Tải bản đầy đủ

Bài thi vận dụng KTLM dành giải cao của HS THCS năm học 20162017

Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
S GIO DC & O TO H TNH
PHềNG GIO DC V O TO C TH
TRNG THCS NG LNG
---------- ----------

Vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết các
tình huống thực tiễn dành
cho học sinh trung học
năm học 2016 - 2017
Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh
Sinh ngày: 15 09 2002
Lớp: 9A
Địa chỉ: Thôn Thanh Phúc Xã Đức Đồng Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà
Tĩnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh

Lạng

1

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Điện thoại: 01679258810
Email: hoangquockhanh1509@gmail.com
---------- ---------H Tnh_ thỏng 12 nm 2016

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

2

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Mục lục
1. Tỡnh hung: Hot ng lm sỏng to khoa hc k thut ca hc sinh trng THCS ng
Lng........................................................................................................................................2
2. Mc tiờu gii quyt tỡnh hung:
a. Kin thc...................................................................................................................................3
b. K nng.....................................................................................................................................3
c.Thỏi ........................................................................................................................................3
3. Tng quan v cỏc nghiờn cu liờn quan n vic gii quyt tỡnh hung
a. T liu s dng............................................................................................................................3
b. Tin hnh nghiờn cu................................................................................................................. 3
4. Gii phỏp gii quyt tỡnh hung..............................................................................................7
5. Thuyt minh tin trỡnh gii quyt tỡnh hung

1. Thc trng cuục thi khoa hc k thut cho hc sinh trng THCS ng Lng hin nay...........8
2. Nhng thun li v khú khn khi lm khoa hc k thut ca hc sinh THCS ng Lng.......10
3. Phng phỏp ỳng lm khoa hc k thut............................................................................11
Ph lc: Hng dn lm mt sn phm khoa hc k thut n gn.............................................15
6. Kt qu t c.....................................................................................................................16
7. í ngha ca vic gii quyt tỡnh hung.................................................................................18
Tỏc gi

Hong Quc Khỏnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

3

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
I. TÊN TìNH HUốNG

hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng thcs đồng lạng
Nghiờn cu khoa hc k thut (NCKH) l mt hot ng tri nghim b ớch, thit thc, gn lin
gia lý thuyt vi thc hnh v thc tin lao ng sn xut c b GD & T phỏt ng t nm hc
2012 2013. Hot ng l sõn chi b ớch giỳp cỏc em ỏp dng nhng kin thc ó hc vo cuc
sng, hc i ụi vi hnh; tip cn, lm quen vi phng phỏp, k nng NCKH, khi dy nim am
mờ nghiờn cu; to s t tin, tỡm tũi v sỏng to; rốn luyn cỏch lm vic t lc, t nghiờn cu, tớnh
tớch cc, ch ng, hng thỳ trong hc tp v sinh hot. Trong nhng nm gn õy, mc dự sc hp
dn ca cuc thi rt ln nhng trng em trng THCS ng Lng li cú ớt hoc khụng cú d
ỏn. Nhn thc c tm quan trng ca hot ng ny, lm sao kớch thớch hc sinh a ra ý
tng, lm sao hc sinh hiu v tip cn c hot ng nghiờn cu khoa hc k thut. Trc
nhim v ú, em thit ngh hc sinh cn cú nhng phng phỏp c th. c bit phi vn dng mt
cỏch hiu qu kin thc ó c hc ca nhiu mụn hc v xõu chui chỳng li a ra gii phỏp
tụt nht.
Mc dự, ó t chc c gn 6 nm. c ph biờn ht sc rng rói, tuy nhiờn hc sinh lm sỏng
to khoa hc k thut a s theo cm tớnh, cha theo mt phng phỏp no. Vỡ võy, nờn kt qu cũn
thp. Vỡ vy trong ti ny em xin nờu lờn mi liờn h gia lm sỏng to khoa hc k thut vi kin
thc liờn mụn trong nh trng, t ú a ra phng phỏp lm sỏng to khoa hc k thut sao cho
t hiu qu tt nht.

Hỡnh 1: Trng THCS ng Lng c Th H Tnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

4

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
II. MụC TIÊU GIảI QUYếT TìNH HUốNG
a. Kin thc:
Trc ht em v cỏc bn hc sinh trong trng hiu bit mt cỏch sõu sc qua cỏc kờnh
thụng tin khỏc nhau: sỏch bỏo, Internet...v vn ny.
b. K nng:
- Nhm nõng cao hiu bit v cỏc lnh vc trong i sng
- Bit lm bi vn ỳng th loi thuyt minh v ngh lun.
- Rốn luyn k nng gii quyt tỡnh hung trong thc tin trong cuc sng.
c. Thỏi :
Th nht: Giỳp hc sinh bit vn dng kin thc cỏc mụn hc ó hc trong nh trng vo
lm cỏc sn phm sỏng to khoa hc k thut. Nõng cao nhn thc ca mi hc sinh v sỏng
to khoa hc k thut. Tng cng k nng t duy lụgic, hiu bit, s kiờn nhnca hc sinh
Giỳp hc sinh t tin hn vo bn thõn, say mờ hn vi nghiờn cu khoa
hc, tn mt chng kin nhng cụng trỡnh khoa hc, hc c cỏch chp
nhn mo him, hc c cỏch thc truyn t nhng ý tng khoa hc
Th hai: Tng cng s quan tõm ca cỏn b qun lý, giỏo viờn, ph huynh
hc sinh, cỏc nh khoa hc trờn a bn xó, huyn vo cỏc d ỏn m cỏc
em tham gia.
Th ba: ti nh l mt gii phỏp giỳp cỏc giỏo viờn trong trng, cỏc
n v trong huyn cú thờm kinh nghim trong cụng tỏc hng dn, giỳp
, ng viờn hc sinh a ra c nhiu ý tng khoa hc.
Th t: Nõng cao cht lng dy v hc trong nh trng. y mnh
phng chõm hc i ụi vi hnh. Gúp phn lm cho tỡnh cm thy, trũ
ngy cng thm thit.

III. TổNG QUAN Về CáC NGHIÊN CứU LIÊN QUAN TớI VIệC GIảI QUYếT
TìNH HUốNG

a. T liu s dng:
- Trong quỏ trỡnh gii quyt tỡnh hung chỳng em cú s dng mt s t liu sau: Thụng qua hot
ng sỏng to khoa hc k thut lõu nm ca nh trng
b. Tin hnh nghiờn cu:
gii quyt tỡnh hung trờn, em ó phi suy ngh v tỡm tũi t thc tờ i sng trong mt thi
gian di ỏp ng c nhu cu thc tin. Em thy cú th ỏp dng mt s mụn hc trong nh
trng kt hp vi nhng hiu bit ca bn thõn gii quyt tỡnh hung trờn:
Mụn Toỏn:
lm c mt sn phm sỏng to khoa hc k thut. Cn vn dng kin thc Toỏn hc mt cỏch t
m trong quỏ trỡnh lm, c th l:
- Dựng cỏc phộp tớnh tớnh khong cỏch gia cỏc vt liu sao cho hp lớ, chớnh xỏc quyt nh ộn
s hot ng ca sn phm.
- S dng cụng thc tớnh din tớch, chu vi hỡnh trũn, hỡnh vuụng,

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

5

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Cụng thc tớnh din tớch hỡnh trũn: S = R 2 vi R l bỏn kinh hỡnh trũn
Cụng thc tớnh din tớch hỡnh vuụng: S = a.b vi a, b l di chiu di v chiu rng.
Mụn Ng vn:
S dng kiờu vn bn thuyt minh trỡnh by cỏc bc lm sn phm sỏng to khoa hc k thut
Bi: Thuyt minh v mt phng phỏp, cỏch lm (Ng vn 8)
Mụn Cụng ngh:
- Giỳp hc sinh v c bn v ca sn phm
- La chn cỏc thit b cn thit sao cho hp lớ nh: c, vớt,
- K nng lp rỏp: vn c, hn, ct
- Cỏc loi ng c cú th tỏi s dng t ph thi vo sn phm sỏng to khoa hc k thut.

Vớ d:

THNG RC 3R W

Mụ hỡnh
c khớ
ca h thng
phi thụng
minh
khi hot ng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

6

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Hỡnh 2: Mt s mụ hỡnh sn phm sỏng to khoa hc k thut
Mụn Húa hc:
Tỡm hiu v mt s húa cht cú th a vo sn phm sỏng to khoa hc k thut.
Vớ d: - lc nc cha kim loi nng hay chỡ thỡ cn dựng cỏc phng phỏp húa hc nh: Phng
phỏp bay hi, phng phỏp kt ta húa hc, phng phỏp trao i ion, phng phỏp hp ph
- loi b khớ c cn dựng: Ca(OH)2 (nc vụi trong), CaCl2,

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

7

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Hỡnh 3: H thng x lớ khớ thi t lũ t ca hai tỏc gi Nguyn Phm Gia Bo v H Anh Sn
Mụn Vt lớ:
- S dng cỏc kin thc v C hc, in hc, lc t hc vt lớ 8 v 9 lp rp, chn la cỏc thit
b sao cho phự hp.
- S dng cỏc cụng thc tớnh toỏn c th: ỏp sut, cng dũng in, lc tỏc dng
- V s mch in. Vớ d:

Mụ hỡnh t ng ti cõy
theo t ca lỏ
Hỡnh 4: S mch in sn phm sỏng to khoa hc k thut
Mụn a lớ:
Khi ó hon tt cỏc thớ nghim, kim tra v sp xp cỏc kt qu. S dng cỏc
biu thớch hp minh ha d liu ca bn.
Mụn Giỏo dc cụng dõn:
- Gúp phn cho chỳng ta kh nng sỏng to, phn bin logic, to iu kin cho kh nng gii quyt
vn mt cỏch rừ rng, y , t m v cụng tõm.
- i vi bi hc ca mụn GDCD, to iu kin cho kh nng sỏng to v t duy tớch cc, ú cng l
k nng sng cn thit ca hc sinh.
Mụn Tin hc: S dng kin thc tin hc son cỏc bi ging, sỏng kin, cỏc video phc v
quỏ trỡnh gii quyt tỡnh hung. Lp trỡnh cỏc trang web, din n trao i kinh nghim gia cỏc
trng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

8

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Hỡnh 6: Trang web: https://www.facebook.com/traodoikinhnghiemsangtaoKHKT/

IV. GIảI PHáP GIảI QUYếT TìNH HUốNG.
gii quyt tỡnh hung trờn cn cú nhiu gii phỏp sõu, rng. Qua thi gian quan sỏt hot ng
sỏng to khoa hc k thut ca hc sinh trong trng cũn cha chỳ trng. Vy thỳc y phong tro
sỏng to khoa hc k thut ca hc sinh nh trng cú chuyn bin mnh m v t c kt qu
kh quan em xin a ra mt s gii phỏp sau:
Nhng iu cn thc hin ca giỏo viờn, nh trng v hc sinh khi lm sỏng to khoa
hc k thut.
* Giỏo viờn:
- Cỏc giỏo viờn b mụn trong quỏ trỡnh dy hc cn ci tin hot ng hc tp ca hc sinh thnh
mt ti nghiờn cu khoa hc. Cú th khuyn khớch vic quan sỏt v hỡnh thnh ý tng trong hc
sinh bng cỏch cho im ming, 15 phỳt trong tng b mụn nu ý tng hay.
- Thit k cỏc bi hc theo nh hng tỡm tũi nghiờn cu (theo cỏc phng phỏp dy hc tớch cc
nh: phng phỏp "Bn tay nn bt", "Dy hc da trờn d ỏn", "Dy hc khoa hc da trờn tỡm tũi
nghiờn cu", "Dy hc gii quyt vn "..., hỡnh thnh cỏc k nng nghiờn cu cho hc sinh
- Giỏo viờn cú nim am mờ vi nghiờn cu khoa hc, l ngi thp la cho hc sinh
- Cú s hiu bit v cuc thi c bit l ni dung thi, kt qu cỏc kỡ thi nm trc
- T chuyờn mụn, cỏc giỏo viờn luụn quan tõm, ng viờn, khớch l v giỳp hc sinh. a ra
nhng vng mc ri cựng nhau trao i cỏch gii quyt v cỏc ý tng nghiờn cu, xut nhng
ci tin.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

9

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
- Cn xỏc nh cho hc sinh ti nghiờn cu thuc lnh vc khoa hc hay k
thut thc hin cho ỳng quy trỡnh nghiờn cu. Trong ú chỳ ý ti tớnh mi,
tớnh mi , tớnh kh thi, kh nng ỏp dng vo thc t. Khụng nờn a ra cỏc ý
tng quỏ cao siờu, xa vi thc t, vt quỏ kh nng ca hc sinh.
- Giỏo viờn hng dn, khụng lm thay hc sinh hc sinh lm ch ti
cn nghiờn cu, giỏo viờn khụng nờn can thip quỏ nhiu
- Giỏo viờn to tõm th thoi mỏi, chp nhn cỏc suy ngh khỏc bit v khuyn khớch hc sinh nờu
vn , t cõu hi nghiờn cu
* Nh trng:
- Tuyờn truyn cho cỏc em hc sinh hiu rừ mc ớch, ý ngha ca cuc thi t ú cỏc em nhn
thc ỳng n v cuc thi., ch o sỏt sao cỏc cụng tỏc nghiờn cu.
- Nh trng tham gia t chc cỏc bui hi tho v nghiờn cu khoa hc ca giỏo viờn v hc sinh.
- Hng nm nh trng t chc phong tro vit ý tng khoa hc cho hc sinh trong ton nh trng
t ú chỳng ta la chn c nhng nhng ý tng hay, thit thc hoc cú th m chuyờn mc v
din n v sỏng to khoa hc k thut trờn trang Web ca nh trng.
- Nh trng nờn thnh lp cõu lc b khoa hc thu hỳt cỏc thnh viờn tham gia t ú cỏc em
trao i, bn lun cỏc ý tng khoa hc hỡnh thnh cỏc nhúm i sõu vo nghiờn cu v cỏc giỏo viờn
nhit tỡnh, tõm huyt vi cuc thi cng cú th tham gia sỏt cỏnh cựng hc sinh.
- Khớch l hc sinh cú ý tng tt, khen thng v nờu gng trc nh trng vo gi Cho c
- Ban giỏm hiu v t chuyờn mụn chn giỏo viờn hng dn hc sinh l nhng giỏo viờn cú kinh
nghim, nhit tỡnh, tõm huyt.
- Tng cng v thi gian v kinh phớ ca giỏo viờn v hc sinh
- T chc cỏc bui giao lu, hc hi kinh nghim tham gia nghiờn cu khoa hc
ca trng bn
- T chc tp hun cho CBQL, giỏo viờn ct cỏn cỏc trng THCS v quy ch, quy nh, hng dn
v cuc thi khoa hc k thut dnh cho hc sinh trung hc, cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc v
t chc cỏc hot ng nghiờn cu khoa hc.
* Hc sinh:
- Hc sinh tỡm hiu qua ti liu, sỏch bỏo, mng internet v vn cn nghiờn
cu. M rng thờm sỏch ti th vin hc sinh tỡm hiu v khoa hc k thuõt.
- Hc sinh mnh dn v t tin trao i, hi, tỡm kim cỏc ngun lc h tr trong sut quỏ trỡnh thc
hin ti
- Vn dng mt cỏch lụgic v hp lớ cỏc kin thc ó hc vo ti nghiờn cu ca mỡnh
- Hc sinh cn xỏc nh c cỏc bc tin hnh nghiờn cu v cho ra sn phm
(Em xin trỡnh by k hn phn sau)
Gim ch tiờu thnh tớch:
Ngnh giỏo dc hin nay cú khụng ớt cuc thi dnh cho chớnh hc sinh nhng c thy cụ lm
h t yờu cu ch tiờu cp trờn giao. Vỡ vy cp trờn gim nh ch tiờu xung cp di. Thi trờn
phng thc t nguyn
S quan tõm ln ca cỏc cp cng nh ton xó hi i vi vn ny

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

10

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
- Cn phi hp, liờn kt nhiu lc lng giỏo dc trong v ngoi nh trng nh: giỏo viờn ch
nhim, giỏo viờn b mụn, cỏn b on, tng ph trỏch i, ban giỏm hiu nh trng, cha m hc
sinh, chớnh quyn a phng, Hi Khuyn hc, Hi Ph n, on Thanh niờn Cng sn H Chớ
Minh, Hi Cu chin binh, cỏc c quan, t chc, doanh nghip a phng, cỏc nh hot ng xó
hi, nhng ngh nhõn, nhng ngi lao ng tiờu biu a phng,
- Chớnh quyn cỏc thụn xó, cỏc bc cha m v nh trng quan tõm sõu sc hn na trong vn ny
Em thit ngh: kớch thớch c hc sinh da ra ý tng v thc hin c ca hc sinh
trng THCS ng Lng núi riờng v hc sinh c nc núi chung, cú nờn a thi gian thi vo
cui nm hc, hố hay khụng?. giỳp hc sinh cú nhiu thi gian suy ngh, nghiờn cu v thc
nghim. Phi chng cú cn???

IV. THUYếT MINH tiến trình giảI quyết tình huống.
1. Thc trng cuục thi khoa hc k thut cho hc sinh trng THCS ng Lng hin nay.
a) Mt s bt cp v cuc thi KHKT trờn a bn huyn v tnh
Xột mt cỏch ton din thỡ cuc thi khoa hc k thut cng ging vụ s cuc thi khỏc c Th
núi riờng v H Tnh núi chung. Cú bao nhiờu l bt cp, li mt ln na k cõu chuyn muụn nm
c ca giỏo dc H Tnh. Mt cõy hi t ra m cha cú cõu tr li: Ch nhõn thc s ca cỏc D ỏn
khoa hc k thut l ai?
Hin nay, s b ớch, lớ thỳ ca sõn chi ó bin tng v i lch mc ớch ban u khin ta hoi
nghi v tớnh minh bch ca kỡ thi. í tng ca hc sinh trung hc hay ca thy? Hc trũ thc hin
nghiờn cu, nhn xột hay thy cụ giỏo?. c bit cú mt tỡnh trng chung hin nay l nhiu trng
t ch tiờu phi xung thy cụ. Chớnh vỡ ỏp lc ny nờn thy cụ mc nhiờn sao chộp ý tng trờn
mng vit li thuyt minh, xp t bng biu, s , nguyờn lớ ri chn ra vi hc sinh gii ca lp
cho cỏc em thuyt trỡnh trc lp, trng v cui cựng l mang sn phm i ỏnh x ngi. Rừ
rng, mc ớch ca cuc thi l tt nhng cỏch t chc vi mt quỏ nhiu nh hin nay ó gõy ỏp
lc khụng nh cho ngi tham gia. Nu giỏo viờn khụng mun mang ting th vi cỏc hot ng
ca nh trng, thiu nhit tỡnhthỡ thy cụ lm qua loa cho xong. Cụng sc, thi gian, kinh phớ v
cht xỏm cú xng ỏng vi u t ca nhiu c quan t chc, cỏ nhõn? Bao nhiờu D ỏn ca hc
sinh ú cú phi l SKKN ca thy cụ, ti ca tin s, thc s, c nhõn? Cõu hi ú tht bớ n vụ
cựng!
Trong iu kin nh trng v cht lng giỏo dc hin nay, hc sinh chỳng ta cú th lm c
nhng gỡ trờn sõn chi nghiờn cu v ng dng khoa hc k thut?
Hc sinh THCS va mi lm quen khoa hc t nhiờn v xó hi theo mụn riờng, thuc bi ó khú,
nh kin thc cha xong cú th ngh c ý tng khoa hc? Nhiu ti vt qua c nhn thc ca
chuyờn gia chuyờn ngnh: ch to robot, phn mm, mỏy t ng, Hc trũ trung hc hin nay cú
th lm c ti n gin nhng rt khú lm c d ỏn nh vy. Cho dự mi l ý tng hay thit
b s khai, nhiu thy cụ cũn cha bit l gỡ v nú c lm th no hung h hc sinh! Cho dự cú
s tr giỳp, hng dn nhit tỡnh thỡ hc sinh cng khú cú c hi v thi gian hon thnh d
ỏn trong vi thỏng m vn phi hc bi!
Hc chớnh khúa, hc thờm, hc i tuyn v cỏc k thi quanh nm sut thỏng, nht l cỏc trũ
khỏ gii c gng thi vo lp chn, lp chuyờn, cũn õu lỳc no rnh ri. Cỏc em cng cú nng lc

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

11

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
cng c giao nhiu vic, nhiu lỳc n vi vng, ng khụng gic. ó th cũn khú khn b.
Nguyờn vt liu, vt t, thit b, ni sn xut, ni thc nghim v phũng thớ nghim tiờu chun phi
i hng vi chc km mi cú th thc hin c. Hc sinh ta lm c tht l kỡ ti.
t yờu cu d thi cỏc cp, d ỏn lm li nhiu ln v rt tn cụng tn ca. Cỏc em cú th
im kim tra v t danh hiu khỏ gii nhng khụng thy cụ no cú th bự phn kin thc nhng
bi hc phi b khi lm d ỏn. Mi trng gn chc thy cụ v hc sinh tham gia, theo quy nh,
c gim tr cụng vic dy v hc nờn lóng phớ ln v nhõn lc. Nh trng ch chi tr mt phn
kinh phớ theo quy nh, phn cũn li thy cụ v gia ỡnh b ra. Gia ỡnh v giỏo viờn phi ln li tỡm
khp ni, nh quan h v tin thy trũ c thc hin nghiờn cu. Rt tn kộm. Nghiờn cu khoa
hc k thut dnh cho hc sinh trung hc rừ rng rt tn kộm v lóng phớ. Ngõn sỏch nh nc, cỏc
c quan t chc, cỏ nhõn ti tr hng nm phi chi hng t ng dnh cho vic chun b, t chc thi
v tng kt cỏc cp. Trong khi nhiu trng ph thụng trờn a bn H Tnh iu kin dy v hc
thiu thn, cha ỏp ng nhiu nhu cu ti thiu v iu kin c s vt cht; cht lng giỏo dc
thp; hc sinh cũn nghốo v thiu thn. Nhiu hc sinh vỡ hon cnh gia ỡnh khú khn m phi b
hc cũn ớt c h tr.
Em thit ngh vic nghiờn cu khoa hc k thut dnh cho hc sinh cú nờn lm nh hin nay?
b) Thc trng nhn thc v khoa hc k thut ca hc sinh trng THCS ng Lng
Vic lm sỏng to khoa hc k thut l mt vic lm cn thit cho bt c trng hc no. Hng
ng s phỏt ng ca phũng GD, hng nm trng THCS ng Lng vn t chc phỏt ng v thi
cp trng. Mc dự s quan tõm, ch o thc hin cuc thi ca ban giỏm hiu nh trng l rt ln.
Song hc sinh v ph huynh cũn cha mn m gỡ n cuc thi ny. Mt tỡnh trng chung l hc sinh
thiu ý tng, nghốo ý tng, gp khú khn trong xỏc nh ý tng, la chn ti. Chớnh vỡ vy,
hm lng khoa hc cha cao, cha ỏp ng vi nhng vn xó hi quan tõm. Mt s ớt em vn
cũn cha bit n sõn chi khoa hc b ớch ny to ra l cho mỡnh (cho rng sõn chi ny l ca i
hc sinh gii v ca giỏo viờn. Giỏo viờn thng xuyờn nh hng cho hc sinh nhng khụng t
c kt qu gỡ. Mt s hc sinh cú quan nim rng ch cn hc gii mụn vn húa l c. V li
cỏc em ch chỳ trng hc tht tt cỏc mụn hc trờn lp. V nh i hc thờm ni ny ni khỏc nờn
cng khụng cú thi gian dnh cho vic nghiờn cu. Mt quan nim khỏc cng ó v ang y lựi s
am mờ, nghiờn cu khoa hc ca hc sinh l: Cỏc gii thng cao thng ca hc sinh cỏc trng
danh ting, cỏc thy ni ting. Ni no u t ln, mi c chuyờn gia gii, giao kt vi ngi
chm, d ỏn nm chc phn thng. ụi khi lo s v trỡnh ngi chm yu kộm, hay do s u tiờn
ht mc i vi cỏc trng m hc sinh chỳng ta gi l cú ting.
Ngoi ra, mt s giỏo viờn cũn hn ch v k nng, phng phỏp nghiờn cu khoa hc t ú dn
n tõm lý ngi hng dn nghiờn cu khoa hc cho hc sinh, thiu nim tin vo cụng tỏc nghiờn
cu khoa hc ca cỏc em. Tõm lý mt s ph huynh khụng mun cho con em mỡnh tham gia hot
ng nghiờn cu khoa hc vỡ e s s nh hng n kt qu hc tp nờn thiu s ng h v ng
viờn khuyn khớch

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

12

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Thc trng trờn ó ang tn ti trng THCS ng Lng trong mt thi gian khỏ di m vn
cha cú gii phỏp trit . Khụng phi vỡ ban giỏm hiu khụng quan tõm m nh trng cũn gp
nhiu khú khn nht nh.
2. Nhng thun li v khú khn khi lm khoa hc k thut ca hc sinh THCS ng Lng
Thun li
- Vi s quan tõm sõu sc ca HND, UBND xó, ban giỏm hiu nh trng, cỏc c quan, ban
ngnh, on th cỏc cp v cỏc cỏ nhõn, ngoi c s vt cht ngy mt khang trang nh trng c
quyn tuyn chn giỏo viờn v trng ging dy.
- Nh trng ang cú mt i ng giỏo viờn tt, mt i ng cú chn lc, cú cht lng. Trong mi
t b mụn u cú cỏc thy, cụ giỏo cụng tỏc lõu nm, giu kinh nghim v bn lnh ngh nghip cú
tm nh hng tt n lp giỏo viờn tr v gi vai trũ ct cỏn chuyờn mụn. C trng cú 34 cỏn b
giỏo viờn. a s cỏc giỏo viờn cũn tr v l hc sinh c ca trng, c o to bi bn, ham hc
hi, cú kin thc v kinh nghim ging dy, chuyờn mụn vng, cú trỏch nhim trong cụng vic c
giao, c bit l ý thc t giỏc k lut v s tõm huyt trong cụng tỏc ging dy, khỏt khao cng
hin, ht lũng vỡ hc sinh thõn yờu.
- Nh trng luụn to iu kin cỏc giỏo viờn c tham gia cỏc k bi dng chuyờn mụn
nghip v do phũng GD&T, cỏc trng i hc v S GD&T t chc
- Ban i din cha m hc sinh luụn quan tõm n cụng vic ca nh trng.
Khú khn
- a s giỏo viờn cha quen vi vic hng dn hc sinh nghiờn cu khoa hc, sỏng to k thut,
mt s hiu bit cũn hn ch v cuc thi
- Hc sinh cha c lm quen vi vic nghiờn cu khoa hc, sỏng to k thut.
- Hon cnh gia ỡnh nhiu hc sinh cũn khú khn, khụng cú thi gian v tin ca lm khoa
hc k thut
- Mt s hc sinh thc hin nhng nghiờn cu hon chnh vi kt qu thc s cú ý ngha khoa hc
v thc tin nhng kt qu khụng cao hoc khụng c coi trng, ng dng, gõy tõm lý chỏn nn
trong quỏ trỡnh phỏt trin nhng ti nghiờn cu khoa hc ca hc sinh
- Hin nay, hc sinh cha c trang b tt phng phỏp nghiờn cu nờn hu ht u loay hoay
khụng bit bt u t õu, lm gỡ v mun t kt qu no, cho ai do thiu phng phỏp nghiờn cu
khoa hc.
- Cỏc ti nghiờn cu khoa hc ca hc sinh s hu rt ớt nhng im sỏng to, t phỏ
- Hc sinh khụng cú nhiu thi gian dnh cho hot ng nghiờn cu khoa hc. Ngoi vic nghiờn
cu khoa hc, hc sinh cũn phi m bo vic ụn luyn, thi c v hc nờn phi chu khụng ớt nhng
ỏp lc
- Nh trng cú nhim v quan trng l bi dng cỏc i tuyn thi chn HSG d thi tnh khi 9
hng nm, thy cụ v hc sinh mt khỏ nhiu thi gian v cụng sc;
- C s vt cht ca trng cũn thiu, cha ng b. Nhiu trang thit b ca cỏc phũng hc b mụn
ó c, hng; xp th 10/10 trong ton huyn. Hc sinh khụng cú nhiu c hi tip cn vi nhng
thit b cụng ngh cao, t tin hoc vn hnh phc tp. H thng ti liu trong th vin ca nh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

13

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
trng khụng c cp nht thng xuyờn, nht l cỏc ti liu chuyờn sõu phc v nghiờn cu khoa
hc.
- Ngun kinh phớ cp cho cỏc ti cũn rt hn ch
- Kh nng thuyt trỡnh ca hc sinh cũn hn ch, c bit l khi thuyt trỡnh bng Ting Anh.
- Mt b phn hc sinh th ng, ớt tỡm tũi, ngi nghiờn cu ti liu, khụng say mờ thc hnh trong
phũng thớ nghim.
- bc THCS kin thc cỏc mụn khoa hc t nhiờn cũn n gin, nờn gõy khú khn cho hc sinh
khi tip xỳc vi cỏc d ỏn khoa hc.

Hỡnh 5: C s vt cht, trang thit b dy hc ó h hng
3. Phng phỏp ỳng lm khoa hc k thut
Hi thi Sỏng to K thut cú ý ngha rt quan trng. Nú l cht xỳc tỏc thỳc y vic dy hc cỏc
mụn khoa hc nh trng. Nhm y mnh phong tro hc tp hng thỳ, lao ng sỏng to, hỡnh
thnh nng lc vn dng kin thc, k nng gii quyt ca hc sinh. Qua hi thi cú th ỏp dng cú
hiu qu cỏc gii phỏp k thut vo sn xut v i sng, gúp phn cụng nghip húa, hin i húa t
nc v xõy dng quờ hng H Tnh ngy cng vng mnh.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

14

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
H Ch Tch ngi thy v i ca dõn tc tng dy: "Sỏng kin v kinh nghim l ca quý
chung cho c dõn tc. Chỳng ta phi ra sc lm cho nú di do thờm v lan rng mói. Khụng bit
quý trng sỏng kin v ph bin kinh nghim tc l lóng phớ ca ci ca dõn tc".
Vỡ vy mi chỳng ta hóy lm giu thờm kho tng sỏng kin ca dõn tc bng chớnh mi sỏng
to khoa hc k thut ca chỳng ta. cỏc ti i n thnh cụng, thỡ cn pho cú ý tng c
ỏo, kt lun vng chc, phng phỏp khoa hc, bi trỡnh by rừ rng v t chc tt, hiu rừ nn tng
thụng tin v cú th gii thớch kt qu mt cỏch chc chn.
Vy phng phỏp ú l gỡ? Chỳng ta t ra cõu hi ú. Theo em, phng phỏp sn phm sỏng to
khoa hc k thut hp lớ phi xõu chui c ton b kin thc liờn quan n ti. u tiờn phi
hỡnh thnh ý tng, ti; chn la v sng lc ý tng. c bit khụng nờn la chn mt vn
hoc mt ch quỏ rng, quỏ phc tp nm ngoi kh nng. Giỏo viờn t chc nhúm hi tho
nm bt c nhng ý tng khoa hc ca hc sinh. V cựng hc sinh chn la, phõn loi nhng ý
tng tt, ri xõy dng nhúm nghiờn cu theo ý tng ó la chn. Sau ú, tỡm hiu v ti
nghiờn cu, v bn v chi tit, viờt bỏo cỏo v trỡnh by bo v kt qu nghiờn cu bng cỏch
tỡm hiờu cỏc kin thc khoa hc qua sỏch, bỏo v internet v ti nghiờn cu. Giỏo viờn nh
hng cho hc sinh v thỏo g nhng khú khn khi hc sinh mc phi. Cn phi tin hnh mụ hỡnh
húa sn phm rụi hon thin. m bo ti ó hon thin, tin hnh th nghim v phõn
tớch, ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu. Trong quỏ trỡnh thớ nghim, nờn ghi chộp tt c nhng thớ
nghim, s liu o c v hin tng quan sỏt vo mt cun s ghi chộp. ỏnh giỏ kt qu thu c,
b sung, sa cha cho hon thin. Cụng on cui cựng l vit bỏo cỏo, thuyt trỡnh v ti, ý
tng, lm poster th hin nhng nụi dung: Tờn ti; quy trỡnh nghiờn cu; cỏch thc tin hnh;
kt qu v kt lun. i vi khoa hc hnh vi sau khi tỡm hiu cn em ra gii phỏp v lm poster
Hỡnh thnh ý tng
Chn ý tng

Toỏn hc, Vt lớ v
thiờn vn hc

Khoa hc hnh vi
Tỡm hiu
Gii phỏp

Bn v chi tit

Ghi chộp

Ghi chộp

Lm sn phm

Th nghim thc t

Tng hp kin thc
Bỏo cỏo, thuyt trỡnh

Hon thin

Lm poster

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

15

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Hỡnh 6: S cỏch lm sn phm sỏng to KHKT n gin
thc hin thnh cụng mt gii phỏp d thi sỏng to k thut, trc ht chỳng ta phi cú c
ý tng sỏng to khoa hc k thut v vn chỳng ta ang theo ui. í TNG L CHèA
KHểA CA S THNH CễNG!. Vy thỡ lm cỏch no cú c ý tng sỏng to khoa hc k
thut. tr li cho cõu hi ny, chỳng ta phi i tỡm li gii ỏp cho 2 cõu hi.
Cõu hi th nht, chỳng ta cú lm c sỏng to khoa hc k thut khụng? Nh chỳng ta bit
sỏng to khoa hc k thut khụng ch l nhng vic quỏ ln m cũn l nhng vic rt nh, rt i
thng, rt gn gi vi chỳng ta. Sỏng to khoa hc k thut khụng phi l khong tri riờng ca
nhng con ngi uyờn bỏc, m l ngụi nh chung ca mi ngi, ca c nhõn loi. Thomas Edison,
ngi mang li ỏnh sỏng ốn in cho loi ngi, ngi cú hn 10.000 phỏt minh hu ớch ch l mt
ngi bỡnh thng.
Núi v Thomas Edison thỡ v i quỏ, t thc t ch khụng õu xa. Cng nh bao con ngi bỡnh
thng khỏc, nhng cú phn thit thũi hn cỏc bn cựng trang la vỡ hon cnh gia ỡnh khú khn.
Vy m cu hc trũ nghốo Nguyn Ngc ụng (hc sinh lp 11A2, trng Trung hc ph thụng Bc
Kin Xng, huyn Kin Xng, tnh Thỏi Bỡnh) ó sỏng to ra mụ hỡnh h thng bỏo l t ng vi
mong mun gim thiu thit hi cho ngi dõn do l gõy ra. Mụ hỡnh ny ó ginh c gii Ba ti
Cuc thi sỏng to Thanh thiu niờn nhi ng ton quc ln th X nm 2014 v gii Nht cuc thi
Sỏng to thanh thiu niờn nhi ng tnh Thỏi Bỡnh ln th II nm 2014 2015. thụn Nam ng
Tõy (xó Nam Cao, huyn Kin Xng) ai cng bit n hon cnh ca gia ỡnh ụng. ụng l con
ỳt trong gia ỡnh cú 3 ch em. B ụng l anh Nguyn Ngc ói thng binh hng 1/4. B ụng b
lit tay, sc khe yu nờn gn nh khụng lm c gỡ, mi cụng vic kim sng nuụi c gia ỡnh u
do m ụng gỏnh vỏc. Ngoi vic ng ỏng, thi gian rnh m ụng i lm thuờ hỏi chố cho cỏc ch
vn trong xó, nuụi con n hc v cha bnh cho chng. Dự nh nghốo nhng cu hc trũ nh bộ y
vn theo ui am mờ vi nhng cụng trỡnh sỏng to.

Hỡnh 7: Tỏc gi Nguyn Ngc ụng cựng vi mụ hỡnh bỏo l t ng

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

16

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Khụng phi c hc sinh gii cỏc mụn vn húa mi ý tng. Vy chỳng ta phi tin tng l chỳng
ta hon ton thc hin c sỏng to khoa hc k thut. Cú khng nh c iu ny, chỳng ta mi
cú th hỡnh thnh c ý tng. S mc cm mỡnh khụng th a ra ý tng c l ro cn cho tớnh
sỏng to ca bn thõn.
Cõu hi th hai, ý tng sỏng to khoa hc k thut õu? Nh trờn ó núi, sỏng to khoa hc k
thut rt gn gi vi chỳng ta, hon ton nm trong tm tay ca chỳng ta. ú l nhng vic lm t
i sng hng ngy, t thc t hc tp, nghiờn cu, lao ng v sn xut ca chỳng ta. Hóy ngh lm
mt vic gỡ ú cụng vic c thc hin d dng hn, hon ho hn, mi ngi hng nhiu
li ớch hn, chỳng ta s cú c ý tng mt cỏch d dng.
Vic la chn ti nghiờn cu l bc khú khn nht ca vic la chn mt ti m bn
mun nghiờn cu hoc tỡm hiu. Cỏc ý tng xut phỏt t lnh vc m bn quan tõm. Mt s thớch
ca bn cú th dn n mt ch tt. Chỳng ta hóy t ra nhng cõu hi liờn tc nh sau: Cú nhng
gỡ ang xy ra trong cuc sng m bn mun hiu bit thờm? Vic ú hin nay ó gii quyt nh th
no? Quy trỡnh gii quyt ra sao?... Hóy chn mt ch khụng ch vỡ bn quan tõm m c xó hi
ny ang quan tõm, ang vng mc, ang lc hu
Sau khi chn c ý tng phự hp thụng qua hi ng khoa hc. Tip tc nghiờn cu . Xõy
dng k hoch ht sc c th d qun lớ v iu chnh kp thi. Vic tip theo cn lm l thu thp
thờm kin thc v ý tng ú. Cú nhiu ngun ti liu tham kho khỏc nhau. Bn tha sc thu thp
cỏc kin thc khoa hc; trang b nhng kin thc khoa hc, k nng cn thit. Hóy sp xp t chc
tt c nhng gỡ bn tỡm hiu c v ch v n õy bn nờn gii hn phm vi nghiờn cu ca
bn v tp trung vo mt ý tng c th. Thit lp k hoch chi tit bn qun lý mt cỏch hiu
qu nht. Bn cng cn thi gian v ra cho mỡnh mt bn v tht chi tit, nú giỳp bn nh hng
c s ra i ca sn phm ú, vic thc hin thờm d dng hn. Sau ú, bn phi vit bn bỏo cỏo,
phi gii thớch bn s thc hin thớ nghim nh th no, dựng nú lm gỡ
trong cuc sng xó hi v trong hc tp. Bn s kim tra c chớnh xỏc ra
sao, tớnh kh thi ca nú vit vo bỏo cỏo.
Sau ú cn mụ hỡnh húa sn phm theo bn v. õy l cụng vic quan trng
nht v phi cú tớnh t duy, sỏng to v nhy bộn trong cỏch lp mụ hỡnh.
Nhng trc khi thc hin, cn lờn danh sỏch thit b cn mua, tỡm hiu a
im mua v d trự kinh phớ. Cú th sn cú trong t nhiờn nh cỏc ph liu trong sinh hot
gia ỡnh, hc tp, trng lp hoc phi mua cỏc tim ph tựng, thit b.
Trc khi em d thi, cn th nghim li xem cú m bo khụng. Th nghim li nhiu ln ghi
chộp cỏc kt qu, thụng s t c qua tng ln lm thớ nghim. Sau ú tỡm kt qu cho cỏc cõu
hi: Thớ nghim cú t c nh mỡnh mong mun? Nguyờn nhõn ti sao? Lm sao khc phc?
Giỏ thnh cú cao quỏ khụng? Mỡnh lm vy ó t yờu cu cha nh?
cho ra sn phm cui cựng thỡ hc sinh phi lm poster. ú l mt bn bỏo cỏo sinh ng
bng hỡnh nh v ni dung c bn nht. Poster cn m bo cho ngi xem ch cn nhỡn vo ú cng
ó hiu ni dung d ỏn. Poster cn n gin v d hiu v nờn trỡnh by theo s t duy, c chia
lm 3 phn: Lớ do, quỏ trỡnh v kt qu.

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

17

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Hỡnh 8: B cc ca poster
Núi m khụng cú vớ d thỡ rt khú hiu nờn sau õy em xin gii thiu cỏch lm mt mụ hỡnh sỏng
to khoa hc c th cỏc bn d hiu. Ch l mt sn phm n gin thụi (lu ý sn phm ó cú
bn quyn)
Ph lc: Hng dn lm mt sn phm khoa hc k thut n gn

Mễ HèNH MY DNG CHT LNG
Nh ỏp dng theo phng phỏp m em ó nờu trờn m mụ hỡnh ó rt cú hiu qu trong vic
lm dựng hc tp
Bc 1: Tỡm ý tng: T bi hc p sut cht lng Bỡnh thụng nhau. Nh em núi trờn thỡ ý
tng ch quanh ta thụi
Bc 2: Tỡm hiu, v bn v chi tit, viờt bỏo cỏo v trỡnh by bo v kt qu nghiờn cu
- Kin thc bi p sut cht lng Bỡnh thụng nhau v mt s kin thc cỏc ngun khỏc
nhau nh: sỏch, bỏo, internet...
+ Cụng thc tớnh din tớch pớt tụng nh l: S1 = r1 2 (vi r1 l bỏn kớnh pớt tụng nh)
+ Cụng thc tớnh din tớch pớt tụng nh l: S2 = r2 2 (vi r2 l bỏn kớnh pớt tụng nh)
+ Cụng thc tớnh ỏp sut: p =

F1
F
. p sut pớt tụng nh sinh ra p = S
S
1

p sut c truyn nguyờn vn n pớt tụng ln nờn lc tỏc dng lờn pớt tụng ln l:
r
F
F2 = p.S 2 = 1 .S 2 = F1 2
S1
r1

2


. Lc F2 gp


r2

r1

2


ln F1 nờn cú th nõng c cỏc vt nng


Bỡnh hon lu

cn bm

Giỏ

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

18

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
pớt tụng nh
khúa

van úng
pit tụng ln

Hỡnh 9:
Bn v
chi tit
ng dn

van m
- Vit bỏo cỏo, trỡnh by bo v kt qu nghiờn cu
Bc 3: Mụ hỡnh húa sn phm rụi hon thin

Hỡnh 10: Sn phm sau khi hon thin
Bc 4: Tin hnh th nghim v phõn tớch, ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

19

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Ghi chộp, lp bn so sỏnh cỏc ln th nghim
Bc 5: Bỏo cỏo, thuyt trỡnh v ti, ý tng, lm poster

VI. KếT QUả ĐạT Đợc
Ngay t u nm hc 2016- 2017, trng THCS ng Lng ó phỏt ng phong tro vi mc
ớch khuyn khớch hc sinh nghiờn cu khoa hc, sỏng to k thut, cụng ngh v vn dng kin
thc ó hc vo gii quyt nhng vn thc tin, gúp phn i mi hỡnh thc t chc hot ng
dy v hc. i mi hỡnh thc v phng phỏp ỏnh giỏ kt qu hc tp, phỏt trin nng lc ca hc
sinh, nõng cao cht lng dy hc. To c hi hc sinh trng THCS ng Lng gii thiu kt
qu nghiờn cu KHKT ca mỡnh; tng cng trao i, giao lu hc tp v nghiờn cu gia cỏc
trng THCS trờn a bn huyn.
Di õy l mt s hỡnh nh v sn phm tiờu biu ca hc sinh trng THCS ng Lng tham
gia d thi cuc thi sỏng to khoa hc k thut cp huyn v ginh gii ba. Nm hc 2016 2017,
nh ỏp dng mt s bin phỏp núi trờn m cht lng v sỏng to KHKT ó cú nhng chuyn bin
tớch cc. c bit phong tro nghiờn cu sn phm sỏng to KHKT trong hc sinh ó c y
mnh.
Mễ HèNH: H THNG BM NC KHễNG S DNG NHIấN LIU
Tỏc gi: on S Nguyờn Hc sinh THCS ng Lng

ng
ly nc

Van
úng, m

Pớt tụng

B truyn ti ng:
a xớch lớp v trc khuu

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

20

Gung quay

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
Hỡnh 11: Mụ hỡnh H thng bm nc khụng s dng nhiờn liu
Nguyờn lớ hot ng:
Nh ng nng ca dũng nc to ng nng ca bỏnh xe. Qua h thng truyn ng (gm a
xớch lớp) v trc khuu lm hai pớt tụng hỳt y luõn phiờn a nc t di sui lờn cao. Mụ
hỡnh ny ỏp dng cỏc kin thc Vt lớ ó hc.

Hỡnh 12: Gung quay khi cú nc chy

Hỡnh 13: B truyn ng: a xớch lớp v trc khuu

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

21

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng

Hỡnh 14: Hai pớt tụng luõn phiờn nhau hỳt, y nc
Hy vng vi s quan tõm, to mi iu kin tt nht, nm hc ny v nhng nm hc tip theo
nh trng s cú nhiu ý tng khoa hc c ỏo, mi l, xng ỏng l sn phm ca t duy theo
hng chỳ trng phỏt trin ton din phm cht v nng lc ngi hc theo tinh thn Ngh quyt s
29-NQ/TW ca Ban Chp hnh Trung ng ng v i mi cn bn, ton din giỏo dc. c bit
cú th vn mỡnh lờn trong huyn v hn na l tnh, quc gia.

VII. ý NGHĩA CủA VIệC GIảI QUYếT TìNH HUốNG.
Thc t qua quỏ trỡnh hc tp v nghiờn cu, em thy rng vic kt hp kin thc liờn mụn vo
gii quyt mt vn no ú l vic lm ht sc cn thit. Khi vn dng kin thc cỏc mụn Toỏn,
Vt lớ, Húa hc, Cụng ngh, Giỏo dc cụng dõn giỳp em cú th cng c kin thc vo lm sỏng to
khoa hc k thuõt mt cỏch ch ng, tớch cc, sỏng to. Giỳp giỏo viờn tham gia hng dn hc
sinh nghin cu khoa hc cú nhng nh hỡnh hp lớ cỏc vic phi lm. T ú t vn cho hc sinh
thc hin sn phm t kt qu cao nht.
Qua cuc thi sỏng to khoa hc, k thut, mi bn hc sinh ó tỡm ra th mnh ca bn thõn, bit
vn dng, phỏt huy nhng iu ó c hc vo thc tin cuc sng, gúp phn i mi phng phỏp
dy hc, phỏt trin nng lc hc sinh, nõng cao cht lng giỏo dc. Hot ng nghiờn cu khoa hc
ũi hi hc sinh phi chun b kin thc sõu, k nng tt v thỏi lm vic nghiờm tỳc, cú k lut
cao cú kh nng t tỡm tũi, nghiờn cu
Tuy nhiờn lm sỏng to khoa hc t hiu qu, cn cú nhn thc sõu sc, ỳng n cng nh cú
quyt tõm cao ca nh trng, gia ỡnh v chớnh bn thõn hc sinh
Do kin thc ca em cũn hn ch v trng em vic sỏng to khoa hc k thut cũn cha sụi ni
nờn hiu qu cng cha cao lm
Qua ti ny, em mun kin thc, cỏi nhỡn nhn, phng phỏp ỳng n v khoa hc k thut s
c ph bin rng rói hn na trong tp th hc sinh trng THCS ng Lng núi riờng v hc
sinh trung hc núi chung trong c nc. Em mong sao nhng nm hc tip theo, phong tro lm

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

22

Trờng THCS Đồng


Bài dự thi: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn năm 2016
Hoạt động làm sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trờng THCS
Đồng Lạng
sỏng to khoa hc k thut trng THCS ng Lng ngy mt t c nhng kt qu cao hn
na, khng nh c v th ca mỡnh trờn huyn v tnh.
Em mong tỡnh trng giỏo viờn lm i phú, trỏnh vic hc sinh ly ý tng ca ngi khỏc thnh
sn phm ca mỡnh s m nht i. Hóy cuc thi ỳng tờn gi ca nú l hc sinh c sỏng to.
Bn cn hiu bit v sỏng to khi cuc sng ó ban cho bn ụi bn tay v trớ úc khỏm
phỏ v lm vic . Hóy i xa hn na tr thnh nhng ngi chin thng. Nim tin l sc mnh
cú th bin iu khụng th thnh cú th.
Trờn õy l ton b ti ca em. Em xin chõn thnh cm n s giỳp nhit tỡnh ca BGH nh
trng cựng cỏc thy cụ giỏo b mụn ó giỳp em hon thnh ti ny!

c Th, thỏng 12 nm 2016
XC NHN CA BGH NH TRNG
HIU TRNG

BIấN SON V SA CHA
TC GI

(kớ tờn, úng du)

(kớ, ghi rừ h tờn)

Nguyn Hoan

Hong Quc Khỏnh

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Lạng

23

Trờng THCS ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×