Tải bản đầy đủ

PPCT dạy thêm trong năm 2016 2017

Phòng GD&ĐT ……………
Trường THCS ………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………….,ngày 01 tháng 07 năm 2016

KẾ HOẠCH DẠY THÊM TRONG NĂM
KHỐI : 8 . GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: …………….
MÔN: Ngoại Ngữ ( Tiếng Anh ). LỚP : Đại trà và Nâng cao

Buổi Tiết theo
PPCT
1
1
2
3
2

4
5

6

3

7
8
9

4

10

5

11
12
13
14

6

15
16

Nội dung ôn tập
Revision of Tenses + WH-questions
Present Simple (General Truths)+ (Not )
Adjectives +enough+ To-infinitive
Do exersises about Present Simple (General
Truths)+ (Not ) Adjectives +enough+ Toinfinitive
Revision : Going-to Future, Adjectives +
enough + to-infinitive
Revision : Adverbs of Place
Do exersises about Going-to Future, Adjectives
+ enough + to-infinitive
Do exersises about Adverbs of Place
Revision : Will or Going to
Revision : Reflexive Pronouns(Reflxive Use),
Reflxive Pronouns (Emphatic Use)
Do exercises about about Will or Going to,

Reflexive Pronouns(Reflxive Use), Reflxive
Pronouns (Emphatic Use)
Revision :Modal verbs: Must, have to, ought to
Why-questions+ Do exersises
Do exersises about Modal verbs: Must, have to,
ought to
Past simple: Negative Form , Question form,
WH-question form
Revision : Used to
Preposition of time

Ghi chú


17
7

18
19
20
21

8

22
23
24

9

25
26
27

10

28
29
30

11

31
32
33

12

34
35
36

13

37
38
39

Do exersises about Negative Form , Question
form, WH-question form
Do exersises about Used to, Preposition of time
Revision: Adjective and Adverbs , Adverbs of
Manner
Comparisions with Adjectives and Adverbs
Do exercises about about Adjective and Adverbs
, Adverbs of Manner, Comparisions with
Adjectives and Adverbs
Revision : Reported speech: Commands,
Request ,Advice
Do exercises about about Reported speech:
Commands, Request ,Advice
Do exercises about about Reported speech:
Commands, Request ,Advice
Revision : Present simple for the future, present
continuous for the future
Revision : Gerunds , Modals: may, can and
could
Do exercises about about Present simple for the
future, present continuous for the future,
Do exercises about about Gerunds , Modals:
may, can and could
Revision:Present perfect, Since and For
Revision:Comparision with like,as…as,the
same,diffirent
Do exercises about about Present perfect, Since
and For
Do exercises about about Comparision with
like,as…as,the same,diffirent
Revision :, Present continuous with got and
become
Revision : Comparative and superlative
adjectives
Revision: Prepositions of place
Do exercises about about Comparision with
like,as…as,the same,diffirent, Comparative and
superlative adjectives, Prepositions of place
Revision :Future simple,future simple for
requests
Revision : Offers and promises
Do exercises about about Future simple,future


14

40
41
42

15

16

43
44
45
46
47
48

17

49
50
51

18

52

19

53
54
55
56
57

20

58
59
60

21

61

22

62
63
64
65

simple for requests, Offers and promises
Revision:Inorder to,so as to,so as not to ,in
order not to
Do exercises about about Inorder to,so as to,so
as not to ,in order not to
Do exercises about about Inorder to,so as to,so
as not to ,in order not to
Revision:Passive voice –Simple form
Do exercises about about Passive voice –Simple
form
Revision:Passive voice –Continuous form
Do exercises about about Passive voice –
Continuous form
Revision:Passive voice Perfect form
Do exercises about about Passive voice Perfect
form
Revision:Passive voice Modal form
Do exercises about about Passive voice Modal
form
Revision:Passive voice Negative and Question
forms
Do exercises about about Passive voice
Negative and Question forms
Revision :Adjectives followed by To-infinitive
Recision : Adjectives followed by That-Clause
Do exercises about about Adjectives followed
by To-infinitive, Adjectives followed by ThatClause
Revision : Present Participle, Past Participle
Do exercises about Present Participle, Past
Participle
Revision: Participles before Nouns
Do exercises about Participles before Nouns
Revision : Requests with:- Would you
mind+V-ing?
Do exercises about Requests with:- Would you
mind+V-ing?
Revision : Past continuous ,
Past continuous with When and While
Revision : Present continuous with always
Do exercises about Past continuous, Past
continuous with When and While, Present


23

24

25

26

27

28

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

29

30
31

32

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

continuous with always
Preposition of Direction
Do exercises about Preposition of Direction
Revision :Tenses, Passive Voice (Continued)
Do exercises about Tenses, Passive Voice
(Continued)
Revision : Reported speech , Compound word
Do exercises about Reported speech ,
Compound word
Revision : Passive voice
Do exercises about Passive voice
Passive voice with an adverb of manners
Do exercises about Passive voice with an adverb
of manners
Revision : Reported speech: Yes-No Questions
Do exercises about Reported speech: Yes-No
Questions
Revision :Verb + to- infinitive
Do exercises about Verb + to- infinitive
Revision : Present Perfect with yet and already,
Do exercises about Present Perfect with yet and
already
Revision: Present perfect with “since” and “for”
Do exercises about Present perfect with “since”
and “for”
Revision : Present perfect vs Past simple , So +
Aux + S
Do exercises about Present perfect vs Past
simple , So + Aux + S
Revision : Neither/Nor + Aux + S
Do exercises about Neither/Nor + Aux + S
Revision : Tense , Passive Voice
Do exercises about Tense , Passive Voice
Revision : Passive voice → Active voice,
Revision :Gerund vs to-infinitive
Do exercises about Passive voice → Active
voice, Gerund vs to-infinitive
Revision : Sequence Markers
Do exercises about Sequence Markers
Revision :Passive Voice, Revision : WHquestions
Do exercises about Passive Voice, Revision :


WH- questions

Người lập

Hiệu trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×