Tải bản đầy đủ

Giao thoa sóng Phần 1

Chương I: Sóng cơ – Giao thoa sóng cơ

GIAO THOA SÓNG CƠ
Định nghĩa giao thoa: Hiện tượng hai sóng kết hợp, khi gặp nhau tại những điểm xác định, ℓuôn
ℓuôn hoặc tăng cường lẫn nhau tạo thành cực đại hoặc triệt tiêu lẫn nhau (tạo thành cực tiểu) gọi ℓà
sự giao thoa sóng.
Nguồn kết hợp ℓà hai nguồn có cùng tần số và độ ℓệch pha không đổi theo thời gian.
I. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP SÓNG GIAO THOA
M
d1
S1

d2
S2

Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau một khoảng l.
Xét 2 nguồn kết hợp u1=A1cos( t  1 ), u2=A2cos( t  2 )
Phương trình sóng tổng hợp tại M: uM= u1M + u2M
d  d 2 1  2 
 d  d  


uM  2 Acos  1 2 
cos  2 ft   12 

2 


* Hai nguồn dao động cùng pha
- Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là u1 = u2 = acos(ωt)
2d1
2d 2
- Phương trình dao động tổng hợp tại M là u = u1M + u2M = acos(ωt ) + acos(ωt )


 d 2  d1  
  d 2  d1  

=> uM = 2acos 
 cos  t Nhận xét:
 d 2  d1 
- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là φ0 = 

  d 2  d1  
- Biên độ dao động tổng hợp tại M là AM = 2a cos
* Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi: d2 - d1 = kλ

Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ
cực đại và Amax=2a.
λ
* Biên độ dao động tổng hợp bị triệt tiêu khi: d2 - d1 = (2k+1)
2
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có
biên độ bị triệt tiêu, Amin = 0.
Ví dụ 1: Cho hai nguồn kết hợp A, B dao động với phương trình u A=uB=cos(10πt) cm. Tốc độ
truyền sóng là v=3 m/s.
a. Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1=15 cm; d2=20 cm.
b. Tính biên độ và pha ban đầu của sóng tại N cách A và B lần lượt 45 cm và 60 cm.
Hướng dẫn giải:
a. Từ phương trình ta có ƒ = 5 Hz bước sóng λ = v/ƒ = 300/5 = 60 cm.
Phương trình dao động tổng hợp tại M là:
 d 2  d1  
  d 2  d1  

uM = 4cos 
 cos 10t Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777

Trang 1


Chương I: Sóng cơ – Giao thoa sóng cơ

Thay các giá trị của d1=15 cm; d2=20 cm, λ = 60 cm vào ta được uM = 4cos


7 

cos 10t   cm
12
12 


b. Áp dụng công thức tính biên độ và pha ban đầu ta được
  d 2  d1  
  60  45 
AN = 2a cos
 = 2 cos
 = 2 cm
60


 d 2  d1 
 60  40
Pha ban đầu tại N là φN = 
=
4

60
Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao
động với phương trình uA=uB=5cos(10πt) cm. Tốc độ sóng là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi.
Viết phương trình dao động tại điểm M cách A, B lần lượt 7,2 cm và 8,2 cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ 3: Tại 2 điểm O1, O2, trên mặt chất ℓỏng có hai nguồn cùng dao động theo phương thẳng
đứng với phương trình: u1 = u2 =2cos10t cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất ℓỏng ℓà 30cm/s. Hiệu
khoảng cách từ 2 nguồn đến điểm M trên mặt chất ℓỏng ℓà 2cm. Biên độ sóng tổng hợp tại M ℓà:
A. 2 2 cm
B. 4cm
C. 2 cm
D. 2cm
Ví dụ 4: Hai điểm O1, O2 trên mặt chất ℓỏng dao động điều hòa ngược pha với chu kì 1/3s. Biên
độ 1cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước ℓà 27cm/s. M ℓà một điểm trên mặt chất ℓỏng cách O1, O2
ℓần ℓượt 9cm, 10,5cm. Cho rằng biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biên độ sóng
tổng hợp tại M ℓà:
A. 1cm
B. 0,5cm
C. 2cm
D. 2 cm
Ví dụ 5: Trên mặt thoáng một chất ℓỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 20cm, với
phương trình dao động: u1 = u2 = cos100t cm. Tốc độ truyền sóng ℓà 4m/s. Coi biên độ sóng không
đổi trong quá trình truyền sóng. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp tại trưng điểm AB ℓà:


2 
A. 2 2 cm và /4
B. 2cm và C. 2 cm và D.

2
6
3
2
Ví dụ 6: Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 có cùng biên độ dao động theo phương
thẳng đứng và đồng pha với nhau, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước Khoảng cách hai nguồn
S1S2=4cm, bước sóng ℓà 2mm, coi biên độ sóng không đổi. M ℓà 1 điểm trên mặt nước cách 2 nguồn
ℓần ℓượt ℓà 3,25 cm và 6,75 cm. Tại M các phần tử chất ℓỏng
A. đứng yên
B. dao động mạnh nhất
C. dao động cùng pha với S1S2
D. dao động ngược pha với S1S2
Ví dụ 7: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha, biên độ ℓần ℓượt
ℓà 4cm và 2cm, bước sóng ℓà 10cm. Điểm M trên mặt nước cách A 25cm và cách B 30cm sẽ dao động
với biên độ ℓà
A. 2cm
B. 4cm
C. 6cm
D. 8cm
Ví dụ 8: Trên mặt chất ℓỏng có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1=u2= 2cos20t
cm. Sóng truyền với tốc độ 20cm/s và cho rằng biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. M
ℓà một điểm cách hai nguồn ℓần ℓượt ℓà 10cm, 12,5cm. Phương trình sóng tổng hợp tại M ℓà:
A. u = 2cos20t cm
B. u = -2cos(20t + 3/4) cm
C. u = - cos(20t + /20)cm
D. u = 2cos(20t + /6) cm
Ví dụ 9: Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất ℓỏng dao động cùng pha với pha ban đầu bằng 0, biên
Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777

Trang 2


Chương I: Sóng cơ – Giao thoa sóng cơ

độ 1,5 cm và tần số f = 20 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất ℓỏng ℓà 1,2m/s. Điểm M cách S1, S2
các khoảng ℓần ℓượt bằng 30cm và 36 cm dao động với phương trình:
A. u = 1,5cos(40t - 11) cm
B. u = 3cos(40t - 11) cm
C. u = - 3cos(40t + 10) cm
D. u = 3cos(40t - 10) cm
Ví dụ 10: Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 3cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng
ngang với cùng phương trình u = 2cos(100t) (mm) t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trong nước
ℓà 20cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên mặt nước với S1M = 5,3cm và S2M = 4,8cm ℓà:
A. u = 4cos(100t - 0,5) (mm)
B. u = 2cos(100t +0,5) (mm)
C. u = 2 2cos(100t-0,25) (mm)
D. u =2 2cos(100t +0,25) (mm)
* Hai nguồn dao động ngược pha
u A  a cos(t   )
hoặc
u B  a cos(t )

- Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là 

- Phương trình dao động tổng hợp tại M là u = u1M + u2M = acos(ωt + π -

u A  a cos(t )

u B  a cos(t   )

2d1 d 2  d1   

  d 2  d1   
  cos  t 
 

2

2) + acos(ωt -

2d 2)

Hay uM = 2acos 
Nhận xét:

 d 2  d1  


2
  d 2  d1   
  d1  d 2   
  = 2a cos
 
- Biên độ dao động tổng hợp tại M là AM = 2a cos

2

2


λ
+ Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi: d2 - d1 = (2k+1)
2
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có
biên độ cực đại, Amax=2a.
+ Biên độ dao động tổng hợp bị triệt tiêu khi: d2 - d1 = kλ
Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ
bị triệt tiêu, Amin=0.
Ví dụ 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao
động với phương trình uA=10cos(20πt) cm; uB = 10cos(20πt + π) cm. Tốc độ sóng là 40 cm/s. Coi biên
độ sóng không đổi. Viết phương trình dao động tại điểm M cách A, B lần lượt 10,5 cm và 12,25 cm.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với
phương trình u1=1,5cos(50t - /6) cm và u2=1,5 cos(50t + 5/6) cm. Biết vận tốc truyền sóng trên
mặt ℓà 1m/s.
Ví dụ 3: Tại điểm M trên mặt nước cách S1 một đoạn d1=10cm và cách S2 một đoạn d2=17cm sẽ
có biên độ sóng tổng hợp bằng bằng:
A. 1,5 3 cm
B. 3 cm
C. 1,5 2 cm
D. 0

Ví dụ 4: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình uA=acos(ωt + )
3

- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là φ0 = 

Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777

Trang 3


Chương I: Sóng cơ – Giao thoa sóng cơ

π
cm; uB=acos(ωt - ) cm với bước sóng λ=1 cm. Điểm M trên phương truyền sóng dao động với biên độ
6
cực tiểu. Biết M cách cách nguồn A, B lần lượt d1 và d2. Cặp giá trị có thể của d1 và d2 là
A. d1 = 7,75 cm ; d2 = 7,5 cm
B. d1 = 7,25 cm ; d2 = 10,5 cm
C. d1 = 8,5 cm ; d2 = 6,75 cm
D. d1 = 8 cm ; d2 = 6,25 cm
* Hai nguồn dao động vuông pha


u A  a cos(t )
u A  a cos(t  )

- Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là 
2 hoặc 

u B  a cos(t )
u B  a cos(t  2 )
π 2d1
2d 2

- Phương trình dao động tổng hợp tại M là u = uAM + uBM = acos(ωt +

2

-

 d 2  d1   
  d 2  d1   

  cos  t 
 

4

4

) + acos(ωt -)

Hay uM = 2acos 
Nhận xét:

 d 2  d1  


4
  d 2  d1   
- Biên độ dao động tổng hợp tại M là AM = 2a cos
 

4

λ
+ Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi: d2 - d1 = (4k -1)
4
λ
+ Biên độ dao động tổng hợp bị triệt tiêu khi: d2 - d1 = (4k +1)
4
Ví dụ 1: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình uA= acos(ωt +π/2)
cm và uB = acos(ωt + π) cm. Coi vận tốc và biên độ sóng không đổi Trong quá trình truyền sóng. Các
điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ dao động với biên độ:
A. a 2
B. 2a
C. 0
D. a
Ví dụ 2: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình uA=acos(ωt) cm;
uB=acos(ωt + π/2) cm với bước sóng λ = 3 cm. Điểm M trên phương truyền sóng dao động với biên độ
cực tiểu. Biết M cách cách nguồn A, B lần lượt d1 và d2. Cặp giá trị có thể của d1 và d2 là
A. d1 = 21,75 cm ; d2 = 11,5 cm
B. d1 = 12,25 cm ; d2 = 20,5 cm
C. d1 = 21,5 cm ; d2 = 11,75 cm
D. d1 = 22,5 cm ; d2 = 15,5 cm

- Pha ban đầu của dao động tổng hợp là φ0 = 




u1  4 cos  40t  6  cmVí dụ 3: Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn dao động với các phương trình 
.
u  4 cos  40t    cm
 2
6


Viết phương trình sóng và biên độ tại M cách các nguồn lần lượt 12 cm và 10 cm; biết v=1,2 m/s.



u1  8 cos  6t  3  cmVí dụ 4: Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn dao động với các phương trình 
.
u  8 cos  6t    cm
 2
4


Viết phương trình sóng và biên độ tại M cách các nguồn lần lượt 15 cm và 12 cm; biết v=24 cm/s.
Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777

Trang 4


Chương I: Sóng cơ – Giao thoa sóng cơ

KẾT LUẬN CHUNG:
Độ lệch pha

 

2 (d1  d 2 )

 

2 (d1  d 2 )



 

2 (d1  d 2 )


(d1  d2 )  (k  0,5)


2
(d1  d2 )  (k  0, 25)

Cực đại
thoa

giao


(d1  d2 )  k 

Cực tiểu
thoa
Số điểm
động cực
trên S1S2
Số điểm
động cực
trên S1S2
Biên độ
hợp

giao

(d1  d2 )  (k  0,5)

(d1  d2 )  k 

(d1  d2 )  (k  0,75)

dao
đại

S1S2  k   S1S2

S1S2  (k  0,5)  S1S2

S1S2  (k  0, 25)  S1S2

dao
tiêu

S1S2  (k  0,5)  S1S2

S1S2  k   S1S2

S1S2  (k  0,75)  S1S2

tổng

a  2 A cos


2

Trương Hồng Minh – Phone: 0942831777

a  2 A cos

 

2 2

a  2 A cos

 

2 4

Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×