Tải bản đầy đủ

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

Nhóm 9

Phan Minh Thông

Trần Thị Ánh Ngọc

(nhóm trưởng)

Trần Ngọc Linh

Trần Mỹ Nhi

Lê Thị Mỹ Liên

Trần Thị Ngà

Trần Thị Hồng Quyên

Dương Thị Diệu LinhTƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH


CHƯƠNG IV:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I.Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
1.Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:
2.Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam:


4

Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận

A

Nội dung
Công tác
xây dựng
Đảng

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ

Xây dựng Đảng về đạo đức

B

C

D


NỘI DUNG CHÍNH
Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộI.Hệ thống tổ chức của Đảng
+Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng
bắt nguồn từ tổ chức- tổ chức với sứ mệnh
tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân
+ Hệ thống tổ chức từ TW đến cơ sở phải:

Chặt chẽ
Có tính kỷ luật cao
+Trong hệ thống tổ chức của Đảng, vai trò của chi bộ đặc biệt quan
trọng


Sơ đồ Hệ thống tổ chức của Đảng
Đại hội Đảng

Bộ Chính trị

Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung
Ương

Ban Tổ chức

Ban Văn hóa Tư

6 ban khác: khoa giáo,kinh tế, đối ngoại, dân

Trung Ương

tưởng

vận, cán sự ngoài nước, nội chính

Đảng ủy tỉnh,
thành phố

Các ban( như ở TW)

Ban kiểm tra Trung Ương

Ban Bảo vệ Chính trị
Nội bộ

Ban Tài chính


II.

5 nguyên tắc xây dựng Đảng

1. Tập trung dân chủ
2. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
3. Tự phê bình và phê bình
4. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác
5. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng


1.Tập trung dân chủ
+Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản
+“Dân chủ” và “tập trung” là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên
tắc
+Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện
và phát huy dân chủ nội bộ


2.Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Theo Hồ Chí Minh:
+Lãnh đạo phải do tập thể- vì một người có tài giỏi, kinh nghiệm đến đâu thì khó tránh cái nhìn phiến diện, 1
chiều.
+Phụ trách phải do cá nhân- nếu không có cá nhân phụ trách sẽ sinh ra cái tệ người này ủy cho người nọ,
người nọ ủy cho người kia

Nguyên tắc thứ 2 để tổ chức sinh hoạt Đảng là “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”


3.Tự phê bình và phê bình


+Đội ngũ của Đảng bao gồm những người ưu tú, nhưng không tránh khỏi những khuyết điểm vì ở mỗi con
người đều có cái thiện và cái ác trong lòng

Hồ Chí Minh cho rằng: thang thuốc tốt nhất là phê bình và tự phê bình, để phần xấu bị mất dần đi

+Để tự phê bình và phê bình hiệu quả, phải:

 Tiến hành thường xuyên
 Phải thẳng thắng, chân thành, trung thực
 “Phải có tình yêu thương lẫn nhau”


4.Kỷ luật nghiêm minh,tự giác
+Theo Hồ Chí Minh:
“Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của cán bộ,
đảng viên.”
+Mỗi đảng viên dù ở cương vị nào,mỗi cấp ủy
dù ở cấp bộ nào đều phải gương mẫu
chấp hành tính nghiêm minh và tự giác.


5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Hồ Chí Minh khẳng định, đoàn kết thống nhất của Đảng là một
nguyên tắc quan trọng trong Đảng kiểu mới của Lênin
Trong di chúc, Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ
quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương
đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng
như giữ gìn con ngươi của mắt mình”


III.Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng
+Cán bộ là dây chuyền của bộ máy,
là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng,
Nhà nước với nhân dân. Việc thành công
hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.
+ Công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng,
gồm: tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện,
bồi dưỡng,….


TỔNG KẾTBắt nguồn từ một tổ chức
Chi bộ có vai trò quan trọng

• Tập trung dân chủ
• Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
• Tự phê bình và phê bình
• Kỷ luật nghiêm minh , tự giác
Hệ thống tổ chức của
• ĐoànĐảng
kết, thống nhất trong Đảng

5 nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt Đảng


Cán bộ gắn liền Đảng, Nhà nước với

Cán bộ, côngNhântác
dân


Công tác cán bộ là công tác gốc

của Đảng
cán bộ của Đảng


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE VÀ
THEO DÕI PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×