Tải bản đầy đủ

Bài thi vận dụng KTLM dành giải cao của HS THCS năm học 20162017

Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
S GIO DC & O TO H TNH
PHềNG GIO DC V O TO C TH
TRNG THCS NG LNG
---------- ----------

Vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết các
tình huống thực tiễn dành
cho học sinh trung học
năm học 2016 - 2017
Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh
Sinh ngày: 15 09 2002
Lớp: 9A
Địa chỉ: Thôn Thanh Phúc Xã Đức Đồng Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà
Tĩnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng


1

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
Điện thoại: 01679258810
Email: hoangquockhanh1509@gmail.com
---------- ---------H Tnh_ thỏng 12 nm 2016

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

2

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Mục lục
1. Tỡnh hung: Cũi xe c sn ca ng ph c ng
a. Li ta......2
b. t vn ..........2
2. Mc tiờu gii quyt tỡnh hung:
a. Kin thc: .....2
b. K nng: ...............3
c.Thỏi : ..........3
3. Tng quan v cỏc nghiờn cu liờn quan n vic gii quyt tỡnh hung
a. T liu s dng:......3
b. Tin hnh nghiờn cu: .......3
4. Gii phỏp gii quyt tỡnh hung..9
5. Thuyt minh tin trỡnh gii quyt tỡnh hung
a. Mụ t quỏ trỡnh thc hin: ..............................................10
b. Gii quyt tỡnh hung: ....11

6. í ngha ca vic gii quyt tỡnh hung
a. í ngha i vi mụn hc: .........................................24
b. í ngha i vi xó hi: .........................................25
Tỏc gi

Hong Quc Khỏnh

I. TÊN TìNH HUốNG
Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

3

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Còi xe đặc sản của
đờng phố
Đức Đồng
a. Li ta:
...Cho cỏc bn! Hng ngy mỡnh i t nh n trng v t trng v nh, tham gia giao
thụng trờn quóng ng trung bỡnh khong 1 2 km/1 bui, thi gian khong 30 phỳt trờn ng.
Nhng con s nh nhoi nh vy nhng khụng bit mỡnh phi tr li cỏc bn l mỡnh phi nghe bao
nhiờu ting cũi trong 30 phỳt tham gia giao thụng. Cỏi iu mi ngi coi nh bỡnh thng ny nú
c lp i lp li v ngy no cng din ra cỏc bn ....
...Em ó cú mt chuyn i khú quờn t quờ hng H Tnh ra H Ni trờn mt chic e ch
khỏch 30 ch. Ti x xe khỏch H Tnh thỡ ni ting chy lỏo bc nht c nc ri. Lun lỏch nh
iờn, cua, vt, vt khỏch, l xe va m ca lờn xung va hỳ hột...nhng kinh s hn l chuyn
ngi ti x khụng ngng búp cũi sut chng ng khong 300 km. Mt hnh khỏch khụng chu
ni ó phi yờu cu: Anh ng búp cũi na, nhng ngi ti x, cũn tr thụi, thng thng bt cn:
Cú gii lờn õy m lỏi. Xung khi chuyn xe ú, em thc s nh trỳt c khi mt khi vỏng
vt trong u. Em cht ngh quờ mỡnh sao li cú ngi nh vy...
b. t vn .
T lõu, cũi xe c hu ht cỏc ch phng tin tham gia giao thụng s dng nhm h tr cho
vic cnh bỏo ngi i ng trong nhng trng hp khn cp. Vic s dng cũi xe c nhiu
ngi ỏnh giỏ l rt cn thit. Th nhng, bờn cnh nhng mt tớch cc y, khụng ớt ngi li ang
cú thúi quen "bm cũi vỡ quen tay". S thớch "giao tip" bng cũi, bm cũi ba bói bt chp khụng
gian, thi gian, tỡnh hung, hon cnh..., thiu cũi thỡ ng bun lm. Trong nhng nm gn õy
"cũi to cho vt" ó tr thnh im tr trong vn húa tham gia giao thụng quờ hng c ng.
Trờn thc t, vn ny ó b phn ỏnh rt nhiu ln v tr thnh "n tng khú phai" v nú ó tr
thnh c sn bt c a phng no. Núi ra ai cng bit, ai cng ghột nhng khụng phi ai cng
cú ý thc khi a tay bm cũi xe.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

4

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
Hỡnh 1: Cũi xe ụ tụ v cũi xe mỏy.

II. MụC TIÊU GIảI QUYếT TìNH HUốNG

a. Kin thc: Trc ht em v cỏc bn hc sinh trong trng hiu bit mt cỏch sõu sc
qua cỏc kờnh thong tin khỏc nhau: sỏch bỏo, Internet...v vn nhc nhi ny trong xó hi t lõu.
b. K nng:
- Nhm nõng cao hiu bit v cu to ca xe mỏy, c bit l cu to cũi xe.
- Bit lm bi vn ỳng th loi thuyt minh v ngh lun.
- Rốn luyn k nng gii quyt tỡnh hung trong thc tin trong cuc sng.
- Rốn luyn k nng sng i vi hc sinh.
c. Thỏi :
Thứ nhất: Nõng cao ý thc ngi chp hnh giao thụng ngi dõn xó c ng. Thc hin
cỏc bin phỏp an ton khi s dng cũi xe, ỳng mc ớch, trỏnh lm dng, ỳng thi im v a
im nh: khi bỏo hiu cho ngi khỏc nhng ng cho mỡnh, cnh bỏo ngi i b di lũng
ng hoc bng qua ng, cỏc gúc ng hay b che chn tm nhỡn, trỏnh õm phi xe i t
hng khỏc ti...Vic tuyờn truyn rng rói trong ton th nhõn dõn v trong nh trng, hỡnh
thnh ý thc s dng cũi xe hiu qu, hp lớ, trỏnh lm dng. õy cng l mt vic lm gúp phn
lm gim nhng v tai nn giao thụng thng tõm, lm gim ụ nhim ting n.
Thứ hai: Khi a vn ny vo cỏc gi HNGLL, Giỏo dc cụng dõn nhm hỡnh thnh ý
thc v nhn thc ca hc sinh v vn nn ny v rng hn na l an ton giao thụng ó
c thc hin trong hu ht cỏc trng hc. c bit cn em vo dy ti cỏc trng trờn a
bn: Trng tiu hc c ng; THCS ng Lng; THPT c Th. Qua ú kớch thc tớnh tũ
mũ, ham hc hi, sỏng to ca cỏc bn hc sinh, cỏc bn cú th t khỏi quỏt v nhn ra gii
quyt tỡnh hung ny cú th vn dng c mt s kin thc ó hc, cng c kin thc v m
rng hiu bit.

III. TổNG QUAN Về CáC NGHIÊN CứU LIÊN QUAN TớI VIệC GIảI QUYếT
TìNH HUốNG
a. T liu s dng:
- Trong quỏ trỡnh gii quyt tỡnh hung chỳng em cú s dng mt s t liu sau: Cỏc bi bỏo mng
uy tớn.
- Thụng qua hot ng tri nghim thc t.
b. Tin hnh nghiờn cu:
gii quyt tỡnh hung trờn, em ó phi suy ngh v tỡm tũi t thc tờ i sng trong mt thi
gian di ỏp ng c nhu cu thc tin. Em thy cú th ỏp dng mt s mụn hc trong nh
trng kt hp vi nhng hiu bit ca bn thõn v quờ hng gii quyt tỡnh hung trờn:
Mụn Ng vn: S dng kin thc mụn Ng vn: thuyt minh v mt vt cựng s t tin
ca bn thõn trong khi núi v s tõm huyt khi vit bi.Vi phng phỏp thuyt minh v cỏch lm
bi vn thuyt minh, cỏc bin phỏp ngh thut, cỏc yu t miờu t trong vn thuyt minh. Qua ú
mi cú th vn dng kin thc ca mụn Ng Vn lp 8, 9 núi v vn ny.
Mụn Sinh hc: Vi kin thc sinh hc 8 v nhng hiu bit ca mỡnh, tỏc hi cũi xe i vi
sc khe l rt nghiờm trng:

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

5

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
Ting n vi cng quỏ mnh cú th lm tn thng cho 16.000 t bo ca tai trong (hay c
tai), trong s ú cú 3.000 t bo cho phộp nghe, cũn nhng t bo khỏc khuch i õm thanh v chn
lc cỏc tn s. S vang õm quỏ mnh gõy ra tng tit glutamate l mt cht m khi tng cao tr nờn
c hi do lm bin i s sn xut ca dopamin - l mt cht dn truyn vo n dõy thn kinh
thớnh giỏc. Hu qu lm mt mi thớnh giỏc, lm tng nhy cm i vi ting n, to ra mt trng
thỏi b kớch thớch, trm trng hn l lm mt thớnh giỏc i vi nhng tn s cao. Ting n bt u cú
hi khi nú t 70 - 80 dB tng ng vi ting cũi hỳ ca xe cu thng, ca xe cu ha,.... Khi
ting cũi trờn mc 80 dB gõy thng tn cỏc t bo. Cỏc yu t tng nguy c tn thng l: thi gian
tip xỳc vi ting cũi t 30 dB tr lờn trờn 30 phỳt; cng ting n cng ln cng d gõy tn
thng; khong cỏch cng gn ni phỏt ra ting n, c bit l nhng ngi ó mc cỏc bnh v tai
nh viờm tai, chn thng tai; ngi cao tui

Hỡnh 2: Cu to tai trong vi c quan corti thng b tn thng bi ting n.
Mụn Vt lớ + Cụng ngh:
- Vn dng kin thc Vt lớ 7: Bi15: Chng ụ nhim ting n ra cỏc bin phỏp phũng chng
ting n, em s nờu rừ phn sau.
- Vn dng kin thc c hc, in hc cựng vi kin thc qua mt s t liu, em xin nờu cu to ca
cũi xe. Em xin trỡnh by v cũi ụ tụ:
1. Nhng b phn chớnh: V, nam chõm in, tip im, t in, tm thộp tr, tr iu khin,
mng rung, a rung v c cu iu chnh õm thanh.
1. Loa cũi in; 2. a rung; 3. Mng thộp; 4. V cũi; 5. Khung thộp; 6. Tr ng; 7. Tm thộp
lũ xo; 8. Lừi thộp t; 9. Cun dõy; 10,12. c hóm; 11. c iu chnh; 13. Tr iu khin; 14. Cn
tip im tnh; 15. Cn tip im ng; 16. T in; 17. Tr ng tip im; 18. u bt dõy cũi; 19.
Nỳm cũi; 20. in tr ph; 21. c quy (hỡnh 3.1)
2. S mch in v nguyờn lớ hot ng: rle cũi, cũi in, c quy, khoỏ in v nỳt bm cũi.
Khi bt khúa in v n nỳt bm cũi, rle cũi s úng tip im (A) ca rle a in vo cũi (nh
trong s sau) cũi hot ng phỏt ra õm thanh.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

6

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
3.1

3.2

Hỡnh 3: S cu to (3.1) v s mch in (3.2) ca cũi in
Mụn Tin hc: S dng kin thc tin hc son cỏc bi ging, sỏng kin kinh nghim,
cỏc video phc v quỏ trỡnh gii quyt tỡnh hung. Em ó m trang fanfage facebook kờu gi mi
ngi cựng tham gia thu hỳt c nhiu bn tr trong v ngoi xó tham gia ti a ch:
https://www.facebook.com/chiendichkhongcoiducdongducthohatinh/?skip_nax_wizard=true

Hỡnh 4: Trang fanpage chin dch khụng cũi ti xó c ng do em lp ra ó nhn c s hng
ng nhit tỡnh ca ngi dõn trong xó.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

7

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

8

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

9

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 5: Tho lun trờn trang vnxpress.net
Mụn M thut: V tranh c ng, tuyờn truyn, cỏc khu hiu, bng rụn, cỏc bin bỏo
gii quyt tỡnh hung:

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

10

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 6: Mt s bc tranh bim ha ca ha s Thnh Phong.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

11

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 7: Mt s bin bỏo cm búp cũi
Mụn m nhc: Cỏc bi hỏt tuyờn truyn n tỡnh hung.

Bi hỏt: Cũi Da LAB
(Trớch on)
Cũi na cũi mói vn th thụi. ng tc vn c tc vn th ri. Ai cng bm bm cho u tay.
Ai chng mong thoỏt ra ni ny. Pớp pớp pớp cng th thụi. Pớp pớp pớp cng th ri. Ai chng mun
thoỏt ra khi õy. Ai chng mong trỏnh xa ni ny.
Ta gp nhau ngó t, ghộ mt nhỡn sang ming gm g. Ham mun c vt lờn thụi thỳc
lm tõm trớ phi cm c. Cuc i hi h khụng ai mun i ch, nu chm, thỡ s b b li
ng sau cựng khúi xng v bi m.
Tụi trờn ng i lm, trờn gic m 2 bỏnh. Con ng tụi i g gh, lm gic m tụi chũng
chnh. Nhỡn lờn trờn cao, ch thy bu tri trong xanh vi nng to th ny, thỡ kiờn nhn s mong
manh
Cũn anh ngi trờn xe hi, ca th thao 2 cỏnh. Xp xỡnh iu nhc trờn i, giú iu ho thi
mỏt lnh. Tụi vn nh ln trc, con ph ny ngp trong ma. Chớnh anh phúng qua tt nc vo
mt tụi, nh cha?
Bõy gi ốn trờn cao cng ch cũn vi giõy. Ny anh cú b gỡ khụng, anh cũn i ai õy?
Hi cũi ln ny ca tụi hóy xem nh li cnh bỏo. Nu anh m khụng b ic, thỡ di chuyn i xem
no...

IV. GIảI PHáP GIảI QUYếT TìNH HUốNG.
Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

12

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
gii quyt tỡnh hung trờn cn cú nhiu gii phỏp sõu, rng. Em xin c ngh mt s gii
phỏp sau:
* Tuyờn truyn, nõng cao ý thc trong vic s dng cũi xe ỳng mc ớch:
Xó hi: - Mi ngi dõn cú ý thc tham gia hn ch bm cũi c bit l lp tr.
- Cỏc c quan truyn hỡnh, bỏo chớ tham gia tuyờn truyn trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng:
nh trờn phỏt thanh xó
- Cn kho sỏt v sm lp t cỏc bin bỏo cm búp cũi, bng rụn ti cỏc im núng v giao thụng
ca xó nhc nh ngi dõn
- Xó ch o thụn n tn nh dõn ph bin.
- Phỏt ng s tham gia, hng ng ca cỏc tỡnh nguyn viờn, on viờn thanh niờn trong ton xó
tham gia tuyờn truyn trc tip ti cỏc tuyn ng giao thụng
Nh trng:
- Cú th a mụn Vn húa cũi xe vo hc trong cp bc tiu hc, THCS, THPT tuyờn truyn
sõu rng trong hc sinh, nõng cao hiu bit ca thy cụ.
- T chc cỏc din n, ta m trờn cỏc trang mng xó hi, facebook, c bit l trờn trang web cỏc
trng trong a bn hc sinh c trao i, hc hi.
- T chc cỏc bui tp hun cho hc sinh cỏc tỡnh hung cú th gp phi v a ra cỏch x lớ.
- Ra quy nh, bin phỏp mnh, k lut khi hc sinh khụng chp hnh hoc chp hnh khụng nghiờm
tỳc.
Gia ỡnh:
- i vi con nh: Khi a ún con i hc, cha m luụn th hin mỡnh l ngi cú ý thc, vn húa
chp hnh giao thụng. ú l mt trong nhng yu t giỳp hỡnh thnh ý thc ca con em
- Luụn quan tõm n con, khụng nờn con dao du vi nhng bn ua ũi, thớch th hin mỡnh, c
bit l cỏc bn cú thúi quen hỳ cũi inh i, lng lỏch khi tham gia giao thụng
* C quan chc nng phi hp vi chớnh quyn a phng x pht vi phm theo quy inh:
- a ra nhiu o lut mang tớnh bt buc ỏp dng cho cỏc c s sn xut cỏc phng tin giao
thụng, quy nh nhng ni cỏc phng tin ny khụng c phộp i vo, lp cỏc thit b hp th
ting n, thm chớ phi pht nng nhng phng tin khụng cú cỏc chi tit gim n v nhiu gii
phỏp mang tớnh tỡnh th khỏc Tuy nhiờn thc hin c bin phỏp ny thỡ cũn l iu xa vi, o
thiu nhõn lc
- Ngnh giao thụng cng cú nhng quy nh cm s dng cũi xe ti cỏc khu vc cn yờn tnh ti cỏc
trng hc, trm xỏ,
- Tng cng cụng tỏc tun tra x lý ca Cnh sỏt giao thụng, c quan chc nng cn nghiờn cu v
a ra mt tiờu chun v s dng cũi xe v tng mc x pht i vi nhng vi phm rn e hn so
vi mc x pht quỏ nh nh hin nay: 100.000 ng 800.000 ng. Huy ng cỏc lc lng tham
gia bo m trt t, nũng ct l lc lng cụng an huyn, cụng an xó tng cng tun tra, kim soỏt,
x lý vi phm cỏc quỏn sa xe, lp cũi xe trỏi phộp
- CSGT cn phi hp vi cỏc trung tõm ng kim xe c gii tng cng hn na kim tra cỏc loi
cũi lp trờn phng tin, phng tin no lp khụng ỳng loi cũi, hoc s dng cũi hi, cũi in
vt quỏ mc cho phộp thỡ buc phi thỏo d mi tip tc ng kim.
- Phỏt huy vai trũ cỏc t chc on th nh: Hi Liờn hip Ph n, on Thanh niờn, Hi Cu chin
binh, Hi Nụng dõn; cỏc mụ hỡnh hin cú... trong vic vn ng hi viờn, on viờn nghiờm chnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

13

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
chp hnh (chỳ ý cú bin phỏp qun lý c s thanh, thiu niờn thng t tp ua kộo xe ti a
phng), coi õy l 1 tiờu chớ bỡnh xột, ỏnh giỏ, xp loi thi ua cỏc on th hng nm.
* Tt c mi ngi u nờn cú cỏc cỏch phũng chng ting n bo v mỡnh v mi ngi
trỏnh tỏc hi ca ting cũi xe.
- Khi cn thỡ bt tai li bng bn tay hay dựng cỏc nỳt tai.
- Nu chng may bn phi tip xỳc trờn di 30 phỳt, thỡ bn hóy ngh ni yờn tnh trong khong
mt gi
- Trong nhng ngh phi tip xỳc vi ting cũi xe hng ngy nh cn phũng nga tn thng thớnh
giỏc bng cỏch dựng nhng thit b lc tn s, i m chng n.
* Hn ch s tip xỳc, phũng chng ca tr i vi ting cũi xe:
- Nhng ngi ln cn gii thớch cho con em mỡnh v nhng ngi tr tui hn ch tip xỳc.
- Mi tr s sinh u phi c thm khỏm thớnh giỏc
- B m cn cho con i khỏm kim tra thớnh giỏc vo nhng nm 3, 6 v 15 tui
* Tham gia thm khỏm thng xuyờn cú bin phỏp cha tr sc khe sm.
* Cỏc hóng sn xut xe ụ tụ, xe mỏy cn iu chnh b phn cũi sao cho phự hp: Ci thin cũi
cú tớnh nng tng õm hoc gim õm, loi cũi ny s ghi li s ln bm cũi xe ca mỡnh.
* Tp hun, gi nh cỏc tỡnh hung cú th gõy tai nn giao thụng cỏch ng phú cho ngi dõn
tng thụn xúm
* M cỏc din n, trang web tho lun v cũi xe, a ra nhng bin phỏp thc tin.
*Hn ch lu lng giao thụng trờn ng ph.

Hỡnh 8: Gim thiu lu lng giao thụng trờn ng ph

V. THUYếT MINH TIếN TRìNH GIảI QUYếT TìNH HUốNG.
a. Mụ t quỏ trỡnh thc hin:
u tiờn chỳng em xem xột k hng dn v cỏc mc trong bi thi theo cụng vn hng dn.
Kho sỏt thc t, chp nh.
Bt u a ra ch cho tỡnh hung, a ra tờn tỡnh hung v cỏch gii quyt tỡnh hung sao cho
hp lớ.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

14

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
Tỡm hiu, tỡm kim cỏc thụng tin, cỏc t liu cn thit cho vic gii quyt tỡnh hung trờn mng v
qua trang web: Google, vnxpress.net, nld.com.vn
Bt tay vo chn ra nhng ý chớnh ca bi vit v tham kho thờm cỏc ti liu trờn trong quỏ
trỡnh lm bi.
a ra gii phỏp gii quyt tỡnh hung sao cho tht hon chnh, hp lớ.
b. Gii quyt tỡnh hung:
Trong nhng nm gn õy quỏ trỡnh phỏt trin nhiu vựng nụng thụn ó cú nhng chuyn bin.
c ng, quỏ trỡnh phỏt trin gn vi quỏ trỡnh ụ th húa ch xut hin vi nm tr li õy. Hỡnh
nh c trng ca lng quờ xa vi cõy a, bn nc, mỏi ỡnh, lng quờ khộp kớn sau rng tre xanh
ó khụng cũn. Thay vo l nhng dóy nh lụ, nh ng u san sỏt theo nhau, nhng ng lng ngừ
xúm bờ tụng sch p.. Nú ang lm thay i b mt xó trờn nhiu phng din v cng ang lm
thay ý thc ca ngi tham gia giao thụng.

Hỡnh 9: on ng khu vc ch ng c ng thỏng 2 nm 2010

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

15

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 10: on ng khu vc ch ng c ng thỏng 12 nm 2016
Khụng cú õm thanh nh ting núi, ting ci, õm nhc, ting chim hút cuc sng con ngi
s bun t bit chng no! Nhng nu lm dng hay bi thc õm thanh, hu qu cũn nghiờm trng
hn. ễ nhim ting n t l thun vi s phỏt trin ca ụ th. Mc dự a phng c ng ch mi
phỏt trin nhanh cỏch õy my nm, nhng cõu chuyn ú cng tn ti hng ngy, hng gi m
ngi ta vn c nh vy. Dng nh vn húa cũi xe khụng phi l vn nn ca bt c a phng
no. ễ nhim ting n c xem l mt trong nhng mi nguy him ln i vi sc khe ca con
ngi, khụng thua gỡ cỏc loi ụ nhim khỏc.
i kốm vi cnh kt xe l nhng ting cũi rộo inh i. Chng hiu sao mt dũng ngi chen
nhau nhớch tng tớ mt, lm cỏch no cng khụng i nhanh hn c, th m ngi i sau vn c
bm cũi thỳc gic ngi i trc. C th, xen ln trong ting mỏy n l nhng ting cũi vang lờn m
. Thm chớ ting cũi cũn ỏt i c ting mỏy.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

16

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 11: Ting cũi xe ti on ng trc ch ng c ng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

17

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 12: Mt s hỡnh nh v giao thụng v ting cũi xe xó c ng
Trm nm, trong cừi ngi ta
Cũi xe khụng khộo d l hi nhau
ng ụng, ai cng mun mau

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

18

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng
Bm cũi lon x cho su ụi tai
L ai git tht, ngó nhoi
Xy ra tai nntng lai cũn gỡ
Ai i, ch vi lm chi
Hóy luụn nhng nhn, ta thỡ cựng vui!

Hỡnh 13: Ngi lch s khụng bao gi bm cũi inh i khi tc ng
Tỡnh trng s dng cũi xe vt quỏ õm lng v khụng ỳng ni xy ra rt nhiu, c bit l i
vi cỏc xe ti, xe ben, xe container v xe buýt. Em chc chn rng nhiu ngi ó tng b nh em v
cng khụng ớt ln cm thy bc xỳc, khú chu khi b git mỡnh bi õm thanh chỏt chỳa ca cũi xe. ó
khụng ớt ln em vụ tỡnh i bờn cnh hay phớa trc mt chic xe ti v t nhiờn git bn ngi vỡ b
mt th õm thanh cú õm lng c ln di vo tai. ú l khi chic cũi hi xe ti c s dng xin
ng! Nhng lỳc i quỏ gn nhng chic xe ti kiu nh vy, em tng nh mng tai mỡnh b rỏch
toc v khụng khi choỏng vỏng. Nhng chic xe ti ny li cú th ung dung s dng cũi hi õm
lng ln khi ang tham gia giao thụng mc dự vựng nụng thụn, ng hp, cỏc phng tin lu
thụng sỏt nhau m li vụ vn húa n th.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

19

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 14: ễ tụ cũi hi lu thụng ngang nhiờn
c bit mt tỡnh trng ó v ang thng trc ti xó c ng. Ngi dõn xó c ng, huyn
c Th t ra bc xỳc k t ngy cụng trỡnh thy li Ngn Tri Cm Trang i vo thi cụng t
thỏng 4/2016. Mi ngy trờn cỏc cung ng nha liờn xó, trc ng thụn xúm rng cha y 5m
xut hin hng trm xe ti ch t rỳ cũi inh i. Hng trm chic xe ti phúng nhanh, vt u m
khụng tp bt gõy ụ nhim mụi trng trm trng. Xó ó nhiu ln kin ngh lờn cp trờn nhng
khụng c gii quyt.. Ngi dõn ni núi rng, h rt ớt khi dỏm ra ng vỡ s tai nn c bit ai
cng phi kinh s ting cũi xe nh m vo tai. L mt ngi con ca mnh t Thanh Phỳc, em
cng ó phi tng ngy hng chu th õm thanh khng khip ú

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

20

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 15: Hng trm chic ụ tụ cy ng dõn, rỳ cũi inh i ti thụn Thanh Phỳc
Hng trm chic xe tp np ni uụi nhau cy nỏt nhng tuyn ng nụng thụn, rỳ cũi inh i
Nh dõn mt ng, ai cng b ỏm nh bi ting cũi xe. Na ờm, con ng tnh lng thi
ngy xa ngy xa khụng cũn na. Ngi ngi va i ng thỡ cht nhng õm thanh chúi tai liờn
hi bờn di lm mi ngi tnh gic. Ngú qua ca s thỡ thy mt mt hai chic xe mỏy vn mit
mi bm cũi, dự phớa trc chng cũn ai i liT m sỏng, khi m my bỏc cao tui hng ngy
vn dy sm chy th dc vn cha tnh gic thỡ t nhiờn c xúm li b ỏnh thc bi mt hi cũi
ln khụng kộm, ct lờn, vt tt ri li ct lờn thm thit. Ngú qua ca s thỡ thy nhng ngi ph n
chy ch ang ra sc bm cũi, dự trờn ng cng ch cú mt hai ngi i b

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

21

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 16: Ting cũi xe bui sỏng sm ti xó c ng
c bit mt trong nhng vn ni cm l trong th h tr. H ngh gỡ khi bm cũi. Mt tỡnh
trng chung gii tr hin nay, cũi xe gn mỏy thụng thng c lờn i. Nhiu thanh niờn cú
tớnh quy phỏ cũn lp c cũi hi, cũi ụ tụ vo xe mụ tụ hoc nhng õm thanh nh ting chú sa, ln
kờu, nga hớ, bũ rng...ting em bộ khúc, ting ci ca ụng a, ting cũi h ca xe cnh sỏt 113,
cũi xe cu thng, cu ha, cũi xe la, ụtụ.... H c th lao i vun vỳt va rỳ ga va tuýt cũi r lờn
lm cho ngi i ng b phen nhc tai. Cú khi gi cũi cnh sỏt i li hiờn ngang ngoi ng.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

22

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 17: Mt nhúm thanh niờn ua xe, bm cũi inh i vo ban ờm
Trong th h hc sinh tiu hc, THCS v THPT trong a bn, tuy vic cũi xe khụng tr thnh tõm
im. Nhng bờn cnh ú, cũn cú mt b phn hc sinh cũn l l, ua ũi theo thanh niờn trong xó.
Tuy nhiờn a s hc sinh trong xó hin nay s dng xe mỏy in, p in vi nhng ting cũi
khng khip. Tui hc sinh Trung hc c s (THCS) hay ngi ta vn thng gi l tui thiu
niờn c xỏc nh vo khong t 12, 13 tui n 15, 16 tui, v mt gii phu sinh lớ, c im ni
bt nht l s phỏt trin ca s dy thỡ gõy ra nhng khú khn trong cuc sng. c biờt mt s em
ua ũi theo n anh (ch), mun khng nh cỏi tụi ca bn thõn

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

23

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

24

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Còi xe đặc sản của đờng phố Đức Đồng

Hỡnh 18: Giao thụng v cũi xe lỳc ra v ca hc sinh THCS ng Lng
Tui hc sinh Trung hc ph thụng (THPT) hay cũn gi l tui thanh niờn cú tui khong t 15
n 18 tui. õy l thi kỡ m s phỏt trin th cht ca con ngi ang i vo giai on hon chnh
dn v hng n s hon thin nh ngi ln. Vỡ vy ý thc ó c nõng cao. Tuy nhiờn cng cú
khụng ớt nhng con sõu lm su ni canh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

25

Trờng THCS Đồng


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×