Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi và bài tập kỹ TRẮC NGHIỆM địa lý 12 PHẦN 2

6. T a i sao 6- nu-oc ta hien nay, ti Ic gia tang dan s6 c6 xu huong giam,
nhung quy mo dan so van tiep tuc tang? Ncu vi du minh hoa.

+ C) vung trung du, miSn nui mat do dan s6 thap han nhi^u so vai
d6ng bang, trong khi vung nay tap trung nhieu tai nguyen thien nhien quan
trong cua dat nuac. (1 ay Nguyen 89 nguai/km^, Tay Bac 69 nguofi/km^).

Hu('mg dan:
- Do quy mo dan so nuac ta Ian, nen t i le gia tang giam, nhung quy mo

- Phan bo dan cu khong deu giiia thanh thi va nong thon: Nam 2005, dan
so thanh thi chiem 26,9%, dan so nong thon chiem 73,1%.
4. T r i n h bay chien liro'c phat trien dan so hop li va su dung c6 hieu
qua ngudn lao dong va tai nguyen ciia nvroc ta.
Huang

dan:- Tiep tuc thirc hien cac giai phap kiem che toe do tang dan so, day manh

tuyen truyen cac chu truang, chinh sach, phap luat ve dan so va ke hoach
hoa gia dinh.

Huang dan:

- Xay dung quy hoach va chinh sach thich hop nham dap ung xu the
chuyen dich ca cau dan so nong thon va thanh thi.
: ?^

s/

up

ro

/g

om

5. Phan tich tac dong ciia dac diem dan so nu'oc ta doi voi phat trien

.c

kinh te - xa h(5i va moi tru'OTig.

ok

Huang dan:

bo

- Dong dan:

- Phai thuc hien phan bo dan cu cho hgp l i , v i su phan bo dan cu nuac ta
hien nay chua hgp l i . N a i giau tai nguyen thi thieu lao dong, nai dat hep thi
nguai dong.
- Mot so phuang huong va bien phap da thuc hien trong thai gian vua qua:
+ Tiep tuc thuc hien cac giai phap kiem che toe do tang dan so, day manh
tuyen truyen cac chvi truang, chinh sach, phap luat ve dan so va ke hoach
hoa gia dinh.

+ Xay dung chinh sach d i cu phu hgp de thiic day su phan bo dan cu, lao
dong giiJa cac vung.
+ Day manh dau t u phat trien cong nghiep a trung du, mien niii, phat.
trien cong nghiep nong thon de khai thac tai nguyen va su dung toi da nguon
lao dong ciia dat nuac.
+ Phan bo lai dan cu va lao dong giiia cac vung trong ca nuac.

Ta

- Dua xuat khau lao dong thanh mot chuong trinh Ion, c6 giai phap manh
va chinh sach cu the ma rong thi truong xuat khau lao dong. D o i m o i manh
me phuang thuc dao tao nguai lao dong xuat khau c6 tac phong cong nghiep.7. V i sao phai thuc hien phan bo dan c u cho hop h? Neu mot so

phuong huong va bicn phap da thuc hien trong tho'i gian vua qua.

" Xay dung chinh sach di cu phu hop de thuc day su phan bo dan cu, lao
dong giiia cac viing.

- Day manh dau t u phat trien cong nghiep a trung du, mien nui, phat
trien cong nghiep nong thon de khai thac tai nguyen va su dung toi da nguon
lao dong cua dat nuac.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/dan s6 van ti6p tuc tang.
- V i du: V a i quy mo dan so 70 trieu nguai, ti le gia tang dan so 1,5%, thi moi
fiam dan s6 tang 105 trieu nguai. Nhung neu quy mo dan so la 84 trieu nguai,
ti le gia tang dan s6 1,31 %, thi m6i nam dan so tang them 110 trieu nguai.

• 8. Hay ncu hau qua ciia s u phan bo dan c u khong hop h'.
I

fa

ce

+ Thuan Igi: Nguon lao dong doi dao, thi truang tieu thu rong Ian.

ww

w.

+ Kho khan: Tra ngai Ion cho viec phat trien kinh te, giai quyet viec lam.
nang cao dai song vat chat va tinh than cho nguai dan.
- Dan so con tang nhanh, ca cau dan so thay doi:
+ Gia tang dan so nhanh da tao nen sue ep rat Ian doi vod phat trien kinh ik. xa hoi, bao ve tai nguyen thien nhien moi truang va nang cao chat lugng
cupc song.
+ Hang nam tang them han 1 trieu lao dong.
+ Dan so dang trong qua trinh chuyen sang gia, hien nay dang 6f thai k l
CO so nguai an theo khong chenh lech qua Ian so vai nguai lao dong.
- Phan bo dan cu chua hgp l i : Lam anh huong xk. Ion den viec su dung
lao dong, khai thac tai nguyen.

Huang dan:
~ Su dung lao dong lang phi, khong hgp l i , nai thua, nai thieu.
- Khai thac tai nguyen a nai it lao dong rat kho khan.
CI 9. Trong so 200 quoc gia va viing lanh tho tren the gioi, dan so nude
ta dung thu:
A. 10.
Hu('mg dan: D

B. 11.

C. 12.

D . 13.

Q 10. So nguoi Viet hien dang sinh song 6" nuoc ngoai, co khoang:
A. 2,2 trieu nguai

B. 3,2 trieu nguai

C. 4,2 trieu nguai

D . 5,2 trieu nguai

Huang dan: A
Q 11. Giai doan nao sau day, dan so nuoc ta c6 toe do gia tang cao nhat?
A. 1931

1960. B. 1 9 6 5 - 1975.

C. 1 9 7 9 - 1989.

D. 1999-2001.

Huang dan: B
61


, Phan bo dan cu khong d k ngay trong npi bo moi vung d6ng bang hoac
^ign nui (Dong bang song H6ng c6 mat do dan s6 gip 2,8 \kn D6ng bang
song Cull Long, Dong Bac c6 mat do gSp 2,1 Idn Tay Bac va gSp gin 1,7 l i n
Tay Nguyen).
P 15. Tir bang 16.3 S G K (Co- cau dan so phan theo thanh thi va nong
thon), so sanh va cho nhan xet ve sir thay doi ti trong dan so thanh
thi, nong thon.
Huang ddn:
- Ti le dan thanh thi va nong thon dang c6 su chuyin dich dang k l theo
huang dan nong thon giam, dan thanh thi tang: nam 1990, dan thanh thi la
19,5%, dan nong thon 80,5%; din nam 2005, dan thanh thi tang len 26,9%,
dan nong thon giam xu6ng con 73,1 %.
- Xu huong phat trien phu hop vai qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

• 12. Xu hu-o'ng thay dfii cc c§u dan so thanh thi va nong thon phu hop
vo-i qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa, the hien o":
A. Dan s6 thanh thi tang, dan so nong thon giam.
B. Dan s6 thanh thi giam, dan so nong thon tang.
C. Dan s6 thanh thi tang, dan so nong thon khong doi.
D. Dan so nong thon giam, dan so thanh thi khong doi.
Huang dan: A

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

• 13. Phan bo dan cvi nxsdfc ta khong dcu giira:
A. Dong bang vai trung du, mien nui.
B. Trong noi bo vung d6ng bang, trung du va mien nui.
C. Giaa thanh thi va nong thon.
D. Tat ca deu dung.
Huang dan: D
• 14. Tu- hinh 16.1 S G K (Ti le gia tang dan so trung binh nam qua cac
giai doan), nhan xet ti le gia tang dan so qua cac thoi ki va neu y kien
ve nguyen nhan ciia sir thay doi do.
Huang dan:

s/
up

- Giai doan 1931 - 1960: t6c do gia tang trung binh la 1,85%.

ro

- Giai doan 1965 - 1975: toe do gia tang triing binh la 3%.

.c

- Giai doan 1999 - 2001: t6c dp gia tang trung binh la 1,35%).

om

/g

- Giai doan 1979 - 1989: t6e dp gia tang trung binh la 2,1%.
- Giai doan 1989 - 1999: t6c dp gia tang trung binh la 1,7%.

ok

- Nam 2002: toe dp gia tang trung binh la 1,32%.

bo

- Nam 2005.: toe dp gia tang trung binh la 1,31 %.

ww

w.

fa

ce

- Nhan xet: Ti le gia tang qua eac thai ki khong on dinh. Thai ki ehien
tranh chong Phap eo muc gia tang thap, thai ki xay dung CNXH a mien Bac
va ehong MT a mien Nam gia tang nhanh. Tu khi thong nhat dat nuac den
nay, gia tang giam dan.
- Nguyen nhan chinh: do thuc hien chinh saeh dan so.


15. Tij" bang 16.2 S G K (Mat do dan so mot so viing nu-crc ta, nam
2005), hay so sanh va nhan xet ve sir phan bo dan cu* giira cac vung.
Huang dan:

- Phan bo dan cu khong deu giiJa dong bang vai trung du va mien nui.
Mat dp dan so a dong bang gap nhieu Ian a mien nui Dong bang song Hong
gap 8,3 Ian Dong Bac, 17,7 Ian Tay bac; Duyen hai Nam Trung Bp gap 2,4 Ian
Tay Nguyen).
, ,*U;„u;.«;;..w'
62

LAO DONG VA VIEC LAM

Ta

Rdi 17

• 1. Chirng minh rSng nguon lao dong nwo-c ta rat doi dao.
Huang ddn:
- Nam 2005, dan s6 boat dong kinh xh ctia nuae ta la 42,53 trieu nguoi,
chilm 51,2% tdng dan s6. Moi nam nude ta c6 them han 1 trieu lao dong.
- Nguai lao dong cin cu, sang tao, c6 kinh nghiem san xu4t phong phu.
- Chit luong lao dong ngay cang dupe ning cao. So lao dong c6 ehuyen
mon ki thuat dang lam viec trong cac dan vi san xuit kinh doanh chiem
khoang 21 % so vai t6ng lire luong lao dong ca nuae (nam 2005).
• 2. Trinh bay tinh hinh su dung lao dong

nu-ffc ta.

|

Huang ddn:
a) Ca cau lao dong theo cac nganh kinh te
~ Giai doan 2000 - 2005, khu virc nong, lam, ngu nghiep giam nhanh;
cong nghiep va xay dimg tang nhanh, dich vu tang.
- Nam 2005, khu vuc nong, lam, ngu nghiep thu hut tai 57,3% lao dong,
cong nghiep va xay dung 18,2%, khu vuc dich vu 24,5%.
b) Ca cau lao dong theo thanh phan kinh ti
- Giai doan 2000 - 2005, lao dong a khu vuc kinh tg Nha nuac tang
Cham, lao dong a khu vuc kinh t l ngoai Nha nuac giam, lao dong a khu vuc
kinh te c6 v6n diu tu nuac ngoai tang nhanh.
63
6. Trinh bay cac phu-ong hu-ong giai quyet viec lam nh^m sir dung
hop li lao dong a nuo-c ta noi chung va a dja phu-ong noi rieng.
Huang dan:
a) Trong ca nude
+ Phan bo lai dan cu va ngu6n lao dong giua cac vung.
+ Thuc hien tot chinh sach dan so, sue khoe sinh san a cac vung, dac
biet la nong thon dong bang va thanh pho Ion.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

+ Thuc hien da dang hoa cac hoat dong san xuat dia phuang (nghl
truyen thSng, thu cong nghiep, t i l u thu cong nghiep...), chu y thich dang din
hoat dong cac nganh dich vu.
+ Da dang hoa cac loai hinh san xuat, tang cuonng hgp tac lien k i t keu
goi von dau tu nuac ngoai ma rong san xuit hang xuat khiu.

up

s/

Ta

+ Ma rong, da dang cac loai hinh dao tao cac cap, cac nganh nghl,
nang cao chat lugng doi ngQ lao dong de ho c6 the tu tao nhung cong viec
hoac tham gia vao cac dan vi san xu4t de dang thuan Igi.
+ Day manh xuat khau lao dong.
h) O dia phuang: Lien he de neu cac phuang huang tai dia phuang, chu
y cac van de

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

- Nam 2005, lao dong a khu virc kinh te Nha nuac chiem 9,5%, ngoai
Nha nuac 88,9%, khu virc c6 v6n dau tu nuac ngoai 1,6%.
c) Cff c&u lao dong theo thdnh thi va nong thon
- Tu 1996 - 2005, ti le lao dong nong thon giam, lao dong thanh thi tang.
- Nam 2005, lao dong thanh thi chiem 25%, lao dong nong thon chiem 75%.
• 3. Neu cac hirffng giai quyet vice lam a niro'c ta.
Huang dan:
~ Phan bo lai dan cu va nguon lao dong.
- Thuc hien tot chinh sach dan so, sue khoe sinh san.
- Thuc hien da dang hoa cac hoat dong san xuat (nghe truyen thong, thu
cong nghiep, tieu thu cong nghiep...), chii y thi'ch dang den hoat dong cac
nganh dich vu.
- Tang cuang hop tac, lien k6t d l thu hut v6n dau tu nuac ngoai, mo
rong san xuat hang xuat khau.
- Ma rpng, da dang cac loai hinh dao tao cac cap, cac nganh nghe, nang
cao chAt lugng doi ngu lao dong de ho c6 the tu tao nhung cong viec hoac
tham gia vao cac dan vi san xuat de dang thuan Igi.
- Day manh xuat khau lao dong.
• 4. Phan tich nhfrng the manh va mat han che ciia nguon lao dong
nu-ffc ta.
Huang dan:
- Nguon lao dong doi dao (nam 2005, dan so hoat dong kinh te ciia nuac
ta la 42,53 trieu nguai, chiSm 51,2% tong dan so. Moi nam nuac ta c6 them
khoang mot trieu lao dong).
- Nguai lao dong can cu, sang tao, c6 kinh nghiem san xuat phong phu,
CO kha nang tiep thu, van dung khoa hoc ki thuat nhanh.
- Chat lugng lao dong ngay cang dugc nang cao. So lao dong c6 chuyen
mon ki thuat dang lam viec trong cac dan vi san xuat kinh doanh chiem
khoang 21% so vai t6ng luc lugng lao dong ca nuac (nam 2005).
- So vol yeu cau hien nay luc lugng lao dong c6 trinh do van con mong, dac
biet la doi ngQ can bg quan li, cong nhan ki thuat lanh nghe con thieu nhieu.
• 5. Neu mot so chuyen bien hien nay ve viec su- dung lao dong trong
cac nganh kinh te quoc dan nu'O'c ta.
Hucmg dan:
- Tu 1995 ~ 2005, khu vuc nong, lam, ngu nghiep giam nhanh; cong
nghiep va xay dung tang nhanh, dich vu tang.
- Nam 2005, khu vuc nong, lam, ngu nghiep thu hut tai 57,3% lao dong,
cong nghiep va xay dung 18,2%, khu vuc dich vu 24,5%.
64

- Nguai a dia phuang da di chuyen den cac vung nao?
- Dia phuang da dua ra nhimg chinh sach dan s6 nhu t h i nao?

- C) dia phuang c6 nhung ca sa san xuat gi, c6 khoang bao nhieu lao
dong, lao dong la nguai a dia phuang hay a nai khac den, c6 nhieu nguai di
tham gia hgp tac lao dong a nuac ngoai khong?...
• 7. Chat lu-ong nguon lao dong cua nu-oc ta ngay cang duw nang cao, nho"
A. So nguai lam viec trong cac cong ti lien doanh tang len.
B. Phat trien cong nghiep, dich vu a nong thon.
C. Ma them nhieu trung tam dao tao, boi duang thuong xuyen.
D. Cac thanh tuu trong phat trien van hoa, giao due, y te.
Huang dan: D
CI 8. Nguyen nhan lam cho thai gian lao dong du-ffc sir dung d nong
thon ngay cang tang la do:
A. Nong thon c6 nhieu nganh nghe.
B. C5 nong thon, cac nganh thu cong truyen thong phat trien manh.
C. Da dang hoa ca cau kinh te nong thon.
D. Nong thon dang dugc cong nghiep hoa, hien dai hoa.
Huang ddn: C
65


p 13. T u bang 17.3 SGK (Co' cau lao dong phan theo thanh phan kinh
ti, giai doan 2000 - 2005, hay so sanh va nhan xet sy thay d6i co* cau
lao dong theo thanh phan kinh te 6' na&c ta giai doan 1995 - 2005.
Huang ddn:
^ Giai doan 2000 - 2005, lao dong a khu vuc kinh te Nha nuac tang
cham, lao dong a khu vuc kinh t l ngoai Nha nuac giam, lao dong a khu vuc
](inh tS CO v6n dau tu nuac ngoai tang nhanh.
_ Su chuyin dich nay phu hop vai xu the phat trien cua nen kinh te thi
truang theo dinh huong xa hoi chu nghia a nuac ta.
• 14. Tir bang 17.4 S G K {Ca cau lao dong phan theo thanh thi, nong
thon nam 1996 va nam 2005), nhan xet sy thay doi ca cau lao dong
nong thon va thanh thi nuo'c ta.
Huang ddn:
- Tu 1996 - 2005, t i le lao dong nong thon giam, lao dong thanh thi tang.
- Su thay doi nay phu hpfp vai qua trinh do thi hoa a nuac ta.

• 9. Sy chuySn dich lao dong tur khu vyc Nha nir&c sang khu vyc ngoai
Nha nu-o-c la bi€u hien cua sy phu hop vol
*
A. qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa.
B. xu thk chuyin dich lao dong cua cac nuac tren the giai.
C. qua trinh chuyen doi ca cau kinh te theo kinh te thi truang.
D. qua trinh hoi nhap kinh te toan cau.
Huang dan: C

/g

ok

.c

om

- Trong s6 lao dong da qua dao tao, tang nhanh nhat la lao dong c6 chung
chi nghe so cap, sau do den cao dang, dai hoc va tren dai hoc, cuoi cung tang
cham la lao dong dugc dao tao a trinh do trung hoc chuyen nghiep.
^,

ce

bo

- Lao dong da qua dao tao chiem ti le rat be so vai lao dong chua qua
dao tao.ww

w.

fa

- Lao dong c6 trinh do cao dang, dai hoc va tren dai hoc con it, lao dong
CO trinh do trung hoc chuyen nghiep rk it. Phan \an lao dong da qua dao tao
a trinh do c6 chung chi nghe so cap.
12. Can CU" vao bang 17.2 S G K (Co" cau lao dong c6 viec lam phan
theo khu vyc kinh te, giai doan 2000 - 2005, hay so sanh va nhan xet
sy thay doi co' cau lao dong theo nhom nganh kinh te & nuffc ta giai
doan 1995-2005.
Huang dan:

- Tu 1995 - 2005, khu vuc nong, lam, ngu nghiep giam nhanh; cong
nghiep va xay dung tang nhanh, dich vu tang.
- Su thay doi ca cau nay phii hop vai qua trinh cong nghiep hoa, hien dai
hoa a nuac ta.
,^

oo

THIHOA

s/
up

ro

- Tu nam 1996 den 2005, lao dong c6 viec lam da qua dao tao tang
nhanh, lao dong chua qua dao tao giam nhanh.

Ta

A. Viec su dung lao dong trong mot so vung con lang phi.
B. Mat do dan cu giila cac vung chua deu nhau.
C. Thieu lao dong trong viec khai thac tai nguyen a mot so vung.
D. Cau A + C dung.
Huang dan: D
• 11. Dya vao bang 17.1 SGK (Cff cau lao dong c6 viec lam phan theo
trinh do chuyen mon ki thuat, nam 1996 va nam 2005), hay so sanh
va nit ra nhan xet ve sy thay doi co" cau lao dong c6 viec lam chia
theo trinh do chuyen mon ki thuat o" nude ta.
Huang dan:

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

• 10. Can phan bo lai dan cu* va lao dong giu-a cac vung trong pham vi
ca nyo-c, vi:

• 1. Trinh bay dac diem do thi hoa 6' ntfoc ta.
Huang ddn:
a) Qua trinh do thi hoa a nuac ta dien ra cham chap, trinh dp do thi hoa
thap: tu the ki V I I I truac cong nguyen, thanh Co Loa dugc coi la do thi dau
tien a nuac ta. Tu nam 1975 dSn nay, qua trinh do thi hoa c6 chuyin biln
kha manh, nhung ca sa ha tang van con a muc thap.
b) Ti le dan thanh thi tang: Nam 2005 chiem 26,9% dan so ca nuac (so
vai 19,5% nam 1990), nhung con thap so vai cac nuac trong khu vuc.
c) Phan bo do thi dien ra khong dong deu giira cac vung: Ca nuac c6 689
do thi (2006), trong do tap trung nhieu a Dong Bac, Dong bang song Hong,
Qong bang song Cuu Long. Nai it do thi nhk la a Tay B^c, sau do Duyen
hai Nam Trung Bo, Tay Nguyen.
Q 2. Ncu anh huong ciia do thi hoa den phat trien kinh te - xa hoi.
Huang ddn:
~ Do thi hoa c6 tac dong manh me den qua trinh chuySn dich ca chu kinh
cua nuac ta.
- Cac do thi CO anh huong rat Ion dkn su phat trien kinh te - xa hoi ciia
Cac dia phuong, cac vung trong nuac. Nam 2005, khu vuc do thi dong gop
"70,4% GDP ca nuac, 84% GDP cong nghiep - xay dung, 87% GDP dich vu
80% ngan sach cho Nha nuac.
67


- Cac thanh ph6, thi xa la cac thi truang tieu thu san phSm hang hoa Ion
va da dang, la nai su dung dong dao luc lugng lao dong c6 trinh do chuyen
mon kT thuat; c6 ca sa vat chat k l thuat hien dai, c6 sue hut d6i vai dku tu
trong nuac va ngoai nuac, tao ra dong luc cho su tang truang va phat t r i l n
kinh te.

^

7. Do thj 6- D6ng bkng song Hong c6 so dan tren 1 trieu ngu-oi la:
A. Nam Djnh.
C. Hai Duang.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

d. Vinh, D6ng H a i .

+ X u huang tang nhanh dan s6 thanh thi.

Ti le dan thanh thj

(trieu ngu-ai)

trong dan s6 c a nufcfc (%)

1990

12,9

19,5

1995

14,9

20,8

2000

18,8

24,2

2003

20,9

25,8

22,3

26,9

Ta

+ Dan cu tap trung vao cac thanh ph6 Ian va cue Ian.

2005

up

s/

+ L o i song thanh thi pho bien rgng rai.

ro

• 4. Nguyen nhan lam cho qua trinh do thi hoa hien nay & nvt&c ta phat
trien la:

om

/g

dan:

.c

A . Nen kinh te nuac ta chuyen sang ca chg thi truang.

ok

B. Qua trinh cong nghiep hoa dang dugc ddy manh.

Huang ddn:
Ve b i l u do c6 hai true tung: Mot true thk hien s6 dan thanh thi (trieu ngucri),
mot true thS hien ti le dan thanh thi trong dan so ca nuac (%). Cot bieu hien
s6 dan, con duang h'lkn hien ti le dan thanh thi trong tqng so dan ca nuac.
- Bi6u d6 phai c6 ten va chu giai.


dan thanh thi va ti le dan thanh thj trong dan so ca nu-ffc, giai doan

ce

D. Nuac ta thu hut dugc nhiSu dkw t u nuac ngoai.

fa

Huang dan: B

ww

w.

5. C a c do thi 6' Duyen hai mien Trung c6 so dan tir 20 van den 50 van
ngu-oi la:
A . Da N l n g , Quy Nhon.

B. Quy Nhan, Nha Trang.

C. Nha Trang, Phan ThiSt.

D. Phan Thidt, Da N i n g .

1 9 9 0 - 2005.
Huang ddn:
~ S6 dan thanh thi tang, dac biet nhiing nam gkn day.
- Tuy nhien, dan s6 thanh thi con thdp, nam 2005, c h i l m 26,9% dan so
ca nuac.


Huang dan: B
6. Do thi o- Dong bSng song Ciru Long c6 so dan tir 50 van den 1 tricu
ngu-oi la:
A . Long Xuyen.

B. Ca Mau.

C. Can Tha.

D. MT Tho.

10. Du-a vao bang 18.1 S G K (So dan thanh thi va ti le dan thanh thi
trong dan so ca nu-oc, giai doan 1990 - 2005), nh^n xet ve su thay doi

bo

C. Nuac ta hoi nhap quoc te va khu vuc.

*

S6 dan thanh thj

Nam

- Dac diem cua do thi hoa la:

68

C. LIu6, Vinh.

nu-6-c ta theo bang so lieu du-ffi day:

dan:

Huang ddn: C

B. Thanh Hoa, H u l .

Huang ddn: C

- Do thi hoa la mot qua trinh kinh te - xa hoi, ma bieu hien cua no la su
tang nhanh ve so lugng va quy mo cua cac diem dan cu do thi, su tap trung
dan cu trong cac thanh ph6, nhat la cac thanh ph6 Ion, la su ph6 bign rong
rai loi song thanh thi.A. Vinh, Thanh Hoa.

• 9. Ve bifiu do (ket hop cot va du-ccng) thS hien qua trinh do thi hoa 6-

• 3. Do thi hoa la gi? Neu cac dac di6m ciia do thj hoa.D. Hai Phong.

p 8. C a c do thi if B5c Trung Bo c6 s6 dan tir 20 van den 50 van ngu-oi la:

- Tuy nhien, qua trinh do thi hoa ciang lam nay sinh nhijg hau qua nhu: v4n
de 6 n h i l m moi truang, an ninh trat tu xa hoi... ckn phai c6 k l hoach kh4c phuc.

HuangHur'rng ddn: d

~ Cac do thi CO kha nang tao ra nhieu viec lam va thu nhap cho nguai
lao dong.

Huang

B. Ha Long.

11. Du-a vao bang 18.2 S G K (Phan bo do thj va so dan do thi giua cac
viing, nam 2006), nhan xet ve su phan b6 do thi va dan so do thj gifra
cac viing trong nuoc.

Huang ddn:
_
^
- Su phan bo do thi chenh lech giua cac vung: Vung c6 nhifiu do thi nhat
•(Dong Bac, D6ng bSng song Ciru Long) g i p 3.7 \kn vung c6 do thi it nhat
(Tay Bac).
69


- S6 thanh pho con qua it so vai mang luai do thi (chilm 4,8%), dac biet
la cac thanh ph6 Ion.

f B j A Li KINH I t

- Dan s6 do thi giira cac vung cun| c6 su khac nhau: Vung c6 s6 dan dong
nhit (Dong Nam Bo) so voi vung c6 so dan it nhat (Tay BSc), gSp 228 ISn.
- Dong Nam Bo c6 s6 lugng do thi khong nhieu, nhung s6 dan do thi
dong nhat ca nuac, nhu vay a day c6 nhieu thanh pho Ion, dong dan. Dong
Bac va Dong bang song Cuu Long c6 so lugng do thi cao nhat trong ca
nuac, nhung s6 dan do thi khong dong, diku do chung to a day c6 it thanh
pho, nhung lai nhieu thi xa, thi tran.

• 1, Trinh bay hu-oTig chuygn dich ca cau nganh kinh te.
Huang dan:
- Huang chuyen dich: Tang ti trong cua khu vuc I I (cong nghiep va xay
dung), giam ti trong cua khu vuc I (nong - lam - thuy san), ti trong cua khu
vuc III (dich vu) tuy chua on dinh nhung nhin chung la chuyen bien tich cue.

12. Hay xac dinh 5 thanh pho true thuoc Trung u-oTig va 2 do thj dac
biet tren ban do Hanh ehinh Viet Nam (Atlat Dia li Viet Nam).
Huang dan:

- 5 thanh pho true thuoc Trung uang: Ha Noi, Hai Phong, Da NEng,
TP. Ho Chi Minh, C^n Tha.

- Xu huong chuyen dich nliu vay la tich cue, dung huang, phu hop vai
yeu cau chuyen doi ca cau kinh te theo huang cong nghiep hoa, hien dai
hoa. Tuy nhien, toe do chuyen dich con cham.

- 2 do thi dac biet: Ha Noi, TP. Ho Chi Minh.

• 2. Neu cac bieu hien chirng to su chuyen dich co" cau kinh te trong noi
bo nganh kha ro.

s/

Ta

Huang ddn:

V E B I E U D O V A P H A N T I C H SU" P H A N H O A

om

Thitchanh:

/g

ro

up

• 13. Neu vi du minh hoa dicn hinh vc nhfmg hau qua ciia qua trinh do thj
hoa doi voi phat tricn kinh tc - xa hoi, moi t r u ^ g ff nu&c ta hien nay.
Huang ddn: 0 nhieu thanh ph6 nuac ta hien nay, dac biet la cac thanh pho
km, do thi hoa da gay ra rat nhieu kho khan vc: giai quyet viec lam, cac van
de xa hoi, 6 nhiem moi truong nghiem trong (nude thai, rac thai, cap nuac
ngot sinh boat, 6 nhiem khong khi), nan ket xe, viec quan li trat tu xa hoi....

.c

VE T H U NHAP BINH QUAN THEO D A U N G U O I

1. Du-a vao bang so lieu SGK (Thu nhap binh quan dau ngu-oi / thang
theo cac viing), ve bieu do the hien thu nhap binh quan dau
ngu-oi/thang gifra cac viing nu'dc ta, nam 2004.
Huang ddn:

ww

w.

face

bo

ok

G l g A CAC V U N G

- Xac dinh bieu do thich hop: Bieu do cot dung hoac thanh ngang.
- Ve bieu do: Chinh xac, dep; c6 ten bieu do.


2. So sanh va nhan xet mu-c thu nhap binh quan dau nguoi/thang
giira cac viing qua cac nam.
Huang ddn:

- Xep theo thu tu cac vung c6 thu nhap binh quan dau nguai/thang.
- Nhan xet: Vung c6 muc thu nhap binh quan dau nguai/thang cao nhat,
thap nhat; cac vung cao hon/thap han/xap xi muc binh quan ca nuac.

C H U Y E N D I C H CO C A U K I N H T E

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/Bdi20

j

- (J khu vuc I :
+ Xu huang la giam ti trong nganh nong nghiep, tang ti trong nganh thuy san.
+ Trong nong nghiep (theo nghia hep), ti trong cua nganh trong trot
giam, ti trong cua nganh chan nuoi tang.
- C) khu vuc I I :
+ Cong nghiep dang c6 xu huang chuyen doi ca cau nganh san xuat va
da dang hoa san phim de phu hop han vai yeu cau cua thi truong va tang
hieu qua d i u tu.
+ Nganh cong nghiep che bien c6 ti trong tang, cong nghiep khai mo c6 ti
trong giam.
+ Trong tung nganh cong nghiep, ca cau san pham cung chuyen doi theo
huang tang ti trong ciia cac san pham cao cap, c6 chat lucmg va canh tranh
dugc ve gia ca, giam cac loai san phdm chat lugng thap va trung binh khong
phu hop vai yeu cau cua thi truong trong nuac va xuat khau.
- C) khu vuc I I I :
+ Da CO nhung budc tang truong, nh4t la trong linh vuc lien quan den ket
cau ha t4ng kinh \k va phat triln do thi.
+ NhiSu loai hinh dich vu moi ra doi nhu: v i l n thong, chuyin giao cong
nghe, tu van dau tu...
71


• 3. Tai sao noi sy chuyen dich co; cau thanh phan kinh te la tich eye
phii hop vo-i dutmg loi phat tri§n kinh te nhieu thanh phan trong
thai ki D6i moi?
Huang dan:

8. Vol quan niem kinh te ngoai Nha nu-o'c la cac thanh phan con lai
ngoai khu vyc kinh te Nha nu-frc, trong ca cau GDP tu nam 1995 den
2005 CO sy bien doi nhu- sau:
A. Kinh \k Nha nuac tang, kinh te ngoai Nha nuac giam.
B. Kinh \k ngoai Nha nuac tang, kinh te Nha nuac giam.
C. Kinh ik Nha nuac v^ kinh \t ngoai Nha nuac deu tang.

- Kinh te nha nuac tuy co giam ve ti trong nhung van giu vai tro chu dao
trong nen Icinh te.
- Ti trong ciia Icinh te ngoai Nlia nuac ngay cang tang.
• 4. Neu nhirng net chii yeu ve chuygn dich co- cSu lanh th6 kinh te.
Huang dan:

D. Kinh \k Nha nuac va kinh te ngoai Nha nuac deu giam.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

Huang dan: b
• 9. Khu vyc kinh tS co v6n dau tu- nuoc ngoai tii- nam 1995 den 2005
CO sy chuyen bien theo hu-6-ng:
A. Tangcham.
B. Tang binh thucmg.

- Ti trong cua cac vung trong gia tri san xuat ca nuac co nhilu biln dong.
- Cac vung dong luc phat triln Icinh t l , viing chuyen canh va cac khu
cong nghiep tap trung, khu chg xudt co quy mo Ian da dugc hinh thanh.
- Ba vung kinh \k trong dilm: Vung kinh t8 trong digm BSc Bo, Vung
kinh te trong dilm midn Trung, Vung kinh xk trong dilm phia Nam dugc
hinh thanh.

/g

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

• 6. Trong nganh trong trot, xu hitong la giam ti trong cay lu-ong thyc,
tang ti trong cay cong nghiep, nhSm:
A. Phat huy Igi the
ddt dai, khi hau.
,
B. Chuyen n8n nong nghiep sang san xuit hang hoa.
C. Nang cao hieu qua kinh te nong nghiep.
D. Tao ra nhieu san phdm xudt khdu.
Huang dan: C

ww

• 7. Co- cau san pham cong nghiep dang chuyin doi theo huong:
A. Tang ti trong cua cac san pham cao d p , giam cac loai san phdm chat
lugng thdp.
B. Giam ti trong cua cac san phSm cao cdp, tang ti trong cac loai san
pham chat lugng trung binh.
C. Tang ti trong cac lo^i san phSm chdt lugng trung binh, giam ti trong
cac loai san pham chat lugng thSp.
D. Tang ti trong ciia cac san phim cao cip va trung binh, giam san phdm
chat lugng thip.
Huang dan: A

D. Tang rdt nhanh.

Ta

Huang dan: d
• 10. Quan sat hinh 20.1 SGK (Ca cau GDP phan theo khu vyc kinh te
6 nu-o'c ta, giai doan 1995 - 2005), phan tich sy chuyen dich ca cau
cac khu vyc kinh te a nydc ta giai doan 1990 - 2005.
Huang dan:
- 11 trong cua khu vuc 11 (cong nghiep va xay dung) co xu huang tang
nhanh (tu 22,7% nam 1990 len 41,0% nam 2005) va hien dang co ti trong
cao nhat trong GDP.
- Ti trong ciia khu vuc I (nong - lam - thuy san) co xu huang giam
nhanh (38,7% nam 1990 va 40,5% nam 1991 xu6ng con 21,0% nam 2005).
- Ti trong cua khu vuc III (dich vu) dang co su bien dong (tang nhanh tu
1991 d^n 1995, sau do giam nhe den nam 2005).

s/
up

5. Van de co y nghia chien Iirffc quan trong trong qua trinh cong
nghiep hoa, hien dai hoa dat nu-ffc la:
A. Tang truang kinh ik nhanh.
B. Xac dinh ca cau kinh \k hop li.
C. Thiic day su chuyen dich ca c4u kinh t l .
D. Cau B + C diing.
Huang dan: D

roC. Tang kha nhanh.

• 11. Phan tich bang 20.2 S G K (Ca cau GDP phan theo thanh phan
kinh te, gia thyc it) de thay sy chuy6n dich ca cau GDP giCra cac
thanh phan kinh te. Sy chuyfin dich do co y nghia gi?
Huang dan:
- Su chuyen dich:
+ Khu vuc kinh xk Nha nuac giam ti trong, trong khi khu vuc kinh te
ngoai Nha nuac (cac thanh phSn con lai) tang ti trong. Tuy nhien, khu vuc
kinh \k Nha nuac van gitt vai tro chii dao trong nen kinh te.
+ Thanh phSn kinh t^ co v6n Am tu nuac ngoai tang nhanh ti trong.
- Xu huang chuygn dich nhu tren cho th4y a nuac ta dang phat trien nen
• kinh ta hang hoa van hanh theo ca chg thi truang c6 su quan l i cua Nha
nuac theo dinh huang xa hoi chu nghia. Cac thanh phin kinh te dang dugc
phat huy sue manh va nuac ta dang hoi nhap vao nen kinh te the giai.


• 13. Cho bang s6 lieu:

• 12. Dien cac noi dung ve xu hu-oiig chuyin dich ctr cau theo nganh kinh
te, theo thanh phan kinh te, theo lanh th6 kinh t£ thich hop vao bang.
Huang dan:

C O C A U G I A T R I S A N X U A T N O N G N G H I E P Q U A MOT S O N A M

X U HLTC^NG C H U Y E N D I C H C O C A U K I N H T E

Xu hu'O'ng chuyin djch

Nganh
kinh te

- Huang chuyen dich: Tang ti trong cua khu vuc I I (cong
nghiep va xay dung), giam ti trong cua khu vuc I (nong - lam
- thuy san), t i trong cua khu vuc I I I (dich vu) tuy chua on
dinh nhung nhin chung la chuyen bien ti'ch cue.

Chan nuoi

Djch vu
nong nghiep

1990

79,3

17,9

2,8

2002

16,1

21,1

2,2

73,5

24,7

1,8

2005

.

Ve bi6u do hinh tron th6 hien cc cau gia tri san xuat nong nghiep
cua cac nam. Neu nguyen nhan chuyen dich cff cau giCra trong trgt va
chan nuoi.

- Su chuyen dich ca cau kinh ik trong noi bo nganh kha ro.
+ C) khu vuc I : Xu huong la giam ti trong nganh nong nghiep,
tang ti trong nganh thuy san. Trong nong nghiep (theo nghla
hep), ti trong cua nganh trong trot giam, ti trong cua nganh
chan nuoi tang.

Huong dan:
- Ve 3 hinh tron, moi hinh ling vai mot nam. Trong moi hinh tron c6
3 nan quat ung vai 3 phan nganh: Trong trot, chan nuoi, dich vu nong nghiep.
- Nguyen nhan chuyen dich:

Ta

+ Su phu hgp vai qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa a nuac ta.
+ N6n nong nghiep dang phat trien theo huong san xuat hang hoa,

up

s/

phat Xnhn cac t h i manh cua nong nghiep nhiet dai, chii trong nhieu hon cac
san pham mang lai gia tri cao.
• 14. Cho bang so lieu:

/g

ro

+ C) khu vuc I I : Cong nghiep dang c6 xu huong chuyen d6i ca
cau nganh s a n xuat va da dang hoa san pham de phu hop han
vai yeu cau cua thi truong va tang hieu qua d^u tu. Nganh
cong nghiep che bien c6 ti trong tang, cong nghiep khai mo c6
ti trong giam. Trong tung nganh cong nghiep, ca c4u san pham
C l i n g chuyen doi theo huong tang ti trong cua cac san pham
cao cap, CO chat lugoig va canh tranh dugc ve gia p a , giam cac
loai san pham chat lugng thap va trung binh khong phu hop
vai yeu cau cua thi truong trong nuac v a xuat khau.
+ 0 khu vuc I I I : Da c6 nhiJng buac tang truong, nhat la trong
linh vuc lien quan den ket cau ha tang kinh te va phat trien do
thi. Nhieu loai hinh dich vu mai ra dai nhu: vien thong,
chuyen giao cong nghe, tu van dau tu...

Trdng trot

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

Ca cdu

Nam

ce

bo

ok

.c

om

GlA TRI S A N X U A T NONG, L A M NGHIEP

- Kinh te nha nuac tuy c6 giam ve ti trong nhung v i n giu vai
tro chii dao trong nen kinh te.

Lanh tho
kinh te

- Ti trong cua cac vung trong gia tri san xu4t ca nuac c6
nhieu bien dong.

ww

w.

fa

Thanh
phan
kinh te

- Ti trong cua kinh te ngoai Nha nuac ngay cang tang.

- Cac vung dong luc phat trien kinh tS, vung chuyen canh va
cac khu cong nghiep tap trung, khu chl xu4t c6 quy mo Ian
da du'crc hinh thanh.
- Ba vung kinh te trong diem: Vung kinh te trong dilm BSc
Bo, Vimg kinh te trong dilm miSn Trung, Viing kinh xk trong
diem phia Nam dugc hinh thanh.

VA T H U Y S A N C U A NU'CiC TA (gia thuc te)

^^~~~~~-~.,„_^^
Nganh

islam

2000

2005

Nong nghiep

129140,5

183342,4

Lam nghiep

7673,9

9496,2

Thuy san

26498,9

63549,2

Tong so

163313,3

256387,8

a) Tinh ti trong cua tirng nganh trong tong gia tri san xuat nong, lam
nghiep va thuy san qua cac nam.
b) Nhan xet vc sir chuy£n dich cff cau san xuat nong, lam nghiep va
thuy san.
Huang ddn:
a) Tinh ti trong cua tung nganh trong tdng gia tri san xuSt nong, lam
nghiep va thuy san qua cac nam.
75


P 2. Ncu nhii-ng bieu hien chiing to nuoc ta dang khai thac ngay cang


Ti T R O N G C U A N O N G , L A M N G H I E P V A T H U Y S A N
T R O N G I O N G GlA T R I S A N X U A T N 6 N G , L A M N G H I E P

Huang dan:

Nganh

2000

2005

Nong nghiep
Lam nghiep
Thuy san
Tong so

79.0
4.7
16.3
100.0

71.5
3.7
24.8
100.0

- Cac tap doan cay, con dugc phan bo phu hop hon vai cac vung sinh
thai nong nghiep.
Ca cAu mua vu c6 nhirng thay doi quan trong.
- Tinh mua vu dugc khai thac tot hon nha day manh boat dong van tai,
dung rgng rai cong nghiep chc bien va bao quan nong san.
- Day manh san xuat nong san xuat khau (gao, ca phe, cao su, hoa qua,
thuy san,...).
• 3. Viec sir dung dat trong dieu kien nong nghiep nhiet doi can chii y
nhu'ng dieu gi?

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

Nam

CO hieu qua dac diem ciia nen nong nghiep nhiet doi.

— ^
u . w i w ^aiA 3011 Auai uuug, mill ngniep va inuy san
Tu nam 2000 den 2005:
- Ti trgng gia tri san xuk nong nghiep va lam nghiep giam, trong do
nong nghiep giam nhanh hon.
- 11 trong gia tri san xuat cua thuy san tang nhanh.

Huang dan:

- Bao vc dat, chong xoi mon, rua troi, suy thoai dat.
,
- Ap dung he thong canh tac khac nhau giira cac vung.
• 4. Dac diem ciia mot nen nong nghiep nhiet doi c6 thuan Iffi va kho
khan gi? Hay cho vi du chirng minh rang nu-ffc ta dang phat trien
ngay cang c6 hieu qua nen nong nghiep nhiet dffi.

Ta

D I A LI C A C N G A N H K I N H T E

Huang dan:

/g

.c

om

DAC DIEM NEN NONG NGHIEP Nl/dC TA

ro

up

s/

MOT S O V A N DB P H A T T R I ^ N V A PHAN B O
NONG N G H I E P

bo

ok

• 1. Chii'ng minh rang dieu kien tu nhicn va tai nguyen thicn nhien cho
phep nu-oc ta phat trien mot nen nong nghiep nhiet doi.

ce

Huang dan:

ww

w.

fa

- Khi hau nhiet dai am gio mua, phan hoa theo chieu Bfic - Nam va theo
chieu cao cua dia hinh c6 anh huang rat can ban den ca cau mua vu va ca
cau san pham nong nghiep.
- Sy phan hoa cua cac dieu kien dia hinh va dat trong cho phep va dong
thai doi hoi phai ap dung cac he thong canh tac khac nhau giua cac viing.
+ C) trung du va mien nui, the manh la cac cay lau nam va chan nuoi gia
sue Ian.
+ () dong bang, the manh la cac cay trong ngan ngay, tham canh, tang vu
va nuoi trong thuy san.
- Tinh chat nhiet dai gio mua cua thien nhien nuac ta lam cho viec
phong chong thien tai, sau bcnh hai cay trong, dich benh doi vai vat nuoi
luon luon la nhiem vu qij^n trong.
'

~ Thuan Igi chu yeu:
+ San pham nong nghiep da dang (san pham nhiet dai la chinh, c6 the
CO mot so san pham can nhiet dai va on dai).
+ Kha nang xen canh, tang vu Ian.
•*
+ Giila cac vung c6 the manh khac nhau.
- Kho khan chu yeu:
"
+ Tinh mua vu khat khe trong nong nghiep.
'
+ Thien tai. tinh chafbap benh cua nong nghiep.
• 5. Phan bict mot so net khac nhau co' ban gifra nong nghiep ty cap, tir
tiic CO truycn va nong nghiep hang hoa hien dai.

Huang dan:
,

'

Ndn nongjighiep c6 truyin

Nen nong nghiep hien dai

San xuat nho, cong cu thu cong

- San xuat quy mo Ion, su dung
nhieu may moc

j^Nang suat lao dong thap
- Nang suat lao dong cao.
_
1
^ 5^
1_ _ ' chuyen
-1
hang
hoa,
mon
- San xuat tu cung, tu cap, da canh - San xu§t
hoa.
Lien
k6t
nong
cong
nghigP:,
la chinh.
Nguai san
san xu4t
xuit Quan
quan tam
tam nhieu
nhieu \hon
- Nguai san xuat quan tam nhieu - • Neudi
j e n san lugng.
ddn Igi nhugln.
CM

.

771


+ D6ng bang song Cuu Long c6 hai vu chinh trong nam la vu lua he thu

• 6. Viec ap dung c^c he thong canh tac nong nghiep khac nhau gifra
cac vung chii yeu la do c6 sir phan hoa cua cac dieu kien:
A. K h i hau va dia hinh.
B. Dia hinh va dk tr6ng.
C. Dat trong va nguon nuac tirai.
Huang dan: B

vu lua dong xuan va mot vu mua (vu miia c6 vai tro khong dang k l va
dien tich ngay cang giam).
\ Su khac biet mua vu giua d6ng bang va miSn niii:

D. Ngu6n nuofc va dia hinh.

+ CJ d6ng bang chu y l u la vu lua he thu, dong xuan. Rieng dong bang
song H6ng c6 vu dong.^

• 7. Nen nong nghiep nu-ffc ta dang trong qua trinh chuyen doi rat sau
sac, vol tinh chat san xuat hang hoa ngay cang cao, quy mo san xuat
ngay cang Ion, nen chiu su" tac dong manh me cua:

+ (3 miSn niii chu ySu la vu cay hoa mau. Thong thuang m6i nam c6 hai
vu chfnh. Ngoai ra, c6 nhiSu cay trSng trai vu. MiSn niii phia Bac khac v a i

A. Cac thien tai ngay cang tang.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

miSn nui phia Nam \h v u dong vai nhiSu loai rau mau cho gia tri cao.

B. Tinh chat bap benh v6n c6 ciia nong nghiep.

• 12. Phan tich bang so lieu (So lu-ong cac loai trang trai ciia ca nu-6-c,

C. Su bien dong cua thi truong.

Dong Nam Bo va Dong bSng song Ciru Long, nam 2006) de thay ro

D. Nguon lao dong dang giam.

dac diim co- cSu trang trai ciia ca nuoc va hai viing Dong Nam Bo,

Huang dan: C

D6ng bang song Ciru Long. Nhan xet va giai thich ve su- phat trien

• 8. Dac tru-ng nao sau day khong phai ciia nen nong nghiep hien dai?

ciia mot so loai trang trai tieu bi6u ff Dong Nam Bo va Dong bang

A. San xuat quy mo Ian, su dung nhigu may moc.

song Cu-u Long, nam 2006.

B. Nang suat lao dong cao.

SO LirONG C A C LOAI TRANG TRAI C U A C A Nl/CiC, DONG N A M BO

C. San xuat hang hoa, chuyen mon hoa.

v A D O N G B A N G S O N G C U U L O N G , N A M 2006

Ta

D. Nguai san xuat quan tam nhieu dSn san lugng.

ro

A. Nguai san xuat quan tam nhiSu han dSn Igi nhuan.

/g

B. San xuat nho, cong cu thu cong.

om

C. Nang suSt lao dong thSp.

.c

D. San xuat t u cap t u tiic, da canh la chinh.

bo

ok

Huang dan: A

ce

• 10. Dac tru-ng cua nln nong nghiep hang hoa la:

up

• 9. Dac tru-ng nao sau day khong phai cua nen nong nghiep c6 truyen?

fa

A. M 6 i ca sa san xuat, moi dia phuong d6u san xu^t nhiSu loai san p h i m .

w.

B. Phan Ian san p h i m san xuat ra d l tieu dung tai cho.

ww

C. Nong nghiep gSn \ihn v o i cong nghiep chS bign va dich vu nong nghiep.
D. N g u a i nong dan quan tam nhigu han d^n san lugng.

Ca

Dong

D 6 n g bang

nu'O'C

Nam B o

s o n g Cu'u Long

Tong so

113730

14054

54425

Trang trai trong cay hang nam

32611

1509

24425

Trang trai trong
nghiep lau nam

18206

8188

175

Trang trai chan nuoi

16708

3003

1937

Trang trai nuoi trSng thuy san

34202

747

25147

Trang trai thuoc cac loai khac

12003

607

2741

s/

Huang dan: D

Huong dan:
- Chuyfin bang s6 lieu thanh bang s6 lieu tuang d6i (s6 lieu % ) dh th4y ro
dac d i l m v6 ca ck\x trang trai ciia ca nuac va hai vung.
CAc L O A I T R A N G T R A I C U A CA N U ( 3 C , D O N G N A M B Q

Huang dan: C

V A D O N G B A N G S O N G CUXJ L O N G , N A M 2006 (%)

• 11. Hay lay cac v i du de chu-ng minh su- phan hoa miia vu do su- phan
hoa khi hau a nu-dc ta.

Ca
nu'O'C

Dong
Nam B o

100.0

100.0

Trang trai trong cay hang nam

28.7

10.7

Trang trai trong cay cong

16.0

- Su khdc biet mua vu giua mien Bac va mi6n Nam:
+ Dong bang song Hong c6 v u liia he thu, dong xuan, v u mua. Ngoai
3 v u Ilia, con c6 vu dong trong cac cay rau mau thich hop v a i khi hau lanh
trong mua dong t u thang 11 den thang 4 (hien nay, vu dong da tra thanh v u
chinh a dong bang song H6ng).
7a

cay cong

r

Tong s6
—•

^

1

^

1.

^

58.3

D 6 n g b^ng s o n g
CCPU L o n g

45.0

____{X3lIIIIj
79


nghiep lau nam
Trang trai chan nuoi
Trang trai nuoi trong tliuy san
1 rang trai thuoc cac loai khac

14.7
30.0
10.6

21.4
5.3
4.3

L San lugng lua tang manh (dat 36 trieu tan nam 2006). Hien nay: binh
quan
qui luang thuc c6 hat tren dSu nguai la hom 470kg/nam. Lugng gao xuat
)^ Cac loai mau luang thuc da tra thanh cac cay hang hoa.
D6ng bing song Cuu Long la vung san xuat luang thuc Ion nhat ca nuac
(chilm 50% dien tich va 50% san lugng lua ca nuac). Dong bang song H6ng
la vung san xwk luang thyc Ian thii hai va la vung c6 nang suit liia cao nhat
ca nuac.
• 4, Neu cac dieu kien va hien trang san xuat cay cong nghiep va cay
an qua.
Huong dan:
- Dilu kien:
+ Thuan Igi: Khi hau nhiet dai nong am, c6 nhieu loai dat thich hgp
vai nhilu loai cay cong nghiep, nguon lao dgng doi dao; da c6 mang luai
cac ca sa che bicn nguyen lieu cay cong nghiep.
+ Kho khan: Thi truong thi giai v l san pham cay cong nghiep c6 nhieu
biln dgng, hang cua ta chua dap ung dugc yeu cau cua thi truong kho tinh.

3.6
46.1
5.0

- Nhan xet va giai thfch:

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

+ O Dong Nam Bo: Trang trai trong cay cong nghiep lau nam chilm ti
trong Ion nhat, do a day c6 diSu kien thuan Igi cho phat triln cay cong
nghiep lau nam (dat dai, khi hau). Tiep den la trang trai chan nuoi, phat tri6n
dira tren dieu kien nguon thuc an thuan Igi va nhu cau thuc phkm rk Ian cua
cac trung tarn cong nghiep va thanh ph6 Ion.
,
+ Ci Dong bang song Cuu Long, trang trai nuoi trSng thuy san chilm ti
trong Ian nhat, do a day c6 nhicu dieu kien cho nuoi trong thuy san (song
ngoi, kcnh rach, bai tricu, mat nuac rugng sau...). Ti6p din la trang trai
trong cay hang nam, phat trien dua tren cac dieu kien thuan Igi ve dk dai,
khi hau va nhu cau....

- Hien trang:
+ Chu yeu la cay cong nghiep nhiet dai, ngoai ra con c6 mot so cay
nguon goc can nhiet.
+ T6ng dien tich gieo trSng cay cong nghiep nam 2005 la khoang 2500
ha, trong do dien tich cay cong nghiep lau nam han 11600 ha (chiem han 65%).

Ta

VAN DE PHAT TRIEN NONG NGHIEP

ro

niroc ta.

/g

• 1. Ncu y nghia ciia san xuat lirong thurc
Huang dan:

up

s/

&dl22

om

- Bao dam luang thuc cho nhan dan,

.c

- Cung cap thuc an cho chan nuoi,

'

ok

- Nguon hang cho xuat khau,

bo

- Ca sa de da dang hoa san xuat nong nghiep.

w.

Huang dan:

fa

ce

• 2. Niroc ta c6 nhung thuan loi va kho khan gi ve dieu kien ty nhien
doi vol trong trot?

ww

- Thuan igi: Dat, nuac, khi hau cua nuac ta cho phcp phat trien san xuSt
luang thuc phu hgp vai cac vung sinh thai nong nghiep.
- Kho khan: Thicn tai (bao lut, han han), sau benh thuang xuyen.
• 3. Ncu nhung dac diem chii yeu trong san xuat luong thirc nhimg
nam qua.
Huang dan:
- Dien tich gieo trong liia da tang manh.
- Ca cau mua vu c6 nhieu thay doi.
- Nang suat lua tang manh.
80

• 5. Neu sy phan bo cac cay cong nghiep lau nam chu yeu 6 nu-o-c ta.
Huang dan:
-- Ca phe: Chu ylu.a Tay Nguyen, ngoai ra a Dong Nam Bg, BSc Trung Bg.
Ca phe che mai dugc trong nhieu a Tay Bac.
, ~ Cao su: Chu y l u a Dong Nam Bg, ngoai ra a Tay Nguyen, mot s6 tinh
Duyen hai mien Trung
- H6 tieu: Chu yeu a Tay Nguyen, Dong Nam Bg va Duyen hai miln Trung.
- Dieu: Dong Nam Bg.
- Dua: Dong bang song Cuu Long
- Che: Trung du va miln niii BSc Bg va Tay Nguyen (a tinh Lam D6ng).
Q 6. Neu su- phan bo cac cay cong nghiep hang nam chii yeu a nu-o-c ta.
Huang dan:
~ Mia: Cac vung chuyen canh dugc phat triln a dong bang song Cuu
Long, Dong Nam Bg va Duyen hai mien Trung.
Lac: TrSng nhilu tren cac d6ng bang Thanh - Nghe - TTnh, tren dat
bac mau a Dong Nam Bg va a DakLak.


/g

ok

.c

om

- Dich benh hai gia sue, gia cam van de doa Ian tran tren dien rong.
- Hieu qua chan nuoi chua that cao va on dinh.
Trinh bay ve chan nuoi Ion va gia cdm a nuac ta.
- Nguon cung cap thit chu yeu.

ce

bo

- Dan Ign han 27 trieu con (nam 2005), cung cdp tren 3/4 san lugng thit
cac loai. Chan nuoi gia cam tang manh.

w.

fa

- Chan nuoi Ign va gia cam tap trung nhieu nhat 6f D6ng bang song H6ng
va E)6ng bang song Cuu Long.

ww

• 8. Trinh bay ve chan nuoi gia sue an c6 ff nu-o'c ta.
Huang dan:
- Chu yeu con dira vao cac d6ng c6 tu nhien.
+ Trau dugc nuoi nhieu nh^t a Trung du va mi8n niii BSc Bg (hon 1/2
dan trau ca nuac) va BSc Trung Bg.
+ B6 dugc nuoi nhieu a BSc Trung Bg, Duyen hai Nam Trung Bg va
Tay Nguyen. Chan nuoi bo sira da phat trifin kha manh a ven TP. H6 Chi
Minh, HaNgi...
+ Chan nuoi de, cuu cung tang manh trong nhimg nam gin day.
8?

Ta

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

P 9. Tai sao cac cay cong nghiep lau nam 6' nuoc ta dong vai tro quan
trong nhat trong co' cau san xuat cay cong nghiep.
Huang dan:
- Co gia tri cao.
- Nguon hang xuat khau chu luc.
- DiSu kien tu nhien thuan Igi cho su phat trien (khi hau nhiet dai
nong ^m, CO nhieu loai dat thich hgp vai nhieu loai cay cong nghiep,
ngu6n lao dong d6i dao; da c6 mang luai cac ca sa che bien nguyen lieu
cay cong nghiep).
• 10. Hay phan tich cac nguon thii'c an cho chan nuoi 6" ntfo'c ta.
Huong dan:
- D6ng CO CO dien tich rong a cac mien niii.
. - Thuc an tu hoa mau luang thuc, phu pham nganh thuy san doi dao.
- Thuc an che bien cong nghiep ngay cang phong phu.
• 11. Tai sao noi vifc dam bao an toan luwng thirc la co" so" de da dang
hoa nong nghiep?
Huang dan:
Da dang hoa nong nghiep 6f nuac ta dong nghia vai phat trien chan nuoi,
cay cong nghiep dai ngay, cay an qua. Trong do, do c6 hieu qua kinh te cao,
nen cay cong nghiep, dac biet la cay cong nghiep dai ngay dugc phat trien
tren quy mo Ian. Day la cay cho thu hoach san pham sau mot thofi gian dai,
nguai san xuat can dugc dam bao luang thuc.

s/
up

ro

- Dau tuong: Dugc trong nhiSu a trung du va miSn niii Bac Bo, ghn day
duac phat triln manh a DakLak, Ha Tay va D6ng Thap.
- Day: Dong bang song Hong
- Coi: Ven bien Ninh Binh, Thanh Hoa.
• 7. Trinh bay tinh hinh chung va dieu kien phat tricn nganh chan
nuoi ciia niro'c ta.
Huang dan:
a) Tinh hinh chung:
- Ti trong cua nganh chan nuoi trong gia tri san xuat nong nghiep timg
buoc tang kha vung chac.
- Xu huong noi bat la nganh chan nuoi dang tien manh len san xuk hang
hoa, chan nuoi trang trai theo hinh thuc cong nghiep.
- Cac san pham khong qua giet thit (trung, sua) chilm ti trong ngay cang
cao trong gia tri san xuat cua nganh chan nuoi.
b) Dieu kien phat trien:
- Co so thiic an cho chan nuoi dugc dam bao t6t hon nhiSu (hoa mau luong
thuc, dong CO, phu pham nganh thuy san, thiic an ch6 biln cong nghiep).
- Cac dich vu ve giong, thu y da c6 nhiSu tiSn bo va phat trign rong khSp.
- Giong gia sue, gia cam cho nang suat van con thap, ch4t luong chua
cao (nhat la cho yeu c§u xu^t kh§u).

• 12. Chung minh rang vice day manh san xuat cay cong nghiep va cay
an qua gop phan phat huy thS manh cua nong nghiep nhiet doi nu-ffc ta.
Huang dan:
Viec d4y manh san xuat cay cong nghiep va cay an qua se:
- Lam cho ti6m nang cac vung sinh thai dugc khai thac de phat trien
nong nghiep, cac dilu kien tu nhien va tai nguyen thien nhien dugc phat huy
trong nen nong nghiep nhiet dai.
- D4y manh san xu4t nong san xuat khau (ca phe, cao su, ho tieu, dieu,
hoa qua...).
Q 13. Dien tich gieo trong Iiia tang manh, chii yeu la nho" vao:
A. Ma rong dien tich canh tac.
B. Tang vu.
C. Thuy Igi.
D. Cau B + C dung.
Huang dan: C
Q 14. Vung chuyen canh ca phe Ion nhat nuffc ta la:
A. Trung du va miSn niii Bac Bg.
B. Tay Nguyen.
C.Dong Nam Bg.
D. BSc Trung Bg.
Huang dan: B
83
p 21. Dya vao bang so lieu sau, hay phan tich su- phat trien san lu-o-ng
va khoi lu'ong xuat khSu ca phe tu nam 1980 den nam 2005.

15. Cao su diroc trong nhieu nhat &:
A. Duyen hai Trung Bo.
B. Tay Nguyen.
C. Dong Nam Bo.
D. Trung du va mikn nui BSc Bo.

S A N L U ' O N G cA

Huang dan: C


X U A T K H A U Q U A M O T SO N A M

16. Che diroc trong nhieu nhat ff:

(Dan vi: nghin tdn)

A . Tay Nguyen.

B. Bac Trung Bo.

C. Trung du va mien niii phia Bac.

D. Dong Nam Bo.

Nam
San lugng ca

17. Doi voi nganh chan nuoi, kho khan nao sau day da du-ffc khac phuc?

Kh6i lugng

xuat khau

B. Co sof thuc an cho chan nuoi khong dugc bao dam.
C. Dich benh hai gia sue, gia cam de doa Ian tran tren dien rong.

1995

2000

2005

8,4-

12,3

92

218

802,5

752,1

4,0

9,2

89,6

248,1

733,9

912,7

.

" San lugng ca phe tang t u nam 1980, c6 lien quan den su hinh thanh cac

Huang dan: B

vung chuyen canh ca phe a Tay Nguyen va Dong Nam Bg.

18. Chan nuoi bo sCra dang phat trien manh 6":

- San lugng ca phe tang manh t u khoang nam 1995 tra lai day, do su m a

A. M o t so nong truong a Tay Bac.

rong manh me dien tich ca phe va ygu t6 thi truang (nhu cau va su m a rgng

Ta

B. M o t so nai a Lam Dong.

thi truang (rong va ngoai nuac).

s/

C. Ven Ha N o i va TP. I-I6 Chi Minh.

up

D. Cac tinh d Tay Nguyen.

/g

ro

Huang dan: C

om

19. Dua vao hinh 22 S G K (Co' cau gia tri san xuat nganh trong trot),

.c

nhan xet ve co' cau san xuat nganh trong trot va xu hu-ong chuyen

ok

dich CO' cau ciia nganh nay.
dan:

bo

Huang

1990

Huang dan:

D. Hieu qua chan nuoi chua that cao va chua on dinh.1985

phe nhan

A. Giong gia sue, gia cam cho nang suat van thap.1980

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

Huang dan: C


PHE N H A N V A KHOI LU'ONG C A PHE

thi truang trong va ngoai nuac ma rgng. Khoi lugng xuat khau ca phe
nhung nam 1995 va 2005 Ian hon san lugng ca phe nhan do su ton kho cua
nhung.nam truac de lai.


22. Dua vao bang so lieu sau, hay phan tich su phat trien ciia nganh
chan nuoi va su thay doi trong co' cau san lu-ong thit qua cac nam
1996, 2000 va 2005.
S A N LU'ONG T H I T CAC L O A I

fa

ce

- Cac nhom cay trong chu yeu: Cay luong thuc, cay cong nghiep, cay rau
dau, cay an qua, cay khac.

-- Kh6i lugng xudt khSu tang, dac biet nhanh t u nam 1995 tra lai day do

(Dan vi: nghin tdn)

w.

" Su thay doi ti trong cua cae nhom cay trong gia tri san xuat nganh trdng

ww

trot: cay luang thuc, cay an qua, rau dau va cay khac 6.k\x giam t i trong,
trong khi do, cay cong nghiep c6 ti trong tang r^t nhanh.


20. Xac dinh tren ban do Dja li tu nhien Viet Nam (hoac Atlat Dia h'
Viet Nam) cac dong bling Ion ciia nuo-c ta va cac dong bSng nho hep
6' duycn hai mien Trung.
Huang

dan:

- Hai dong bang km: Dong bang song Hong va dong bang song Cuu Long.
- Cac dong bang nho hep mien Trung: D6ng bang Thanh - Nghe - ITnh,
Binh -- T r i - Thien, Nam - Ngai - Dinh va d6ng bang ven b i l n cue Nam
Trung Bo (Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan).

Nam

T6ng s 6

Thjt trau

Thit bo

Thjt Ign

Thjt gia cam

1996

1412,3

49,3

70,1

1080,0

212,9

2000

1853,2

48,4

93,8

1418,1

292,9

2005

2812,2

59,8

142,2

2288,3

321,9

Huang dan:
DC nhan xet \h su thay d6i trong ca cau, nen chuyen bang so lieu da cho
thanh bang s6 lieu tuang doi (%): c6 ihk t u bang s6 lieu, ve bieu do (tron) de
nhan xet mot each true quan.
85


SAN L U O N G THIT CAC L O A I
Nam

Tong s6

Thit trau

Thit bo

Thjt l o T i

Thjt gia ckm

1996
2000
2005

100,0
100,0
100,0

3,5
2,6
2,1

5,0
5,1
5,1

76,5
76,5
81,4

15,0
15,8
11,4

Huang dan:
^W"- a) Xir U s6 lieu
r T O C DO T A N G T R U C 5 N G GlA T R I S A N X U A T N G A N H T R O N G T R O T
T H E O T U " N G N H O M C A Y T R O N G ( L A Y N A M 1 9 9 0 == 1 0 0 % )

- Phan ti'ch su phat trien:
1990^
1995
loob
"2005

+ San lugng thit khong ngung tang (nam 2005 gap doi nam 1996), tang
nhanh nhat la thit Ign va thit bo, dac biet tang nhanh vao giai doan 2000 - 2005.
- Sir thay doi ea eau trong san lugng thit:
+ Nam 1996 va nam 2000, ti trong eiia san lugng thit Ign trong ea chu
khong doi (76,5%), nhung den nam 2005, ti trong tang len 81,4%.
+ Thjt gia ckm tang tu 1996 (15,0%) dSn nam 2000 (15,8%), sau do
giam vao nam 2005 (11,4%).
+ Thit trau giam d i n tu nam 1996 (3,4%) d i n nam 2000 (2,6%)) va
nam 2005 (2,1%).

/g

ro

DICH
eg CAU NGANH TRONG TROT

ok

GlA T R I S A N X U A T N G A N H T R O N G T R O T

.c

om

• l . C h o bang s6 lieu

bo

1994)

Cay cong
nghiep

33289,6
42110,4
55163,1
63852,5

3477,0
4983,6
6332,4
8928,2

6692,3
12149,4
21782,0
25585,7

fa

Rau
dau

w.

49604,0
66183,4
90858,2
107897,6

thu'C

ww

1990
1995
2000
2005

Lu-ang

ce

(Dan vi: ti dong)

T6ng s6

Cay an
qua

Cay
l
5028,5
5577,6
6105,9
7942,7

1116,6
1362,4
1474,8
1588,5

a) Hay tinh toe do tang truong gia tri san xuat nganh trong trot theo
tirng nhom cay trong (lay nam 1990 = 100%).
c) Nhan xet ve moi quan he gifra toe do tang tru-oTig va su- thay doi co'
cau gia tri san xuSt nganh trong trot, Su- thay d6i tren phan anh dieu gi
trong san xuat lu-ang thuc, thu-c phani va trong viec phat huy the manh
cua nong nghiep nhiet doi.
86

Cay
khac

100,0
126,5
165,7
191,8

100,0
143,3
182,1
256,8

100,0
181,5
325,5
382,3

100,0
110,9
121,4
158,0

100,0
122,0
132,1
142,3

s6
100,0
133,4
183,2
217,5

h) Nhan xet
- Tir nam 1990 dSn 2 0 0 5 , gia tri san xuat eua nganh trong trot theo cac
nhom cay trdng tang mot each on dinh.
+ Cay cong nghiep c6 toe do tang nhanh nhat. Trong vong 15 nam da
tang 382,3%), tang nhanh nhdt a giai doan 1995 - 2 0 0 0 (tang 144%)). Tiep
theo la rau dau. Hai cay nay c6 toe dp tang truong cao ban muc chung.
+ Cay luang thuc, cay an qua, cay khac eo t6c do tang thap ban miie chung.
- GiiJa toe do tang truong va chuyen dieh ea cau c6 moi quan he rat chat
che. Cay cong nghiep va rau dau c6 toe do tang truong cao ban muc tang
chung, nen ti trong c6 xu huong tang. Con cay an qua, cay luong thuc, cac cay
Idiae CO t6e do tang thip ban muc chung, nen ti trong se c6 xu huong giam.
- Su thay doi ca cau gia tri san xuat nganh trong trot chung to:
+ Trong san xuat luang thuc, thuc pham da c6 xu huong da dang boa,
cac loai rau dau dugc day manh san xuat.
+ Cac tbS manh eua nong nghiep nhiet dai, dac biet la dat dai va khi
hau dugc phat huy ngay cang c6 hieu qua.
• 2. Cho bang so lieu
D I E N TiCH G I E O T R O N G C A Y C O N G N G H I E P H A N G N A M

s/
up

Thitchanh: PHAN TICK SlT CHUYEN

Nam

Cay an
qua

Ta

+ Thit bo CO ti trong trong ca cau gan nhu khong thay doi (nam 1996:
5,0%, nam 2000: 5,1%,' nam 2005: 5,1%).

( T H E O GlA S O S A N H N A M

Cay cong
nghiep

LtPO'ng

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

+ Chan nuoi du cac loai: gia sue Ian (trau, bo), gia sue nho (Ign...),
gia cam.

thyc

Rau
dau

Tong

V A C A Y C O N G N G H I E P L A U N A M (1975 - 2005)

.,.,^_„„^^^,,J£>cni vf: nghin h
Nam

Cay cong nghiep
hang nam

Cay cong nghiep
lau nam

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

210,1
317,7
600,7
542,0
716,7
778,1
861,5

172,8
256,0
470,3
657,3
902,3
1451,3
1633,6
87


VAN D E PHAT T R I E N NGANH THUY SAN

a) Phan tich xu hirong bien dong dien tich gieo trong cay cong nghiep
hang nam va cay cong nghiep lau nam trong khoang thoi gian tir 1975
den 2005.

V A LAM N G H I E P

p 1, Trinh bay nhirng dieu kien thuan W\a kho khan de phat tri8n
nganh thuy san.

b) Su" thay doi cc cau dien tich cay cong nghiep (phan theo cay cong
nghiep hang nam va cay cong nghiep lau nam c6 lien quan nhu- the nao
den su- thay doi trong phan bo san xuat cay cong nghiep?
Huang dan: De phan tich xu huang bien dong dien tich gieo trong cay
cong nghiep hang nam va lau nam trong khoang thai gian 1975 - 2005,
cQng nhu de phuc vu cau hoi b, can tinh toan, xir li so lieu, lap thanh bang
mai nhu sau:

Huang dan:
- Thuan Igi:

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

f Ba bien dai 3260km va vung dac quyen kinh te tren bien rong

CO CAU DIEN 1 fCH GIEO IRONG CAY CONG NGHIEP (1975 - 2005) (%)
C a y cong nghiep

hang nam

lau n a m

1980

54,9
59,2

40,8

1985
1990

56,1
45,2

43,9
54,8

1995
2000

44,3
34,9
34,5

55,7
65,1

Ta

65,5

ro

2005

45,1

s/

1975

C a y cong nghiep

up

Nam

khoang 1 trieu k m l
+ Nguon Igi hai san kha phong phu: Tong triJ luong khoang 3,9 - 4,0
tricu tin, c6 han 2000 loai ca, 1647 loai giap xac, 70 loai tom, nhuyen the c6
hon 2500 loai, rong bien han 600 loai... Ngoai ra con c6 nhieu loai daC san.
+ Co 4 ngu truong trong diem: Ngu truang Ca Mau - Kien Giang
(ngir truang vinh Ihai Lan), ngu truofng Ninh Thuan - Binh Thuan - Ba Ria
- Vijng Tau. ngu truang I lai Phong - Quang Ninh (ngu truang vinh Bac Bo)
va ngu truang quan dao I loang Sa, quan dao Truang Sa.
+ Doc ba bien CO bai trieu, dam pha, canh rung ngap man thuan igi
cho nuoi trong thuy san nude Ig.
+ O mot so hai dao c6 cac ran da, la nai tap trung nhieu thuy san c6
gia tri kinh te...
+ Ven ba c6 nhieu dao va vung, vinh tao dieu kien cho cac bai ca de.
+ Co nhieu song suoi, kenh rach, ao ho, a vung dong bang c6 cac
6 triSng c6 the nuoi tha ca, tom nuac nggt.
+ Nhan dan c6 kinh nghicm va truycn thong danh bat va nuoi trong
thuy san.
(- Cac phuOTg tien tau thuycn, ngu cu dugc trang bi ngay cang tot hon.
+ Cac dich vu thuy san va che bien thuy san dugc ma rong.
+ Nhu cau ve cac mat hang thuy san a trong nuac va the giai tang
nhieu trong nhung nam gan day.
+ Su doi mai chinh sach ciia Nha nuac ve phat trien nganh thuy san.
- Kho khan:
+ Hang nam c6 tai 9 - 1 0 can bao xuat hien a Bien Dong va
khoang 30 - 35 dgt gio mua dong bac, gay thiet hai ve ngudi va tai san,
han che so ngay ra khai.
+ Tau thuyCn, cac phuang tien danh bat noi chung con cham dugc doi mai.
+ He thSng cac cang ca con chua dap ung yeu cau.
+ Vice chfi bifin thuy san, nang cao chat lugng thuomg pham cQng con
nhieu han ch6.
+ 0 mot s6 vung ven bi6n, moi trudng bi suy thoai va nguon Igi thuy
san cung bi de doa suy giam.
89

.c

om

/g

a) Phan t i ; h xu huang bien dpng dien tich gieo trong cay cong nghiep
hang nam va cay cong nghiep lau nam trong khoang thai gian tir 1975 den
2005.

fa

ce

bo

ok

~ Dien tich cay cong nghiep hang nam va cay cong nghiep lau nam deu tang.
" Dien tich cay cong nghiep lau nam tang manh (tu 1975 den 2005,.tang
1460,8 ha, tang gan 9,5 Ian), dac biet tang manh trong giai doan tu 1995 den
2000 (tang 549 ha, tang 1,6 \hn).

ww

w.

- Dien tich cay cong nghiep hang nam tang cham han cay cong nghiep
lau nam (tu 1975 dkn 2005, tang 651,4 ha, tang gap4,l Ian); tu 1985 dfin
1990 giam, sau do tang manh trong giai doan 1990 - 1995 (tang 174,7 ha;
1,32 l§n).
b) Nhan xet vc m6i quan he giiJa su thay doi ca cau dien tich gieo trong
cay cong nghiep va su thay doi trong phan bo san xuat cay cong nghiep.
Su thay doi trong ca cau dien tich cay cong nghiep (dac biet la su tang
nhanh ti trong cay cong nghiep lau nam trong ca cau dien tich cay cong
nghiep) c6 lien quan ro net den su thay doi trong phan bo cay cong nghiep,
chu ycu la cac cay cong nghiep lau nam (ca phe, che, dieu, ho tieu ma rong sir
phan bo) va su hinh thanh, phat trien cac vung chuyen canh cay cong nghiep
(cac vung cay cong nghiep chu yeu la Tay Nguyen va Dong Nam Bo).


iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

'L Nuac ta 3/4 dien tich la d6i nui, lai c6 vung rung ngap man ven bien.
vay nganh lam nghiep c6 vi tri dac biet trong ca cau kinh te cua hau het cac
viingianhthS.
h) Sir phat triin va phan bd nganh lam nghiep
- Cac boat dgng lam nghiep bao g6m: Lam sinh (trSng rimg, khoanh
nuoi bao ve rimg).
^ Trong rimg: Ca nuac c6 khoang 2 trieu ha rung trong tap trung, trong do
j,hu yfiu la rung lam nguyen lieu gily, rimg go tru mo, thong nhua..., rimg
phong hg. Hang nam, ca nuac trdng tren dual 200 nghin ha rimg tap trung.
- Khai thac, chl bien go va lam san:

ro

om

/g

+ KT thuat nuoi tom di tu quang canh sang quang canh cai iihn, ban
tham canh va tham canh cong nghiep.

bo

ok

.c

+ Vung nuoi tom Ion nhlt: D6ng bang song Cuu Long, n6i bat cac
tinh Ca Mau, Bac Lieu, Soe Trang, Bgn Tre, Tra Vinh va Kien Giang. Nghl
nuoi tom eung dang phat tri^n manh a hlu hk cac tinh duyen hai.

w.

fa

ce

+ Tinh ddn nam 2005, san lugng tom nuoi da len tai 327 194 tan,
rieng D6ng bang song Cuu Long la 265 761 ikn (chilm 81,2%).
- Nghe nuoi ca nuac nggt:

ww

+ Cung phat triSn, dac biet a D6ng bang song Cuu Long (n6i bat la
An Giang) va Dong bang song H6ng.
+ Tinh dgn nam 2005, san lugng ea nuoi da len tai 971 179 tin, rieng
D6ng bang song Cuu Long la 652 262 tin (chilm 67,1 % ) .
• 3. Trinh bay vai tro, sir phat trifin va phan bo nganh lam nghiep.
Huang ddn:
a) Vai tro
- Nganh lam nghiep a nuac ta ta c6 vai tro \h mat kinh te va sinh thai
(phan tich).
90

+ Rimg con dugc khai thac de cung cap nguon go cui va than cui.

s/

Ta

+ Moi nam, khai thac khoang 2,5 trieu m^ g6, khoang 120 trieu cay tre
lu6ng va gin 100 trieu cay nua.
+ Cac san phim go quan trong nhlt la: go tron, go xe, van san, d6 go,
go lang va go dan. Ca nuac c6 han 400 nha may cua xe va vai nghin xuong
xe gS thu cong.
+ Cong nghiep bgt gily va giay dugc phat trien. Lon nhat la nha may
gily Bai Bang (tinh Phu Thg), Lien hiep gily Tan Mai (D6ng Nai).

up

• 2. Trinh bay sy phat trign va phau b o nganh thuy san.
Huang dan:
a) PItdt trien manh
- San lugng thuy san nam 2005 han 3,4 trieu tin. Ion han san lugng thit
cong lai tu chan nuoi gia sue, gia c4m.
- San krgng thuy san ti'nh binh quan tren dau nguoi hien nay khoang 42kg.
- Nuoi trdng thuy san chiem ti trong ngay eang eao trong ca cku san
lugng va gia tri san xuat thuy san.
b) K/tai thdc thuy san
- San lugng khai thac hai san nam 2005 dat 1791 nghin tin (gSp 2,7 ISn
nam 1990), trong do rieng ca biln la 1367 nghin tin. San lugng khai thac
noi dia a mue 220 - 240 nghin ikn.
- Tat ca cac tinh giap biln 6k\x dSy manh danh bat hai san, nhung nghg ca
CO vai tro Ian han a cac tinh duyen hai Nam Trung Bg va Nam Bg.
- Cac tinh din din ve san lugng danh bat la Kien Giang, Ba Ria - Vung
Tau, Binh Dinh, Binh Thuan va Ca Mau (rieng 4 tinh chiSm 38% san lugng
thuy san khai thac ca nuae).
c) Nuoi trong thuy san
- Nuoi torn:
+ Nghe nuoi tom nuae Ig (torn su, torn he, tom rao,..) va torn cang
xanh phat trien manh.

• 4. Do CO cac dieu kien thuan !oi nao ma Dong bSng song Ciiru Long
tro thanh vung nuoi ca va nuoi torn \fm nhat ntfoc ta?
Huang ddn:
~ Co nhiSu cira song, bai tri^u rgng c6 kha nang nuoi trong thuy san nuac

man, nuac Ig.
- Co he thong song ngoi va kenh rach chlng chit nuoi trong thuy san
nuac nggt.
• 5. Hay tim cac vi du di lam sang to y nghla kinh tfi va sinh thai to lon
ciia rung va vai tro ciia nganh lam nghiep.
Huang ddn:
- Y nghla kinh t^ va sinh thai cua rimg
+ Rimg cung d p nhiSu lam san (go, cui...) va cac dugc lieu.
+ Rimg CO tac dung di6u hoa lugng nuac tren mat dat, lop la cay rai
'^u^ng tao thanh mot lop x6p each nhiet che phii dat rimg tir do lam giam
lu"gng nuac b6c hai va lam tang do am cho dat.
+ Rirng anh huang d8n su b6c hai nuac cua moi truang xung quanh,
do do khi hau dugc digu hoa. Ngoai ra, rimg la mang Igc khong khi trong
'anh; can khoi, bui.
91


iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

+ Ca nuac c6 khoang 2 trieu ha rung trong tap trung, trong do chu yeu
"rung lam nguyen lieu gily, rung gS tru mo, thong nhua..., rung phong ho.
+ Hang nam, ca nuac trSng tren dual 200 nghin ha rirng tap trung.
+ Dien tich rung trong c6 tang, nhung khong cao. PhSn Ion rung trong
nhSm muc dich kinh ik, san xuat cay lay gS ngan ngay, chua uu tien trong
rung phong ho. Tu nam 1983 dSn 2006, ti le dien tich rirng trong da tang
(jugc 2.1 trieu ha. Tuy nhien dien tich rung bi pha khong phai la nho.
- Cac v i n dS d^ phat triSn v6n rung a nuac ta hien nay
+ Quan l i khai thac, bao ve rung, diu tu cho trong rung.
+ D4U tu phat triln kinh tS rung a mien niii (giiip dong bao cac dan toe
it nguai ki thuat va phuang thuc lam kinh t6, mo hinh kinh te rung, kinh te
trang trai).

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

ww

- Nguai dan chua nhan thuc dugc gia tri cua rung, do do chua c6 y thiic
ve trong rung va bao ve rung mot each hgp l i ;
- Chicn tranh: Trong cuoc chien tranh hoa hoc (1961 - 1971), MT da nii
chat doc hoa hoc xuong 3.104.000ha rimg va lam mk. mat san luong go u6c
tinh 82.830.000ml


QO

8. Hay ncu hien trang phat tricn trfing rung va cac van de dk phat
tricn von rirng 6 nu-oc ta hien nay.
Huang dan:
~ Hien trang trong:

Ta

+ Thuc hien cac bien phap vh kinh te - xa hoi (xay dung vung dem va
vung trdng rimg kinh t£; trSng rung hon tap, uu tien cho cac loai cay ban dia;
giao dat, giao rung cho hg gia dinh quan l i ; trang bi cac phuang tien du bao
chay rung, cac phuang tien phuc vu cho kiem tra, ngan chan cac boat dong
pha rung...).
+ Giao due ve bao ve rung, nang cao y thuc ve bao ve rung cho toan dan.
• 9. Dieu kien thien nhien thuan loi cho hoat dong danh hit hai san
ciia nuoc ta la:

s/

up

+ Rung dong vai tro quan trong trong viec hinh thanh va bao ve dkx.
Rung ngan can qua trinh xoi mon dat, nhat la a cac suon dit d6c.
+ Rung la nguon gen quy gia.
- Vai tro cua nganh lam nghiep
+ Khai thac, che bien go va lam san mang lai gia tri kinh te.
+ Trong rung, khoanh nuoi bao ve rung.
• 6. Dya vao bai 14 SGK, hay neu cac con so chirng minh ru'ng nu-ffc ta
bi suy thoai nhicu va da du'oc hoi phuc mot phan.
Hm'mg dan:
- Tong dicn tich c6 rung nam 1943 la 14,3 trieu ha, do che phu 4,0%.
- Den nam 1983, dien tich rimg con 7,2 trieu ha, do che phu 22,0%.
- Den 2006, nhof cong tac trong rung va bao ve rung, dien tich rung dal
12,9 trieu ha, do che phu dat 39,0%.
- Mac du tong dien tich rung dang dan tang len, nhung tai nguyen rung
van bi suy thoai, vi chat lugng rung khong ngung giam sut.
• 7. Hay neu nhung nguyen nhan dan den su' suy thoai tai nguyen rirng
ciia nuoc ta.
Huang dan:
- Do ma rong dien tich dat nong nghiep;
- Tap quan du canh, du cu;
~ Khai thac go, ciii va cac san pham ngoai go bua bai;
- Chay rung, dot rung lam ray;
Xay dung ca ban;
• - Biion ban cac loai quy hiem;
Do tang dan so nhanh, di dan va doi ngheo;
- 1 loat dong khai khoang;
- Chinh sach kinh te vT mo; doi ngii can bo quan l i , bao ve rimg con thicii
ve so lugng va co so vat chat; hinh thuc xu phat doi voi cac vi pham \k tai
nguyen rung con chua nghicm khSc;

A. Nhu chx cua thi tugng the gidi ngay cang Ian:
B. Co nhieu song ngoi, kenh rach.
C. Ba bien dai, vung dac quyen kinh te rgng.
D. Nhan dan c6 nhieu kinh nghiem danh bat.
Huang dan: C
Q 10. Thuan loi chu yeu cho vice nuoi trong thuy san la:
A. Ba bien dai va vung dac quySn kinh xk tren bien rgng.
B. Dgc ba bi^n c6 bai trilu, dam pha, canh rung ngap man.
C. Vung bi6n c6 ngu6n Igi hai san kha phong phu va nhieu loai dac san.
D. d mot s6 hai dao tap trung nhieu thuy san c6 gia tri kinh te...
Huang dan: B
Q 11. Su- chuy£n djch cff cau san Iirong va gia tri san lu-ong thuy san tunam 1990 den 2005 nhu- sau:
A. Hoat dong khai thac c6 san lugng giam, gia tri san lugng tang.
B. Hoat dong nuoi trSng c6 san lugng tang, gia tri san lugng tang.
93


biSn hon 600 loai... Ngoai ra con
CO nhidu loai dac san.
- Co 4 ngu truang trong di£m:
Ngu truang Ca Mau - Kien
Giang (ngu truang vinh Thai
Lan), ngu truang Ninh Thuan Binh Thuan - Ba Ria - Vung Tau,
ngu truang Hai Phong - Quang
Ninh (ngu truang vinh BSc Bg)
va ngu truang quan dao Hoang
Sa, quin dao Truang Sa. '

C. Hoat dong khai thac c6 san lugng tang, gia tri san lugng giam.
D. Hoat dgng nuoi trong c6 san lugng giam, gia tri san lugng tang.
Huang dan: B
• 12. Nguyen nhan chu yeu lam cho nghe nuoi torn phat triSn "bung
no" trong cac nam tro" lai day, la:
A. Dieu kien nuoi rkx thuan Igi, ki thuat nuoi ngay cang dugc cai tiln.
B. Gia tri thuorng pham dugc nang cao nha cong nghiep che bien phat trien.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

C. Nhu cau thi truong ngoai nuac dugc ma rgng va c6 nhu cau Ian.
D. Chinh sach phat trien nuoi trong thuy san cua nha nuac.
Huang dan: C

- () mot so hai dao c6 cac ran da,
la nai tap trung nhidu thuy san c6
gia tri kinhte...

• 13. Nganh lam nghiep c6 vi tri dac biet trong co" cau kinh te ciia hau
het cac viing lanh tho nuo'c ta, vi:
A. Nuac ta c6 3/4 doi niii, lai c6 vung rung ngap man ven bien.

- Ven ba c6 nhiSu dao va vung,
vinh tao diSu kien cho cac bai ca de.

B. Do che phu rung nuac ta tuang doi Ian va hien dang gia tang.
C. Rung CO nhieu gia ve kinh te va moi truang sinh thai.

Dan cu va
nguon lao
dgng

Nhan dan c6 kinh nghiem va
truySn thdng danh bat va nuoi
trSng thuy san.

. Ca sa vat
chat ki
thuat

- Cac dich vu thuy san va che - He thdng cac cang ca
con chua dap ung yeu ciu.
biSn thuy san dugc ma rgng.
- Cac phuang tien tau thuySn, - Viec chS bien thuy san,
ngu cu dugc trang bi ngay cang nang cao ch4t lugng
thuang phim ciing con
t6t han.
nhieu han che.

Huang dan: A

up

• 14. Diem nao sau day khong diing vol vice trong rungffnuw ta hien nay?

s/

Ta

D. Nhu cau ve tainguyen rung Ian va rSt ph6 bifin. •

ro

A. Dien tich rung trong c6 tang, nhung khong cao.

/g

B. Phan Ian rung trong la rung phong ho.

.c

om

C. Tu nam 1983 den 2006, ti le dien tich rirng trSng tang 2,1 trieu ha.

ok

D. Dien tich rung bi pha khong phai la nho.

bo

Huang dan: B

- Tau thuyen, cac phuang
tien danh bat noi chung
con cham dugc doi mai.

w.

fa

ce

• 15. Hay lap bang tom tat nhung dieu kien thuan loi va kho khan doi
voi su" phat trien ciia hoat dong khai thac thuy san nu-ffc ta.
Huang dan:
Thuan \&\

Nguon Igi
va dieu
kien danh
bat .

- Ba bien dai 3260km va vung
dac quyen kinh te tren bien rong
khoang 1 trieu km^.
~ Nguon Igi hai san kha phong
phu: tong triJ lugng khoang 3,9 4,0 trieu tan, c6 hon 2000 loai ca,
1647 loai giap xac, 70 loai torn,
nhuyen the c6 hon 2500 loai, rong.

ww

Dilu kien

+ 6 mot s6 vung ven
biSn, moi truoTig bi suy
thoai va nguon Igi thuy
san cung bi de doa suy
giam.

Kho khan

- Hang nam c6 tai 9 - 10
can bao xuat hien a Bien
Dong va khoang 30 - 35
dgt gio mua dong bac,
gay thiet hai ve nguai va
tai san, han che so ngay
ra khai.

Duong loi
chinh sach

Su d6i moi chinh sach cua Nha
nuac vS phat Xnhn nganh thuy san.

Thi truang

Nhu cdu \h cac mat hang thuy san Ap luc cua mot so hinh
d trong nuac va thS giai tang thuc canh tranh khong
lanh manh a mot so thi
nhiSu trong nhiing nam gm day.
truang nuac ngoai.

95


16. Lap bang torn tSt nhirng dieu kien thuan Iffi va kho khan cho
nuoi trSng thuy san nu-oc ta.
Huang dan:

Dilu kien

Thuanlai

Kho khan

Dieu kien
nuoi trong

- Doc bo bien c6 bai trieu,
dam pha, rirng ngap man
thuan igi cho nuoi trong thuy
san nuoc Ig.
- Co nhieu song suoi, Icenh
rach, ao ho, d viing dong bang
CO cac 6 tmng c6 the nuoi tha
ca, torn nuoc nggt.

- Viec ma rgng dien tich nuoi
trong a vung dong bang con
han che do can nhac den viec
bao ve moi truong.
- Dich benh tom.
- Mot so vung nuoi bi nhiem
ban.

Dan cu va
nguon lao
dong

Nhan dan c6 kinh nghiem va
truyen thong nuoi trdng thuy
san.

Co sof vat
chat IcT
thuat

Cac dich vu thuy san va che
bicn thuy san dugc mo rgng.

Duong 16i
chinh sach

Su doi moi chi'nh sach Nha nuoc
ve phat trien nganh thuy san.

Thi truong

Nhu cau ve cac mat hang thuy Ap lire cua mot so hinh thiic
san d trong nuac va the giai canh tranh khong lanh manh
tang nhieu trong nhung nam a mot so thi truoTig nuac
gan day.
ngoai.

^ 25

II

TO CHLfC LANH THO NONG NGHIEP

p 1. Trinh bay nhung thay doi chii yen trong to churc lanh tho nong
nghiep 6' nuoc ta.
Hucmg dan:
|
a) T6 chuc lanh tho nong nghiep cua nuac ta trong nhung nam qua thay
^6i theo hai xu huang chinh:
- Tang cuang chuycn mon hoa san xuat, phat trien cac vung chuyen canh
quy mo Ian doi vai cac san pham nong nghiep chu yeu.
- Day manh da dang hoa nong nghiep, da dang hoa kinh te nong thon.
b) Kinh ik trang trai c6 buac phat trien mai, thiic day san xuat nong, lam,
thuy san theo huang san xuat hang hoa.
- Kinh t6 trang trai a nuac ta phat triln tir kinh xk. hg gia dinh, nhung
tirng buac da dua nong nghiep thoat khoi tinh trang tu cSp, tu tiic len san
xu§t hang hoa.
- Theo loai hinh san xuSt, nuac ta c6 cac loai trang trai: Trong cay hang
nam, trSng cay lau nam, chan nuoi, lam nghiep, nuoi trong thuy san, san
xu4t kinh doanh tong hgp.
- Thai ki dAu tap trung phat tri6n cac trang trai trong cay lau nam, nhung
trong may nam gkn day, trang trai nuoi trong thuy san c6 toe do phat trien
nhanh nhat, r6i dkn cac trang trai chan nuoi, trong cay lau nam va kinh
doanh tong hgp.
~ Trang trai phat triln sam va tap trung nhieu nhat a Dong bang song
Cuu Long va Dong Nam Bg.
• 2. Hay tim sir khac nhau trong chuycn mon hoa nong nghiep giira:
Trung du va mien niii B^c Bo voi Tay Nguyen, Dong bang song
Hong va Dong bSng song Ciru Long,
Huang dan:
a) Trung du va mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen
- Trung du va miSn nui Bac Bg: Phat triln cay cong nghiep c6 ngu6n g6c
on dai va can nhiet (che, trki, so, h6i...); cay dau tuang, thu6c la; cay an
qua, dugc lieu; trau, bo lay thit, sija, Ign (trung du).
- Tay Nguyen: Ca phe, che, cao su, dau tam, ho tieu; bo thit va bo sua.
- Su khac nhau v6 cac san pham chuyen mon hoa bat nguon tu su khac
nhau v6 di6u kien phat tri^n n6i bat: Trung du va midn nui Bac Bg vai khi
h^u CO mot mua dong lanh thich hgp cho cac cay trong c6 nguon goc can nhi?t;
<3^t feralit, noi rieng la dk do da voi thuan Igi cho cac cay dau tuang, thuoc
la--. Tay Nguyen c6 dat do badan dien tich rgng va khi hau c6 tinh can xich
^ao, nen thuan Igi cho trSng cac cay cong nghiep nhiet dai lau nam; tren
^ung niii cao, nhiet do ha thap c6 the trdng che. Chan nuoi dugc phat trien
^a a hai vung dua tren cac dong c6 va tac dong cua khi hau.

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

«

s/

Ta

Viec che bien thuy san, nang
cao chat lugng thuang pham
Cling con nhieu han c h l

ok

.c

om

/g

ro

upfa

ce

bo

• 17. Du-a vac bang so lieu 24.2 SGK (San lyong tdni nuoi, ca nuoi nam
1995 va 2005 phan theo vung) va cac tai lieu tham khao, hay so sanh
nghe nuoi torn 6' Dong bang song Cihi Long va Dong bSng song Hong.

w.

Huang dan:

ww

- Dong bang song Cuu Long c6 dien tich mat nuac nuoi torn rgng han
Dong bang song I long vai bai trieu, canh rung ngap man dgc ba h\hn; song
suoi, kenh rach, ao ho, 6 trung a viing d6ng bing.
- Dan cu a Dong bang song Cuu Long c6 nhilu kinh nghiem va truygn
thong trong nuoi torn hang hoa.
- Cac dich vu cho nuoi tom a D6ng bang song Cuu Long phat triln rgng rai.
- San lugng torn nuoi ciia D6ng bang song Cuu Long nam 2005 la
265761 tan (chiem 81,2% san lugng cua ca nuoc), cua D6ng bang song H6ng
la 8283 tan, khoang han 1/3 san lugng tom cua D6ng bang song Cuu Long).

97


I. Loai san pham nong nghiep tap trung rat cao & Dong bang song
Ciiru Long la:
A. Lua gao. gia chm, thuy san nuac ngot, dua, mia.

b) Ddng bdng song Hong va Dong hang song Cu'u Long:

- D6ng bang song Hong: Lua cao san, liia c6 chdt lucmg cao; cay thuc
pham, cay an qua; day, coi; Ign, bo sua, gia cam, nuoi thuy san nuac ngot,
man, Ig.
" Dong bang song Cuu Long: Lua, liia c6 chat lugng cao; cay cong
nghiep ngan ngay; cay an qua nhiet dai; thuy san (dac biet la torn); gia cam
(dac biet la vit dan).

B. Lua gao, Ign, thuy san nuac nggt, dua, mia, coi.
C. Lua gao, gia chm, thuy san nuac nggt, day, mia, coi.
D. Liia gao. gia cam, thuy san nuac nggt, dua, mia, dau tuang.

Huang dan: A
• 7, Loai san pham nong nghiep tap trung rat cao 6' Dong bang song
Hong la:

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

- Nguyen nhan: Dong bang song Hong c6 trinh do tham canh lua cao; c6
mua dong lanh cho phep phat trien vu dong; c6 nguon thuc an cho chan nuoi
tCr cac phu pham cua nganh trong trot; nhieu ao ho, mat nuac, cua song..,.
Dong bang song Cuu Long c6 dien tfch dat rong, trong do dien tfch dat phii
sa ngot tuang doi Ion; khi hau c6 tinh can xich dao; dien tich mat nuac rong.
doc ba bien c6 nhieu bai trieu, nhieu canh rimg ngap man...

A. Lgn, gia cam, day, dau tuang. •
B. Lgn, gia cam, day, coi.

C. Lua gao, gia cam, thuy san nuac nggt.
D. Lua gao, day, coi.

• 3. Tai sao vice phat trien eac vung ehuyen eanh nong nghiep ket hop
vol cong nghiep che bien lai c6 y nghia rat quan trong doi v6*i to chiit
Sanh tho nong nghiep va phat trien kinh te - xa hoi nong thon.
Huang dan:

Huang dan: B

ro

/g

ce

bo

ok

.c

om

Sir phat trien cac vung chuyen canh nong nghiep ket hop vai cong nghiep
che bien c6 kha nang buy dong cac nguon lire Ian hon, lam gia tang chat
lugng san pham nong nghiep vai quy mo Ian va trinh do cao han, thuc day
nong nghiep ticn nhanh len san xuat hang hoa, lam dong lire cho t6 chuc
lanh tho nong nghiep va phat trign kinh t l ~ xa hoi nong thon.

fa

• 4. Cay an qua, dirffc lieu la chuyen mon hoa san xuat ciia viing:
B. Dong Nam Bg.'

C. Bac Trung Bg.

D. Trung du va mihn nui phia BSc.

ww

Huang dan: D

w.

A. Tay Nguyen.

• 5. Chuyen mon hoa san xuat ciiia vung Trung du va mien nui B3c Bo la:
A. Cay cong nghiep c6 nguon goc on dai va can nhiet (che, trau, sa...).
B. Cay thuc pham, dac biet la cac loai rau qua cao cap.
C. Cay cong nghiep hang nam (mia, thu6c la, lac, dau tSm...).
D. Cay an qua nhiet dai (chom chom, xoai, sau rieng...).
Huang dan: A
98

;n '

• 8, Loai san pham nong nghiep tap trung rat cao 6" Tay Nguyen la:

Ta

A. Trau, bo.

s/

C. Caphe;

up

Trong nong nghiep va phat trien kinh te - xa hoi a nong thon, mac du
kinh te ho da mang lai nhieu thanh tuu, nhung do nguon lire han che nen
kinh te ho gia dinh kho c6 the dua nen nong nghiep nuac ta ti^n len san xu§l
hang hoa theo quy mo Ian.B. Che blip.
D. Cao su.

Huang dan: C

• 9. Vung CO so luffng trang trai nhieu nhat trong ca nu-oc la:
A. Dong Nam Bg.

B. Tay Nguyen.

C. Dong bang song Cuu Long.

D. D6ng bang song Hong.

Huang dan: C
• 10. Du-a vao bang 25.1 S G K (Tom tat mot s6 dac diem n6i bat cua
7 vung nong nghiep), doi chieu voi ban do Dia li ty nhien Viet Nam,
ban do Nong nghiep chung (hoac Atlat Dia li Viet Nam), hay trinh
bay cac dac diem chu y£u ciia mot viing nong nghiep (vi du Dong
bang song Hong).
Huang dan:
- DiSu kien sinh thai nong nghiep: Dong bang chau tho c6 nhiSu 6 trung.
t)at phu sa song II6ng va phu sa song Thai Binh. Co mua dong lanh.
- Digu kien kinh te - xa hgi: Mat do dan so cao nhat ca nuac. Dan c6
kinh nghiem tham canh. Mang luai do thi day dac; cac thanh ph6 Ion, tap
trung cong nghiep chd biSn. Qua trinh do thi hoa va cong nghiep hoa dang
dugc ddy manh.
I - Trinh do tham canh: Kha cao, ddu tu nhigu lao dong. ap dung cac giong
l|iai, cao san, cong nghe tien bg.
99


- Chuyen mon hoa san xuat: Lua cao san, liia c6 ch4t lugng cao. Cay
thirc pham, dac biet la cac loai rau qua cao ckp. Cay an qua. day, coi. Lgn
bo sua (ven thanh pho Ian), gia cam, nuoi thuy san nuac ngot (a cac 6
trung), thuy san man, Ig.


MOT S 6 VAN

PHAT TRI^N

VA PHAN B 6 CONG NGHIEP

11. Doc bang 25.2 S G K (Xu hiroTig thay 361 trong cff cau san ph§jti

Sal

nong nghiep ciia vung) theo hang ngang, hay neu dac di£m phan b6

26

I

ca CAU NGANH CONG N G H I E P

p 1. Tai sao noi co" cau cong nghiep theo nganh ciia nuoc ta tu-ong doi da
dang? Neu mot s6 phuong huotig hoan thien cff cSu nganh cong nghiep.

san xuat liia gao va thuy san nu&c ngot; theo cot, hay trinh bay cac

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

san pham nong nghiep chuyen mon hoa ciia D6ng bSng song Hong
va Dong bang song Ciru Long, xu huong bicn d6i trong san xuat cac

Huang dan:

san pham nay.

- Ca cau nganh cong nghiep cua nuac ta tuang doi da dang:

+ Theo each phan loai hien hanh, nuac ta c6 3 nhom v a i 29 nganh
cong nghiep: N h o m cong nghiep khai thac (4 nganh), nhom cong nghiep chg
bign (23 nganh) va nhom san xuk, phan ph6i dien, khi d6t, nuac (2 nganh).

Huang dan:
~ Theo hang ngang:
+ Lua gao: Tap trung rat cao a D6ng bang song Ciru Long, cao a

+ Mot s6 nganh cong nghiep trong dikm: Nang lugng, che bien luomg

D6ng bang song Hong, trung binh a BSc Trung Bo va Duyen hai Nam

thirc - thuc pham, det - may, hoa chat - phan bon - cao su, vat lieu xay

Trung Bo, Trung du va mien nui BSc Bo, khong dang ke a Tay Nguyen, Dong

dung, ca khi - dien t u . . .

Nam Bo.

- Ca cau nganh cong nghiep c6 su chuyin dich ro ret nham thich nghi

+ Thuy san nuac ngot: Tap trung rSt cao a Dong bing song Cuu Long,

Ta

up

nui Bac Bo, khong dang ke a B i c 'lYung Bo.

vai tinh hinh mai dk hoi nhap vao thi truang thi giai va khu vuc.

s/

cao a D6ng bang song H6ng, trung binh o Dong Nam Bo, Trung du va mien

/g

ro

- Theo hang doc: San pham chuyen mon hoa va xu huang bi^n dong cua:

om

+ D6ng bang song H6ng: Lgn, coi (xu huong biSn dgng tang), gia

.c

cam, dau tuang (tang manh), thuy san nuac ngot (xu huang b i l n dgng tang),

ok

day (xu huang biSn dong giam), lua gao.

bo

+ Dong bang song Cuu Long: Liia gao, gia ckm (xu huang biSn dgng

ce

tang rat manh), thuy san nuac nggt, dira, lgn, day, coi (tang manh), mia.

fa

• 12, Quan sat hinh 25 S G K (So luotig trang trai phan theo nam thanh

w.

lap trang trai va theo viing) va Iticn thirc da hoc, hay giai thich tsii

ww

sao kinh te trang trai lai rat phat trifin 6 Dong bang song C u u Long.

Huang dan:
Dong bang song Cuu Long c6 nhiSu dieu kicn thuan Igi ve:
- Dat dai va dien tfch mat nuac nuoi trSng thuy san (rong, tap trung),
rung (ngajp man, rirng tram tren dat phen...).
- Cac chinh sach phat trien, thi truang, kinh nghiem san xuAt hang hoa
cua dan cu.

- Phuang huang chu yku hoan thien ca cau nganh:

+ Xay dung mot ca cku nganh cong nghiep tuang d6i linh boat, thich
nghi vai ca che thi truang, phu hgp vai tinh hinh phat trien thuc te cua dat
nuac cung nhu xu the chung cua khu vuc va the giai.
+ Day manh cac nganh cong nghiep chk bien nong - lam - thu^ san,
cong nghiep san xuat hang tieu dung; tap trung phat trign cong nghiep khai
thac va chd hikn dhu khi; dua cong nghiep dien nang di truac mot buac. Cac
nganh khac c6 th6 diku chinh theo nhu cau cua thi truang trong va ngoai nuac.
+ Dau t u theo chi6u sau, d6i m a i trang thiet bi va cong nghe nhSm
nang cao chat lugng va ha gia thanh san pham.
• 2. Chii-ng minh rSng cff cau ciia nganh cong nghiep nuo-c ta tuong
doi da dang.

Huang dan:
- Theo each phan loai hien hanh, nuac ta c6 3 nhom vai 29 nganh cong
nghiep: nhom cong nghiep khai thac (4 nganh), nhom cong nghiep c h l bien
(23 nganh) va nhom san xuk, phan ph6i dien, khi d6t, nuac (2 nganh).
- Mot so nganh cong nghiep trong di6m: nang lugng, che bien luang
thuc - thuc pham, det - may, hoa chat - phan bon - cao su, vat lieu xay
dung, ca khi - dien t u . . .
101


iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

C. Cong nghiep nang lugng, cong nghiep vat lieu, cong nghiep san xnit
cong CLi lao dong, cong nghiep che bien va hang tieu dung.
I. Cong nghiep nhom A, cong nghiep nhom B; san xuit, phan ph6i diSn,
nuac, khi dot.
Huang dan: B
P 8. Nguyen nhan chii yen lam cho cff cau nganh cong nghiep cua nuwc
ta kha da dang va tu-ffng doi day du cac nganh la do:
A. Qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa.
B. Nen kinh te chuyen sang co che thi truong.
^ i
C. Dat nude hoi nhap kinh te the gidi va khu vuc.
);
D. Tai nguyen thien nhien da dang.

up

s/

Ta

Huang dan: A
• 9. Nguyen nhan lam cho mot so viing gap nhieu kho khan trong phat
trien cong nghiep la:
A. Tai nguyen khoang san ngheo.
'
B. Nguon lao dong co tay nghe it.
C. Ket cau ha tang con yeu va vi tri khong thuan Igi.
D. Cac y l u t6 tai nguyen, lao dong, kk c4u, thi truong... khong dong bo.

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

• 3. Tai sao co' cau nganh cua cong nghiep nuo-c ta c6 sy chuySn dich?
Huang dan: Trong xu huong toan cau hoa, nirac ta day manh hoi nhap
qu6c ih va khu vuc, ca ciu nganh cua c6ng..nghiep c6 su chuy6n dich nharn
thich nghi vai tinh hinh mai dh c6 the hoi nhap vao thi truong thS giai va
khu vuc.
• 4. Churng minh rSng nganh cong nghiep cua nu-6-c ta c6 sy phan hoa
ve mat lanh tho. Tai sao lai c6 sy phan hoa do?
Hm'mg dan:
- Hai khu vuc tap trung cong nghiep cua nuac ta la Dong bang song
H6ng va phu can, Dong Nam Bo va phu can. Ngoai ra, doc Duyen hai mi^n
Trung rai rac c6 mot s6 trung tarn cong nghiep. CJ cac khu vuc con lai, muc
do tap trung cong nghiep rat thap.
- Sy phan hoa cong nghiep phu thuoc vao rat nhieu nhan to.
+ Nhung khu vuc tap trung cong nghiep thuang gin lien vai su c6 mat
ciia tai nguyen thicn nhien, nguon lao dong c6 tay nghe, thi truong, kct cau
ha tang va vi tri dia li thuan Igi.
r
+ Nhung khu vuc gap nhieu han chl trong phat trien cong nghiep (trung
du va mikn niii) la do su thieu dong bo cua cac nhan to tren, dac biet la giao
thong van tai.
• 5. Hay neu nhan xet ve cff cau cong nghiep theo thanh phan kinh te
ciia nu'ffc ta.
Huang dan:
- Ca cau cong nghiep theo thanh phan kinh te gom: Khu vuc Nha nuac,
khu vuc ngoai Nha nuac va khu vuc c6 von dau tu nuac ngoai.
+ Khu vuc kinh te Nha nuac: Trung uong va dia phuang.
+ Khu vuc ngoai Nha nuac: Tap the, tu nhan, ca the.
- Xu huong chung cua su thay doi co cau cong nghiep theo thanh phan
kinh te la: giam manh ti trong cua khu vuc Nha nuoc, tang ti trong cua khu
vuc ngoai Nha nuac, dac biet la khu vuc co von dau tu nuac ngoai.
,jfi
• 6. Cff cau cong nghiep duffc bieu hien ff:
A. Cac nganh cong nghiep trong toan bo he thong cac nganh cong nghiep.
B. Moi quan he giua cac nganh trong toan bo he thSng cac nganh cong nghiep.
C. Ti trong gia tri san xuat cua tung nganh trong toan bo he thong cac nganh.
D. Thu tu ve gia tri san xuat cua moi nganh trong toan bo he thong cac nganh.
Huang dan: C
• 7. Theo each phan loai hien hanh, nuoc ta co cac nhom nganh cong nghiep:
A. Cong nghiep nang, cong nghiep nhe.
B. Cong nghiep khai thac, cong nghiep che bien; san xuat, phan phoi
dien, khi dot, nuac.

Huang dan: D

• 10. Khu vyc CO mii'c do tap trung vao loai cao nhat trong ca nu'd'c,
nhung tong gia trj san xuat cong nghiep khong phai dihig dau ca
nu-dc la:
A. Dong Nam Bo.
B. Dong bang song Hong va vung phu can.
C. Dong bang song Cuu Long.
D. Duyen hai mien Trung.
Huang dan: B
Q 11. Xu huong chung cua sy chuyen dich cff cau cong nghiep theo
thanh phan kinh te la:
A. Giam manh ti trong cua khu vuc Nha nuoc, tang ti trong cua khu vuc
ngoai Nha nuoc.
B. Giam manh ti trong ciia khu vuc Nha nuoc, tang rat nhanh ti trong cua
khu vuc CO von dau tu nuoc ngoai.
C. Tang ti trong cua khu vuc Nha nuoc, giam manh ti trong cua khu vuc
ngoai Nha nuoc, nhanh khu vuc co von dau tu nuoc ngoai.
D. Cau A + B dung.
'
Huang ddn: D
' ' •
103


0 12. Dua vao hinh 26.2 S G K (C6ng nghiep chung) hoac Atlat Dia li
Viet Nam, hay trinh bay sir phan hoa lanh th6 cong nghiep nu-dc ta.
Huang dan:

iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

- Hoat dong cong nghiep tap trung chii yk\x a mot s6 khu vuc:
+ O Bac Bo, dong bang song Hong va vung phu can la khu vyc c6 miic
do tap trung cong nghiep cao nhdt ca nuac. Tu Ha Noi, hoat dong cong
nghiep vai chuyen mon hoa khac nhau Ian toa di nhieu huang doc theo cac
tuyen giao thong huySt mach: Hai Phong ~ Ha Long - Cim Pha (ca khi
khai thac than), Dap Cau - BSc Giang (vat Heu xay dung, phan hoa hoc),
Dong Anh - Thai Nguyen (ca khi, luyen kim), Viet Tri - Lam Thao - Phu Tho
(hoa chat - giay), Ha Dong - Hoa Binh (thuy dien), Nam Dinh - Ninh Binh Thanh Hoa (det, dien, xi mang).
+ O Nam Bo hinh thanh mot dai phan b6 cong nghiep, trong do n6i len
cac trung tam cong nghiep hang diu ca nuac nhu TP. H6 Chi Minh, Bien
Hoa, Vung Tau.

/g

ro

up

s/

Ta

+ Doc theo duyen hai miSn Trung c6 cac trung tam: Da NSng (quan trong
nhat), Vinh, Quy Nhon, Nha Trang....
+ () cac khu vuc con lai, nhat la a vung nui, hoat dong cong nghiep phat
trien cham; phan bo rai rac, phan tan.

bo

L Trinh bay mot so di6m chu yeu ve cong nghiep khai thac nguyen,
nhien lieu ciia nu-tfc ta.
Huang dan:

w.

~ Cong nghiep khai thac than:

fa

ceok

.c

NGANH CONG N G H I E P TRONG P I E M

om

VAN D E PHAT T R I E N MOT SO

ww

+ Than antraxit tap trung a khu vuc Quang Ninh vai trft lugng han 3 ti
tan, cho nhiet lugng 7000 - 8000 calo/kg.
+ Than nau phan bo a dong bang song H6ng, tru lugng hang chuc ti tdn.
+ Than bun tap trung nhieu a khu vuc U Minh.
+ San lugng than lien tuc tang, nam 2005 dat gan 34 trieu tdn.
- Cong nghiep khai thac dau, khi:
+ Dau khi cua nuac ta tap trung a cac hk trim tich chua dau ngoai
them luc dia vai trii lugng vai ti tan diu va hang tram ti m-^ khi. Hai hh xAm
tich CO trien vgng nhat ve tru: lugng va kha nang khai thac la b l Cuu Long
va be Nam Con San.

- Khai thac dSu khi bat ddu tu nam 1986. San lugng tang lien tuc va dat
tian 18,5 trieu t i n / nam 2005.
+ Khi dot dang dugc khai thac phuc vu cho cac nha may dien.
- Cong nghiep Igc, hoa dau chuan bi ra dai vai Nha may Igc dau Dung
Quit (Quang Ngai) vai cong suat 6,5 trieu tan/ nam.
p 2. Neu mot so diem chinh ve cong nghiep dien lu-c niro-c ta.
Huang dan:
- TiSm nang phat triln dien luc c6 nhiSu: Than, dau, tril lugng thuy dien,
nang lugng sue gio, sue nuac...
- San lugng dien tang rit nhanh (tu 5,2 ti kWh nam 1985 len g^n 52,1 ti kWh
nam 2005).
- Ca cau san lugng dien: Giai doan 1991 - 1996, thuy dien luon chiem
hem 70%; dSn 2005, san xuat dien tu than va khi chilm 70% san lugng,
trong do ti trong cao nhat tuoc ve diezen - tuabin khi.
- V6 mang luai tai dien: Dang chu y la duang day sieu cao ap 550 KV tu
Hoa Binh di phii Lam (TP. H6 Chi Minh) dai 1488km.
- Thuy dien:
+ Ti6m nang A\, tap trung chu y l u a he thong song Hong (37%))
va he thong song Dong Nai (19%)).
+ Cac nha may thuy dien Ian (ke ten).
- Nhiet dien:
+ Ca sa nhien lieu cho cac nha may nhiet dien a mi6n BSc la than, chu
y6u tu cac mo tai Quang Ninh, con a mien Trung va mien Nam lai dua vao
nguon dau nhap khau. Tu sau nam 1995 c6 them khi tu nhien phuc vu cho
cac nha may dien chay bang tu6c bin khi a Ba Ria, Phu MT va Ca Mau.
+ Cac nha may nhiet dien Ion cua nuac ta (ke ten).
• 3. Neu cac phan nganh ciia cong nghiep ch6 bien luoTig thu-c, thyc ph5m.
Huang dan:
~ Chg biSn san pham trSng trot (cong nghiep xay xat, ducmg mia; che, ca
Phe, thu6c la; rugu, bia, nuac nggt; san pham khac).
- Chi biln san phdm chan nuoi (sua va cac san pham tu siia, thit va cac
san pham tu thit).
- Chg biln hai san (nuac mSm, mu6i; torn, ca; san pham khac).
• 4. Hay phan tich nhirng the manh ve tu nhien d6i v6i viec phat trien
cong nghiep dien luc ciia nuoc ta.
Huang dan:
~ Than: Than antraxit, tap trung a khu vuc Quang Ninh vai tru lugng han
3 ti tan, cho nhiet lugng 7000 - 8000 calo/kg. Ngoai ra c6 than bun, than nau.


- Dau k h i : Tap t r u n g a cac be t r a m t i c h chua dau ngoai thkm luc d i a v a i
t r i j l u g n g vai t i tan dau va hang t r a m t i m"^ k h i . I l a i b l trSm t i c h c6 triSri
v o n g nhat ve t r u I m m g va kha nang k h a i thac la be C u u L o n g va b6 N a m
Con Son.

Wk-

Hang n a m , nganh nay c u n g cdp k h o a n g 1 t r i e u tan d u o n g , 12 v a n tkn che,
go van tin ca phe nhan, 300

- N g u o n I h u y nang: T i e m nang rat I o n , ve H thuyet, cong suat c6 the dtst
khoang 30 trieu k W v a i san l u g n g 260 - 270 t i k W . T i f i m nang nay tap trung
chu yeu a he t h o n g song H 6 n g (37%) va he thSng song D 6 n g N a i ( 1 9 % ) .

- C o n g nghiep ch6 b i 6 n l u a n g thuc, thuc p h a m phat t r i e n gin v a i n g u d n
nguyen l i e u va n h u cau cua t h i t r u a n g t i e u t h u , nen t h u a n g p h a n bo a v u n g
tren n g u y e n l i e u tai chS nen phan b6 tap t r u n g a D o n g bang song C u u L o n g ,

5. H a y giai t h i c h v i sao cong nghiep che bien lirong thurc, t h y c pham

Dong N a m B g , B4C Ti-ung B g va Duyen hai N a m T r u n g B g . Cong nghiep c h i

la n g a n h cong nghicp trong diem ciia n u d e ta hien n a y ?

h\kn thit va cac san phkm t u thit dap ung true tiep cho n h u cau tieu t h u tai cho,

dan:

nen phat trifin tap trung a cac do t h i Ion n h u Ha N g i va TP. 116 C h i M i n h . . . ) .

- N g a n h c6 the m a n h lau dai, d u a tren n g u y e n l i e u t a i cho p h o n g p h u vat h i t r u o n g t i e u t h u r g n g I o n a t r o n g va ngoai n u a c .

A . San l u g n g d i e n tang vk nhanh.

- N g a n h c6 tac d g n g m a n h me den vice phat t r i e n cac nganh k i n h te khac

B. I ' h u y d i e n l u o n c h i e m h a n 70%.

(trong trot, chan n u o i , n u o i t r o n g t h u y san).

C. M a n g l u a i dien da t h d n g nhat t r o n g ca n u a c .

trong

Ta

6. T a i sao cong nghicp nang lirgtig lai la nganh cong nghiep

dan:

ro

- N g a n h c o n g nghiep nang l u g n g a nuac ta c6 thS m a n h lau d a i , d u a tren

up

s/

diem ciia nu-o'c t a ?

Huang

• 9. T i e m n a n g thuy dien nwoc ta tap t r u n g chii yeu ff he thong song:

om

gio, sue. n u a c , nang l u g n g mat t r a i Ion...

.c

- N g a n h m a n g l a i h i e u qua cao \k k i n h te - x a h g i .

ok

boce

Huang

fa

w.

ww

san p h a m t r o n g trgt, che b i e n san p h a m chan n u o i , chg b i l n t h u y , hai san.

D . Tay N g u y e n v a m i k T r u n g .

10. C o n g nghiep n a n g lu-ong la n g a n h cong nghiep trong diSm ciia

B . M a n g lai h i e u qua cao ve k i n h te - x a h g i .
C. Co v a i tro c h u lire t r o n g xuat k h a u hang hoa.
C. Co tac d g n g m a n h me den viec phat t r i e n cac nganh k i n h te khac.

dan:

- C o n g nghiep t h u c p h a m c6 c a cau da dang, g o m p h a n nganh che bien

C. C u u L o n g va l a y N g u y e n .

, A . Co th6 m a n h lau d a i , dua tren n g u 6 n tai n g u y e n t u n h i e n d o i dao.

7. P h a n tich co' c a u nganh cong nghicp t h y c p h i m : Co- so" nguyeR
lieu, tinh h i n h s a n xuat v a p h a n bo.

B. D6ng Nai va C i m Long.

n u o c ta, k h o n g p h a i vi nganh nay:

va c a ban cua m o t quoc gia. N e n san xuat h i e n dai c h i phat t r i e n d u g c vod su
ton tai cua c a sa nang l u g n g nhat d i n h . N a n g l u g n g la tien de cua t i e n bp


A . H o n g va D o n g N a i .

Huang dan: A

- N g a n h c6 tac d g n g m a n h me den viec phat t r i e n cac n g a n h k i n h te
khac. C o n g nghiep nang l u g n g la m o t t r o n g n h i j n g nganh k i n h tS quan trong

C. D a n g sir d u n g k h i vao san xuat dien.

Huang dan: B

/g

n g u o n tai n g u y e n d o i dao ve than da, dau k h i , trir nang t h u y d i e n I o n va sue

khoa hgc - k i thuat.

8. D i i m nao sau day k h o n g d u n g v o i tinh h i n h phat tri£n n g a n h dien

cua n u o c ta hien nay (2006)?

- N g a n h m a n g lai h i e u qua cao ve k i n h te - x a h o i .iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

jiguycn l i e u va cac do t h i I o n ( v i d u : C o n g nghiep d u a n g m i a phat t r i e n d u a

a n u a c ta rat d o i dao, cho phep da dang hoa nganh d i e n l u c .

Huang

- 350 trieu hop siJa; cac san p h a m t o m , ca d o n g

l a n h v a d o hop...

- Cac n g u o n nang lugfng khac (sire gio, sue n u a c , nang l u g n g mat t r a i . , )


N g a n h c o n g nghiep ch6 bien h r o n g thuc, thuc p h a m la nganh c o n g

nghiep t r o n g d i l m cua n u a c ta, phat trien m a n h mc v a i san p h d m da dang.

Huang dan: C


I L N g u y e n n h a n l a m cho cong nghiep che bien lu-ong t h u c , t h u c

T r o n g m o i p h a n nganh c6 n h i e u hoat d g n g cong nghiep khac n h a u ( v i du.

p h a m nu'ffc ta p h a n bo rong r a i l a :

phan nganh che bien san p h d m chan n u o i c6 boat d g n g chk b i l n sija v a cac

A . N g u y e n l i e u c h i i ySu cua nganh la san phSm t u n o n g nghiep va t u

san p h a m t u sua, che b i e n t h i t va cac san p h 4 m t u t h i t ) . Cac p h a n n g a n h nay
phat t r i e n d u a tren c a sa nguyen l i e u tai cho va p h o n g p h u ciia nganh t r o n g
trgt, chan n u o i va t h u y san.

nganh t h u y san, k h o bao quan, van c h u y e n x a t o n k e m .
B. N u a c ta c6 n g u 6 n n g u y e n l i e u t a i cho da dang, p h o n g p h u , c6 a khap
tat ca cac v u n g l a n h tho.


4 Che: Trung du va midn niii BSc Bo, Tay Nguyen. Day la hai vung
[xbng che Ion cau ca nuac.
+ Ca phe: Tay Nguyen. Ca sa chS biSn gin vai vung tr6ng ca phe
(Tay Nguyen la vung chuyen canh ca phe Ian nhat ca nuac).
+ Rugu, bia, nuac ngot: San xuSt chu yeu huang vao phuc vu nhu c4u
tai chS, nen tap trung a cac do thi Ian.
- Ch6 bien san pham chan nuoi:
+ San phim siJa va tir siJa: Tap trung a nai nuoi bo sua va nai tieu thu
nhi^u (cac do thi loai).
+ Thit va san phdm tir thit: Tap trung a nai tieu thu Ian (Ha Noi va
TP. H6 Chi Minh).
- ChS bifin thuy, hai san: Tap trung chu ykn o vung nguyen lieu (khai
thac, nuoi trSng, san xu4t) vi cac san pham tuai song kho bao quan khi van
chuyen di xa.iL
ie
uO
nT
hi
Da
iH
oc
01
/

C. Thi truofng tieu thu san pham cua cong nghiep lucmg thuc thuc phani
nuac ta rong Ion, dac biet a cac thanh pho, thi xa va cac trung tarn dan
cu a cac dong bang.
D. Cau B + C diing.
Huang dan: D
• 12. Dac diem nao sau day diing vffi su- phan bo cua nganh cong
nghiep che bien lu-o^ng thurc, thuc pham?
A. Phan \6x\i nghiep sa che deu gan vai vung nguyen lieu.
B. Cac XI nghiep che bien thanh pham c6 xu huong phan bo gan noi tieu thu.
C. Hau het cac xi nghiep vua a nai c6 nguyen lieu, viia a nod tieu thu.
D. Cau A + B dung.
Huang dan: D
13. Dya vao ban do khoang san Viet Nam (hoac Atlat Dia li Viet
Nam) va kien thu'c da hoc, hay trinh bay ve tai nguyen than ciia nu-oc
ta (cac loai, trir lu'ong, phan bo).
Huang dan:

Bdi^g

14. Hay xac djnh cac nha may thuy dien Ion nhat ciiia nu-o-c ta tren
ban do (lu-ffc do) va giai thich sy phan bo ciia chung.
- Hoa Binh (1920 MW) tren song Da, Y-a-li (720 MW) tren song Xe Xan,
Tri An (400 MW) tren song D6ng Nai, Ham Thuan ~ Da M i (300 MW)
tren song La Nga.

bo

ok

.c

om

/gfa

ce

- Cac nha may nay phan bo a cac con song c6 triJ nang thuy dien Ion cua
nuac ta.

ww

w.

• 15. Dya vao bang 27 S G K (Co so nguyen lieu, tinh hinh san xuat va
phan bo mot so phan nganh ciia cong nghiep che bien lu-ong thyc,
thyc pham o" niro'c ta), hay neu cac viing phan bo chu yeu cua tirng
phan nganh va giai thich.
Huang dan:
- Che bien san pham trong trot:
+ Duang mia: Ca sa san xuat gin vai vung nguyen lieu. Cay mia doi
hoi nhiet, am rat cao va phan hoa theo mua, thich hop vai d4t phu sa mai a
dong bang, a ven song...), dugc trSng nhieu a D6ng bang song Cuu Long,
Dong Nam Bo, Bac Trung Bo va Duyen hai Nam Trung Bg. Do ciing la nai
phan bo cua nganh duang mia.
1 np

NGHIEP

s/
up

ro

- Than nau phan bo a dong bang song H6ng, tru lugng hang chuc ti t4n.
" Than bun tap trung nhieu a khu vuc U Minh.

V A N O E T O CHLTC L A N H T H O C O N G

Ta

- Than antraxit tap trung a khu vuc Quang Ninh vai tru lugng han 3 ti tdn,
cho nhiet lugng 7000 - 8000 calo/kg.

• 1. Neu khai niem ve t6 chuc lanh th6 cong nghiep.
Huang ddn: 16 chuc lanh th6 cong nghiep la sy sap xep, phoi hgp giGa
cac qua trinh va ca sa san xuk cong nghiep tren mot lanh tho nhat dinh de
su dung hgp li cac ngu6n lire sin c6 nhim dat hieu qua cao ve mat kinh te,
xa hoi va moi truong.
• 2. Dya vao kien thuc da hoc 6 lop 10, hay neu nhung dac diim chinh
ciia diem cong nghiep.
Huang ddn:
- Chi bao gom 1 - 2 xi nghiep dan le.
~ Cac xi nghiep nay thuang dugc phan b6 gkn nguon nguyen, nhien lieu
hoac trung tam tieu thu.
- GiGa chung khong c6 moi lien he ve san xuat.
• 3. Hay trinh bay nhu-ng dac digm chinh ciia trung tam cong nghiep.
Hm'xng ddn:
= '•
- Trung tam cong nghiep la hinh thiic t6 chuc lanh tho cong nghiep a
trinh do cao. Do la khu vuc rk tap trung cong nghiep gin liSn vai cac do thi
vua va Ian.
- Moi trung tam cong nghiep thuofng c6 nganh chuyen mon hoa vai va^
tro hat nhan dfi tao nen trung tam. Xoay quanh nganh nay la cac nganh bo
trg va phuc vu.
109


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×