Tải bản đầy đủ

vai trò của thời gian trong cuộc sống

♥ Để nhận biết giá trị của một năm , hãy hỏi người sinh viên thi r ớt
♥ Để nhận biết giá trị của một tháng , hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con chào đời
♥ Để nhận biết giá trị của một tuần hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo
♥ Để nhận biết giá trị của một ngày , hãy hỏi người lao động quét rác
♥ Để nhận biết giá trị của một giờ hãy hỏi những người đang yêu
♥ Để nhận biết giá trị của một phút , hãy hỏi ng ười vừa trễ mất chuy ến bay
♥ Để nhận biết giá trị của một giây , hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang t ấc
♥ Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây hãy hỏi vận động viên đi ền kinh suýt đoạt huy ch ương vàng
♥ Để nhận biết giá trị của một đời người hãy hỏi người đang trong c ơn bệnh nặng
♥ Để nhận biết giá trị của năm tháng , hãy hỏi người thầy tóc bạc
Hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có ! Và chia s ẻ th ời gian cùng vs m ọi ng ười để bi ến th ời gian c ủa b ạn
thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất !
Định hướng cách làm bài :
1. Giải thích :
Văn bản trên nói về giá trị của thời gian :Thời gian thật s ự rất quan tr ọng, là tài s ản, là báu v ật c ủa con ng ười. Th ời gian
giúp ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm tất cả nh ững vi ệc c ần thi ết và quan tr ọng trong đời. Nh ưng đi ều đặc bi ệt
tạo nên vị trí, vai trò của thời gian là tính chất một đi không tr ở l ại, nh ư l ời đã nói ra, nh ư tên đã b ắn. M ột giây, m ột
phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá kh ứ không bao gi ờ l ấy l ại được.
Tuy nhiên không phải ai cũng biết quý trọng thời gian, không ph ải ai c ũng nh ận ra giá tr ị c ủa nó . Ch ỉ khi nào con ng ười
được sống trong niềm hạnh phúc, đạt đến đỉnh cao vinh quang, hoặc khi để tuột tay 1 c ơ h ội , đối m ặt v ới hi ểm nguy
mới thực sự hiểu thời gian là báu vật

2. Bình luận về giá trị của thời gian
-Khẳng định giá trị , ý nghĩa của thời gian( đem lại niềm vui, thành công , hạnh phúc…)
-Lợi ích từ việc biết quý trọng thời gian, làm chủ thời gian:
Nếu ta quý từng giây, từng phút của thời gian mà n ỗ l ực h ọc t ập, tìm tòi nghiên c ứu khoa h ọc hay tích c ực h ăng say lao
động để làm ra của cải vật chất cho xã hội cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn
-Tác hại của việc lãng phí thời gian :


Lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu qu ả vô cùng to l ớn v ới bi ểu hi ện ch ẳng có gì ghê
gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. H ối h ận x ưa nay là đi ều đáng s ợ nh ất
đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người rất giàu có v ề mặt v ật chất l ẫn tinh th ần, có kh ả
năng chỉnh phục mọi thứ nhưng lại ít trân trọng để rồi khi đánh mất mới tỉnh ng ộ. Chính vì th ế, nhìn l ại quá kh ứ ta
thường tiếc nuối những chuỗi ngày dài đã lãng phí và phát hiện ra chính nh ững đi ều đơn giản nh ất l ại mang đến h ạnh
phúc lớn lao nhất. Tất cả những cảm giác khi nhận thức được vai trò, ý nghĩa c ủa th ời gian chính là hình ph ạt to l ớn
nhất cho những ai đánh mất, không trân trọng món quà này. Th ời gian là cu ộc sống và cu ộc s ống chúng ta ra sao ch ỉ
có thể do chính chúng ta tạo dựng và thay đổi được mà thôi.
-Phê phán thái độ sống tiêu cực :
Thế nhưng bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, lãng phí th ời gian v ẫn còn khá nhi ều và có xu h ướng
gia tăng, dần trở thành thực trạng đáng lo ngại cho xã h ội, nhất là khi đó đa ph ần là nh ững thanh niên — l ực l ượng
nòng cốt của đất nước. Không học hành, lao động, t ự vun đắp tương lai cho bản thân, cho T ổ qu ốc mà ch ơi b ời lêu
lổng, sa đà vào tệ nạn xã hội… là những dấu hiệu tiêu biểu của nh ững con ng ười ấu tri, sống phó m ặc và ch ỉ bi ết rung
đùi hưởng thụ. Món quà của cuộc sống – thời gian — có lẽ đã được phân phát m ột cách quá r ộng l ựơng b ởi l ẽ có vô
số những con người hầu như không hề biết đến hai chữ “trân tr ọng
3. Liên hệ mở rộng
– Quý trọng thời gian là quý trọng giá trị của cu ộc sống
-Hãy sống đẹp từng ngày trong hiện tại
_ Qúy trọng thời gian không có nghĩa là sống gấp, sống hưởng thụ mà là sống hết mình, c ống hi ến cho xã h ội…x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×