiến, cần phải khắc phục
trong các lần họp tiếp theo.

6x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×